Sunteți pe pagina 1din 26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

13 SIBIU
AN ȘCOLAR: 2018-2019
CLASA: I B

TEMA ANUALĂ:

ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE

SUBTEME:
 Matematica în viața mea
 Abordări didactice la CLR/LLR
 Strategii de reducere a analfabetismului funcțional
 Dezvoltarea abilităților sociale și emoționale ale elevilor

Prof. înv. primar,

Berner Cecilia-Dumitra
 Semestrul I: 18 săptămâni, din care 1 săptămână ,,Vacanţa de toamnă”
 Semestrul al II-lea: 16 săptămâni, din care 1 săptămână „Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, 15-19 aprilie 2019

1. Comunicare în limba română CLR - 7 ore pe săptămână


2. Matematică și explorarea mediului MEM - 4 ore pe săptămână
3. Muzică și mișcare MM - 2 ore pe săptămână
4. Arte vizuale și abilități practice AVAP - 2 ore pe săptămână
5. Dezvoltare personală DP - 1 oră pe săptămână
6. Educație fizică EF - 2 ore pe săptămână

SEMESTRUL I
Nr. Unitatea tematică Perioada/ Disci- C.s. Conţinuturi Nr. Obs.
crt. Data plina ore
1. DIN NOU LA ȘCOALĂ 1.1 Actualizarea cunoștințelor din clasa pregătitoare 21
3 săpt. CLR
1.2 COMUNICARE ORALĂ
S1 - S3 1.3 - acte de vorbire: a saluta, a se prezenta
10 – 28 1.4 - dialogul: oferirea unor informații despre identitatea proprie,
sept.2018 2.1 colegii de clasă, viața de școlar
2.2 - reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, ascultarea
2.3 interlocutorului, păstrarea ideii
2.4 - forme ale discursului oral: povestirea unor întâmplări trăite,
repovestirea unor întâmplări auzite
CITIRE / LECTURĂ
-Cartea: numerotarea paginilor, direcţii de orientare în pagină
Texte propuse:
 Cartea, de Virgil Carianopol
 Prima zi de școală, de Elena Dragoș
SCRIERE / REDACTARE
-semne grafice care intră în componența literelor de mână
EVALUARE INIȚIALĂ
1.5. Recapitulăm din clasa pregătitoare 12
MEM
1.6. Exerciții de scriere și numărare cu pas indicat
2.1. • Exerciții de poziționare a obiectelor în spațiu
2.2. • Exerciții de identificare a unor numere cuprinse între… și ….
5.1. • Exerciții de sortare a unor obiecte, pe baza unui criteriu dat
5.2. • Exerciții de rezolvare de probleme cu sprijin în imagini date
• Exerciții de identificare a formelor geometrice
• Simboluri pentru fenomene ale naturii
• Aparate care folosesc curent electric
EVALUARE INIȚIALĂ
1.1 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de 3
DP
ceilalţi
Caracteristici personale simple, puncte tari și limite
observabile în activitățile școlare și de timp liber
Cine sunt eu? – autocunoaștere și atitudine pozitivă față de
sine
1.4 6
MM 2.1  Cântare vocală în grup și individual
2.2  Intonarea corectă, expresivă și omogenă a cȃntecelor
1.1  Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru 6
AVAP 1.2  Caracteristici observabile ale materialelor și instrumentelor
2.1 de lucru
2.2  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie
de proprietăţi/utilizări
 Recunoașterea culorilor
 Tehnici simple: lipire
 În clasă (decupare, lipire)
 În curtea şcolii (repetiţie, caligrafie, nod)
1.1 Elemente de organizare a activităților motrice 6
EF Formații de adunare și de deplasare:
1.2
-în linie pe un rând
1.3
2.3 -în linie pe două rânduri
-formaţii de deplasare în coloană câte unul
-poziţia drepţi în linie şi în coloană
-pe loc repaus în linie
-pe loc repaus în coloană
-întoarcere prin săritură la stânga
-întoarcere prin săritură la dreapta
2. ÎN FAMILIE 1.1 Sunetul și litera. Silaba.Cuvântul 21
3 săpt. CLR
1.2 Sunetele și literele (de tipar și de mână):
S4 – S6 1.3 a / A, m / M, u / U
1 – 19 1.4 COMUNICARE ORALĂ
oct.2018 - dialogul: oferirea unor informații despre sine, despre
2.1 familie, locuință, adresă, despre prieteni
2.2 CITIRE / LECTURĂ
2.3 - literele mari și mici de tipar și de mână
2.4 Texte propuse:
 Bine e la noi acasă!, de Emilia Căldăraru
3.1  Mama, de G. B. Arădeanu
 Frământări de limbă(sumetul u), de Ion Berca
4.1 SCRIERE / REDACTARE
- literele mari și mici de tipar și de mână
- punctuația: punctul, semnul întrebării
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
- silaba, cuvântul, propoziția, enunțul
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare
1.1 • Soarele, sursă de lumină şi căldură 12
MEM
1.2 - importanța Soarelui pentru menținerea vieții
1.3. - efecte negative ale Soarelui asupra omului și plantelor
1.6. • Electricitatea
3.1. - importanța electricității
4.2. •Poziții ale unui obiect: verticală, orizontală, oblică, interior,
5.2. exterior
• Numerele naturale de la 0 la 31
-recunoașterea, formarea, citire și scrierea numerelor naturale
de la 0 la 31
-compararea și ordonarea numerelor naturale de la 0 la 31(>, <,
=)
-numere pare / impare
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare

