Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Cezar Petrescu” Hodora

Clasa: a II-a
Data: 7.03.2019
Învățător: Carmen Apopi
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învăţare: Primăvara
Subiectul: Textul narativ ,,Cuibul de păsărele”, după Cezar Petrescu
Tipul lecţiei: comunicare, însuşire de noi cunoştinţe

Scop:
 Dezvoltarea deprinderii de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă a unui
text.
Obiective operaţionale:
O1: să citească textul ,,Cuibul de păsărele” corect, cursiv, cu intonaţia impusă de semnele de
punctuaţie;
O2: să specifice autorul, personajele, expresii literare, semne de punctuaţie folosite în text;

O3: să alcătuiască enunţuri folosind cuvintele şi expresiile explicate, cu sens propriu


sau figurat;

O4: să găsească cuvinte cu înţeles opus sau cu acelasi înţeles pentru cuvintele date;
O5: să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte şi complete referitoare la conţinutul textului.

Elemente de strategie didactică:


 Resurse procedurale: lectura explicativă, explicaţia, exerciţiul,
conversaţia euristică, observaţia, explozia stelară, brainstorming, harta conceptuala, eseul de 5 minute,
lucrul cu manualul, munca independentă;
 Resurse materiale: video - proiector, CD cu prezentarea power point a textului (date despre
autor, exercitii), fişe de lucru, markere, coli albe ;
 Forme de organizare: frontal, individual, în echipă;
Durata: 45 minute
Bibliografie:
 Barbu, Marian (coord.), Metodica predării limbii şi literaturii române la învăţământul primar,
Craiova, Ed. Ghe. Alexandru, 2003;
 Piţilă, Teodora; Mihăilescu, Cleopatra, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a II-a,
Bucureşti, Editura Aramis, 2005;
***Programa şcolară (clasele I şi a II-a), Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti, Editura
Didactica Press, 2004;

1
2
Metode şi Material Forme de
procedee didactic organizare
1. Moment Se stabileşte ordinea şi se pregătesc conversaţia frontal
organizatoric materialele necesare pentru lecţie .
2. Verificarea Se verifică tema cantitativ si calitativ. observaţia
temei Elevii au avut ca tema gasirea unor frontal şi
5' cuvinte cu acelasi inteles, care se vor individual
completa intr-un rebus pentru a se face exerciţiul
legatura cu lectia noua: primăvara.
3. Captarea -Se intonează cântecul “Primăvara”.
atenţiei Elevii vor fi împărţiţi pe trei grupe . Carte de
1' Fiecare grupă va trebui să realizeze un ghicitori
brainstorming. Ei vor completa pe flipchart casetofon aprecieri
cuvinte cre să-i ducă cu gândul la cuvântul activitate verbale
cheie, „primăvara” în echipă
Se notează toate ideile aşa cum sunt spuse brainstorming
de elevi fără a comenta una din ele, apoi,
împreună cu ei, pe bază de întrebări se
anulează ideile ce nu au legătură cu textul ce
urmează a se discuta şi rămân cele
adevărate.
4. Discuţii Se realizează la flip-chart un ciorchine conversaţia flip-chart, frontal şi
pregătitoare pornind de la cuvântul ,,primăvara”. markere; individual
3' Se dirijează discuţia, pornind de la aprecieri
ciorchinele realizat, pentru a-i face pe elevi verbale
să descrie comportamentul păsărilor
primăvara.
Se adresează următoarele întrebări:
 Ce fac păsările după ce se întorc din
ţările calde?
 Cu ce scop îşi clădesc cuiburile ? frontal şi
Se expune în faţa clasei la video-proiector individual
imaginea mărită a celei din manual, aprecieri
corespunzătoare lecţiei ,,Cuibul de verbale
păsărele”. Se cere elevilor să privească cu
atenţie imaginea şi să descrie elementele observaţia Video-
3
componente. conversaţia proiector
5. Anunţarea ,,- Despre aceste păsări, despre cuibul lor frontal
temei şi a şi despre cei doi copii din imagine este
obiectivelor vorba şi în textul lecţiei pe care îl vom
1' studia astăzi, Cuibul de păsărele, după Cezar
Petrescu. În ora de limba şi literatura
română de astăzi aştept de la voi să citiţi explicatia
corect, cursiv şi expresiv lecţia, să
descoperim împreună sensurile unor cuvinte
şi expresii din text, să fiţi atenţi şi activi.” observaţia
Se scrie pe tablă data, titlul şi autorul frontal
textului. video-
Se expun pe video-proiector imagini proiector
reprezentative pentru conţinutul textului.
6. Dirijarea Se solicită elevilor intuirea imaginii din observaţia manualul,
învăţării-20' manual şi compararea cu planşa expusă în planşă
faţa clasei. didactică;
Lectura independentă a textului
O1 Se solicită elevilor să citească textul lucrul cu individual
lecţiei, integral, în gând şi să sublinieze manualul
O1 cuvintele necunoscute.
Se verifică caracterul conştient al citirii aprecieri
prin întrebări ce vizează conţinutul textului: verbale
O2  Care sunt personajele care participă la frontal şi
întâmplare? individual
 Ce au descoperit cei doi copii?
Lectura- model ( realizată de
învaţător sau un elev care citeşte
expresiv ).
O1 Exersarea actului cititului ( procedee
diferite de lectură)
o Citire în lanţ
o Citire selectivă
- Citeşte propoziţiile in care apar lucrul cu
semnele primaverii! manualul frontal şi aprecieri
- Citeşte propoziţiile in care este individual verbale
4
prezentat cuibul de pasarele! lectura
- Citeşte propoziţiile exclamative! explicativă
- Citeşte propoziţia care anunta
dialogul.
Se dirijează citirea lecţiei pe fragmente şi conversaţia
explicarea cuvintelor şi expresiilor ale căror
sensuri sunt necunoscute elevilor.
Citirea pe fragmente
O3 Explicarea cuvintelor si a explicaţia
expresiilor

