Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

Data :
Instituţia de învăţământ :
Clasa : a II – a A
Învăţătoare :
Arii curriculare : Limbă şi comunicare; Consiliere şi orientare; Arte şi tehnologii
Discipline : Comunicare în limba română + Dezvoltare personală+ Arte vizuale şi abilităţi
practice
Unitate tematică: Bun venit, primăvară!
Tema lecţiei: „ Buburuza” după Eugen Jianu – text literar
Tipul lecţiei: consolidare de cunoştinţe , priceperi şi deprinderi
Durata lecţiei: 50 min.

Competenţe specifice :

CLR ( Comunicare în limba română )

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate ;
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute ;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare ;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare ;
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut ;
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
- copieri şi transcrieri ;

DP ( Dezvoltare personală)

2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate;


2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă.

AVAP ( Arte vizuale şi abilităţi practice)

1.1Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul
artistic;
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi
forme.
Obiective generale :

S1 : Formarea şi dezvoltarea deprinderii de citire corectă şi expresivă a unor texte


scurte;;
S2 : Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor referitoare la buburuze în special și la primăvară
în general;
S3 : Cultivarea dragostei pentru micuțele viețuitoare.

Obiective operaţionale : Pe parcursul şi până la finalul lecţiei, elevii vor fi capabili :

O1: să răspundă la întrebări pe baza conținutului textului nonliterar despre buburuze


prezentat;
O2 : să citească corect,fluent,conştient şi expresiv textul ,,Buburuza!”după Eugen Jianu,
ţinând cont de semnele de punctuaţie şi de conţinutul acestuia;
O3: să formuleze întrebări și răspunsuri pe baza textului studiat;
O4 : să scrie titlul, autorul și personajele textului;
O5 : să selecteze din text, câte un cuvânt care să conțină sunetele oa, ea, ia, ie, rostite în
aceeași silabă.;
O6 : să deseneze o buburuză;
O7: să scrie, într-o propoziție, ce simt pentru mica gâză ( pentru buburuză);
O8: să participe la jocul „ Scaunul intervievatului”, respectând regulile care se impun.

Strategii didactice :

1. Metode şi procedee :

 Conversaţia
 Metoda cadranelor
 Explozia stelară sau steluța întrebătoare
 Explicaţia
 Observaţia
 Exerciţiul
 Scaunul intervievatului

2. Mijloace de învăţământ :

 Laptop
 Manuale
 Fișe de lucru
 Stilouri
 Creioane colorate
 Steluțe cu întrebări
 Caiete dictando
 Markere
 Foaie de flipchard

3. Forme de organizare :

 Frontal
 Individual
 În perechi

Strategii de evaluare :
1. Forme de evaluare :

 Evaluarea continuă ( formativă)

2. Metode de evaluare :

 Chestionare orală
 Observare curentă
 Probă/evaluare scrisă ( temă de lucru în clasă)

3. Instrumente de evaluare :

 Aprecieri verbale globale şi individuale


 Calificative
 Recompense

Bibliografie:

* „Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE IN LIMBA ROMANA”, Clasa


pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a;

* Constantin Cucoş (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de


definitivare şi gradele didactice, Iaşi, Editura Polirom, 1998;

