Sunteți pe pagina 1din 10

Perioada (3 saptamani): 7 – 15 octombrie

Auxiliare: Delta Cart


Competente Activităţi integrate/pe Detalii de Resurs
Ziua specifice discipline; organizarea continut e Evaluare
colectivului de elevi

• Întâ lnirea de dimineaţă . Mesaj, Autocunoaş mascotel Observarea


tere şi e clasei sistematică
DP- 2.2 calendar.
atitudine a elevilor
pozitivă faţă de CD
CLR-1.2,3.2 • Portretul meu – desenarea
sine muzica,
conturului propriei mâ ini; desene
MM -3.1 de tip portret imagini,
fişe
• Numirea degetelor: „Degetul mare
pleacă la plimbare!” - câ ntec

CLR-1.1. • Anotimpul toamna: caracteristici, Comunicare Planşe Observarea


fenomene ale naturii, activită ţi ale orală – discuţii „Toamna sistematică
MEM-1.3 oamenilor libere despre ”, imagini a elevilor
Luni, 7 anotimpul
oct. • Recitare poezia „Început de toamna
toamnă ”

MEM-1.1. • Construirea de mulţimi de cercuri Sortarea si fisa de Observarea


cu tot atatea elemente din mulţimea clasificarea lucru, sistematică
CLR-2.4. fructelor din poezia „Început de obiectelor/ creioane a elevilor
toamnă ” colorate
simbolurilorco
• Fruct dulce≠fruct amar – dialog nceptelor
simple

MM-2.2 • Câ ntec: „Dacă vesel se tră ieşte!” Câ ntarea în Sala de Observarea


colectiv clasă , CD sistematică
CLR-1.2, 2.2 • Diferite exerciţii pentru Dicţia a elevilor
coordonarea segmentelor corpului

Marti, 8 CLR-2.2,3.3 • Care cuvâ nt conţine sunetul a? Sunetul a şi Imagini, Observarea


oct. literele a şi A sistematică
AVAP-2.2 • Colorează un băieţel şi o fetiţă de tipar Caiete a copiilor;
speciale, interevalua
CD re

MEM -1.1;2.1 • Observarea unor modificari Caracteris Imagini, Observarea


aparute in natură în anotimpul fise de sistematică
AVAP- 2.2 tici ale lucru
toamna ”Ce se intamplă ...”
anotimpului
•,,Lipeşte pe planşă doar toamna: lunile,
elementele specifice toamnei’’ fenomenele
naturii,
( vâ nt, ploaie, copac desfrunzit) importanta
ploii pentru
natura, pagube
pe care le
produce ploaia

AVAP- 1.1; • Observarea copacului din gră dina Culorile Acuarele, Expozție cu
2.1;2.4 școlii. spectrului solar bloc de lucră rile
– culori binare desen, realizate
MEM-1.1 • Discuții cu privire la culoarea pensule
CLR- 2.1 frunzelor : „Covor de frunze”

RELIGIE

 Întă lnirea de dimineață


Observarea
Miercuri CLR-1.2, 2.2 • Care cuvâ nt conţine sunetul a? Scrierea
sistematică
9 oct. literelor mari Imagini,
MEM- 1.1 • Scrierea elementelor grafice şi a a copiilor;
de tipar beţişoare
literei A
interevalua
 Realizarea literei A din beţişoare re
 Numaraea betisoarelor
Elemente Figuri Observarea
pregă titoare geometrI sistematică
• Recunoaşterea pă tratelor dintr-o pentru a elevilor
înțelegerea ce
mulţime cu figuri geometrice, Ev.
conturarea acestora unor concepte
MEM-2.1 matematice: selectivă a
• Joc de rol: „La piaţă ” sortarea și copiilor
CLR-1.2,2.2. care
clasificarea
• Realizarea unui castel al Toamnei obiectelor recunosc
folosind pă trate poziția
/ obiectului
simbolurilor/c
onceptelor
simple

ED. FIZICA SI
SPORT

LIMBA
ENGLEZA
• Memorare poezia „Melcul şcolar” Comunicare Imagini Acordare
orală – discuţii de
CLR-1.2, 2.2 • Joc de rol: melcul-şcolar şi libere despe stimulente
doamna învă ţă toare anotimpul
DP-3.1
• Colorare imagini cu melcul-şcolar toamna
AVAP-1.3
Comunicarea –
schimb de
informaţii între
oameni

