Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

CLASA I

DATA:
OBIECTUL:Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Litera şi cuvântul scris
SUBIECTUL: Sunetul şi litera [i] (mică, de tipar)
TIPUL LECŢIEI:predare-învăţare
OBIECTIVE CADRU: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi scris; dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:
-să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral;
-să desprindă informaţii de detaliu dintr-un mesaj ascultat;
-să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate;
-să îmbine enunţuri într-un mesaj propriu;
-să pronunţe corect şi clar enunţuri;
-să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date;
-să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc;
-să integreze cuvintele noi în enunţuri;
-să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi.
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: dezvoltarea capacităţii de receptare a unui mesaj oral;
familiarizarea elevilor cu litera „i” (mică, de tipar);
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:-COGNITIVE:
OC1-să identifice sunetul [i] silabic aflat în poziţie iniţială, mediană, finală;
OC2-să stabilească corespondenţa dintre sunetul [i] şi litera „i” mică, de tipar;
OC3-să citească litera „i” aflată în poziţie iniţială, mediană, finală;silabe şi cuvinte;
OC4-să citească silabe şi cuvinte care conţin litera studiată;
OC5-să citească propoziţia din manual;
OC6-să unească silabe, obţinând cuvinte cu înţeles;
OC7-să unească imagini cu litera corespunzătoare sunetului de început;
-PSIHOMOTORII: pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili:
OPm1-să-şi coordoneze activitatea oculomotorie pentru citirea corectă a imaginilor, cuvintelor scrise diferit şi a propoziţiei;
OPm2-să-şi păstreze poziţia corectă în bancă în timpul lecţiei;
OPm3-să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul activităţii didactice;
-AFECTIVE:
OA1-vor manifesta interes pentru decodificarea cuvintelor scrise sub imagine;
OA2-se vor mobiliza pentru a rezolva sarcinile propuse de învăţător.

RESURSE:
A.Metodologice:
a.)Strategia didactică: inductiv-explicativă;
b.)Metode şi procedee: fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, explicaţia, munca independentă, lucrul cu manualul, exerciţiul, observaţia;
c.)Resurse materiale: manualul, jetoane cu imagini, alfabetarul, planşe diferite cu litera studiată.
B.Bibliografice: „Programa şcolară pentru clasa I”, Bucureşti, 2004;
Estera Nicolescu- „Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar”, Bacău, Ed. Egal, 2003;
Anton Ilica- „Metodica predării limbii române în învăţământul primar”, Ed. Grigore Tăbăcaru, Bacău, 1998;
Dumitru Gherghina- „Limba română în şcoala primară”, Craiova, Ed. „Didactica Nova”,1999.
C.Umane: 11 elevi;
D.Temporale: 50 minute.

FORME:-de activitate: frontală, individuală;


-de evaluare: observarea sistematică, proba orală, tema de lucru în clasă, aprecierea verbală, chestionarea orală.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

OBIECTIVE EVENIMENTELE LECŢIEI/CONŢINUTURI/STRATEGIE METODE ŞI FORME DE


PROCEDEE EVALUARE
ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR
1.CAPTAREA ATENŢIEI
OA2 Voi aşeza la flanelograf „Ochiul magic”, pe care îl voi Copiii privesc cu atenţie, identificând observaţia
deshide, din interior ieşind la iveală un desen obiectul prezentat. conversaţia
reprezentând un inel; port câteva discuţii pregătitoare
lecţiei.

2.ENUNŢAREA OBIECTIVELOR
-Copii, astăzi vom studia un nou sunet, vom face Manifestă curiozitate pentru studiul
OA2 cunoştinţă cu litera corespunzătoare lui, îl vom sunetului nou şi a noii litere. explicaţia
recunoşte în silabe, cuvinte, propoziţii. Vom identifica
sunetul [i] în diferite poziţii în cuvinte.

