Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Şcoala Gimnazialǎ Numărul 13 Sibiu


DATA: 14.12.2017
CLASA: pregătitoare B
PROFESOR ÎNV. PRIMAR: Berner Cecilia-Dumitra
ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice
UNITATEA TEMATICĂ: În așteptarea lui Moș Crăciun
SUBIECTUL LECŢIEI: „ Moș Crăciun”
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi
DOMENII INTEGRATE: Arte vizuale şi abilităţi practice
Comunicare în limba română
Matematică şi explorarea mediului
Muzică şi mişcare
COMPETENŢE GENERALE:
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse
COMPETENŢE SPECIFICE:
*Arte vizuale și abilități practice
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un
context familiar;
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar;
2.3. Realizarea de aplicaţii/construcţii/folosind material uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.
* Comunicare în limba română
1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme accesibile, rostit clar şi rar;
3.4. Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare;
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate.
* Matematică şi explorarea mediului
3.1. Descrierea unor fenomene / procese / structuri repetitive simple din mediul apropiat.
*Muzică și mișcare
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm;
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare.
OBIECTIVE FUNDAMENTALE:
o Dezvoltarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată
o Dezvoltarea capacităţii de a mânui corect instrumentele de lucru şi materialele adecvate, de a adopta o poziţie corectă în timpul
lucrului
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
a) Obiective cognitive:
O1 să identifice etapele realizării lucrǎrii pe baza planşei model prezentată de învǎţǎtoare;
O2 să identifice materialele de lucru primite pe bănci;
O3 să respecte etapele de lucru în confecţionarea produsului;
O4 să combine în mod creativ materialele pentru realizarea unui produs original;
O5 să aprecieze calitatea produsului final în funcţie de criteriile specificate.

b) Obiective afective:
O6 să analizeze cu spirit critic şi autocritic atât propria lucrare, cât şi lucrările colegilor, exprimându-şi părerea personală;
O11 să manifeste o atitudine pozitivă faţă de muncă;
O12 să participe în mod activ şi eficient în activitatea de rezolvare a sarcinilor.
c) Obiective psiho – motorii
O13 să -şi dirijeze activitatea oculomotorie spre centrul de interes propus de învăţător;
O14 să mânuiascǎ ustensilele de lucru;
O15 să adopte o poziţie corectă în timpul lucrului, în bancă, în faţa clasei.
RESURSE:
I. METODOLOGICE
STRATEGII DIDACTICE:
1) METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstrația, exerciţiul, jocul didactic, Turul galeriei
2) MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: videoproiector, laptop, planșă model,lipici, foarfecă, hârtie colorată, carton
colorat, discuri demachiante, fișe de lucru, carioci/creioane colorate
3) FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală
4) FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea, aprecieri
verbale.

II. TEMPORALE: 35 minute + 10 minute


III. UMANE: 28 de elevi
IV. SPAŢIALE: sala de clasă
V. BIBLIOGRAFICE:
„Programa pentru disciplinele Arte vizuale și abilități practice, Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba română,
Dezvoltare personală, Muzică şi mişcare, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013
SECVENŢELE
ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ
INSTRUIRII COMPE
NR.
TENŢE CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI DEMERSUL DIDACTIC RESURSE RESURSE FORME DE
CRT. EVALUARE
SPECIFICE PROCEDURAL MATERIALE ORGANIZA
E RE

1. Moment Se creează condiţiile optime pentru buna Conversaţi Materiale Frontal Observarea
organizatoric CLR desfăşurare a activităţii propuse: a necesare sistematică
1.1 - aerisirea sălii de clasă; activităţii
- pregătirea materialelor necesare;
- distribuirea materialelor necesare elevilor.
2. Captarea CLR Se propune aflarea răspunsului la următoarea Conversaţi Frontal Observarea
atenţiei 1.1, 3.4 ghicitoare: a Videoproie sistematică
MEM El pe horn intră în casă, ctor
3.1 Cadouri sub brad ne lasă. Laptop
Spune tu în gura mare,
Cine-i personajul oare?
( Moș Crăciun)
Copiii vor audia poezia ,,Povestea Crăciunului” de
Paul Surugiu, însoțită de imagini.
Se iniţiază o discuţie pornind de la ghicitoare și
versurile poeziei. (Când vine Moș Crăciun? Cum este
el? Ce schimbări apar în anotimpul de iarnă?)
3. Anunţarea Se prezintă elevilor tema lucrării : “Moș Crăciun” Explicaţia Frontal Observarea
temei şi a şi de asemenea obiectivele operaţionale în termeni Conversaţi sistematică
obiectivelor accesibili lor: a
urmărite -însuşirea tehnicii de lucru;
-asamblarea materialelor în scopul finalizării lucrării.
4. Dirijarea Copiii vor lucra individual pentru a obține Explicaţia Frontal Observarea
învăţării CLR produsul final. Exerciţiul Planşa sistematică
1.1, 3.4 Demonstra model
AVAP Intuirea materialelor şi prezentarea lucrării ţia
1.1, 1.3, model (Anexa 1) Hârtie
2.1, 2.3 Se va intui materialul de pe bănci: şabloane cu Învǎţarea colorată
fața, căciula și nasul lui Moș Crăciun, carioca/ prin
creioane colorate, lipici, foarfecă, carton colorat, descoperire Carton
discuri demachiante. colorat
a) Explicarea şi demonstrarea modului de lucru Munca Discuri
Explic şi demonstrez etapele de realizare a indepen Lipici
lucrării: dentǎ Foarfecă
1.Decuparea după contur a părților componente Carioci/crei
(față, căciulă, nas) oane
2.Asamblarea și lipirea părților componente colorate
3.Lipirea discurilor pentru a forma barba moșului
și ciucurele căciulii
4.Desenarea ochilor
5. Finisarea lucrării
Insist asupra procedeelor de lucru, precum şi a
criteriilor pe baza cărora se va realiza evaluarea
lucrărilor elevilor:
1.Respectarea etapelor de lucru corespunzătoare
lucrării propuse ( decupare, asamblare, lipire)
2.Realizarea integrală a lucrării
3.Corectitudinea execuţiei
4.Originalitatea lucrării
Individua Aprecieri
b) Executarea lucrării de către elevi l verbale

