Sunteți pe pagina 1din 19

ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017

Prof. pt înv. primar,


U.T. I. BUN VENIT DIN NOU LA ȘCOALĂ!(Săpt. I)
ZIUA COMPETENȚE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE; DETALIERI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI CONȚINUT
LUNI FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR 2016 – 2017
12. 09.2016
CLR 1.1.; 2.1.; - formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de Comunicarea orală – Manuale, ilustraţii Observarea
3.1. comunicare Povestiri din vacanţă sistematică
- prezentarea unor activităţile desfăşurate în vacanţa de Conversaţia, joc de rol
AVAP vară Probă orală
1.1. - formularea de mesaje despre sine şi despre familie Activitate frontală,
- selectarea şi redarea succintă a impresiilor, trăirilor din activitate individuală
vacanţă
- desen: Vacanţa de vară

CLR - exerciţii de iniţiere a unor dialoguri elev-elev, învăţător- Iniţierea unor dialoguri Caiet, fişe de lucru, Apreciere
2.1. elev pe teme familiare copiilor rechizite globală
MARȚI DP 1.2. 2.2. - jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, vizând Conversaţia euristică, Apreciere
13.09.2016 MM 1.2. formarea comportamentului de ascultător activ exerciţiul, problematizarea, individuală
- formularea de mesaje despre sine (nume, vârstă, simularea, joc de rol, joc
adresă), despre familie, colegi etc.; didactic
- prezentarea unor evenimente semnificative din viaţa Activitate frontală,
proprie activitate în grup/ pe
- cântec: Şcolărei şi şcolăriţe perechi
MEM - exerciţii de numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 5 în 5, Numerele naturale Caiet, fişe de lucru, Observarea
din10 în 10 0-100 – probleme maculator, creioane sistematică
1.1. - exerciţii de ordonare crescătoare şi descrescătoare a Repetare colorate Aprecieri
3.2. numerelor 0-100 Conversaţia, explicaţia, globale şi
4.1. - exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor exerciţiul, problematizarea individuale
CLR date Activitate frontală şi
1.1. - exerciţii de comparare a numerelor naturale independentă, pe grupe
1.4. - exerciţii de adunare şi scădere
- exerciţii de aflare a termenului necunoscut
- rezolvarea unor probleme cu una sau două întrebări
AVAP - identificarea materialelor Materiale şi tehnici Acuarele, pensule, vas Probă practică
- practicarea exerciţiilor de folosire corectă a simple de lucru pentru apă, bloc de desen Observarea
1.1 1.2. instrumentelor de lucru: creionul, pensula, foarfeca etc Conversaţia, explicaţia, sistematică
2.2 2.3. - exersarea modului de îngrijire/ păstrare a instrumentelor Activitate frontală şi Analiza
2.4. şi materialelor de lucru independentă produselor
MM - exersarea muşchilor mâinii activității
1.1. - realizarea unei compoziţii cu subiect dat
- cântec: Ora-i de plecat la şcoală

MEM - exerciţii de compunere / descompunere a numerelor în Recapitularea Manual, fişe de lucru, Observarea
sume sau diferenţe de numere cunoştinţelor din stilou, creioane colorate, Aprecieri
1.1. - exerciţii de calcul fără ajutor intuitiv clasa I rigla, imagini reprezentând globale şi
3.2. - rezolvări de probleme de tipul a+b=x, Adunarea şi scăderea organele interne ale omului, individuale
3.3. a-b=x, folosind obiecte, reprezentări, numere fără trecere peste ordin părţile componente ale
U.T.: II. PRINTRE SUNETE, CUVINTE ȘI NUMERE (Săpt. II – IV)
ZIUA COMPETENȚE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE; DETALIERI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI CONȚINUT
CLR - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte: Textul narativ Manualul tipărit/digital, Observare
citire cu voce tare, în şoaptă, în gând; citire în lanţ, citire imagini, caiet, stilou sistematică
1.2. ştafetă Biblioteca pentru copii, Lectura explicativă, Aprecieri
2.1. - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea după Sultana Craia conversaţia, explicaţia, globale și
3.1. intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie procedee de citire activă, individuale
DP - formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte selectivă, conştientă
2.1. date Activitate frontală,
2.2. - completarea unor enunţuri după modele date activitate individuală
- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la
textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De
ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?”)

