Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
CLASA: a II-a
PROF. ÎNV. PRIMAR:
ARIA CURRICULARĂ: Comunicare în Limba Română
DISCIPLINA: Comunicare în Limba Română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Vin sărbătorile ”
SUBIECTUL LECŢIEI: „Colindătorii”, de George Coșbuc. Formularea răspunsurilor la
întrebări
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: Predare-învățare
DOMENII NTEGRATE: Comunicare în limba română
Arte vizuale şi abilităţi practice
Muzică și mișcare

SCOPUL LECŢIEI: Însușirea unui ansamblu de cunoștințe referitoarea la formularea răspunsurilor la


întrebări pe baza unui text în versuri, precum și dezvoltarea sentimentului de bucurie în așteptarea
sărbătorilor de iarnă.

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:

1. COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate.
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut.
4.3. Exprimarea unor idei, sentimente şi păreri prin intermediul limbajelor convenţionale.
3. ARTE VZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbal, kinestezică.
4.MUZICĂ ȘI MIȘCARE
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1- DO2, cu formule ritmice repetate și o
desfășurare melodică accesibilă.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să identifice forma corectă a unor cuvinte;
O2: să formuleze enunţuri clare în diverse situaţii de comunicare;
O3: să recunoască textul scris în versuri;
O4: să citească corect, coerent şi expresiv textul ;
O5: să determine sensul unor cuvinte în contexte date ;
O6: să alcătuiască enunţuri proprii cu ajutorul cuvintelor noi;
O7: să extragă informaţii esenţiale dintr-un text;
O8: să manifeste cooperare în diferite situaţii de comunicare;
O9: să audieze cu atenţie diferite cântece;
O10: să folosească în mod corespunzător anumite materiale puse la dispoziţie.

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, expunerea, problematizarea, joc didactic,
metoda cadranelor,observaţia, brainstorming, harta textului.
b) Mijloace didactice: laptop, cd muzical, panou, carioci, fişe de lucru, plicuri cu sarcinile didactice,
manualul, creioane, carioci, creioane colorate.
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe.
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE:
Observarea sistematică, autoevaluare, evaluare scrisă, evaluare orală, aprecieri verbale.
RESURSE: Umane: 15 elevi
Temporale: 50 minute
Spaţiale: sala de clasă
BIBLIOGRAFIE:

1. Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Comunicare în limba română, manual pentru clasa a II-a,
Editura Didactică și Pedagogică
2. Programa școlară Comunicare în limba română. Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a,
aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3481/19.03.2013, București
3. Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competenţelor cheie la şcolarii mici”, 2013
ACȚIUNI ȘI
OPERAȚII
ETAPELE OB. ALE STRATEGII DIDACTICE
ELEMENTE DE CONŢINUT EVALUARE
LECŢIEI OP. ÎNVĂȚĂIRI
METODE ŞI MATERIAL FORME DE
PROCEDEE DIDACTIC ORGANIZARE
Se creează condiţiile optime Elevii îşi
pentru desfăşurarea lecţiei: pregătesc
- aerisirea clasei; materialele
1.Moment
- pregătirea materialului necesare orei de
oragnizatoric
didactic necesar; comunicare în
- aranjarea clasei pentru limba română.
lecţie;
- împărțirea pe echipe.
Se va realiza prin intermediul Formularea Conversaţia Frontal
2. Captarea şi unui branstorming pornind de la răspunsurilor Coli flipchart Aprecierea
dirijarea O2 cuvântul CRĂCIUN. Elevii vor corespunzătoare Explicaţia Marker Individual orală a
atenţiei spune tot ce ştiu despre această cerinţelor răspunsurilor
sărbătoare. didactice Brainstorming
formulate.

Anunț titlul lecției: Elevii ascultă și Expunerea Manualul Frontal Observare


3. Anunţarea
“ Colindătorii ” de George notează titlul sistematică
temei şi a
Coșbuc și prezint obiectivele lecției în caiete.
obiectivelor
lecției.
Se va nota titlul lecţiei pe tablă.
Solicit elevilor deschiderea Manualul Individual
manualelor la pagina 52.
 Elevii vor avea sarcina de Frontal Observarea
a citi o dată în gând Lectura sistematică a
poezia Elevi citesc explicativă elevilor
O3 Colindătorii  de George poezia, explică privind
Coşbuc. cuvântul iesle, capacitatea de
 Învăţătoarea va realiza notează în Lectura model exprimare
citirea- model. vocabular
4. Dirijarea O4  Elevii citesc fiecare câte explicația, apoi Lectura
învățării două versuri, apoi explică alcătuiesc selectivă
O5 cuvintele necunoscute şi propoziţii cu
O6 alcătuiesc propoziţii cu acesta. Explicaţia

acestea.
 Li se va cere elevilor să Exerciţiul

citească versurile din


poezie în care se vorbeşte
despre naşterea lui Iisus.
O7 Evaluarea
 Vor răspunde oral la o orală
serie de întrebări
referitoare la text:
1. Precizează titlul poeziei. Elevii
2. Precizează autorul formulează oral
poeziei. răspunsurile
3. Precizează numărul de întrebărilor.
strofe ale poeziei.
4. Precizează numărul de
versuri ale fiecărei strofe. Metoda Fișă de lucru Muncă
 Vom răspunde în cadranelor independentă
scris la o serie de
întrebări pe marginea Elevii notează
poeziei, prin răspunsurile pe
intermediul jocului fișă și la tablă.
cadranelor. (Anexa 1)
O9 Se vizionează un material PPT și Elevii vizionează Laptop Frontal
se audiază colinda Colindătorii, și audiază cu Prezentare Observare
interpretată de Ștefan Hrușcă, atenție materialul PPT sistematică
5. Asigurare
după care elevii vor avea de PPT.
a
O10 redat printr-un desen, reacțiile și Individual
feedback-
impresiile produse de textul
ului
audiat.
O7 Realizez fixarea conținutului Elevii notează pe Exercițiul Fișă de lucru Evaluare
predat prin completarea Anexei fișă informațiile scrisă
Nr. 2 (Harta textului). esențiale din
Fac aprecieri individuale și text. Aprecieri
colective asupra modului în care verbale
elevii au participat la lecție.
ANEXA NR. 1

JOCUL CADRANELOR

1. Despre ce sărbătoare religioasă le 2. Ce anotimp este descris în


vorbește copiilor mama? poezie?

_______________________________________ _______________________________________

3. Ce află copiii despre nașterea lui 4. Ce învățătură ai desprins din a


Hristos? doua strofă a poeziei?

_______________________________________ _______________________________________

_______________________________________ _______________________________________

_______________________________________ _______________________________________
ANEXA NR. 2

HARTA TEXTULUI

Continuă:
Cad fulgii mari __________________________ Continuă:
Iar noi, pe lângă ________________________
__________________________

Titlul poeziei:
_______________________ Mama le vorbeşte copiilor despre:
_______________________ _______________________________
______ ______________________________

Poetul
_______________________
_______________________
______
Cuvinte noi:
Număr de strofe: ________ ______________________
______________________
______________________
_____________________

Număr de versuri în prima Completează enunțul:


strofă: _____________
Hristos s-a născut într-o
_______________.
Număr de versuri în a doua
strofă: _____________