MEM-2.1 • Joc: Alege doar obiectele de igienă Corpul Caiet Aprecieri


personală omenesc – special verbale
CLR-1.2,2.2. •Compararea numă rului de obiecte igiena corpului
de igienă personală cu mulţimea Obiecte
rechizitelor şcolare de igienă
• Poezia: „De vorbă cu pisicuţele” – personal
consolidare, memorare, recitare
ă şi alte
Joi, 10
oct. obiecte,
rechizite

Formarea unui
comportament
de auditor/de
• Jocuri de miscare cu reguli: ,,Baba
interpret/parti
OPT- 1.2; 5.2 oarba’’ CD,calcu
cipant activ la Aprecieri
MEM-1.1 •Numara membrii grupului exersarea lator verbale
jocurilor
muzicale/recit
ă rilor/dramati-
ză rilor;

AVAP-1.1. Culorile seminţe, expunerea


• Colierul din materiale din natură –
spectrului solar lipici, foi lucră rilor
CLR -2.4 înşirare, lipire Tehnici simple: de hâ rtie turul
Înșirare
• Desenarea unui colier preferat galeriei

DP- 1.1; 1.2 • Întâ lnirea de dimineaţă ,, În drum Autocunoaster Calendar Observarea
spre şcoală ’’ ,,Cine este Zâ na e si atitudine „Întâ lni sistematică
Vineri, CLR- 2.1
Toamnă ?’’ pozitiva fata de a elevilor
rea de
• Ce-mi place mie –activită ți, culori sine si fata de diminea
preferate. ceilalti
ță ”
•Alcă tuire de propoziții despre
activită țile preferate. Caiete

CLR-1.1,1.2, • Poezia „Melcul şcolar” – Comunicare PPT, observarea


2.3,3.2. consolidare, recitare orală – discuţii plastilină sistematică
libere despe
DP-1.1,3.1 • Litera A- modelare anotimpul
MM-1.2 toamna
11 oct.  Câ ntec: „Vine melcul supă rat”
ED. FIZICA SI
SPORT

MM- 1.2 Mișcarea Jetoane Aprecieri


• Interpretarea câ ntecului
sugerată de individuale
DP- 3.1 „Anotimpurile”, executâ nd CD
textul și colective
mișcă rile sugerate de text.
câ ntecelor Calcula

tor

Luni, 14 • Întâ lnirea de dimineaţă . Mesaj, Autocunoaşter Imagini, Aprecieri


oct. DP-1.1,2.2 calendar e şi atitudine foi de individuale
pozitivă faţă de desen, și colective
MM-1.1, 2.1 • Ce-mi place mie? – activită ţi, sine
tuburi de
culori preferate culori
• Cantec: ,,Asa sunt eu’’

CLR-1.1. • Recunoaşterea literei m Sunetul m şi jucă rii ev.


literele mici şi selectivă şi
MM- 2.1 • Modelarea literei m mari de tipar observare
• Trasarea literei m prin unirea sistematică
punctelor

• Cantec ,,Mama’’.

MEM-2.1 •Construirea că suţei melcului Compararea Jucă rii, ev.


folosind figuri geometrice numă rului de flip- selectivă şi
CLR-1.2,2.2. elemente a chart, observare
• Scrierea liniei oblice spre stâ nga şi două mulţimi
MM-3.1 marker sistematică
spre dreapta prin procedee
variate

MM- 1.1,2.1. • Mişcă ri de dans executate Mişcarea pe CD Evaluare


împreună cu un partener muzică, cantece frontală
CLR-1.1 sugerată de
•Joc : « Caută-ţi partenerul ! » textul
MEM-1.3
câ ntecului

CLR-2.2,3.3 • Recunoaşterea literei U Scrierea Fişe de ev.


literelor mari lucru selectivă şi
AVAP-2.2 • Scrierea literei U de tipar observare
• Punerea în corespondenţă a unor sistematică
cuvinte din 2-3 silabe cu imaginile

• Joc pe calculator: „Îmbracă Corpul Calcula observare


Marti, MEM-2.2,3.3 corespunză tor: fata-bă iat, iarnă - omenesc – tor, fişe sistematică
15 oct. igiena corpului de lucru
vară , şcoală-drumeţie, etc.”
AVAP-1.4,2.4
• Îmbră cămintea copiilor - colorare

• Activitate în perechi: culoarea Imagini, Expunerea


preferată din desenul realizat de foi de Fluturaşilr
AVAP-1.4,1.3
coleg Tenici simple desen,
CLR- 1.1; 2.1 tuburi de
•Forma spontană elaborată : culori
„Fluturaşul”