1.1 O zi din viața de școlar 3


DP
3.2 Sarcini de lucru în activitatea școlară și acasă: tipuri de sarcini,
încadrare în timp, finalizare
În drum spre școală
Abilități de comunicare de bază
Cum comunicăm în clasă
Mesaje verbale, nonverbale, paraverbale simple
Recapitulare
Evaluare sumativă
1.1 Cântarea vocală 6
MM 1.2  Cântarea vocală în grup și individual
1.4  Poziția corectă, emisia naturală, dicția, sincronizare
2.1 Timbrul
3.1  Sunete din mediul înconjurător
 Sunete muzicale vocale
 Mişcare pe muzică: liberă sau sugerată de textul cântecelor
 Percuția corporală: - bătăi din palme, cu degetul în bancă,
cu palmele pe genunchi
Recapitulare
Evaluare sumativă
1.1  Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj 6
AVAP 1.2  Materiale și instrumente
1.3  Tehnici de lucru: pensulație, colaj, amprentare, tăiere,
2.2 decupare după contur, presare, modelare liberă
2.3 1. Coşul cu fructe (pensulaţie, decupare, lipire -colaj)
2. Rama de tablou (lipire –colaj)
 Domenii: Pictură, Colaj, Desen
 Materiale și instrumente
 Tehnici de lucru: linie modulată, pensulație, colaj, ștampilare,
tăiere, decupare după contur
Teme la alegere:
1.Să modelăm…( modelare, presare)
2. Mărul hazliu ( rupere, lipire, pensulaţie-forme regulate)
3. Dovleacul (tăiere, lipire, răsucire)
4. Grivei ( decupare, lipire, pensulaţie –forme neregulate)
5. Semnul de carte (decupare, ştampilare, caligrafie)
Evaluare
1.1 Capacități motrice de bază 6
EF Viteza:
1.2
-viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili
1.3
2.2 -viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare
-viteza de deplasare pe direcţie rectilinie
2.3 Îndemânarea
3.1 -coordonarea acţiunilor motrice realizate individual
3.2 Deprinderi de locomoție, de manipulare și de stabilitate
Sărituri
3.3. -săritură cu desprindere de pe unul și ambele picioare, de pe
loc și din deplasare
* şcoala săriturii ( pasul săltat şi pasul sărit)
Evaluare
3. MUNCIM, ÎNVĂȚĂM, 1.1 Dialogul. Linia de dialog 21 1 săptămână
3 săpt. CLR
NE JUCĂM 1.2 Sunetele și literele (de tipar și de mână): vacanță
S7 – S9 1.3 n / N, i / I, e / E 27 oct.-4
22 oct.- 16 1.4 COMUNICARE ORALĂ noi.2018
noi.2018 - dialogul: oferirea unor informații despre mediul social
2.1 - reguli de vorbire eficientă, vorbirea pe rând
2.2 - acte de vorbire: a formula o rugăminte, o cerere
2.3 CITIRE / LECTURĂ
2.4 - literele mari și mici de tipar și de mână
- citirea cuvintelor mono / plurisilabice
3.1 - citirea propozițiilor
3.2 Texte propuse:
3.3  Comparația, de Vasile Poenaru
 Păcălici la școală, de Nicolae Labiș
4.1 SCRIERE / REDACTARE
4.2 - literele mari și mici de tipar și de mână
- scrierea caligrafică a propozițiilor, utilizarea alineatului
- copierea / transcrierea unor cuvinte / propoziții
- formulare de enunțuri cu sensurile diferite ale unui cuvânt
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
- propoziția
- cuvinte cu aceeași formă, dar cu sens diferit
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare

