Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de activitate didactică

UNITATEA DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Colegiul Național ,,Iosif Vulcan” Oradea


DATA: 19.02.2020
CLASA: Pregătitoare B
PROFESOR ÎNV. PRIMAR: Maria Duma
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE :Lumea magică a basmelor
SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul „d” şi litera „D” mare de tipar
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: mixtă
DOMENII INTEGRATE: Comunicare în limba română
Matematică şi explorarea mediului
Arte vizuale şi abilităţi practice
Muzică și mișcare

COMPETENŢE SPECIFICE:
Comunicare în limba română

prof. Maria Duma, Colegiul Național ,,Iosif Vulcan” Oradea


1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar;
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare;
3.1. Asocierea unor sunete și litere;
3.2. Desprinderea semnificaţiei globale din imagini/suită de imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare;
3.4. Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare.
Matematică şi explorarea mediului;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31.
Arte vizuale și abilități practice
2.2.Decorarea literei ,,D” cu mijloace specifice artei.
Muzică și mișcare- 2.1-cântarea în colectiv mișcarea sugerată asociind de text.
OBIECTIV FUNDAMENTALE:
o Dezvoltarea competenţelor de comunicare corectă în diferite contexte, cu accent pe sunetul/ litera D.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1- să identifice sunetul [d] silabic aflat în poziţie iniţială, mediană şi finală;
O2- să despartă corect cuvintele în silabe precizând numărul lor;
O3 -să formuleze propoziţii clare, coerente utilizând cuvinte care conțin sunetul „d”;
O4 -să pună în corespondență cuvinte cu imagini potrivite;
O5 -să identifice elementele grafice ce compun litera „D” mare de tipar;

prof. Maria Duma, Colegiul Național ,,Iosif Vulcan” Oradea


O6 -să recunoscă litera „D’ dintr-o listă de litere date;
O7 -să deseneze litera ,,D” și să o modeleze din sârmă;
O8-să citească cuvinte care conţin litera „D” mare de tipar;
O9- să colaboreze în rezolvarea sarcinilor.
RESURSE:
I. METODOLOGICE/STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversatia, explicaţia, exerciţiul, analiza fonetică analitico-sintetică, jocul didactic, învăţarea
prin descoperire, observarea directă, demonstrația, munca independentă

MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: videoproiector, laptop, fișe de lucru; fulgi, jetoane , auxiliar Editura Delta Cart, planşa literei
„D”, planşe, cântecelul https://www.youtube.com/watch?v=HIu3-tue4-w ,,Degețica” , sârmuliță modelatoare, H. Ch.
Andersen,,Degețica”, dinozauri și dragon de jucărie , cântec https://www.youtube.com/watch?v=xBuDeYBxDgk
FORME DE ORGANIZARE: frontală, în perechi,pe grupe
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea, aprecieri
verbale.
II. TEMPORALE: 30+15 min.
III. UMANE: 30 elevi
IV. SPAŢIALE: sala de clasă
V. BIBLIOGRAFICE:
„Programa pentru disciplinele Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba română, Dezvoltare personală,
Muzică şi mişcare, aprobată prin Ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Ghid practic pentru clasa pregătitoare – Editura Delta Cart Educațional,2019
Auxiliare http://www.deltacart.ro/37-clasa-pregatitoare

prof. Maria Duma, Colegiul Național ,,Iosif Vulcan” Oradea


SCENARIUL DIDACTIC
SECVENŢELE ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ
COMPETEN
NR. INSTRUIRII
ȚE CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI DEMERSUL DIDACTIC
CRT. RESURSE RESURSE FORME DE EVALUARE
SPECIFICE
PROCEDURALE MATERIALE ORGANIZARE

1. Moment Se creează condiţiile optime pentru buna Conversaţia Materiale Frontal Observarea
organizatoric CLR 2.1., desfăşurare a activităţii propuse (spaţiu educaţional, necesare sistematică
2.2 materiale didactice, climat psihoafectiv). activităţii

2. Captarea atenţiei CLR Întâlnirea de dimineață: data, anotimp, mesaj Conversaţia Calendar Frontal Observarea
-1.1 sistematică
MM-2.1 Aprecieri
verbale
3. Verificarea CLR 2.3; Se cântă și dansează pe cântecelul Cântarea Laptop Perechi cu Observarea
achizițiilor 3.2 https://www.youtube.com/watch?v=HIu3-tue4-w vocală, Internet colegul de sistematică
anterioare ,,Degețica” asociind textul Planșe bancă
Anexa 1 –Să numeroteze cele 8 imagini, respectând Aprecieri
cu muzica și
ordinea întâmplărilor-,,Degețica” verbale
Se verifică la tablă, ordonând planșele. mișcarea
Se face un scurt rezumat al basmului. Exercițiul,Mu
Se desparte în silabe cuvântul ,,DEGEȚICA”, se nca
analizează sunetul inițial. independentă

3. Anunţarea temei şi CLR Se aduce la cunoştinţă elevilor că despre sunetul “d” Conversația Frontal Observarea
a obiectivelor 1.1 şi litera “D” mare de tipar vor învăţa în ora de sistematică
urmărite Comunicare în limba română, vor citi cuvinte care
conțin litera și vor desena litera ,,D”.
4. Dirijarea învăţării CLR Jocul didactic: „ Să ne împrietenim cu Dino” Conversaţia Planșe Frontal Observarea
1.1, 1.3, ANEXA 3, planșa cu ,,D” sistematică
2.1, 2.3, Elevii denumesc imaginea, despart cuvântul în Explicaţia
3.2 silabe, identifică locul ocupat de sunetul d. Dinozaur
Tărâmul lui Dino- Intră cine rostește cuvinte care încep Jocul didactic de jucărie

prof. Maria Duma, Colegiul Național ,,Iosif Vulcan” Oradea


cu sunetul ,,d” și iese cine spune cuvinte care se și dragon, Aprecieri
termină în ,,d”. jetoane cu verbale și
Se prezintă planşa cu litera “D” mare de tipar. Se dragoni recompense
intuieşte litera pe planşă, se analizează părţile ce o cu jetoane
AVAP compun.
2.4
AVAP Se lucrează exercițiile de pe Anexa 3- schemă, Planşa Activitate
2.2 asociere, citire literei ,,D” frontală
Explicaţia
CLR
Exerciţiul
1.3 Se confecţionează litera “D” dintr-o sârmuliţă. Fişă de
Analiza
Se caută litera magnetică din setul magnetic. lucru
Se fac exerciții pentru încălzirea mușchilor mâinii.
Pe Anexa 2 se caută și colorează litera, apoi se
desenează.
5. Obţinerea CLR Se lucrează din Anexa 3, exerciţiul 3 Conversaţia Observarea
performanţei 3.1 *Observă diferenţa. Continuă şi tu ! Activitate în sistematică
DAC CAR DOR IAR DAR COS Explicaţia Planşe perechi
CAD RAC ____ ____ ____ ____
Exerciţiul Aprecieri
CUC SUS DUD verbale

7. Încheierea lecţiei MEM Cântecul dinozaurului: Audiție Frontal Observarea și


1.1, 1.3 https://www.youtube.com/watch?v=xBuDeYBxDgk muzicală recompensarea
Se fac aprecieri generale şi individuale asupra Conversaţia comportamen-
participării elevilor la lecţie, precum şi asupra tului
comportamentului lor pe parcursul orei. Se numără participativ
jetoanele cu dinozaurii și se stabilește grupa cu cele
mai multe jetoane.

prof. Maria Duma, Colegiul Național ,,Iosif Vulcan” Oradea