Religie
LUNI - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Numerele naturale Manualul tipărit/digital,
MEM Observare
19.09.2016 numărătorii de poziţionare 0-100: recunoaştere, cuburi, numărătoarea de sistematică
1.1. 2.1. - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 100 formare poziționare, fișe de lucru
3.1. 3.2. - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – Conversaţia, explicaţia, Aprecieri
4.2. 5.1. 100, scrise în cuvinte exerciţiul
globale și
- identificarea ordinelor unități, zeci, sute Activitate frontală,
AVAP individuale
- evidenţierea cifrei unităţilor/ zecilor/sutelor dintr-un activitate individuală
număr
2.3. - descompunerea numerelor mai mici decât 100 în zeci și
unități
MM - exerciţii vocale de respiraţie, de dicţie şi de susţinere a Cântarea vocală Laptop, CD, un clopoțel, Observarea
1.1. unui sunet prelungit Clopoțelul culegere de cântece sistematică
2.1. - exerciţii de acordaj vocal Exercițiul, explicația, Aprecieri
MEM - exerciţii de emisie corectă conversația, demonstrația globale și
3.1. - exersarea deprinderilor de cântare în grup cu emisie Activitate frontală, pe individuale
naturală şi dicţie corectă grupe
- exerciţii de cultură vocală cu accent pe omogenizarea
vocilor
- cântarea cu respectarea poziţiei corecte
- interpretarea cântecului Clopoțelul
MARȚI CLR - identificarea unor obiecte prin descoperirea Cartea- Cuprinsul unei Manual, cărţi diverse, Observarea
20.09.2016 caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi cărţi enciclopedii, maculator, sistematică
1.4. 2.3. răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup creioane colorate
3.1. 3.3. - exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi Conversaţia, explicaţia, Aprecieri
AVAP - decodarea unor informaţii din manual (viniete, cuprins exerciţiul, jocul, observaţia
globale și
2.3. etc.), a simbolurilor întâlnite în drumul spre şcoală, în Activitate frontală, pe
pliante/reclame/reviste pentru copii echipe individuale
- conversaţii pe teme de interes pentru copii
- realizarea unor desene cu cărți
MEM - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine Numerele naturale Caiet, manual, auxiliar, fişe Observarea
U.T. III. CULORILE ȘI ÎNFĂȚIȘAREA PĂMÂNTULUI (Săpt. V, VI, VII)
ZIUA COMPETENȚE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE; DETALIERI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI CONȚINUT
CLR - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte: Textul narativ Manualul tipărit/digital, Observarea
1.2. citire cu voce tare, în şoaptă, în gând; citire în lanţ, citire imagini, sistematică
2.1. ştafetă Prietenie, după Silvia Lectura explicativă,
3.1. - formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind Kerim conversaţia, explicaţia, Aprecieri
3.4. cuvinte date procedee de citire activă, globale și
MEM - completarea unor enunţuri după modele date selectivă, conștientă individuale
3.2. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la
textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De Activitate frontală și
4.2.
ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?”) individuală
- citirea altor fragmente din text în urma recomandărilor
făcute de cadre didactice
LUNI - exerciții de completare a unor enunțuri cu ajutorul
10.10.2016 cuvintelor din text
RELIGIE
MEM - asocierea diverselor locuri de pe Pământ cu termenii: Alcătuirea Pământului: Manualul tipărit/digital, Observare
uscat, aer, apă, pe baza observării unor imagini uscat, aer, apă imagini, recipiente din sistematică
1.1. - recunoașterea mijloacelor de transport care se plastic, baloane, fișe de
1.3. deplasează pe uscat, pe apă, în aer experiment
3.1. - formulare de răspunsuri la întrebări referitoare la Conversaţia, explicaţia,
4.2. alcătuirea Pământului (Ce? De ce? Ce s-ar întâmpla exerciţiul, experimentul,
dacă…?) problematizarea.
