ABILITĂŢI PRACTICE ÎN CLASELE I-IV

1

CUVÂNT

ÎNAINTE

Legarea tot mai strânsă a învăţământului de viaţă , de practică, constituie o sarcină fundamentală a şcolii noastre. Programa şcolară recomandă ca în planificarea calendaristică să se includă lucrări din toate formele de activitate ţinându-se seama de specificul regiunii şi de materialul existent. O evaluare a rezultatelor şcolare bine făcută în cadrul lecţiilor de Abilităţi practice , oferă date importante învăţătorilor ( şi nu numai lor) pentru reglarea procesului didactic de predare – învăţare şi pentru adaptarea lui la situaţiile concrete din fiecare clasă . Lucrarea de faţă cuprinde noţiuni teoretice despre Proiectarea didactică la Abilităţi practice cu referire la Planificarea calendaristică şi Proiectarea unităţilor de învăţare în învăţământul primar şi sunt prezentate caracteristicile lecţiei de evaluare la obiectul Abilităţi practice , precum şi modul de executare a unor variate lucrări. Obţinerea unor rezultate valoroase la lecţiile de lucru manual este determinată în cea mai mare măsură de pregătirea temeinică pentru lecţii . Această pregătire are elemente comune cu pregătirea pentru lecţii la celelalte obiecte de învăţământ : studierea programei şcolare, a îndrumărilor metodice, întocmirea planificării calendaristice etc., dar – şi în acelaşi timp – prezintă şi unele aspecte specifice . Pregătirea pentru lecţiile de abilităţi practice cuprinde două laturi : 1) pregătirea metodică şi 2) pregătirea tehnică( pregătirea materialelor de lucru , pregătirea practică a învăţătorului pentru lucru). Lucrările prezentate conţin diverse posibilităţi de abordare a procesului de evaluare pe clase, pe unităţi de învăţare, capacităţi şi subcapacităţi specifice claselor I-IV . Sperăm ca materialul elaborat să fie de un real folos colegilor noştri.

Autorii

2

CAPITOLUL I ABILITĂŢI PRACTICE ÎN CLASELE I – IV

I.1.Noţiuni generale De-a lungul istoriei şcolii româneşti , disciplina Abilităţi practice a cunoscut mai multe etape de evoluţie. Toate au avut şi au la bază ideea că „ lucrul” produce plăcere , destindere ,îndeletnicire ,bucurie. Copiii iau contact cu unele forme simple de muncă încă din familie , precum şi în unităţile preşcolare cu prilejul unor activităţi de autoservire şi gospodăreşti , în cadrul activităţilor obligatorii( modelaj, lucrări din hârtie şi din alte materiale ) etc. Pregătirea sistematică pentru muncă se realizează însă în şcoală, unde activitatea dominantă a copiilor este învăţătura. Desigur că în clasele I-IV , munca efectuată de elevi – atât cea intelectuală şi mai ales cea practică – are în vedere, în primul rând , dezvoltarea dragostei pentru muncă , precum şi formarea unor priceperi şi deprinderi elementare de muncă. Lecţiile de abilităţi practice constituie un bun prilej de aplicare în practică a cunoştinţelor însuşite la alte obiecte de învăţământ , de consolidare şi aprofundare a acestora. . În procesul de predare - învăţare , abilităţile practice au o deosebită valoare educativă, contribuind la formarea trăsăturilor morale, la dezvoltarea spiritului de observaţie , a atenţiei , la dezvoltarea gândirii , imaginaţiei , spiritului lor de iniţiativă. Faptul că la lecţiile de abilităţi practice elevii vin în contact cu bogăţia de forme şi culori a obiectelor pe care le execută contribuie la educarea gustului pentru frumos şi face ca ei să nu devină simpli admiratori pasivi ai acestuia , ci să aibă o atitudine creatoare . Ca obiect de studiu , Abilităţile practice , fac parte din Aria curriculară Tehnologii. Evoluţia şcolii româneşti contemporane conduce spre o nouă optică în didactica Abilităţilor practice orientată spre receptarea critică a culturii vizuale , precum şi spre producerea de lucrări practice cu rol formativ . Prin studiul său, Abilităţile practice , definesc condiţiile necesare pentru însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile. Curriculum –ul actual la obiectul Abilităţi practice , prezintă următoarele caracteristici: - este centrat pe raţionalizarea activităţilor de învăţare în funcţie de obiectivele cadru şi de referinţă ; - este adaptat la particularităţile de asimilare ale acestora , - este preponderent intuitiv şi formativ. Şcoala este singurul loc unde elevul poate dobândi cunoştinţe de educaţie tehnologică în mod organizat , unde elevul poate fi educat prin „limbajul simţirii”. I.2.Proiectarea didactică Proiectarea activităţii didactice reprezintă un demers de anticipare a obiectivelor , conţinuturilor, metodelor şi mijloacelor de învăţare , a instrumentelor de evaluare în contextul unor modalităţi specifice de organizare a activităţii didactice . În activitatea de proiectare didactică amintim: a) proiectarea globală - care cuprinde o perioadă mare de instruire şi se concretizează în planurile de învăţământ şi programele şcolare 3

portofolii). Proiectul integral al unei lecţii trebuie să cuprindă modalităţile de evaluare. 4. d) proiectarea unei activităţi didactice – care înseamnă proiectarea lecţiei .) curent. Din această perspectivă. demersurile pedagogice dobândesc eficienţă. c) proiectarea activităţii semestriale – care este o continuare a proiectării anuale şi presupune o primă anticipare a strategiilor didactice în funcţie de obiective şi conţinut . P r o ie c te d id a c tic e .) anual. în evaluarea sumativă modalităţile de evaluare de tip alternativ capătă o pondere deosebită (realizarea unor montaje. una din condiţiile determinante este proiectarea .) evaluarea performanţelor. 2. proiectarea face parte integrantă din sistemul său de lucru. Elaborarea unui proiect didactic nu este o garanţie a realizării obiectivelor propuse. Din punct de vedere practic.) identificarea celor două tipuri de resurse ale învăţării: conţinutul instrucţional şi capacităţile de învăţare ale elevului. învăţătorul operează în domenii diferite şi ca atare. Rezultatele comentariilor se pot consemna pe scurt într-un caiet al învăţătorului.) stabilirea strategiilor didactice. în timpul analizelor elevii se obişnuiesc să deosebească ceea ce este esenţial de ceea ce este secundar. proiectul didactic reprezintă concepţia şi orizontul ştiinţific în care este plasat procesul. d. el reprezentând latura teoretică. Din punct de vedere teoretic.) definirea clară a obiectivelor.) tematic. miniexpoziţii tematice. un proiect didactic complet este însoţit şi de reprezentarea grafică a acţiunii. Proiectul didactic se dimensionează astfel: a. Deci. prin intermediul proiectului. ca formă de bază a formelor de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice . să 4 . în acest fel ei se obişnuiesc să judece. din momentul în care învăţătorul se află în faţa elevilor. Programa şcolară descrie oferta educaţională a unei discipline pentru un parcurs de an şcolar determinat. accidental. 3.b) proiectarea eşalonată – care cuprinde perioade mai mici şi în acest sens avem proiectarea activităţii anuale . Etapele elaborării unui proiect didactic curent sunt: 1. c. Pentru învăţător proiectarea didactică este de o deosebită importantă teoretică şi practică.v a r ia n te Obiectivul major al şcolii este de a-i ajuta pe toţi copiii să înveţe să atingă nivelul de dezvoltare în raport cu potenţialul său. făcând posibilă evaluarea obiectivă a produsului şi a procesului. b. în scopul evitării improvizaţiilor şi inspiraţiei de moment. detaliu fără semnificaţie. prin acţiunea ca atare. de la proiect la rezultate drumul trece secvenţial.) semestrial.

fie alegând o temă asemănătoare. 5 . să compare. putem interveni la timp. să cântărească lucrurile pe plan mintal şi să nu se mulţumească cu expresii vizuale de suprafaţă.lucreze gândind în imagini vizuale artistice. fie repetând tema. dar se descoperă şi lacunele. Analizând lucrările elevilor sau colectivul clasei se pot vedea şi bunele realizări. în felul acesta. dar mai accesibilă sau concretizând explicaţiile pentru acele teme care sunt la prima vedere mai greu de înţeles pentru elevi.