3.ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR conversaţia chestionarea


OPm1 Voi cere elevilor să identifice pe planşe literele şi Elevii cooperează, indicând pe planşe şi munca orală
OC5 sunetele studiate, după anumite cerinţe, în mod citind lecţia. independentă observarea
aleatoriu. Voi solicita câtorva elevi să citească ultima sistematică
lecţie.
lucrul cu
4.PREZENTAREA NOULUI CONŢINUT manualul
OPm2 Vom discuta pe baza imaginii centrale, alcătuind Ascultă cu atenţie, receptând unele observaţia
OC1 câteva propoziţii. Le voi prezenta copiilor o imagine aspecte din lumea veche a satului. fonetică,
mai amplă asupra şezătorii în lumea satului. analitico-
sintetică
explicaţia
5.DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII
Voi extrage împreună cu copiii obiectele specifice lucrul cu
portului popular, şi anume: ilic, iţari, ie, opinci, batic, Despart în silabe şi precizează în manualul
OPm2 catrinţă, precum şi unele obiecte pe care le foloseau cuvintele specificate poziţia sunetului explicaţia
OC1 ţăranii la şezători: fuioare, războaie de ţesut, nou, apoi răspund tuturor solicitărilor. fonetică, chestionarea
OC2 instrumente muzicale de suflat, ca naiul. Prezint analitico- orală
OC3 planşa model cu litera studiată, solicitând sintetică
OPm1 recunoaşterea obiectelor. Apoi vom identifica conversaţia
obiectele din cerculeţele din manual, specificând în ce
poziţii se află sunetul [i].

6.OBŢINEREA PERFORMANŢEI
OPm1 Cer elevilor să identifice literele poziţionate sub Recunosc literele mici de tipar, lucrul cu
OC1 imagine, apoi le cer să formeze cuvinte care încep cu formează cuvinte după cerinţă, manualul observarea
OC2 sunetele corespunzătoare. Solicit elevilor să privească identifică noile cuvinte din coloane, fonetică, sistematică
OC3 atent planşa expusă, evidenţiind locul ocupat în cele recunoscând sunetul studiat. analitico- proba orală
OC4 două cuvinte de către sunetul [i]. În continuare, voi sintetică chestionarea
OC5 desemna câţiva elevi să citească coloanele de cuvinte orală
OA1 şi propoziţia, insistând asupra cuvintelor care conţin
sunetul studiat (poziţionare, număr de silabe).

OC2 7.FEED BACK-UL exerciţiul


OC3 Vom citi împreună silabele din chenarele verzi din lucrul cu
OC4 manual, apoi vom uni prin săgeţi şi vom rosti Rezolvă sarcina trasată, conform manualul
OC6 cuvintele după modelul dat, specificând locul literei în instrucţiunilor. explicaţia proba orală
OPm1 silabe şi cuvinte. munca
independentă

8.EVALUAREA
OC2 Pe baza schemelor din chenarele mov solicit formare Verbalizează diverse nume de exerciţiul observarea
OC4 de cuvinte alcătuite din două silabe, dintre care prima persoane/animale îndrăgite formate din lucrul cu sistematică
silabă începe cu majusculă, adică să formeze nume de două silabe. manualul proba orală
persoane sau de animale îndrăgite. explicaţia aprecierea
verbală
OC7 9.RETENŢIA exerciţiul
OPm1 Vom identifica obiectele prezentate în chenarele Unesc conform modelului autorului şi munca
OA1 poziţionate în josul paginii şi apoi vom recunoaşte explicaţiilor învăţătorului. independentă tema de lucru
sunetele cu care începe fiecare obiect, reunind prin conversaţia în clasă
săgeţi litera/semnul grafic cu imaginea. explicaţia
10.TRANSFERUL
-Copii, litera pe care tocmai aţi învăţat-o astăzi vă Ascultă cu atenţie, manifestând interes
va ajuta în viitor să descoperiţi o multitudine de şi curiozitate pentru vasta lume a explicaţia aprecierea
cuvinte, să citiţi rapid şi coerent diverse texte, să cunoaşterii. verbală
descoperiţi cât mai multe despre viaţa noastră şi
natura înconjurătoare.