AVAP
- formulare de enunțuri folosind cuvinte date: Pământ, Activitate frontală,
2.1. rachetă cosmică, uscat, aer, apă activitate individuală
- colorarea unor imagini
- realizarea unor investigaţii referitoare la aer: umflarea
unui balon; scufundarea unui pahar înclinat într-un vas
cu apă
MM - redarea fragmentară şi integrală în colectiv, în grupuri Ritmul- sunete lungi/ Laptop, CD, culegere Observarea
1.1. mici şi individual a cântecelor învăţate scurte cântece sistematică
2.1. - audierea comparată, prin jocuri, a unor sunete de durate Toamna Conversaţia, explicaţia, Probă practică
AVAP diferite, nedefinite (lungi - scurte) demonstraţia, exerciţiul, Aprecieri
1.1. - reproducerea vocală a unor onomatopee, recitative jocul didactic globale și
2.3. - imitarea unor sunete din natură (lungi/ scurte) Activitate frontală, individuale
- joc de recunoaștere a sunetelor din natură individuală, pe grupe
- desenarea unei scene din cântec
- interpretarea melodiei însoțite de mișcare
- intonarea cântecului: Toamna
CLR - citirea selectivă în funcţie de anumite repere: alineatul Textul literar Manualul tipărit/digital, Observarea
- joc: Găseşte şi citeşte! imagini, enciclopedii, glob sistematică
1.2. - formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la pământesc, rechizite
2.1. conţinutul unui mesaj/text audiat pentru joc, film didactic Aprecieri
3.1. - formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind Conversaţia, explicaţia,
globale și
3.2. cuvinte date exerciţiul, metoda
- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la predicțiilor, explozia individuale
AVAP
U.T. IV. ÎN LUMEA PLANTELOR (Săpt. VIII, IX, X)
ZIUA COMPETENȚE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE; DETALIERI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI CONȚINUT
CLR - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte: Textul narativ Manualul tipărit/digital, Observarea
2.1. citire cu voce tare, în şoaptă, în gând; în lanţ, în ştafetă, în Grădina Ioanei, după imagini, stilou sistematică
3.1. pereche Emilia Căldăraru Lectura explicativă, Aprecieri
3.2. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere conversaţia, explicaţia, globale și
4.1. - formularea orală a mesajului/învăţăturii desprinse dintr- procedee de citire activă, individuale
MEM un text citit selectivă, conștientă,
2.1. - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului exercițiul
3.2. citit Activitate frontală și
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de individuală
desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind
cuvinte date
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
LUNI dintr-un scurt text pe teme cunoscute
07.11.2016 Religie
MEM - identificarea nevoilor plantelor: aer, apă, sol hrănitor, Ce nevoi au plantele? Manualul tipărit/digital, Observarea
1.6. lumină, căldură imagini, jetoane cu plante, Aprecieri
3.1. - investigarea nevoilor plantelor folosind secvenţe de film documentar, caietul globale şi
4.2. film/ experimente, în scopul generalizării caracteristicilor elevului individuale
5.1. plantelor, identificării condițiilor necesare pentru creștere Conversaţia, explicaţia,
AVAP și dezvoltare exerciţiul, Știu, vreau să
1.1. - explicarea rolului condițiilor de viață necesare plantelor știu, am învățat,
2.3. - recunoașterea plantelor care au nevoie de multă/ puțină problematizarea
lumină/ căldură Activitate frontală,
- identificarea relațiilor dintre dezvoltarea plantelor și individuală
condițiilor asigurate
- colectare de date referitoare la plante și înregistrarea în
tabele
- desenarea unor plante cărora le lipsesc anumite condiții
- jocuri cu numere pe tema Plantele
MM - cântarea în colectiv sincronizată Procedee armonico- Culegere de cântece, Observarea
1.1. - redarea fragmentară şi integrală în colectiv, pe grupe şi/ polifonice laptop, diapazon, sistematică
1.4. sau cu solist a cântecelor din repertoriul propus, Grupe alternative instrumente muzicale Probă practică
2.1. respectând intonaţia potrivită Albina și florile simple (tobiţe, clopoţei,
2.2. - cântarea alternativă, de la vers la vers, strofă- strofă, fluiere, gong, xilofon)
3.1. strofă- refren Expunerea, instructajul,
AVAP - cântarea alternativă, pe grupe, vocal şi în gând (audiţie conversaţia, dezbaterea,