2.Planificarea calendaristică În contextul noului curriculum . Tehnici de lucru : 6 11 18-28 .1. este necesar să fie parcurse etapele : .1.3.lipire pe suport . . 3. Prezentăm câteva secvenţe de planificare calendaristică a unor unităţi de învăţare .3. 2. fără a se urmări succesiunea conţi9nuturilor din programă .2. materiale diverse ) 7 23-29 Exemplul 2 Clasa a II-a . 4. 2. 3.c Unitatea Obiective rt. culoare. 1 Materiale din natură Unitatea de învăţare Obiective de referinţă 1. Tehnici de lucru: . 2. 1. 2.1 2.2.vopsire . .împărţirea în unităţi de învăţare.2.3. 4. 3.asamblare în compoziţii sau jucării Nr.1.1oră /săptămână Nr. . de învăţare de referinţă 1. Colaje şi jucării simple ( tehnici combinate . 2. 2. 1 Hârtia 2. 3.1 Conţinuturi Grupate după diferite criterii: formă.1.1.lipire pe suport . 4.2.alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învăţare. În elaborarea planificării calendaristice .1. . Nr.realizarea asocierilor dintre obiectivele de referinţă şi conţinuturi. ore 8 Săpt 15-22 Obs 2 Materiale combinate 1.îndoire şi pliere .tăiere .2. 1.stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de învăţare .rupere liberă .1oră /săptămână Nr. Planificare calendaristică orientativă – secvenţe Exemplul 1 Clasa I .c rt.2.2.1 Conţinuturi Caracteristicile hârtiei Tehnici de lucru : .2.2. planificarea calendaristică este un document administrativ care asociază elemente ale programei ( obiective de referinţă şi conţinuturi ) cu alocarea de timp considerată optimă de către învăţător pe parcursul unui an şcolar . ore 10 Săpt 8-17 Obs 1. 1.rupere pe contur Evaluare sumativă. mărime.decupare .

1.c Unitatea Obiective rt.punctul de tighel . instrumente şi materiale ( masa de lucru .coaserea nasturilor .2. Nr.1.tehnica peticitului.rupere şi mototolire .lipire pe suport .1 oră /săptămână Nr. 2. 3. 4.2. ore 7 Săpt 11-17 Obs 2 Fire şi materiale textile 12. Exemplul 3 Clasa a III-a – 1 oră /săptămână Nr. 3.2 Hârtia 2. aţă. 2. 4. Evaluare sumativă.2. 2. materiale . 4.1. elasticitate.decupare după conturul trasat .2.c Unitatea Obiective rt.2.1. citirea tiparului ). tipare. 3. 4.confecţionare de jucării Evaluare sumativă.2.1.1 Conţinuturi Tehnica TANGRAM ( construirea figurilor folosind pătratul împărţit în şapte figuri geometrice) Nr.2. 3.2. degetar) 7 18-27 . de învăţare de referinţă 1 Activităţi cu materiale sintetice Hârtia 1.1.1. 1. 3.1 Materiale textile :tehnici de 10 lucru (luarea măsurilor . Cusături utilitare . ace. 1 Compoziţii cu 3.3.trasare după şablon .2. de învăţare de referinţă 1. 2. comportare la ardere etc.a .2. 4.1 . 2.1. ore 8 Săpt 7-14 Obs 2 Fire şi textile materiale 1. 3.ţesere cu benzi de hârtie .1 11 18-28 Exemplul 4 Clasa a IV. 3. foarfecă. 2.însăilatul .1 materiale din natură Conţinuturi Aranjamente florale Compoziţii după natură Compoziţii decorative Evaluare sumativă Însuşirile firelor şi materialelor textile : rezistenţă la rupere .

Jocuri de descoperire a 8 Resurse Activitate frontală. capsator. Unitatea de învăţare reprezintă o structură didactică şi flexibilă . Proiectarea unităţilor de învăţare Elementul generator al planificării calendaristice este unitatea de învăţare .. activităţi practice de realizare a unor jucării simple din hârtie: „ Barca simplă”. markere sau creioane.1 2. învăţătorul îşi stabileşte activităţi de învăţare într-o succesiune logică .tablou – „Anotimpurile”. Activitate Probă . Evaluare sumativă. Conţinuturi -detalieriCaracteristicile hârtiei O. Prezentăm proiectul unei unităţi de învăţare la clasa I .1 1. Foarfecă. .Îndoire şi pliere .Cusături ornamentale :punctul de cruciuliţă Noţiuni de croitorie : aşezarea şi fixarea tiparului pe material. „Evantaiul”.1 • • Activităţi de învăţare identificarea hârtiei dintrun grup de materiale date. Evaluare Probă practică • 1.se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp . năsturei.Lipire pe suport 2.se finalizează prin evaluare. observaţii + demonstraţii privind caracteristicile diferitelor sortimente de hârtie. Observarea unor compoziţii . . decuparea după contur .R. (şablon). asamblarea materialelor textile croite prin însăilare.este unitară din punct de vedere tematic. În acest mod . pentru a atinge obiectivele de referinţă propuse şi îşi alege resursele materiale adecvate fiecărei teme de abilităţi şi tehnicile de lucru.2 • • Activitate frontală. „Fluturaş din palme „. „Broscuţa „Animăluţe din pungi de hârtie „Ramă pentru poză cu Floarea – Soarelui”etc. peisaje . lipici . trasarea conturului după tipar.2 • Observare sistematică a elevilor • Tehnici de lucru: . beţişoare de îngheţată . . Lalele”. 1. Activitate individuală Coli colorate.carton. care are caracteristicile: .determină formarea la elevi a unui comportament specific .

Tăiere .1 3.1 • • • etapelor de realizare a unor obiecte similare ca tehnică de execuţie şi mod de realizare. Activităţi de realizare a componentelor unei lucrări cu subiect dat . 9 .Rupere pe contur 3. markere sau creioane. Conversaţii despre posibile utilizări ale produselor realizate. capsator. Foarfecă. autoevaluare năsturei...Rupere liberă . în cuvinte simple a acţiunilor desfăşurate . Exprimarea orală . beţişoare de îngheţată . lipici . individuală practică Coli colorate.carton.2 4.

Procesul de învăţământ este un proces formativ.). competenţele şi comportamentele stabilite prin curriculum. evaluarea se face numai pe baza descriptorilor de performanţă.) şi insuficient (i. Ele vizează cunoştinţele.). evaluarea va avea un profund caracter formativ. funcţional.1 Noţiuni generale Evoluţia şcolii româneşti. Standardele curriculare de performanţă sunt criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare. Acestea reprezintă un sistem de referinţă comun vizând sfârşitul unei trepte de şcolaritate.b. precum şi idealul şcolii româneşti. Potrivit acestuia. bine (b. impune trecerea de la informativ la formarea de capacităţi ale intelectului.). notarea făcându-se prin calificativele: foarte bine (f. În învăţământul primar. de la informativ la formativul operaţional. urmărindu-se realizarea standardelor curriculare de performanţă stabilite. Reforma în domeniul evaluării rezultatelor şcolare în învăţământul primar presupune un sistem de evaluare complet nou. suficient (s. 10 .CAPITOLUL II ASPECTE GENERALE ALE EVALUĂRII II.