RELIGIE

CLR-1.2, 2.2 • Povestirea „Puişorii” de Emil Comunicarea – Carte cu observare


Gâ rleanu schimb de poezii, sistematică
MEM-2.3 informaţii între atlas
• Joc de rol: Puişor de râ ndunică – oameni zoologic,
copil (dialoguri prezenta
• Curiozită ţi despre lumea pă să rilor mediul re PPT
Miercuri că lă toare înconjură tor)
16 oct.
MEM-2.1 • Decupare, lipire – haine Corpul Imagini ev.
corespunză toare omenesc – cu haine, selectivă
CLR-2.2 igiena corpului CD
• Joc de rol ,,Potriveste si castiga’’ câ ntec

ED. FIZICA SI
SPORT

LIMBA
ENGLEZA

Joi, 17 CLR-1.2, 2.2 • Literele u şi U – recunoaştere Sunetul u şi Fişe, aprecieri


oct. literele mici şi câ ntec globale şi
MEM-1.1 • Scrierea literei U prin unirea mari de tipar individuale
punctelor
Scrierea
•Corespondenţe între imagini şi literelor mari
silaba mu
• Exercitii de numarare, clasificare de tipar

MEM-2.1 • Identificare haine Corpul Imagini ev.


corespunză toare,acţiuni omenesc – cu haine, selectivă
CLR- 2.2 desfă şurate corect de om igiena corpului CD

• Dialog tematic.

• Poezii din folclorul copiilor Mişcarea pe CD Evaluare


OPT-2.2, 4.1 •Auditii de framantari de limba, muzică, cantece frontală
jocuri de cuvinte, poezii, cantece, sugerată de
CLR-2.4 jocuri muzicale. textul
câ ntecului

AVAP 1.1. Colier din plastilină – modelare Culorile plastilină ev.


spectrului solar selectivă
CLR 2.4. • Discutii despre culori Tehnici simple:
Înşirare
• Întâ lnirea de dimineaţă . Mesaj, Autocunoaşter Imagini, Aprecieri
DP - 1.2,3.1 calendar e şi atitudine foi de individuale
pozitivă faţă de desen, și colective
• Ce-mi place mie? – activită ţi, sine
tuburi de
culori preferate culori

DP - 1.2,3.1 •Întâ lnirea de dimineaţă Recapitulare. Sfatul aprecieri


Evaluare jucariilor globale şi
CLR-1.1,1.2, • Sunetele a, m, u şi literele A, M, U Ameliorare/de individuale
2.3,3.2. – consolidare zvoltare
manifestare
Vineri, MM- 1.4, 2.1 •Câ ntec „A, a, a, acum e toamnă , emoțională ,
18 oct. da!” stare de bine,
recitare
•Joc: Din ce grupă fac parte? Nume
care încep cu A, M, U

ED. FIZICA SI
SPORT

CLR- 1.1, 2.1 • Discuții despre anotimpul toamna. Mișcare CD, Aprecieri
sugerată de calculato individuale
MM- 1.4, 2.1 •Interpretarea câ ntecului „Toamnă , textul r și colective.
bine ai venit!” câ ntecelor

DP-1.1,2.2 • Întâ lnirea de dimineaţă . Mesaj, Familia mea - auxiliar Tema de


calendar (p.8), acasă –
MM-1.1, 2.1 culori lipirea
- prezentarea fotografiei personale exerciţiul, fotografii
Luni, 21 AVAP-1.4,1.3
oct. la diferite vâ rste; munca lor
independ Autoevalua
- prezentarea familiei din fotografii; entă, re
conversaţ
- desenarea familiei. ia
activitate
frontală

CLR-1.1. • Recunoaşterea literei u Sunetul u şi jucă rii ev.


literele mici şi selectivă şi
AVAP-2.2 • Modelarea literei u din hâ rtie mari de tipar observare
creponată sistematică
• Trasarea literei m prin unirea
punctelor

MEM-2.1 • Construirea că suţei melcului Compararea Jucă rii, ev.