www.edu.ro
Desfăşurarea lecţiei

Momentele Ob. Conţinutul Strategii didactice Metode


lecţiei informaţional / Metode şi Mijloace Forme de de
( Timp) Demersul didactic procedee didactice activitate evaluare
1.Moment Conversaţia
organizatoric Se asigură condiţiile
(2 min.) optime desfăşurării
lecţiei: aerisirea sălii de
clasă, aranjarea
mobilierului şi pregătirea
materialelor.
2.Reactualizarea Voi întreba elevii ce
cunoştinţelor am învăţat ora trecută la Conversaţia Activitate Chestionare
dobândite comunicare. Le voi cere frontală orală
anterior acestora să identifice
( 2-3 min.) vocalele din titlul textului Exerciţiul
„ Buburuza”, precum și Activitate
consoanele. individuală
Voi verifica calitativ și Conversaţia
cantitativ tema pentru
acasă.
3.Crearea Chestionare
motivaţiei Le voi prezenta Activitate orală
specifice elevilor un material frontală
învăţării powerpoint ce conține Conversaţia Laptop
( 5 min.) informați despre Observare
O1 buburuze, precum și Explicaţia Prezentare curentă
imagini. Prezentarea se va ppt. Activitate
finaliza cu un joc- Exerciţiul individuală
concurs. Le voi adresa
elevilor întrebări Joc didactic
referitoare la ceea ce s-a
prezentat.
4.Anunţarea Voi anunța în termeni Activitate
temei noi şi a accesibili tema lecției Explicaţia frontală
Obiectivelor „ Buburuza” după Eugen
( 2 min.) Jianu. Voi enumera
obiectivele lecției pe
înțelesul copiilor.
5.Dirijarea Le cer elevilor să Activitate
învăţării deschidă manualele la Frontală
( 25 de min.) pagina 100 și să citească Conversația Manual
textul în gând sau în Activitate
O2 șoaptă, în funcție de individuală
capacitatea fiecăruia, în
ritm propriu.
Se trece la citirea în lanț
a textului. Elevii vor citi Exercițiul Activitate
fiecare, cu voce tare, câte frontală
o propoziție.
În continuare, le voi
împărți elevilor cele 5 Explozia
O3 steluțe care conțin fiecare stelară sau Steluțe Chestionare
câte un termen: cine? ce? steluța orală
unde? când? de ce?. întrebătoare
Elevii vor lucra în
perechi. Cel care primește
steluța va trebui să Exerciţiul Activitate
formuleze o întrebare în individuală
legătură cu textul citit,
care să înceapă cu
termenul de pe steluță, iar Conversația
partenerul său va trebui să
răspundă.
Voi împărți elevilor
câte o fișă de lucru Metoda Evaluare
( Anexa 1) care conține cadranelor Fișe de scrisă/ temă
patru cadrane, fiecare lucru Activitate de lucru în
cadran având câte o individuală clasă
cerință pe baza textului. Explicaţia Stilouri
În primul cadran trebuie
să scrie titlul, autorul și Creioane
O4 personajele textului. colorate
În cel de-al doilea
cadran trebuie să
răspundă la întrebarea: Observare
Ce a înțeles buburuza?. curentă
În cel de-al treilea Exerciţiul
cadran trebuie să
selecteze din text cuvinte
care conțin sunetele oa, Activitate
O5 ea, ia, ie, rostite în individuală
aceeași silabă.
În ultimul cadran
trebuie să deseneze o
O6 buburuză, precum și să
scrie ce simt față de acea
O7 mică gâză.
Sarcinile de lucru se
rezolvă individual, dar și Foaie de
pe flipchard, elevii care flipchard Activitate
au rezolvat greșit putând frontală
astfel să se corecteze. Marker
Pe tot parcursul
desfășurării acestei
activității, voi sprijini
elevii în rezolvarea
sarcinilor de lucru.

6.Obţinerea
performanţei Le propun elevilor un
( 10 min.) joc nou, o tehnică de Activitate Chestionare
Conversaţia frontală orală,
lucru nemaiîntâlnită de ei
până acum, Scaunul formativă
Explicaţia
O8 intervievatului. Un elev
din clasă se va așeza pe Exerciţiul
scaunul din fața clasei și
„i se va lua un interviu”. Observare
Scaunul Activitate curentă
Reporterii vor fi colegii, intervievatului
care trebuie să îi adreseze individuală
întrebări în legătură cu
textul studiat sau cu orice
altceva învățat ora
aceasta.
7.Asigurarea Voi purta o discuție cu
retenţiei şi a elevii despre ceea ce au Conversaţia Activitate Chestionare
transferului învățat nou la ora de frontală orală
( 2-3 min.) comunicare, ce lecție au
citit, și le voi cere să
spună care a fost
momentul preferat al
lecției de la comunicare, Explicaţia
motivându-și alegerea.
Le voi preciza tema
pentru acasă: exercițiul 7
de la pagina 101.
8.Încheierea Se vor face aprecieri Conversaţia Activitate Aprecieri
Activităţii generale asupra frontală verbale
( 2 min.) comportamentului generale şi
elevilor la lecţie, se individuale
evidenţiază elevii care au Activitate
fost activi pe tot parcursul individuală Calificative
lecţiei. Voi evalua cu
calificative doi-trei elevi.
Anexa 1

1.Scrie titlul, autorul și personajele din text. 2.Răspunde: Ce a înțeles buburuza?

Titlul: ...................................................... ..................................................................

Autorul:................................................... ..................................................................

Personajele:............................................. ..................................................................

.................................................................. ..................................................................

3.Selectează, din text, câte un cuvânt care să 4.Desenează o buburuză și scrie ce simți
conțină sunetele oa, ea, ia, ie, rostite în față de această mică gâză.
aceeași silabă.

S-ar putea să vă placă și