4. mai ales. S1. 2. Este important să fie evaluată nu numai cantitatea de informaţie de care dispune elevul. Standardele curriculare de performanţă specifice obiectului Abilităţi practice sunt : Fiecare unitate de învăţare se încheie cu evaluare sumativă. Aceasta trebuie să asigure evidenţierea progresului înregistrat de elev în raport cu sine însuşi vizând atingerea obiectivelor prevăzute în programă. Respectarea etapelor de realizare în pregătirea şi confecţionarea unor produse simple. 2. confecţionarea şi evaluarea unor produse simple . ci. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs. a comportamentului comunicativ şi de inter-relaţionare al elevului. Modificarea raportului dintre evaluarea sumativă care inventariază. Demonstrarea de iniţiativă în abordarea unor probleme practici care implică manualitatea. Realizarea diverselor produse prin stabilirea unor roluri în cadrul unui grup . S3.Realizarea unui echilibru între evaluarea scrisă şi evaluarea orală aceasta din urmă prezentând avantaje deosebite ca: realizarea interacţiunii elev-învăţător. Aplicarea corectă a tehnicilor de lucru cu materiale naturale . Aprecierea unui produs în funcţie de proiectul iniţial. Pe baza lor pot fi evaluate nivelurile de performanţă. S2. selectează şi ierarhizează prin calificativ şi evaluarea formativă care valorifică potenţialul elevilor şi conduce la perfecţionarea continuă a stilului şi a metodelor proprii de învăţare. precum şi itemii necesari probelor de evaluare. S6.Obiective cadru Standarde 1. Standardele curriculare de performanţă sunt elaborate pe obiective de studiu şi pe o treaptă de şcolaritate: permiţând evidenţa progresului şcolar realizat de elevi de la o treaptă de şcolaritate la alta. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile . Proiectarea . Este necesar să avem în vedere: 1. S4. Compararea proprietăţilor unor materiale date şi extragerea consecinţelor practice pentru realizarea unor produse . 11 . ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte. dovedirea competenţelor formate. Dezvoltarea simţului practic S5. Standardele curriculare de performanţă asigură coerenţa între curriculum şi evaluare. 3.

II.cu ce instrumente se realizează evaluarea. În proiectarea probelor de evaluare este necesar să ştim: .explicaţii suplimentare pentru completarea lacunelor şi corectarea erorilor. Aprecieri asupra desfăşurării activităţii. cum se va proceda pentru ca fiecare elev să fie evaluat prin tipuri de probe cât mai variate. etapă care cuprinde: . 4. la final. Folosirea frecventă a metodelor de autoevaluare şi de evaluare prin consultare în grupuri mici vizând verificarea mediului în care elevii îşi exprimă liber opinii proprii sau acceptă cu toleranţă opiniile celorlalţi. 12 . Anunţarea temei şi a obiectivelor propuse. Controlul şi aprecierea capacităţilor formate. . pentru a demonstra că au atins aceste obiective.când şi în ce scop se face evaluarea. .alegerea (de către elevi) a subiectului prin care se concretizează tema supusă evaluării. . beneficiind de ea fiecare şcolar).cum vor fi folosite datele oferite de instrumentele de evaluare pentru a elimina eventualele blocaje şi pentru a asigura progresul şcolar al fiecărui elev. Organizarea clasei pentru lecţie. 3. Proiectarea activităţii de evaluare se realizează concomitent cu proiectarea demersului de predare-învăţare şi în deplină concordantă cu aceasta. pe care trebuie să le realizeze elevii.2Lecţia de evaluare la abilităţi practice În planificarea unităţii de învăţare. b)urmăreşte: . Lecţia de verificare şi evaluare a rezultatelor şcolare se desfăşoară în două etape: Prima etapă are următoarele evenimente instrucţionale: 1. . pe care le pot atinge elevii.activitatea practică efectivă (elaborarea compoziţiei).conţinutul tematic ce urmează a fi verificat. . este prevăzută o oră de evaluare sumativă.care sunt obiectivele cadru şi de referinţă prevăzute de programa şcolară.care sunt performanţele minime. astfel încât evaluarea să fie cât mai obiectivă.precizarea descriptorilor de performanţă (pe o planşă.care este specificul colectivului de elevi. c) oferă posibilitatea stabilirii obiective a nivelului de pregătire a şcolarilor. .3. medii şi superioare. Lecţia de evaluare are următoarele trăsături specifice: a)cuprinde activităţi orale şi scrise pentru măsurarea şi aprecierea a ceea ce au învăţat pe parcursul unităţii de învăţare. . pe tablă sau pe o coală xeroxată. capacitatea de a-şi susţine şi motiva propunerile. . . .anunţarea temei care urmează a fi evaluată.aprecierea rezultatelor obţinute prin lucrările elevilor. 2.

5. Afişarea descriptorilor de performanţă. Observarea. Distribuirea lucrărilor notate. 3. 2. 1. descoperirea şi acceptarea greşelilor comise în compoziţia executată. 8. câştigă încredere în propriile forţe. 6.. Comentarea rezultatelor evaluării are următoarele evenimente instrucţionale: Organizarea clasei pentru lecţie. Exerciţii de recuperare prin exersare.Partea a doua a lecţiei este destinată analizei şi comentării rezultatelor Unităţii de învăţare evaluate. 7. Analiza rezultatelor lucrărilor confecţionate ale elevilor poate deveni foarte instructivă şi pentru cunoaşterea personalităţii acestora. În urma comentării rezultatelor evaluării. Motivarea calificativului primit. conştientizează calificativul primit. Emiterea unor aprecieri globale şi/sau individuale asupra greşelilor comise. 13 . 4. Încheierea activităţii. elevii conştientizează greşelile comise. îşi fortifică voinţa şi dorinţa de continuare a activităţii.

cuţitaş . tăierea pe liniile trasate se execută cu vârful lamei şi trăgând uşor cu cuţitul peste semn. Cuţitaşul (cuterul ) este necesar şi pentru unele lucrări din hârtie . Chiar în cazul prelucrării cartonului (puţin mai pretenţios în operaţiile de prelucrare decât hârtia ). demicartonul. grosimea .2 Valorificarea obiectelor executate la lecţiile de abilităţi practice La fiecare lecţie după anunţarea lucrării . lipici. Există mai multe sorturi de hârtie şi carton . de obicei prin simple operaţii manuale . cartonul cenuşiu gros. La 14 . Din hârtie . hârtia de staniol. a importanţei unui asemenea obiect . a deprinderilor de a scrie. În cazul tăierii cartonului . până ce reuşim să pătrundem cartonul. sau asprimea suprafeţei . netezimea.învăţătorul trebuie să acorde o mare importanţă explicării scopului executării obiectului respectiv . Deosebirea dintre ele constă în rezistenţa. Lucru cu hârtia şi cartonul oferă deosebite prilejuri ca elevii să aplice în practică cunoştinţele însuşite la alte obiecte de învăţământ . să insiste asupra explicării valorii practice a obiectului.să fie bine ascuţit . de a desena. densitatea. dar.1 Lucrări din hârtie şi carton Hârtia şi cartonul sunt materiale de largă şi frecventă întrebuinţare . Cunoscând proprietăţile fiecăruia . asupra utilităţii lui. de la stânga la dreapta . Cele mai utilizate unelte pentru lucru cu hârtia şi cartonul sunt: Foarfecăle obişnuit. uneori însă făcând uz de foarfecă . Tăierea hârtiei şi a cartonului se face executând mişcările într-o singură direcţie . hârtia ambalaj. Hârtia şi cartonul sunt materiale accesibile organizării activităţii practice de lucru a copiilor din clasele I-IV. cartonul colorat. iar în celălalt inel degetul mijlociu . hârtia de scris. hârtia pentru desen. Iată principalele sorturi de hârtie şi carton utilizate la lecţiile de abilităţi practice: hârtia de ziar. care duc apoi la însuşirea mai rapidă a unor deprinderi de muncă din cadrul altor forme de activitate . mai cu seamă . fără să apăsăm. creion. hârtia colorată. operaţiile de muncă cerute de executarea diferitelor obiecte nu impun folosirea unor scule sau dispozitive speciale . Fiind şi materiale uşor de prelucrat ele pot avea o întrebuinţare multilaterală în jocurile de copii şi la activităţile practice de lucru manual . la coordonarea mişcărilor acestora . III. elevii pot executa cele mai variate lucrări. copiii fac cu uşurinţă fel de fel de jucării şi obiecte utile.atunci când tăiem cu el va trebui să introducem în unul din inele degetul mare al mâinii drepte .CAPITOLUL III IDEI CREATIVE PENTRU COPII III. Activităţile practice cu hârtia şi cartonul contribuie la dezvoltarea muşchilor mici ai mâinilor . pentru lucrările din carton . fapt pentru care se pot uşor procura de către învăţător şi copii . treptat. culoarea şi alte caracteristici . cartonul alb. elevul va putea să-şi aleagă singur materialul cel mai potrivit. Cu ajutorul acestor unelte foarte simple .