1.1. •Secretele corpului omenesc 12


MEM
1.2. -corpul omenesc, scheletul
1.3. •Adunarea numerelor de la 0 la 10. Proprietățile adunării
1.6. •Scăderea numerelor naturale până la 10
3.1 •Aflarea numărului necunoscut
•Probleme care se rezolvă printr-o operație
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare

1.1 Am grijă de corpul meu 3


DP
1.2 Norme de igienă la școală și acasă
3.2 Ne îngrijim casa
Igiena locuinței
Ne îngrijim clasa
Igiena sălii de clasă
Recapitulare
Evaluare
1.3  Cântarea vocală în grup 6
MM 1.4  Mișcare pe muzică
2.1  Mișcări libere, mișcări sugerate de text, de ritm, dansuri
2.2  Elemente de limbaj muzical
 Improvizația spontană colectivă
 Interpretarea: cântec vesel/cântec trist
Recapitulare
Evaluare
1.1  Domenii: Pictură, Desen, Confecții și jucării 6
AVAP 1.3  Materiale și instrumente
2.1  Tehnici de lucru: hașurare, pensulație, decupare după contur,
2.2 îndoire, șnuruire
2.3 Teme la alegere:
1. Martinel (haşurare)
2. Masca –pisica ( pensulaţie, decupare, lipire)
3.Marionete pe degete (colorare, decupare, lipire)
4.Suportul pentru lumânare (pensulaţie, decorare)
5. Cutiuţa cu amintiri ( rupere, tăiere după contur, lipire,
pensulaţie)
Evaluare
1.1 Deprinderi de locomoție, de manipulare și de stabilitate 6
EF Aruncări și prinderi:
1.2
1.3 -aruncări lansate de pe loc
2.2 -aruncări azvârlite de pe loc
2.3 -aruncări la ţintă de pe loc
3.1 -aruncări la partener de pe loc
3.2 -aruncări la distanţă de pe loc
-prinderi cu două mâini
Deprinderi motrice sportive elementare
Alergare de viteză:
- startul din picioare
- concurs: alergare de viteză cu start din picioare
Evaluare
4. SPORT ȘI SĂNĂTATE 1.1 Dialogul. Linia de dialog 20 Vineri, 30
3 săpt. CLR
1.2 Sunetele și literele (de tipar și de mână): noi. 2018– zi
S10 - S12 1.3 r / R, o / O, c / C, ă / Ă, l / L liberă
19 noi. – 7 1.4 COMUNICARE ORALĂ
dec. 2018 - dialogul: oferirea unor informații despre mediul social
2.1 - reguli de vorbire eficientă, vorbirea pe rând
2.2 - acte de vorbire: a formula o rugăminte, o cerere
2.3 CITIRE / LECTURĂ
2.4 - literele mari și mici de tipar și de mână
- citirea cuvintelor mono / plurisilabice
3.1 - citirea propozițiilor
3.2 Texte propuse:
3.3  În clasa întâi, de Constantin Dragomir
 Lumea literelor, de Georgiana Elena
4.1  Cei doi iepurași Puf –alb și Puf-gri
4.2  Dimineața, de Maria Giurgea și Maria Georgescu-
Boștină
SCRIERE / REDACTARE
- literele mari și mici de tipar și de mână
- scrierea caligrafică a propozițiilor, utilizarea alineatului
- copierea / transcrierea unor cuvinte / propoziții
- formulare de enunțuri cu sensurile diferite ale unui cuvânt
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
- propoziția
- cuvinte cu aceeași formă, dar cu sens diferit
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare
1.1. •Organe interne majore ale corpul omenesc – localizare 12
MEM
1.2. •Recunoașterea, formarea, citirea și scrierea numerelor
1.3. naturale de la 0 la 100
1.6. •Rotunjirea la zeci a numerelor naturale de la 0 la 100