Înainte de începerea lucrului se fac exerciţii pentru


încălzirea musculaturii mâinilor. (Anexa 2)
Se urmăreşte capacitatea elevilor de a folosi corect
materialele necesare şi de a respecta etapele de lucru.
Se lucrează pe fundal muzical (colinde).
Voi urmǎri executarea lucrǎrii ajutând elevii care au
nevoie, dând indicaţii individuale suplimentare,
făcând observaţii.

5. Evaluarea CLR Pe măsură ce lucrările sunt gata se vor aşeza în faţa Turul Lucrǎrile Frontal Observarea
3.4. clasei şi se vor evalua printr-un tur al galeriei, galeriei elevilor sistematică
AVAP apreciind obiectiv produsele confecţionate.
1.1, 1.3, Elevii vor aprecia lucrările după următoarele Conversaţi Aprecieri
2.1, 2.3 criterii: a verbale
- decuparea elementelor;
- aranjarea elementelor; Autoevalu
- acurateţea lucrării; area
- aspectul estetic al lucrării în ansamblul ei.
Fiecare elev va oferi o steluță pentru lucrarea
preferată.
6. Activitate MEM Joc didactic-Labirint:,,Ajută-l pe Moș Crăciun să Conversaţi Fișe de Individua Observarea
recreativă 1.1 ajungă la daruri ca apoi să le împartă copiilor. a lucru l sistematică
(Anexa 3) Jocul Frontal Aprecieri
MM.2.1 Interpretarea cântecului ,, Moș Crăciun cu plete didactic verbale
dalbe”.

7. Încheierea Realizez aprecieri colective şi individuale asupra Conversaţi Recompen Frontal Aprecieri
lecţiei modului de lucru şi asupra implicǎrii elevilor. a se verbale
ANEXA 1

CRǍIASA ZǍPEZII

Departe într-o ţară de gheaţă,


Bunica mi-a spus că ar fi,
O zână ce iarna-i răsfaţă
Şi bucură mult pe copii.

Aleargă cu ei prin ninsoare,


Alunecă pe derdeluş,
La geamuri le lasă o floare
De nea şi un înger de pluş.

RF: Crăiasa Zăpezii a fost şi la mine


Si fulgii pluteau împrejur
Mi-a spus noapte bună,
M-a învelit mai bine,
Era chiar mămica, vă jur!
Mi-a spus noapte bună,
M-a învelit mai bine,
Era chiar mămica, vă jur!

Eu stiu că povestea-i poveste


Şi somnul aduce un vis,
Dar vizita de-aseară este
Reală, exact cum v-am zis.Crăiasa Zăpezii e-o doamnă
Frumoasă, de veghe merŞi, şi primăvara, şi toamna,
Şi vara-i lânga patul meu.
Anexa 2

Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii

Bate palmele uşor


Bate palmele de zor
Un, doi, trei,
Un, doi, trei.

Închid pumnii şi-i desfac


Degetelor fac pe plac
Unu, doi, unu, doi
Toţi acum suntem vioi.

La pian acum cântăm


Linişte, să ascultăm
Plic, plac, plic plac,
Degetelor fac pe plac.
ANEXA 3

Ghicitori

O scânteie mare
Printer nori răsare
Zarea luminează,
Ne înfricoşează. (fulgerul)

Parc-ar fi nişte petale,


Ori steluţe ce dansează
Norii le presară iarna
Şi pe gene ţi le-aşază. (fulgii de nea)

Pe deasupra se arată
Munţi de vată scărmănată! (norii)

Lacrimi binefăcătoare
Cad din cer când nu e soare
Cad ca binecuvântare. (ploaia)

Moale, albă şi pufoasă,


Pentru câmp e haină groasă.
(zăpada)

S-ar putea să vă placă și