O parte din obiectele executate de elevi (din cele mai reuşite )pot fi folosite pentru participarea la diferitele concursuri organizate pe şcoală. respectiv markere Lipici Demicarton colorat negru Sârmuliţă Perforator Opţional – năsturei pentru ochi 1. Unele din lucrările de hârtie şi carton se pot lipi pe filele unui caiet de desen şi se formează un album al obiectelor executate de fiecare elev.GĂRGĂRIŢA Fiecare gărgăriţă este făcută din 2 bucăţi de hârtie. decupaţi picioarele simetric câte trei pe fiecare parte. d) ca obiecte pentru înfrumuseţarea pomului de iarnă.Folosiţi cartonul colorat negru.sfârşitul fiecărei lecţii învăţătorul face analiza lucrării şi reţine pentru expoziţia sau vitrina clasei două-trei din obiectele cele mai reuşite. c) pentru înfrumuseţarea clasei . Materiale necesare : • • • • • • • • Două bucăţi de hârtie Foarfecă Capsator Acuarelă roşu şi negru. Exemple : 1. acuarelă şi carton. b) pentru organizarea timpului liber în mod cât mai plăcut al autorilor obiectelor sau al fraţilor sau surorilor mai mici. 15 . regiune etc. Obiectele de abilităţi practice pot fi utilizate : a) ca materiale didactice la lecţii. Mai sunt şi alte căi de valorificare a obiectelor executate de către elevi . e) în rezolvarea unor scopuri practice . pentru serbările şcolare . a camerei de locuit.

Tăiaţi partea necapsată.Coloraţi buburuza cu roşu (cu excepţia capului care va fi de culoare neagră) . Pe acolo putem introduce mâna spre a mişca buburuza. astfel încât picioarele să fie înăuntrul cercurilor . 3. 16 . 4.Nu capsaţi partea de jos a buburuzei. Capsaţi picioarele de cercurile decupate.2. Apoi faceţi buline negre pe spatele buburuzei şi lipiţi ochii. Decupaţi două cercuri .

3. împiedicând solidificarea. Răsuciţi un capăt al sârmei în formă de spirală (aceasta va fi lipită la baza lalelei). Tăiaţi cojile de ouă în zigzag . Materiale necesare : • • • • Coji de ouă Sârmuliţă îmbrăcată în hârtie creponată verde Acuarele şi markere .) 1. LALELE Faceţi un buchet drăguţ de lalele pentru Paşti din coji de ouă . Folosind acuarela vopsiţi lalelele obţinute. 17 . Apa din prima cutie asigură topirea în întregime a cleiului şi îl păstrează mai mult timp cald . Când acuarela este uscată bine completaţi detaliile necesare cu markerul . 2. Clei sau lipici ( vasul pentru încălzit cleiul se poate face din două cutii de conserve introduse una în alta . în care am pus cleiul pisat . Cutia mare care se aşează deasupra flăcării se umple cu apă .şi în apă se introduce cutia cea mică.2. Lipiţi spirala de lalea ( dacă lipim cu lipici o lăsam să se usuce câteva ore) . Lăsaţi să se usuce acuarela . Curăţaţi jumătăţile de coji de ouă şi le uscaţi bine.

2. 6 cm lungime şi un pătrat de 4cm .3. Dedesubt lipiţi doi colţi ( folosindu-i pentru a mânca frunze) apoi capul omizii.( Ochii omizii pot detecta lumina sau întunericul).Tăiaţi 13 fâşii de hârtie 1cm lăţime . faceţi ochii. 4.Tăiaţi un cerc din pătratul de hârtie verde care va constitui capul omizii .OMIDA (jucărie sau animăluţ ) Materiale necesare : • • • • Hârtie glasată verde Foarfecă Lipici Marker negru Opţional: Sfoară (pentru a face un animăluţ ) 1. 18 . Folosind markerul sau creionul . Formaţi cercuri din fâşiile tăiate lipindu-le unul în interiorul celuilalt .

Opţional: Leagă sfoara de capul omizii şi celălalt capăt al sforii de coada omizii. 19 . folosind-o drept animăluţ.Opţional: Faceţi o frunză pentru a-i folosi drept mâncare şi loc de odihnă pentru omidă .

4. Faceţi talpa copilului folosind hârtie maro . 5.Lipim palmele de partea de sus a tălpii . 3. gura şi ochii .CURCAN 20 .REN construit din palme şi tălpi Materiale necesare: • • • • • Hârtie colorată Creion Foarfecă Lipici Năsturei pentru ochi (opţional) 1. După aceea lipim nasul . făcute din hârtie colorată. Decupaţi după contur palmele copiilor . acestea vor constitui coarnele. Acest ren va servi drept decor de Crăciun . din hârtia portocalie. 2.

Materiale necesare : • • • • Hârtie maro.Faceţi două picioare din hârtie si lipiţi-le . Faceţi conturul palmelor copilului folosind hârtia roşie. Lipiţi cele doua tălpi decupate formând corpul curcanului ( călcâiele formează capul ) . Decupaţi moţul curcanului din hârtie roşie si ciocul portocaliu. portocalie si galbenă. Faceţi conturul tălpilor folosind hârtia maro . portocalie si galbenă . 2. Creion Foarfecă Lipici Nasturi pentru ochi (opţional) 1. 4. roşie . ciocul si ochii pe capul curcanului . Aceste şase piese vor constitui aripile curcanului . 3. Aceste doua piese vor constitui corpul curcanului . 21 .construit din palme si tălpi Acest curcan frumos este făcut din conturul palmelor si al tălpilor tăiate din hârtie. Lipiţi moţul .

urechile.GĂZA Această gâză se face din carton de ouă . Copiii trebuie să găsească materiale asemănătoare cu ochii . picioarele.Folosiţi o cupă din cartonul de ouă pentru corpul gâzei 2. pisică . gura. şoarece . părul. iepure .6. gură . Materiale necesare: • • • O cupă din cartonul de ouă. Este foarte simplu să faceţi animăluţe din pungi de hârtie . Lipici. 1. Puteţi face un raccoon. Nu este chiar atât de scump .ANIMĂLUŢE din pungi de hârtie 22 . sau broască. câine . dar este excelent pentru a încuraja creativitatea. păr şi alte părţi ale corpului. Lipiţi-le de cartonul de ouă . Resturi de materiale . porc . şi alte obiecte cum ar fi : capace de plastic de la sticle şi hârtie colorată. picioare .Folosiţi obiectele corespunzătoare pentru ochi. 7. rămurele. Panda.

Lipiţi două mâini şi două fundul pungii lipiţi de gura picioare lungi simetric şi de hârtie .Materiale necesare : • • • • • Pungi de hârtie Hârtie colorată Lipici Foarfecă Marker sau creion Opţional – sârmuliţă pentru mustăţi Broasca: Faceţi ochii broscuţei din hârtia verde . ochii şi nasul. Raccoon . Ursuleţ Tăiaţi urechile. Folosind un creion negru sau un marker desenaţi gura şi nasul . tăind-o în formă ovală (rotunjită doar la un capăt). Tăiaţi o limbă lungă Lipiţi ochii pe de hârtie roşie şi o Broasca. decoraţi broscuţa cu buline (cerculeţe) verzi . câine sau ursuleţ : Îndoiţi colţurile de la fundul pungii de hârtie . Le lipiţi pe ursuleţ . broscuţei. Lipiţi limba înăuntrul gurii . 23 . ochii şi nasul şi limba. Câine Tăiaţi urechile .Tăiaţi ghearele şi le lipiţi pe lăbuţe . Raccoon Tăiaţi două urechi . Lipiţi ochii . nasul şi urechile pe faţa câinelui. Le lipiţi pe faţa racconului. Îndoiţi partea dreapta dedesubt ( şi lipiţi ochiul ) . ochii şi lăbuţele. S-a format capul animalului.

