Sunteți pe pagina 1din 8

BALUL FLORILOR

Bulei Elena - Alina


Școala Gimnazială Nr. 2 Comarnic

DATA: 9 iunie 2015


PROPUNĂTOR: Bulei Elena - Alina
UNITATEA: Școala Gimnazială Nr. 2 Comarnic
CLASA: pregătitoare
ARIA CURRICULARĂ: Arte
DISCIPLINA: Arte și tehnologii
UNITATEA TEMATICĂ: Vară, vară, dulce vară..
TEMA PLASTICĂ: Compoziții figurative și nonfigurative
SUBIECTUL LECȚIEI: Balul florilor
TIPUL LECȚIEI: formarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza o lucrare plastică folosind
diferite tehnici din domeniul artei
SCOPUL LECȚIEI: Realizarea unei compoziții plastice pe baza explicațiilor primite
COPMETENȚE SPECIFICE:
AVAP
1.2. Sesizarea smnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură, care reflectă un
context familiar;
2.2 Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale;
CLR
1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar;
2.4 Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare;
MM
2.1 Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text;
MEM
3.1 Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
descoperirii unor regularităţi;
Obiective operaţionale:
O1 – să enumere tipurile de culori;
O2 – să aleagă culorile necesare compoziţiei;
O3 – să realizeze forme spontane în culorile marcate cu ajutorul elementelor de pe panou;
O4 – să realizeze o compoziție nonfigurativă;
O5 - să prelucreze forme spontane cu ajutorul elementelor de limbaj plastic;
O6 – să transforme compoziția nonfigurativă într-una figurativă;
O7 – să numere culorile și elementele amintite în cântecel;
O8 să aprecieze calitatea lucrărilor executate pe baza criteriilor stabilite.
METODE ȘI PROCEDEE:
Explicaţia, conversaţia, exerciţiul, observaţia, munca independentă, problematizarea, turul
galeriei.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
Bloc de desen, acuarele, pensule, planşe, cd, calculator.
FORME DE ORGANIZARE:
Frontală, individuală.
RESURSE TEMPORALE: 45 minute (35 minute activitate propriu-zisă şi 10 minute activităţi în
completare).
RESURSE UMANE: 25 de elevi
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Ob CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL
LECŢIEI op LECŢIEI Metode si Resurse Forme de Evaluare
procedee materiale organizare
1.Moment  Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea conversaţia Bloc de individual observarea
organizatoric lecţiei, pregătirea materialului didactic necesar, desen sistematică
stabilirea liniştii. acuarele
pensule
2.Verificarea  Se verifică cunoștințele învățate anterior prin
cunoştinţelor intermediul câtorva întrebări:
anterioare O1  De câte feluri sunt culorile? exerciţiul planșe
 Care sunt culori calde ? didactice
 Dar cele reci? conversaţia
 Ce înseamnă culori primare? Care sunt frontală aprecieri
acestea? explicaţia verbale
 Unde întâlnim culorile primare?

3.Captarea atenţiei  Se audiază Cantecul culorilor. conversația


O1  Concomitent, se fixează pe o planșă culorile casetofon observarea
enumerate în cântec în fiecare corespondent din explicaţia colectiv sistematică
natură.
 Se solicită elevii să numere elementele și culorile execițiul aprecierea
amintite în cântecel. verbală
O7  Se poartă o discuție despre culorile care
predomină în anotimpul vara și unde întâlnim
aceste culori.
4.Anunţarea temei Precizarea temei
şi a obiectivelor  Se anunță titlul temei plastice:
 Se anunță elevii că la ora de educație plastică se tablă
vor juca cu ajutorul culorilor amintite în cântecel, conversația frontală
dar și culorile florilor despre care s-a discutat pe explicaţia observarea
parcursul orelor de astăzi. sistematică
 Se explică elevilor faptul că vor umple foaia albă
cu forme de diferite culori.
5.Etapa de  Se demonstrează elevilor unul - două modele de observarea
demonstrație, pete necesare realizării temei plastice. explicația planșe frontal sistematică
informare și
instructaj
6.Realizarea  Se solicită elevii să se joace pe plașă cu toate conversația
compoziției culorile amintite în cântecel, folosind diferite
mărimi de pete. explicaţia planșe
 Se anunță elevii că trebuie să umple planșa cu,
O2 fără să se vadă albul. trebuie să acopere în execițiul individual
întregime suportul de lucru. observarea
 Se solicită elevii să lucreze individual. sistematică
 În timp ce elevii realizează, vor fi transmise
elevilor criterile ce vor fi luate în considerare în
evaluarea lucrărilor:
O3 1. Respectarea temei date.
O4 2. Estetica lucrării.
O5 3. Finalizarea lucrării.
 Se crează ambianţa necesară prin asigurarea
O6 fondului muzical.
 Se oferă ajutor unde este cazul, se intervin cu
explicaţii sau atenţionări.
 După finalizarea compoziției nonfigurative se
solicită elevilor să spună câte o poezie despre CD player
flori. Joc de rol observarea
 Se trece la realizarea compoziției figurativ- sistematică
decorative, respectând criteriile stabilite.
7.Evaluarea O8  Se va organiza ,,Turul galeriei”, fiecare elev conversaţia lucrările frontală evaluare
lucrărilor analizând lucrările colegilor săi, în funcție de explicaţia elevilor, reciprocă
criteriile stabilite anterior şi formulându-şi turul buline
propria părere în legătură cu aceasta. galeriei colorate
8.Acivități  Se audiază melodia Samba florilor. conversația Calculator colectivă Observarea
recreative cd sisematică
9.Aprecieri şi  Se fac aprecieri asupra modului de lucru al conversația frontală aprecierea
concluzii tuturor elevilor.
Anexe