O4 Primul fragment
 Ce înseamnă cuvântul ,,luncă”? Găsiţi
explicaţia în manual şi citiţi-o! aprecieri
 Înlocuiţi cuvântul ,,dăruia” cu alt cuvânt verbale
potrivit în context. frontal şi
exerciţiul individual

 Ce înţelegeţi prin expresia ,,covorul


verde”?
Se scrie pe tablă :
covorul verde = iarba
 Alcătuiţi un enunţ în care să folosiţi
această expresie.
O4
 Găsiţi cuvinte cu sens asemănător
O2 cuvântului ,,pufos”. Manualul frontal şi
 Ce sunt hainele verzi ale copacilor? lectura individual
 Refaceţi propoziţia, înlocuind explicativă
expresia ,,hainele verzi” cu cuvântul
,,frunzele”. Ce observaţi?
Se scrie pe tablă:
a se înveşmânta = a se îmbrăca
O3 Al doilea fragment
Se numesc elevi care să citească al doilea
fragment al lecţiei de două ori.

5
Se scrie pe tablă:
a ticăi = a bate ritmic
Ce intonaţie este indicată în situaţia: ,,Ce
minune!” De ce? conversaţia frontal şi
O4  Spuneţi un cuvânt cu sens asemănător individual
cuvântului ,,minune”.
 De ce credeţi că autorul a folosit
cuvântul ,,crenguţe” şi nu ,,crengi”?
Scriu pe tablă:
căptuşit = izolat, învelit;
Se realizează asocierea cu hainele
căptuşite. frontal şi
Al treilea fragment individual
Se numesc doi elevi care citesc Conversaţia
fragmentul.
Se scrie la tablă explicaţia cuvintelor:
mărişor = nu prea mare
golaşi = fără pene
 Alcătuiţi un enunţ folosind
cuvântul ,,golaşi”.
Exerciţii lexicale
 Scrieţi cuvintele cu înţeles opus
următoarelor cuvinte:
a se înălţa – ……………………
mic – …………………….
pe dinăuntru – …………….. Harta
subţire – ………………………. conceptuala
 Completaţi spaţiile folosind
cuvintele date:
Primăvara lunca e …………………………
◊ Gheorghiţă priveşte …………………….
◊ Dacă băiatul ar atinge ………………..
pasărea le-ar părăsi.
◊ Pasărea s-a aşezat în cuib ca să
le……………... exercitiul Activitate
(cuibul, verde, clocească, ouăle) independenta

6
7. Obţinerea O5 Explozia stelară- se vor împărţii elevii în Conversaţia frontal şi
performanţei 4 grupe, iar câte un membru va extrage câte individual
5’ o steluţă te pe catedră, pe care va găsi scris
câte un cuvânt:CINE, CE, CÂND, UNDE. Explozia
Fiecare grupă va avea de formulat întrebări ( stelară Activitate in
câte 4), pe baza textului studiat, care să echipa
înceapă cu acel cuvânt ce l-a găsit scris pe
steluţă. Fiecare steluţă se lipeşte la steaua
mai mare existentă pe tablă, iar câte un
membru din fiecare grupă va adresa
întrebările formulate de ei celorlalte grupe.
Dacă nu sunt mulţumiţi de răspunsul primit
trebuie să-l completeze ei.
8. Evaluare O5 Elevii primesc câte o bucăţică de hârtie pe Eseul de 5 Activitate in
4’ care vor nota ceea ce au reţinut ei din lecţie minute Fise perechi
şi vor formula o întrebare legată de lecţie pe
care nu si-au putut-o clarifica pe parcursul
orei (fără să-şi treacă numele pe hârtiuţă).
9. Activitate Prezentarea unui material power point frontal
transdisciplinara despre lumea pasarilor calatoare. explicaţia Video-
5’ proiector

10. Ca temă, sugerez citirea lecţiei şi de explicaţia


Tema pentru răspuns la întrebările din manual de la textul
acasă studiat.
1' Se fac aprecieri generale privind modul în
care au activat elevii, apoi individuale
(eventual calificative).

7
INCLUDEPICTURE "http://tbn1.google.com/images?q=tbn:y9eZ33S48VDW4M:http://www.caricatura.ro/cezar.petrescu.gif"
1)Autorul \* MERGEF
Personajele
……………………… ………………
….…………………... ………………
… ………………
Titlul ………………
.....................
.................... Locul desfăşură
.........................
.........................
.........................
2)Scrieţi cuvintele cu înţeles opus 3)Completaţi spaţiile fo
următoarelor cuvinte: cuvintele date:
a se înălţa – ……………………
mic – ……………………. ◊ Primăvara lunca e
pe dinăuntru – …………….. ……………………………
subţire – ……………………….
◊ Gheorghiţă priveşte
………………………….
◊ Dacă băiatul ar atinge
……………….. pasărea le-ar
4)Desenează cuibul de păsărele!

◊ Pasărea s-a aşezat în cuib c


le……………...

(cuibul, verde, clocească, o


8

S-ar putea să vă placă și