Iepurele Tăiaţi două urechi de culoare roz. Aţi format capul animalului. nasul şi mustăţile . Folosiţi markerul de culoare neagră şi desenaţi nasul şi gura. urechile. ochii. Le lipim pe capul şoarecelui. Panda Tăiaţi ochii. Am format capul animalului. Le lipiţi pe ursuleţ.Le lipiţi pe capul pisicii. ochii. Porc sau Urs Polar: Îndoiţi colţurile de la fundul pungii de hârtie. Tăiaţi gheruţele şi le lipiţi pe lăbuţe. Tăiaţi urechile.Iepure . 24 Pisică Tăiaţi urechile. Şoarece sau Pisică: Îndoiţi colţurile de la fundul pungii de hârtie.. Le lăbuţele din hârtie albă . ochii. . Panda. nasul lăbuţele şi mustăţile . Lipiţi-le pe iepuraş. ochii şi râtul şi lăbuţele. nasul şi lăbuţele din hârtie de culoare neagră. nasul şi lăbuţele. Le lipim pe porcuşor. Şoarece Tăiaţi urechile. . lipiţi pe ursuleţ. Porc Ursul Polar Tăiaţi urechile.

25 .

8.FELINARE

• • • • •

Materiale necesare : Carton de culoare portocaliu şi negru pentru dovleac şi alb şi negru pentru stafie .) Creion sau marker Foarfecă Lipici Sârmă verde

1. Desenaţi un cerc iar deasupra două trapeze suprapuse.

2. Decupaţi cercul cu trapezele deasupra , îl împărţiţi în două apoi îl feliaţi ( semicerc) în creion, faceţi cu negru ochii , gura şi nasul.

3.Atârnaţi dovleacul obţinut de sârmă.

9.GRĂDINA 26

japoneză în miniatură Este simplu să faceţi o grădină japoneză , făcută din : hârtie, prundiş şi carton de ouă. Materiale necesare : • O bucata de carton vede pentru bază în formă de pătrat . • Hârtie de culoare albastră, maro, portocalie şi verde . • Carton de ouă . • Lipici • Foarfecă • Marker sau creion

Prundiş 1. Bucata de carton verde ne va folosi drept baza grădinii ( 25 cm ). Tăiaţi o bucată de hârtie albastră care va constitui pârâul şi o lipiţi pe baza verde. Pe pârâu lipiţi un peştişor .Dintr-o bucată de hârtie maro faceţi podul peste pârâu.

2. Faceţi o pagodă (templu în formă de turn cu mai multe etaje suprapuse , care se retrag succesiv şi al căror streşini sunt întoarse în sus) micuţă folosind trei cupe din cartonul de ouă .Tăiaţi ca în imaginea alăturată apoi le suprapuneţi . Lipiţi părţile pagodei ca în imaginea alăturată din dreapta .

3. Lipiţi pagoda pe baza grădinii .

4. Pentru a face trunchiul copacului rulaţi un dreptunghi din hârtia maro îl crestaţi la bază la unul din capete şi îl lipiţi pe bază .

27

5. Decupaţi nişte frunze din hârtia verde şi le lipiţi pe trunchiul copacului.

6. Lipiţi nişte prundiş pe bază.

10.RAMĂ PENTRU POZĂ 28

cu Floarea –Soarelui Materiale necesare: • • • • • • • • • • 8 beţişoare de îngheţată 13 ovale din carton galben 1 cerc din carton portocaliu 2 frunze din plastic sau decupate din carton verde . sfoară etc. Apoi lipiţi-le la capete (evitând lipirea părţii de sus pentru a introduce poza ) . ) Instrucţiuni : Coloraţi bine toate detaliile şi le lăsaţi la uscat .Apoi fixaţi sfoara şi lipiţi definitiv . Decupaţi cartonul astfel încât să acopere spatele ramei . 11. Asamblaţi cu lipici şi lăsaţi-le să se usuce . Lipici ( adeziv. pânză apretată etc. BUBURUZA 29 . clei ) Foarfecă Acuarele sau markere O poză Un carton pentru partea din spate a pozei Pentru agăţat la alegere( sârmă.

apoi o coloraţi cu negru .Din cartonul negru decupaţi baza ca în imagine . Lipiţi baza de corpul buburuzei . 2.Spălaţi bine coaja de nucă . făcându-i capul şi buline negre pe spate .Materiale necesare: • • • • • 1 coajă de nucă o bucată de carton acuarele sau cariocă neagră . CUIBUL 30 .roşie şi albă lipici foarfecă Instrucţiuni : 1. 12. lăsaţi-o să se usuce apoi o coloraţi cu roşu . Desenaţi ochii cu alb .

3. FLOARE 31 . Lipiţi puişorii astfel încât capetele să fie îndreptate spre mamă . Iar pe margini coaseţi beţişoarele . Decupaţi pasărea mamă din carton şi puişorii . Materiale necesare: • • • • • o bucată din sac de cânepă carton colorat acuarele beţişoare foarfecă Instrucţiuni : 1.Din bucata de sac faceţi cuibul .de asemenea şi îi coloraţi.păsărilor Odată cu sosirea primăverii începe o nouă viaţă . 4. Pasărea mamă care a clocit trebuie să-şi hrănească puişorii . 13. Faceţi o gaură în partea de jos a păsării mama şi o prindeţi de marginea cuibului ( de beţişor). 2.

Din aţă faceţi 2 petale şi le legaţi de tulpină. 2. Când petalele sunt colorate şi uscate le lipiţi de nasture . Treceţi aţa prin găurile nasturelui lăsând-o în jos . 14. Decupaţi câteva petale din demicarton şi le coloraţi . 3. Materiale necesare: • • • • • nasture demicarton foarfecă lipici aţă verde Instrucţiuni : 1.Este un simplu fluturaş făcut din palmele decupate ale copiilor . FLUTURAŞ din palme Materiale necesare: 32 .Aceasta va forma tulpina florii.

Decupaţi-le! 2. Faceţi conturul palmelor pe câteva coli colorate . Acestea vor fi aripile fluturaşului. 33 . in total şase.Pe o coala de hârtie de culoare închisă ( de preferinţă maro) desenaţi corpul unui fluture ( desenează un oval .• • • • • • • Coli colorate Creion Foarfecă Lipici . capsator sau scotch Creioane colorate sau markere Nasturi pentru ochi (opţional) Beţişoare cu gămălie 1. si un cerculeţ la unul din capete ).

Lipiţi beţişoarele .. 5. Lipiţi nasturii care vor constitui ochii . Degetele vor fi în exterior .Lipiţi beţişoarele pe partea dorsală a capului . 4. 34 . Decoraţi penele cu creionul. Aţi creat un frumos fluturaş care vă va decora clasa .Lipiţi mânutele de corp cate trei pe fiecare parte a corpului. Acestea vor constitui antenele fluturaşului.3.

Degetele vor constitui petalele florii.15. • • • • Demicarton tăiat rotund Hârtie colorata Foarfecă Lipici ( capsator ) 1. 35 . Lipiţi în cerc palmele . 2. FLOARE Materiale necesare: Aceasta floare se face simplu din palmele decupate ale copiilor . degetele rămânând în afara cercului . Decupaţi 10 palme din hârtia colorată .

6. Lipiţi un cerc mic de hârtie în mijlocul florii . Lipiţi sau capsaţi al treilea cerc din palme acoperind centrul cercului . 5. 36 .

17.Construiţi conturul palmei pe hârtia verde . Decupaţi-o ! Faceţi aproximativ 10 mânuţe pentru o singura ghirlandă . 2. 3.Lipiţi pe ghirlanda formată . I maginaţia copiilor de Crăciun 1.Lipiţi mânuţele în formă de ghirlandă . CROCODILUL 37 . GHIRLANDĂ Faceţi o ghirlandă . fundă roşie ( sau faceţi una din hârtie roşie ) Opţional: Decoraţi ghirlanda cu sclipici.16. folosind ca şablon palma . astfel încât încheietura mâinii să se suprapună puţin .