1.1. interioară), cu sau fără marcarea sonoră a timpilor exerciţiul, jocul didactic
2.3. măsurii din cântec Activitate frontală, pe
- dialog muzical învăţat sau creat între grupe, grupe- grupe, individuală
solist, solist- solist
- isonul ritmic: acompanierea cu propriul corp şi/ sau cu
jucării muzicale simple
- interpretarea cântecului: Albina și florile
U.T. V. ÎN LUMEA ANIMALELOR (Săpt. XI , XII, XIII)
ZIUA COMPETENȚE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE; DETALIERI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI CONȚINUT
CLR - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte: Textul narativ Manualul tipărit/digital, Observarea
2.1. citire cu voce tare, în şoaptă, în gând; în lanţ, în ştafetă, în Povestea ursului imagini, caiet, stilou, sistematică
3.1. pereche cafeniu, după Vladimir creioane colorate Aprecieri
3.2. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (un detaliu Colin Lectura explicativă, globale şi
4.1. sau o idee din text) conversaţia, explicaţia, individuale
MEM - formularea orală a mesajului/învăţăturii desprinse dintr- procedee de citire activă,
3.2. un text citit selectivă, conștientă,
4.2. - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului exercițiul
AVAP citit Activitate frontală
1.3. - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu
un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de
LUNI desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat
28.11.2016 - formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind
cuvinte date
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- identificarea unor rase de urși
- discuții despre animalele de la Polul Nord și Polul Sud
- desenarea/ colorarea unei scene din poveste
Religie
MEM - asocierea descrierii animalelor cu imaginea Ce nevoi au Manualul tipărit/digital, Observarea
1.6. corespunzătoare animalele? imagini, jetoane cu sistematică
3.1. - Joc Bingo cu animale animale, film documentar, Aprecieri
4.2. - recunoașterea animalelor domestice și sălbatice pe baza caietul elevului globale şi
5.2. unor imagini date/descrieri date Conversaţia, explicaţia, individuale
CLR - identificarea relațiilor de hrănire pentru animale și tipuri exerciţiul, problematizarea,
1.1. de hrană date metoda semaforului,
1.2. - identificarea nevoilor animalelor referitoare la hrană și Gândiți, lucrați în perechi,
AVAP apă comunicați
2.3. - confecționarea de măști pentru animalul preferat (piesă Activitate frontală,
de portofoliu) individuală
- formularea unor consecințe rezultate în urma analizei
unor fenomene simple: cum rezistă unele animale
temperaturilor scăzute/ crescute
- crearea unor probleme pornind de la date numerice
descoperite în informații despre animale și rezolvarea
acestora
MM - realizarea unor jucării muzicale Jucării muzicale Culegere de cântece, Observarea
1.3. - discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor Repetare- cântece laptop, maculator, creioane sistematică
1.4. - cântarea colectivă în nuanţă medie firească, cu învățate colorate Probă practică
2.1. participare afectivă Conversaţia, explicaţia, Aprecieri
2.2. - audierea comparată şi recunoaşterea auditivă a exerciţiul, jocul globale şi
3.3. cântecelor cu interpretări diferite Activitate frontală, individuale
U.T.VI. NATURA (Săpt. XIV , XV, XVI, XVII)
ZIUA COMPETENȚE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE; DETALIERI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI CONȚINUT
CLR - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte: Textul liric Manualul tipărit/digital, Observarea
2.1. citire cu voce tare, în şoaptă, în gând; în lanţ, în ştafetă, Iarna pe uliţă, după imagini, laptop (pps), caiet, sistematică
3.1. în pereche George Coşbuc stilou, creioane colorate, Aprecieri
3.2. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere cărți de poezii globale și
3.4. - exerciții de identificare a titlului, autorului, strofelor și Lectura explicativă, individuale
4.1. versurilor poeziei conversaţia, explicaţia,
AVAP - redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment procedee de citire activă,
1.3. dintr-un text citit selectivă, conștientă,
2.6. - formularea mai multor răspunsuri pentru întrebări date cadranele, lectura creativă