3.1 •Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare
1.1 Am grijă de corpul meu 3
DP
1.2 Norme de igienă la școală și acasă
3.2 Ne îngrijim casa
Igiena locuinței
Ne îngrijim clasa
Igiena sălii de clasă
Recapitulare
Evaluare
1.3  Cântarea vocală în grup 6
MM 1.4  Mișcare pe muzică
2.1  Mișcări libere, mișcări sugerate de text, de ritm, dansuri
2.2  Elemente de limbaj muzical
 Interpretarea
 Nuanţe: tare, încet, mediu
Procedee armonico-polifonice - grupe alternative: dialog, lanț
Recapitulare
Evaluare
1.1  Domenii: Pictură, Colaj, Confecții și jucării, Modelaj 4
AVAP 1.3  Materiale și instrumente
2.1  Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după contur,
2.2 origami, modelare liberă
2.3 Teme la alegere:
1. Chipul meu (decupare, lipire)
2. Prietenii (decupare, lipire)
3.Copii din lumea întreagă (pensulaţie, decupare, lipire)
Evaluare
1.1 Deprinderi de locomoție, de manipulare și de stabilitate 5
EF Aruncări și prinderi:
1.2
1.3 -aruncări lansate de pe loc
2.2 -aruncări azvârlite de pe loc
2.3 -aruncări la ţintă de pe loc
3.1 -aruncări la partener de pe loc
3.2 -aruncări la distanţă de pe loc
-prinderi cu două mâini
Deprinderi motrice sportive elementare
Alergare de viteză:
- startul din picioare
- concurs: alergare de viteză cu start din picioare
Evaluare
5. POVEȘTI LA GURA 1.1 Textul. Intonarea propozițiilor 14
2 săpt. CLR
SOBEI 1.2 Sunetul și grupul de litere (de tipar și de mână) ce / Ce
S13 – S14 1.3 Sunetele și literele (de tipar și de mână): t / T, s / S
10 – 21 1.4 COMUNICARE ORALĂ
dec.2018 - dialogul: redarea unui dialog între elev și diverse personaje
2.1 CITIRE / LECTURĂ
2.2 - literele mari și mici de tipar și de mână
2.3 - citirea cuvintelor mono / plurisilabice, a cuvintelor care
2.4 conțin diftongi
- citirea propozițiilor
3.1 - citirea textelor scurte; așezarea textului în pagină
3.2 Texte propuse:
3.3  Motanul încălţat, de Charles Perault
3.4  Cei trei purceluși, de Serghei Mihailov
 Cenuşăreasa, de Fraţii Grimm
4.1 SCRIERE / REDACTARE
4.2 - literele mari și mici de tipar și de mână
- organizarea textului scris: așezarea corectă a titlului,
folosirea alineatelor
- cuvinte care conțin diftongii ,,ia” și ,,oa”
- copiere / transcriere
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
- cuvinte cu înțeles opus
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare
1.1. •Organe majore ale corpului omenesc – roluri 8
MEM
1.4. •Adunarea numerelor naturale de la 0 la 31, fără trecere peste
1.5. ordin
1.6. •Scăderea numerelor naturale de la 0 la 31, fără trecere peste
2.2. ordin
3.1. Recapitulare
4.2. Evaluare sumativă
5.2. Ameliorare / dezvoltare
1.1 Sunt eu o persoană sensibilă? 2
DP
1.2 Emoții de bază(bucurie, tristețe, frică, furie) și elemente simple
3.2 de limbaj nonverbal(expresii faciale, postură) și
paraverbal(intonație)
Recapitulare
Evaluare
1.4  Cântarea vocală în grup 4
MM 2.1  Mișcare pe muzică
2.2  Mișcări libere, mișcări sugerate de text, de ritm, dansuri
 Elemente de limbaj muzical
 Improvizația spontană colectivă