4. 2. Dacă aceasta va fi o felicitare scrieţi un mesaj în interior . o tai zimţată si un ochi crocodilului . îndoitura va fi spatele crocodilului. Tăiaţi aproximativ şase liniuţe oblice pe centrul spatelui . 38 . Desenaţi o formă de crocodil pe o parte a hârtiei. 3. două picioare . Este confecţionat dintr-o singura coală de hârtie verde . Îndoiţi fiecare liniuţă formând un triunghi . Materiale necesare : • • • O coala de hârtie verde Creion Foarfecă 1. Desfaceţi hârtia . Desenaţi un corp lung. Desenează o gura .Acest crocodil poate fi folosit ca felicitare. Îndoiţi foaia de hârtie verde pe lungime. 5.

18. Pentru început faceţi un pătrat pe care îl îndoiţi în diagonală . 39 . Materiale necesare : • • • • Coală de hârtie colorată Foarfecă Marker sau creion Lipici (opţional) 1. CAȚELUŞUL O felicitare pentru iubitorii de câini. 3. obţinând un triunghi . Desenaţi fata căţelului : lipiţi ochii. 2. Puteţi să scrieţi mesaje sub urechiuşe sau înăuntrul felicitării.dându-i o înfăţişare drăguţă căţeluşului . Îndoiţi cele două colturi obţinând urechile câinelui .

Decupaţi fata . Puneţi căciulitele pe tub . ochii si gura . 4. 3. 5. 6. Tăiaţi talpa şosetelor si legaţi-le cu panglica . 2. Înfrumuseţaţi tuburile după dorinţe . COLINDĂTORII Materiale necesare : • • • • • • • • • 3 coli de hârtie făcute tuburi 3 şosete 3 elastice 3 coli de hârtie 2"x2" Acuarele Pensulă Panglică marker negru lipici Îndrumări : 1. Pictaţi tuburile din hârtie si lăsaţi-le să se usuce .19. Lipiţi-le pe tub . Îndoiţi si lipiţi colile din caietul de muzică. 40 .

2. 21. 2"x6" 2 dreptunghiuri . CASTELUL PRINTESEI 41 . 1"x2" Acuarele.5" 4 pătrate .20. 11"x17" 1 coala de culoare gri 8"x11" Tăiaţi în următoarea ordine: 1 dreptunghi 5"x6" 2 dreptunghiuri . 4"x6" Tăiaţi în următoarea ordine : 1 dreptunghi . 2"x3" 2 dreptunghiuri . Desenaţi iarbă si pietre pe hârtie . Să aveţi formele castelului pregătite decât sa la asamblaţi . 1"x1" 1coala de hârtie maro . CASTELUL Materiale necesare : • • • • • • 1 coala de hârtie . fiecare parte având 1. 3.5"x2" 2 triunghiuri .5" 2 triunghiuri . Lipiţi figurile geometrice . markere si/sau creioane Lipici Instrucţiuni : 1. 1. fiecare parte având 2.

1.5"x. Lipici 42 .Materiale necesare : • • • • • • 1 o coala de hârtie . markere / creioane Sclipici etc. 1. . 4"x6" 2 dreptunghiuri .5"x2" 4 triunghiuri .fiecare parte 1.5" 1coala de hârtie purpurie . 1"x2" 1dreptunghi .5"x3" Acuarele . 11"x17" 1 o coala de hârtie roz 8"x11" Tăiaţi în următoarea ordine : 1 dreptunghi .5" 4 pătrate . 1.5"x6" 2dreptunghiuri . 4"x6" Tăiaţi în următoarea ordine : 3 dreptunghiuri .

firul tors . nasturi . după mărimea capului .pene . Materiale necesare : • • • • • • O bucata mare de demicarton Foarfecă Capsator Creioane colorate sau markere Lipici Bucăţele de hârtie colorată . sclipiciul etc. Acesta este un lucru frumos care poate fi folosit la serbări . Lipiţi bucăţelele de hârtie colorata tăiate în diferite forme .Capsati cele două parţi obţinute . penele . Coif Faceţi un coif „uriaş „ din demicarton . 2. 23. fir tors . nasturii .Desenaţi o formă de coif pe demicarton . Decoraţi ambele părţi ale coifului folosind creioane colorate sau markere . 3.22. tăiaţi astfel încât să obţineţi două bucăţi . COIF în formă de pisică 43 . carnaval etc. 1.

una mica ) . năsucul . Desenaţi si tăiaţi capul pisicii şi un cerc de aproximativ aceeaşi mărime ( acesta va fi coada pisicii) 3. Înălţimea coifului poate fi de 24 cm si perimetrul ( mărimea capului ) de 47 cm . guriţa şi interiorul urechilor roz . 2. Tăiaţi 4 picioare din bucăţelele de hârtie ramase . roz sau portocaliu (pentru ochii pisicii) . Toate acestea se lipesc pe fata pisicii . negru Foarfecă Capsator Lipici 1. năsuc. mustăţi si guriţă Creion alb. 44 . Faceţi ochii galbeni . câteva mustăţi albe . Folosind un marker negru faceţi pupilele verticale . Bucăţele mici de hârtie glasată de culoare alb.Materiale necesare: • • • • • • 2 bucăţi demicarton colorat negru sau maro folosind acuarele tempera ( una mare . Acest coif în forma de pisica se face uşor din demicarton . Desenaţi şi tăiaţi o jumătate de cerc din demicarton.

45 . jos . Lipiţi coada pe spatele coifului( între picioare ) 8. Formaţi coiful din jumătatea de cerc tăiată anterior în formă de con şi o capsaţi .4. 5.Lipiţi celelalte doua picioare în partea din fată . 6. Desenaţi o spirală în interiorul cercului după aceea o tăiaţi . 7. Lipiţi capul în vârful coifului . aceasta va fi coada pisicii . Asiguraţi-vă că picioarele nu vă blochează ochii atunci când o probaţi . Lipiţi picioruşele în partea de jos a coifului ( în spate ) .

Faceţi codita mai groasă . 46 .24. markere Foarfecă Lipici . bandă sau capsator Folosiţi sârmă sau fir de lâna . roşie etc. Desenaţi o frunză pe o foaie de hârtie . • • • • • Materiale necesare : Coli de hârtie ( portocalie . Puteţi să puneţi un astfel de şirag să traverseze clasa sau la geamuri. UN ŞIRAG din frunze Faceţi un şirag din frunze pentru a decora clasa . ) Creioane colorate. galbenă . 1.

BROSCUŢA Este simplu de făcut o broscuţă dintr-o coală de hârtie .2. Acest "W" va fi broscuţa . 25. pe lungime. 3. formând un dreptunghi. Tăiaţi frunza . Dreptunghiul îl împăturiţi în patru. Materiale necesare: • • • • • • O coala de hârtie verde O panglica de hârtie roşie Lipici Foarfecă Marker sau creion Opţional – buline pentru ochi Împăturiţi foaia de hârtie în trei parţi egale .lipindu-le . 47 .Desenaţi nervurile frunzei dacă doriţi . Faceţi mai multe frunze de diferite culori şi forme . Îndoiţi codita frunzei . Ataşaţi de frunză sârma sau aţa folosind lipiciul sau capsatorul. în formă de "W" . Gura broscuţei se mişcă .

26. o limba lungă şi o lipiţi . Acum s-a realizat o broscuţă cu o gură foarte mare . făcând un simplu arbore genealogic . Materiale necesare : • • • • • • • • O coală de hârtie verde Creion sau marker Foarfecă Fire de lână (melană colorată) Perforator Un pahar Plastilină Lipici 48 .Desenaţi ochii pe broscuţă (sau lipiţi bulinele pentru ochi ). ARBORELE GENEALOGIC Faceţi un copac dintr-o crenguţă si dintr-o coală de hârtie Puteţi să-l familiarizaţi pe copil cu strămoşii lui . Tăiaţi din panglica roşie . Puneţi degetul mare în „ falca de jos a broscuţei şi puneţi celelalte degete în falca de sus .