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind Activitate frontală,
cuvinte date individuală, în perechi
- explicarea unor cuvinte din vocabular și formularea
unor propoziții cu acestea
LUNI - transcrierea unor versuri din poezie
19.12.2016 - colorarea unor scene din poezie sau desenarea după
imagini
Religie
MEM - recunoaşterea în desene/ imagini/ machete/ filme Pădurea Manualul tipărit/digital, Observarea
3.1. documentare/ a unor medii de viață: pădurea imagini, jetoane cu animale Aprecieri
3.2. - identificarea în filme documentare/ imagini a și plante de pădure, film globale şi
4.2. caracteristicilor pădurii ca mediu de viață documentar, caietul individuale
5.2. - investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial elevului
CLR (pădurea/ parcul) pentru a identifica plantele şi animalele Conversaţia, explicaţia,
1.2. care îl populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la exerciţiul, problematizarea,
4.1. mediu Gândiți, lucrați în perechi,
AVAP - identificarea relației de hrănire dintre animale și plante comunicați , Știu, vreau să
1.1. din pădure știu, am învățat
2.3. - redactarea de reguli de comportament în Activitate frontală,
drumeții/excursii în pădure individuală
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea
caracteristicilor pădurii
- realizarea de colecții de imagini cu plante și animale
întâlnite în pădure- piesă de portofoliu
- rezolvarea de probleme cu tema Pădurea
MM - cântarea colectivă în nuanţă medie firească, cu Melodia. Mersul Culegere de cântece, Observarea
1.1. participare afectivă melodiei laptop, fişe de lucru, Probă practică
1.4. - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin bătăi din Săniuța creioane colorate Aprecieri
2.1. palme, mişcări corporale Conversaţia, explicaţia, globale şi
2.2. - audierea comparată (jocuri) a unor sunete de înălţimi demonstraţia, exerciţiul, individuale
3.1. diferite şi asocierea lor cu mişcări corporale jocul didactic
AVAP - intonarea cântecului: Săniuța Activitate frontală,
1.1. - executarea unor mişcări sugerate de text individuală, pe grupe
2.3. - mişcarea liberă pe muzică de facturi diferite
- desenarea/ colorarea unor scene din cântec
SEMESTRUL al II-lea

VII. AMINTIRI DIN VACANȚA DE IARNĂ(Săpt. XVIII)


ZIUA COMPETENȚE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE; DETALIERI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI CONȚINUT
CLR - povestirea orală a întâmplărilor din vacanță Pe urmele vacanței- Manual, maculator, Aprecieri
1.1. 1.4. - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, povestire orală creioane colorate, markere, globale și
2.2. 2.3. în vederea asigurării/ menţinerii atenţiei interlocutorului imagini de iarnă, flip-chart individuale
2.4. (contact vizual, expresie facială, claritate în exprimare, Conversația, povestirea,
DP ton) ciorchinele, jocul didactic
2.1. - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi Activitate frontală
2.2. susţine afirmaţiile
AVAP - formularea unor întrebări și răspunsuri despre vacanța
2.6. semestrială
- realizarea unui ciorchine legat de vacanță
- exprimarea unor emoții legate de vacanță
- redarea prin desene a unor scene petrecute în vacanță
- jocuri de rol
Religie
MEM - identificarea, scrierea şi citirea numerelor naturale 0 - Recapitulare Manual tipărit/digital, Observarea
LUNI 1.1. 1000 şi a relaţiei de ordine între numerele date (semestrul I) imagini cu forme de relief, sistematică
13.02.2017 1.2. - ordonarea crescătoare/ descrescătoare a unor numere Numerele naturale film documentar, jetoane cu Aprecieri
1.3. naturale de trei cifre cu ajutorul rotunjirii la zeci/sute 0-1000 numere, fișe de lucru globale şi
3.1. - aflarea unui număr/ a unor numere, respectând anumite Adunarea și scăderea Conversaţia, explicaţia, individuale
5.1. condiţii date numerelor naturale exerciţiul, problematizarea
CLR - efectuarea de adunări și scăderi cu numere mai mici 0-1000 Acivitate frontală,
2.2. decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin individuală
AVAP - înregistrarea în tabele a unor informații referitoare la
2.1. formele de relief
2.6. - completarea unor texte lacunare
- rezolvarea problemelor în concentrul 0-1000
