Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data:
Școala:
Clasa: I
Aria curriculara:Arte
Disciplina:Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învățare:Potenţialul expresiv al elementelor de limbaj plastic în comunicarea vizuală – compoziţii libere
Forma de realizare:Activitate integrată
Titlul lectiei:Ghiveciul- Pictură decorativă
Tipul lecției:consolidare de priceperișideprinderi

Scopul lecției:
Organizarea echilibrată a suprafeței de lucru, folosind elemente de limbaj plastic (linia, punctul)
Stimularea imaginației creatoare, a sensibilității și a gustului estetic

Competenţe specifice:

AVAP:
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar;
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor.
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct.
CLR:
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute;
MM:
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare;

Obiective operaţionale:

O1 să recunoască şi să clasifice culorile după mai multe criterii cunoscute (primare-secundare), (calde –reci);
O2 săpicteze o lucrare utilizând elementele plastice şi tehnicile învăţate, respectând cromatica specifică temei;
O3 să compună spaţiul plastic valorificând potenţialul expresiv al elementelor de limbaj plastic, respectând tema şi păstrând armonia
suportului;
O4 să evalueze lucrările ţinând cont de finalizare, corectitudine, aspect estetic;
O5 să formuleze opinii referitoare la compoziţia plastică realizată;
O6 să dovedească îndemânare în mânuirea instrumentelor de lucru.

RESURSE:

A. Metodologice:

a) metode şi procedee: explicaţia, conversaţia euristică, exerciţiul,observaţia dirijată,jocul didactic


b) mijloace de învăţământ: imagini, calculator,videoproiector,obiecte model,acuarele,pensule, creion graphic, pahare
c) forme de organizare: frontală, individuală
B. Bibliografice: - ***-„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică şi explorarea mediului, Arte vizuale şi
abilităţi practice, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013”, Bucureşti, 2013;
- L. Stan, I. Stan, E. Botezatu, Educaţia plastică – Ghid metodic- clasele I-IV,ed. Aramis, București,2004
- M.C. Dragomir, Arte vizuale și abilități practice, București, 2014
- M.Cristea, Ghid metodic de ed. plastică pentru clasele I-IV, București
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr. Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare Strategii


crt. desfăşurării Op didactice
activităţii
1. Momentul O1 Se asigură condiţiile necesare desfăşurării Îşi pregătesc materialele de lucru Observare Conversaţia
organizatoric orei sistematică
2’
2. Captarea O1 - Se solicită elevilor să asculte melodia Ascultă melodia, spun ce culori le-au Observare Explicaţia
atenţiei CLR „Primăvara”, de Antonio Vivaldi şi să-şi venit în minte sistematică Exerciţiul
2’ 1.5 imagineze ce culori pot reda pe o planşă Chestionare Audiţia
orală
3. Reactualizarea O1 - Se continuă audiţia piesei „Primăvara” şi Privesc imaginile, ascultă cu atenţie şi Observare Observaţia
cunoştinţelor CL se prezintă imagini adecvate identifică diverse culori: culori calde, sistematică Conversaţia
3’ R - Se poartă o discuţie de verificare a cunoştinţelor culori reci Exerciţiul
1.1 privind culorile: - Roșu, galben , Descoperirea
Ce culori cunoaşteţi?Cum sunt ele albastru
clasificate? Care sunt nonculorile/ culorile - Reprezintă
reci/calde? Care sunt culorile primare?Ce culorile steagului țării noastre
semnificație au aceste culori pentru noi? Ce
tehnici de lucru cunoaşteţi?Etc)
Se arată elevilor planșele cu steaua culorilor
( Anexa 1)
4. Anunţarea noii CL - Se face legătura dintre lecția de la CLR- - Ascultă cu atenţie. Observare Explicaţia
teme şi a R momentul începerii lecției -ghiveciul - Răspund la întrebări. sistematică
subiectului 1.5 Scrie pe tablă tema plastică – „Compoziție - Privesc imaginile.
aplicativ decorativă- „Ghiveciul” - Analizează obiectul pe care l-au
2’ Prezint modelele realizate și câteva imagini primit, stabilesc ce culori vor folosi.
cu ghivece pictate.
-Se prezintă principalele competenţe
propuse, pe înţelesul copiilor( Fiecare copil
va avea de decorat ghiveciul folosind
elementele de limbaj plastic învățate
(punctul, linia)
5. Prezentarea - pe baza observaţiilor elevilor se enumeră Observare Demonstraţia
etapelor de materialele şi instrumentele de lucru sistematică Conversaţia
lucru necesare în pregătirea lucrării, apoi se Proba practică Explicaţia
5’ intuiesc etapele de lucru și tehnicile Exerciţiul
folosite. Activitatea
materiale necesare: practică
- acuarele şi pensula
- vas cu apă - Ascultă, urmăresc cu atenţie planşele
- ghiveci de ceramică cu etapele de lucru.
etapele de lucru
- stabilirea poziției elementelor decorative Observaţia
pe care le vor folosi; Explicaţia
-alegerea culorilor; Conversaţia
-fiecare elev va picta ghiveciul primit
- Voi prezenta criteriile de evaluare a Proba orală
lucrării şi se afişează la loc vizibil elevilor
( Anexa 2):
Originalitate în realizarea lucrării
Utilizarea adecvată a culorilor ce
alcătuiesc gama cromatică, a
elementelor de limbaj plastic : linia ,
punctul
Acoperirea spaţiului plastic în mod
echilibrat
Lucrare curată, îngrijită
6. Desfăşurarea O2 - Voi daindicaţii de realizare a lucrării Observarea
activităţii O3 utilizând gama culorilor calde şi reci - Lucrează şi urmăresc exemplele sistematică Exerciţiul
28’ O6 - Se creează condiţiile optime creaţiei prin oferite. Ascultă muzica. Cer lămuriri. Activitatea
audierea unor melodii lente, la volum mic. - Receptează mesajul primit practică
- În timpul lucrului voi explica, îndruma și
urmări bunul mers al activităţii şi la nevoie
intervin, pentru a face unele precizări. Proba practică
7. Evaluarea O4 - La sfârşitul procesului de creaţie, lucrările - participă activ, contribuind cu opinii Autoevaluarea Explicaţia
3’ O5 sunt prezentate colegilor şi apreciate de personale la discuţia purtată Interevaluarea Observaţia
aceştia, dar şi autoapreciate de autorul lor, Analiza
ţinând cont de criteriile de evaluare - devin conştienţi de atingerea Compoziţia produselor
(respectarea temei plastice, originalitate, obiectivului propus activităţii
etc.)
- Se va realiza o miniexpoziţie cu lucrările -apreciază obiectele pictate
elevilor. Voi solicita elevilor să analizeze
lucrarea care a rezultat conform cerinţei:
Acoperirea spaţiului plastic în mod
echilibrat
- Se vor aprecia lucrările cele mai reuşite
care vor fi recompensate cu diploma „Cel
mai bun pictor”