Sau tăiaţi frunzele în formă de fructe ( sub formă de mar) sau flori reprezentând oamenii . Tăiaţi nişte frunze mari din hârtia verde . Găsiţi o ramură cu mai multe crenguţe . Scrieţi numele fiecărei persoane pe frunză .Daca vreţi puteţi să scrieţi pe frunză si gradul de rudenie a persoanei respective . Legaţi frunzele de ramurile copacului . 2.bunici etc. părinţi . Pentru un proiect alternativ puteţi folosi şi pozele şi puneţi-le pe frunze .1. Faceţi o gaură la capătul fiecărei frunze.Fiecare frunză va reprezenta persoana din familia copilului si scrieţi cu litere mari numele fiecărei persoane pe frunză . Tăiaţi mai multe frunze pentru fraţi. si bunicii la al treilea nivel din partea de jos . 4. 49 . Generaţia copilului în vârf. părinţii la nivelul al doilea. Înfigeţi bine crenguţa în ea pentru a sta dreaptă. 3. Puneţi plastilina în pahar .

Îndoiţi coala de hârtie roşie în jumătate pe lungime. Tăiaţi-o pe îndoitură obţinând două dreptunghiuri . 2. 4. scotch 2 bete Opţional sclipici şi pene 1. 3.27. Îndoiţi în formă de evantai . JUCARIA DRAGON Leul dansator Materiale necesare : • • • • • • Hârtie colorată ( glasată ) Foarfecă Creion sau marker Lipici . Opţional: Decoraţi cu sclipici şi pene. dreptunghiurile obţinute . Lipiţi cele două bucăţi formând una lungă care va constitui corpul animalului . 50 . Tăiaţi capul şi coada şi desenaţi-le în culori vii . Desenaţi capul şi coada leului ( dragonului ) pe o coală de hârtie .

Saturn. Primele patru planete au orbitele aproape de soare . Locul de intersecţie va fi centrul cercului . Venus. SISTEMUL SOLAR Acesta este un model de sistem solar . Lipiţi cu scotch unul dintre bete în partea de jos a capului şi celălalt în partea de jos a cozii. Materiale necesare: • O bucată de carton rotundă cu diametrul 30 cm. reprezentând soarele şi cele nouă planete: Mercur.. Lipiţi un capăt al corpului de cap şi cealaltă parte a corpului de coadă . markere • Compas 1. Folosiţi compasul şi desenaţi orbitele celor nouă planete. 51 . Celelalte cinci vor avea orbitele departe de soare . Marte.unde va fi poziţionat soarele.5. • Hârtie colorată • Foarfecă • Perforator • Sfoară • Culori. Neptun şi Pluto . 2. 6. Găsiţi centrul bucăţii de carton rotundă şi trageţi o linie de sus până jos şi de la dreapta la stânga. Pământ. Jupiter. 28. Uranus.

5. Uranus şi Neptun un pic mai mici decât soarele . După aceia dăm găuri pentru fiecare orbită. Decupaţi din hârtie colorată soarele şi celelalte planete .3. Introduceţi capătul fiecărei sfori prin gaura corespunzătoare fiecărei planete ( mai întâi Mercur. Saturn. apoi Venus. potriviţi lungimea sforilor astfel încât planetele (şi soarele) să fie în acelaşi plan.Prima dată daţi gaură în centru (va fi locul pe unde va atârna soarele ). Jupiter . Capsaţi celălalt capăt al sforii de partea de sus a cartonului rotund. fiecare planetă va atârna prin găurile date. Folosiţi un obiect ascuţit sau vârful foarfecii şi daţi o serie de găuri în carton . iar celelalte planete şi mai mici . Soarele îl vom face mai mare . Planetei Saturn i se va face şi un inel frumos. Scrieţi numele fiecărei planete pe spate. 52 . 4. apoi Pământ şi aşa mai departe ). După ce toate planetele ( şi soarele )au fost ataşate .

după aceia legaţi cele trei bucăţi de sfoară împreună . Astfel aţi obţinut sistemul nostru solar. legaţi trei bucăţi de sfoară de partea de sus a cartonului .Copiii îşi vor desena palmele pe hârtia colorată După aceia decupaţi ! Acestea vor fi frunzele.6.. verde şi altele ) • Culori sau markere • Foarfecă • Lipici sau glue stick (lipici solid) 1. maro. galben. Pentru ca modelul sistemului solar să atârne . Legaţi-le de sfoara cea mai lungă ( de care va atârna sistemul solar). roşu. POMUL RECUNOŞTINŢEI Materiale necesare : • Hârtie colorată glasată sau creponată ( portocaliu. 29. 53 .

Din hârtia maro decupaţi trunchiul copacului şi crengile . 54 . 4. După aceia lipiţi palmele decupate (frunzele) de pom . Copiii îşi vor scrie numele sau un mesaj de recunoştinţă pe palmele decupate.Lipiţi trunchiul pomului decupat pe o coală .2. 3.

30. Folosind hârtia colorată copii vor desena palmele pe hârtie.O. 1. violet O bucata mare de hârtie/carton incolor Foarfecă Creion Lipici 1. verde. albastru. Aţi obţinut un frumos curcubeu din palme. 55 .galben.Decupaţi palmele şi scrieţi numele fiecărui copil pe ele.V. 3. 2. orange.I.V. Lipiţi palmele decupate pe hârtia cartonul incolor în forma de curcubeu respectând ordinea culorilor R.G.A. CURCUBEU din palme • • • • • • Materiale necesare: Hârtie colorată: roşu. F Faceţi câte 10 palme de fiecare culoare.

Îndoiţi agrafa în forma de V . Mai adăugaţi 2 năsturei pe corpul omului de zăpadă . OM DE ZĂPADĂ Materiale necesare: • Lipici • Agrafe de birou • Hârtie pergament • Bucăţi de hârtie neagră şi portocalie • Perforator (pentru ochi şi butoniere) • Foarfecă • Opţional nasturi pentru ochi • 2 sârmuliţe subţiri( pentru mâini ) • Sfoară sau fir tors ( pentru agăţat) Pe hârtia de pergament. întindeţi 2. Decupaţi o pălărie din hârtie neagră şi o aşezaţi pe capul omului de zăpadă . Ochii îi puteţi obţine din hârtie neagră găurită cu perforatorul sau folosiţi 2 năsturei. După ce se usucă. 56 . lipiciul devine transparent . pentru a-l decora Lăsaţi lipiciul să se usuce .31. Agăţaţi omul de zăpadă pentru a obţine un colier drăguţ sau folosiţi-l drept ornament. iar de ea prindeţi agrafa.3 picături de lipici alb în formă de om de zăpadă.

Materiale necesare: Hârtie de culoare verde Culori.Coala verde se îndoaie pe jumătate şi se taie. Desenaţi jumătate de brăduţ. 2.32. markere sau acuarele Foarfecă Scotch 1. 57 . Poţi face o pădurice din aceşti brăduţi fantastici. 3. BRĂDUŢ Se face un brăduţ tridimensional construit din hârtie. Se îndoaie brăduţii pe jumătate pentru a vedea mijlocul. Jumătăţile obţinute se suprapun şi se vor îndoi din nou. Decupaţi după contur şi veţi obţine doi brăduţi identici. 4.

Folosiţi scotchul şi lipiţi vârfurile şi tulpina pentru a se fixa. Introduceţi un brăduţ în celalalt brăduţ . 6. Desenaţi .pentru ornament. câteva conuri. Puteţi face o pădure de brazi procedând la fel. 58 . Tăiaţi un brăduţ pe mijloc de la vârf până la jumătate iar celălalt pe mijloc de la tulpină până la centru .5.

33. STEA DE MARE colier Materiale necesare : • lipici alb • scobitore • hârtie abrazivă • nisip sau sclipici • agrafa . Peste forma stelei presăraţi atent nisip /sclipici . 59 . 2. aţă. Lăsaţi să se usuce bine. Pe hârtia abrazivă puneţi lipici alb în formă de stea de mare. Dacă e nevoie să ajustăm steaua de mare folosim scobitori . Îndoiţi o agrafă de birou în formă de V şi o lipiţi de un vârf al stelei. Excesul de nisip se scutură uşor. 1.