Luni, 21 numă rului de
folosind plastilină flip- selectivă şi
oct. CLR-1.2,2.2. elemente a chart, observare
• Scrierea liniei oblice spre stâ nga şi două mulţimi
MM-3.1 marker sistematică
spre dreapta prin procedee
variate

CLR- 1.2; 2.2 • Discuții despre anotimpul toamna. Mișcare CD, Aprecieri
sugerată de calculator individuale
MM:3.1 • Interpretarea câ ntecului „Toamnă , textul și colective.
bine ai venit!” câ ntecelor

CLR-2.2,3.3 • Recunoaşterea literei U Scrierea Fişe de ev.


literelor mari lucru selectivă şi
AVAP-2.2 • Scrierea literei U de tipar observare
• Punerea în corespondenţă a unor sistematică
cuvinte din 2-3 silabe cu imaginile

• Jocuri practice: „Îmbracă -te Corpul - fişe de observare


corespunză tor: fata-bă iat, iarnă - omenesc – lucru sistematică
vară , şcoală-drumeţie, igiena corpului
Compararea
etc.”Sortare /clasificare după
MEM-2.2,3.3 numă rului de
anumite criterii.Comparare.
Marti, elemente a
22 oct. AVAP-1.4,2.4 • Îmbră cămintea copiilor - colorare două mulţimi
prin procedee
variate

AVAP 1.1. • Colier din plastilină – modelare Culorile plastilină ev.


spectrului solar selectivă
CLR 2.4. • Joc didcatic ,,Cearta culorilor’’ Tehnici
simple:
Înşirare

RELIGIE
CLR-1.2, 2.2 •Povestirea „Puişorii” de Emil Comunica Carte cu observare
Gâ rleanu rea – schimb de poezii, sistematică
MEM-2.3 informaţii între atlas
• Dramatizare povestire oameni - zoologic,
dialoguri mediul
• Curiozită ţi despre lumea pă să rilor înconjurător
că lă toare

MEM-2.1 • Sortare /clasificare după anumite Corpul Imagini ev.


criterii.Comparare. omenesc – cu haine, selectivă
Miercuri CLR- 1.2,2.2 igiena corpului
23 oct. • Poezii cu numaratori Compararea
numă rului de
elemente a
două mulţimi
prin procedee
variate

ED. FIZICA SI
SPORT

LIMBA
ENGLEZA

Joi, 24 CLR-1.2, 2.2 • Literele u şi U – recapitulare Sunetul u şi Fişe, aprecieri


oct. literele mici şi câ ntec globale şi
MEM-1.1 • Scrierea literei U prin unirea mari de tipar individuale
punctelor
Scrierea
• Corespondenţe între imagini şi literelor mari
silaba mu de tipar

MEM-2.1 • Identificare haine Corpul Imagini ev.


corespunză toare,acţiuni omenesc – cu haine, selectivă
AVAP-1.1 desfă şurate corect de om igiena corpului CD
câ ntec
• Colaj ,,Asa ma imbrac eu’’

OPT-2.2, 4.1 • Poezii din folclorul copiilor Mişcarea pe CD Evaluare


•Auditii de framantari de limba, muzică, cantece frontală
CLR-2.4 jocuri de cuvinte, poezii, cantece, sugerată de
jocuri muzicale. textul
câ ntecului
• Colier din bile colorate Culorile Bile ev.
AVAP 1.1. spectrului solar plastic selectivă
• Joc de rol -Sunetele păsărelelor Tehnici
CLR 2.4. simple: CD
Înşirare sunete

DP-1.1,2.2 • Întâ lnirea de dimineaţă . Mesaj, Familia mea - auxiliar Tema de


calendar (p.8), acasă –
MM-1.1, 2.1 culori lipirea
- prezentarea fotografiei personale exerciţiul, fotografiilor
AVAP-1.4,1.3 la diferite vâ rste; munca Autoevalua
independ re
- prezentarea familiei din fotografii; entă,
conversa
- desenarea familiei. ţia
activitate
frontală,
individua

CLR-1.1,1.2, • Sunetele a, m, u şi literele A, M, U Recapitulare. Fişe de Proiect
Vineri, 2.3,3.2. – consolidare Evaluare lucru tematic
25 oct. Ameliorare/de
DP – 1.1; 2.1 •Câ ntec „A, a, a, acum e toamnă , zvoltare
da!” manifestare
emoţională ,
•Joc: Din ce grupă fac parte? Nume
stare de bine,
care încep cu A, M, U
recitare

ED. FIZICA
SI SPORT

MM-1.1,2.1. • Mişcări de dans executate Mişcarea pe CD Evaluare


împreună cu un partener muzică: cantece frontală
CLR-1.1 liberă: sugerată
• Joc : « Caută-ţi partenerul ! » de textul
cântecului
Impusă