MM - exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie Percuția corporală- Culegere de cântece, Observarea
1.1. lejeră, cu emisie naturală şi dicţie corectă repetare cântecele laptop, CD, creioane sistematică
1.4. - acompanierea cântecelor cu propriul corp învățate în semestrul I colorate, maculator Probă practică
2.1. şi cu jucării muzicale Conversația, explicația, Aprecieri
2.2. - audierea unor piese din folclorul copiilor demonstrația, exercițiul, globale și
3.1. - mişcarea liberă şi dirijată jocul didactic individuale
AVAP - interpretarea cântecelor învățate în semestrul I Activitate frontală, în Autoevaluarea
2.2. - acompanierea cântecelor cu percuţie corporală diversă, perechi, pe echipe,
2.6. care să marcheze fie ritmul, fie timpii egali individuală
- colorarea/ desenarea unor scene din cântecele
interpretate
CLR - povestirea orală a întâmplărilor din vacanța Pe urmele vacanței- Caiet, stilou, imagini de Observarea
1.1. 1.4. intersemestrială povestire scrisă iarnă, creioane colorate sistematică
2.2. 2.3. - povestirea scrisă a întâmplărilor din vacanță Conversația, exercițiul, Aprecieri
4.1. 4.2. - utilizarea corectă a semnelor de punctuație problematizarea globale și
DP - așezarea corectă în pagină a textului scris Activitate frontală, individuale
2.1. 2.2. - exerciții de scriere caligrafică și ortografică a textului individuală
AVAP povestit
VIII. PRIN TOATE COLȚURILE LUMII (Săpt. IX, X, XI, XII)
ZIUA COMPETENȚE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE; DETALIERI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI CONȚINUT
CLR - citirea în forme variate a textului: citire cu voce tare, în Textul narativ Manualul tipărit/digital, Observarea
2.1. şoaptă, în gând, în lanţ, în ştafetă, în pereche, pe roluri Părerea mea şi a imagini, caietul elevului, sistematică
3.1. - citirea selectivă pe baza unor repere stabilite, detalii sau crocodilului-tată, după stilou, creioane colorate, Aprecieri
3.2. idei din text Octav Pancu-Iaşi maculator globale și
3.4. - formularea de enunţuri orale folosind cuvinte date Lectura explicativă, individuale
4.1. - formularea unor păreri personale referitoare la testul conversaţia, explicaţia,
AVAP citit procedee de citire activă,
2.2. - scrierea unor enunţuri folosind cuvinte date selectivă, conștientă,
2.6. - formularea unor răspunsuri la întrebări date exercițiul
- exerciții de transcriere selectivă din textul citit Activitate frontală,
- povestirea orală a textului individuală, în perechi
- desenarea unei scene din textul citit
Religie
MEM - discutarea unor articole care prezintă Polul Nord Polul Nord Manualul tipărit/digital, Observarea
1.5. - investigarea nevoilor unor organisme vii folosind imagini, laptop, film sistematică
LUNI 1.6. secvenţe de film în scopul generalizării caracteristicilor documentar, fragmente de Aprecieri
20.02.2017 3.1. vieţuitoarelor text din reviste pentru copii, globale şi
4.2. - recunoaşterea în desene/ imagini/ machete/ filme fișe de lucru, caietul individuale
CLR documentare/ prezentări a unor viețuitoare de la Polul elevului, rechizite
1.1. Nord Conversaţia, explicaţia,
2.2. - identificarea animalelor care trăiesc la Polul Nord, a observarea,
AVAP condiţiilor de viaţă şi a adaptărior la mediu problematizarea, Știu,
2.1. - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea vreau știu, am învățat;
2.6. viețuitoarelor la Polul Nord Gândiți, lucrați în perechi,
- asocierea unor caracteristici speciale ale animalelor cu comunicați
anumite caracteristici ale Polului Nord, în scopul Activitate frontală,
recunoaşterii adaptărilor la mediu individuală
- efectuarea de înmulţiri prin adunări repetate
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o
tematică dată (Polul Nord)
MM – 1.3.; 2.2; ● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” Sunete din mediul Resurse materiale: Observarea
3.1. ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere spaţială a înconjurător manual, CD, laptop sistematică
sunetelor (exemplu - jocul ”De unde se aude?”) Resurse procedurale:
● diferențierea sunetelor reprezentate prin litere, de exerciţiul, jocul didactic
sunete plăcute (din natură) și sunete neplăcute (zgomote) Forme de organizare:
CLR – 1.3. ● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor din mediul activitate frontală, în
înconjurător perechi, pe grupe
● redarea unor sunete din mediul înconjurător
CLR - citirea în forme variate a textului: citire cu voce tare, în Textul narativ Manualul tipărit/digital, Observarea
2.1. şoaptă, în gând, în lanţ, în ştafetă, în pereche, pe roluri Lectura textului imagini, caietul elevului, sistematică
3.1. - citirea selectivă pe baza unor repere stabilite, detalii sau stilou, creioane colorate, Aprecieri
3.2. idei din text fișe de lucru globale și
3.4. - scrierea unor enunţuri folosind cuvinte date Conversaţia, explicaţia, individuale
4.1. - formularea unor răspunsuri la întrebări date exercițiul, joc de rol,
IX. DESPRE MINE, DESPRE TINE, DESPRE NOI (Săpt. XXIII - XXVI)
ZIUA COMPETENȚE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE; DETALIERI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI CONȚINUT
DP - exerciții de citire a unui text legatde tema lecției Timpul, cel mai bun Fişe de lucru, stilou, Observarea
2.2. - exerciții de răspuns la întrebări prieten? Știu să-l creioane colorate sistematică
2.3. - plasarea unor simboluri pentru activităţile folosesc? Conversatia euristică, Aprecieri
3.1. programului zilnic în funcţie de succesiune, exerciţiul, muncă globale
3.2. frecvenţă, dificultate, durată independentă,
CLR - completarea unor texte lacunare : Eu învăţ mai bine…, problematizarea, simularea,
1.1. Cel mai uşor învăţ cu…, Îmi place să învăţ despre …, joc de rol
1.2. Pentru a memora mai uşor am nevoie de …, Pentru a Activitate frontală,
2.3. învăţa, prefer să folosesc următoarele obiecte… activitate individuală
AVAP - realizarea unui afiș cu programul de învățare a unui
1.3. personaj din textul citit
2.3.
CLR - citirea unui text scurt Textul narativ Manualul tipărit/digital, Observarea
2.1. - discuții legate de comportament și despre igiena Supărarea Danielei, imagini, caietul elevului sistematică
LUNI 3.2. personală după Viniciu Gafiţa Lectura explicativă, Aprecieri
20.03.2017 4.1. - formularea unor întrebări și răspunsuri pe baza textului conversaţia, explicaţia, globale şi
DP - redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment procedee de citire activă, individuale
1.3. din textul citit selectivă, conștientă,
2.1. - formularea de enunțuri folosind cuvinte date cadranele, jocul didactic
- transcriere selectivă de cuvinte pentru completarea unor Activitate frontală,
enunțuri din textul citit activitate individuală
- Joacă-te!- descoperirea unui sfat după un cod dat
MEM - identificarea regulilor de igienă personală Menţinerea stării de Manualul tipărit/digital, Observarea
1.5. 1.6. - investigarea nevoilor oamenilor pentru menținerea stării sănătate – igiena imagini, caiet, film Aprecieri
2.2. 3.1. de sănătate personală, exerciţiul documentar Microbii globale şi
4.2. - investigarea efectelor lipsei de igienă, a corpului, a fizic Conversaţia, explicaţia, individuale
CLR alimentației, cu ajutorului filmului documentar exerciţiul, Știu, vreau să
2.1. - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o știu, am învățat; Gândiți,
AVAP tematică dată lucrați în perechi,
2.6. - discuți despre igiena personală, exercițiul fizic comunicați
DP Activităţi frontale şi
2.3. individuale
MM - cântarea colectivă în nuanţă medie firească, cu Cântarea în lanț Culegere de cântece, Observarea
1.4. participare afectivă Bună dimineața laptop, camerton, Probă practică
2.1. - audierea comparată şi recunoaşterea auditivă a instrumente muzicale Aprecieri
3.1. cântecelor cu interpretări diferite (vesel- supărat, încet- simple (tobiţe, clopoţei, globale şi
3.2. tare) fluiere, gong, xilofon) individuale
DP - acompanierea cântecelor cu propriul corp sau cu jucării Conversaţia, explicaţia, Autoevaluarea
1.3. muzicale demonstraţia, exerciţiul,
2.1. - interpretarea unor părți de cântec în lanț jocul didactic
- interpretarea cântecului: Bună dimineața Activitate frontală,
- discuții despre igiena personală individuală, pe grupe
CLR - formularea de enunţuri folosind cuvinte date Textul narativ Manualul tipărit/digital, Observarea
2.1. - citirea textului în diferite modalități Lectura textului imagini, caietul elevului, Aprecieri

S-ar putea să vă placă și