Astfel am obţinut o stea de mare pe care o putem folosi drept colier 60 .

apropiată de mijlocul îndoiturii. culori 1. Două bucăţi de hârtie dreptunghiulară se îndoaie pe jumătate .34. Pe partea care va fi în interior faceţi o crestătură pe diagonală. O bucată va fi în partea exterioară . 2. 61 .cealaltă va fi în interiorul felicitării. FELICITARE CU O VAZĂ DE FLORI ÎN EA Materiale necesare:: Hârtie glasata de diferite culori Foarfecă Lipici Markere.

din hârtie .3. Desfaceţi felicitarea . 4. Lipiţi componentele decupate obţinând florile şi apoi le lipiţi-le de vază. tulpini şi frunze. decoraţi-le cu markere / culori. Decupaţi nişte floricele . Îndoiţi clapa obţinută şi apoi deschideţi clapa . 6. 62 . Asiguraţi-vă că florile nu ies înafara când închidem felicitarea. 5. Împingeţi clapa în interiorul felicitării astfel obţinem vaza.

markere. aplicaţi lipici doar în interiorul felicitării şi apoi presaţi pentru a se extinde lipiciul spre margini. 35. Materiale necesare: • Un carto în formă de cerc • Hârtie colorată / creponată • Culori.5 cm spre margine) 63 . Faceţi mai multe crestături din centru spre margine ( lăsând 2.7.sclipici. CORONIŢĂ DIN FLORI Coroniţa din flori de hârtie se poate folosi primăvara sau de Paşti. acuarele • Foarfecă • Lipici • Opţional . Ca să fiţi siguri că nu lipiţi clapele . panglici 1. Scrieţi un mesaj pe felicitare. Lipiţi felicitarea de cealaltă bucată de hârtie îndoită pe jumătate.

Triunghiurile obţinute le ridicaţi formând nişte frunzuliţe.pentru diferite ocazii . 3.2. 4.În loc de flori puteţi face ouă sau inimioare din hârtie . 5. O lăsaţi să se usuce. decoraţi-le şi lipiţi-le de pălărie. Coloraţi coroniţa în verde sau lipiţi hârtie creponată verde. Din hârtia colorată sau creponată decupaţi nişte floricele pentru pălărie( folosind imaginaţia). 64 . Opţional: Puteţi decora floricelele cu sclipici sau lipiţi panglici de pălărie. Lipiţi florile decupate pe fiecare vârf al triunghiului .

3.36. lipici. Desenaţi corpul porumbelului pe demicarton.sclipici 1.Decupaţi şi faceţi două crestături ( de-a lungul liniilor punctate ). 65 . 2. Pliaţi foaia ca un evantai. PORUMBELUL PĂCII Materiale necesare: Demicarton Hârtie normală Foarfecă Creion Sfoară Capsator Opţional: marker. Tăiaţi hârtia normală în jumătate .

prindeţi-le cu capsatorul. 66 .Opţional: Tăiaţi marginile foii pliate pentru a obţine un model. 5. Apoi desenaţi ochii porumbelului şi legaţi sfoara de corpul porumbelului . Introduceţi foaia pliată (aripile şi coada) în crestături . creioane 1. Desenaţi un ciorap pe cartonul maro .CIORAPUL DE MOŞ NICOLAE Materiale necesare : • Carton moro sau blăniţă maro • Creion • Foarfecă • Lipici • Perforator • Fir tors • Markere. 37. Capsaţi capetele cozii împreună . Decupaţi astfel încât să obţineţi două bucăţi. Opţional: decoraţi porumbelul folosind markere şi sclipici .

38. 4. Lipiţi marginile ciorapului decupat (fără să lipiţi partea de sus a ciorapului). 3. La capătul firului faceţi un nod. Decoraţi ciorapul folosind imaginaţia . Cu perforatorul faceţi găuri pe marginile ciorapului. CORT. COLIBA INDIANA 67 . Introduceţi firul tors prin găuri.2.

) • Fir sau panglică • O pungă mare de hârtie maro • Foarfecă • Creion • Culori. Legaţi crenguţele de vârf folosind firul sau panglica. Nu legaţi crenguţele prea strâns . 3 cm de sus. 68 .Materiale necesare : • 4 rămurele drepte ( ~30 cm. lăsând cca. Uşor îndepărtaţi crenguţele astfel încât să obţineţi un cort. acuarele sau markere • Capsator 1. 2.

Desfaceţi punga de hârtie . După aceia aranjaţi hârtia în formă de cort şi capsaţi marginile.Pe una din laturi decupaţi o uşă . Trasaţi triunghiul de încă trei ori cu laturile lungi atingându-se. Decupaţi acest poligon de-a lungul laturei exterioare . 4.3. 69 . Aşezaţi şablonul triunghi obţinut pe punga de hârtie şi faceţi contur. 6. Decupaţi cortul şablon în formă de triunghi. Îndoiţi hârtia de-a lungul fiecărei linii trasate cu creionul . Puneţi cortul obţinut pe o bucată de hârtie şi faceţi conturul cortului cu creionul. 7. Acest contur va fi folosit drept şablon pentru confecţionarea cortului. 5. Decoraţi cortul folosind culori sau acuarele.

Capsaţi crenguţele – fiecare crenguţă va fi capsată de-a lungul îndoiturii.8. Astfel aţi obţinut un cort minunat ! CARACATIŢA Materiale necesare: • Un balon rotund • Ziar • Făină şi apă • Un castron . ceva de amestecat • Tempera verde • Pensulă • Panglici verzi • Lipici • Marker negru 70 . 9. Crestaţi vârful cortului de hârtie ( prin gaura obţinută vor fi introduse crenguţele) . Puneţi crenguţele în cortul de hârtie .

Apoi lipiţi-le de baza balonului. în verde. Apoi lipiţi sau desenaţi ochii . Coloraţi balonul .obţinut din fâşii . Amestecaţi o jumătate de cană de apă şi o jumătate de cană de făină . 5. lungime. 6. Decupaţi 8 picioare din hârtie creponată. Tăiaţi ziarul fâşii . Fâşiile vor fi de ~ 3 cm. Umflaţi baloane pentru fiecare elev . 2. Înmuiaţi fâşiile de ziar în lipici şi le lipiţi în jurul balonului. Lipiţi fâşiile de ziar în 2-3 straturi şi lăsaţi-le să se usuce . 4. 71 . După ce s-a uscat înţepaţi balonul şi îl scoateţi din balonul obţinut din fâşii. Faceţi un lipici din făină şi apă. Lăsaţi balonul să se usuce complet. 3.1. până când amestecul este subţire. la fel şi fâşiile de ziare vor fi împărţite fiecărui elev.

Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar – Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare -Bucureşti .Metodica predării lucrului manual la clasele I-IV. 5. 2……………………. Editura Didactică şi Pedagogică -Bucureşti .1967. Programa şcolară pentru clasele I .Micii meşteri mari .Bucureşti . Consiliul Naţional pentru Curriculum . Edituira… . 1977 4. Consiliul Naţional pentru Curriculum . 72 .BIBLIOGRAFIE 1. 2003. ANAMARIA SMIGELSCHI.Bucureşti..Caiet de abilităţi practice . facem singuri jucării. FLORIAN DIŢULEASA . primar .Bucureşti . Editura Ion Creangă .. ION ŞERDEANU.a IV-a. 6.gimnaziu .1998.2001. 3. Ghid metodologic de aplicare a programelor de Abilităţi Practice şi Educaţie Tehnologică .Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului.

73 .2 Lecţia de evaluare la abilităţi practice………………………… CAPITOLUL III IDEI CREATIVE PENTRU COPII III.1Noţiuni generale …………………………………… II.2.1.2 Valorificarea obiectelor executate la lecţiile de abilităţi practice…… III.1 Lucrări din hârtie şi carton ………………………… III.. Noţiuni generale …………………………………………… I.3 Exemple……………………………. Proiectarea didactică……………………………………… planificarea calendaristică…………………………… proiectarea „unităţilor de învăţare”………………… CAPITOLUL II ASPECTE GENERALE ALE EVALUĂRII II.CUPRINS Cuvânt înainte……………………………………………… CAPITOLUL I ABILITĂŢI PRACTICE ÎN CLASELE I-IV I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.