 Interpretarea: cântec vesel/cântec trist
Recapitulare
Evaluare
1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj 4
AVAP 2.1  Materiale și instrumente
2.2  Tehnici de lucru: pensulație, presare, modelare liberă,
2.3 decupare după contur
2.4 Teme la alegere:
2.5 1. Joc amuzant (pensulaţie, modelare, presare)
2. Steluţe mobile (decupare, lipire)
3. Zâna Iarna (îndoire, tăiere)
4. Brăduţul (colaj)
5.Brățara prieteniei (colaj)
6.Lanțul (îndoire, tăiere, lipire)
Evaluare
1.2. Deprinderi motrice sportive elementare 4
EF Gimnastica acrobatică:
1.3.
2.2 - cumpăna pe un genunchi
2.3 - semisfoara
3.1 - podul de jos
3.2 - rulare laterală, dorsală, pe piept și abdomen
3.3. - rostogliri înainte din ghemuit în ghemuit
Elemente ale dezvoltării fizice armonioase
Poziții:
-stând
-stând depărtat
-stând pe genunchi
-așezat
-culcat
Mișcări:
braţe
-ducerea braţelor lateral
-ridicarea şi coborârea braţelor prin înainte
-ridicarea şi coborârea braţelor lateral
-rotări / extensii
- flexi
Evaluare
6. DESPRE PRIETENIE 1.2 Scrierea funcțională 19 Joi, 24 ian.
3 săpt. CLR
1.3 Sunetele și literele (de tipar și de mână): p / P, v / V 2019- zi
S15 – S17 1.4 Sunetul și grupul de litere (de tipar și de mână) ci / Ci liberă
14 ian.-1 COMUNICARE ORALĂ
febr.2019 2.1 - cuvântul, propoziția: utilizarea cuvintelor noi în contexte
2.2 adecvate; intonarea propozițiilor
2.3 - dialogul: oferirea de informații despre prieteni
CITIRE / LECTURĂ
3.1 - literele mari și mici de tipar și de mână
3.2 - citirea cuvintelor mono / plurisilabice, a cuvintelor care
3.3 conțin diftongi
4.1 - citirea propoziţiilor
4.2 - citirea textelor scurte; așezarea textului în pagină
4.3 Texte propuse:
 Doi prieteni, de Anton Pann
 Veverița Lena și domnul Pițigoi
 Girafa și prietenia
 Frământare de limbă(sunetul v), Rusalin Mureșan
SCRIERE / REDACTARE
- scrierea corectă a cuvintelor ce conțin diftongi, grupuri de
litere
- organizarea textului scris
- cuvinte care conțin diftongul ,,ie”
- scrierea funcțională: Biletul, invitația
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
- cuvinte cu înțeles asemănător
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare
1.1. •Recapitulare semestrială 11
MEM
1.4. •Evaluare semestrială
1.5. •Ameliorare /dezvoltare
1.6.
2.2.
3.1.
4.2.
5.2.
2.2 Toți oamenii au emoții 3
DP
3.1 Cum mă simt / Cum reacționez în diferite situații
Trăire și manifestare emoțională, starea de bine
Evaluare
1.1  Elemente de limbaj muzical 5
MM 1.3  Sunetul vorbit sau cântat
1.4  Corelarea sunetelor înalte, joase cu mișcări spaţiale
2.1  Timbrul
2.2  Sunete vocal- instrumentale
2.3  Sunete din mediul înconjurător
Recapitulare
Evaluare

1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj 6


AVAP 2.2  Materiale și instrumente
2.3  Tehnici de lucru: pensulație, presre, modelare liberă,
2.2 decupare după contur
Teme la alegere:
1.Soarele şi Luna (decupare, asamblare)
2. Copacul prieteniei ( decupare, lipire)
3. Oaia (colaj din vată, hârtie)
4. La joacă cu prietenii mei (pictură)
5. Personaje din basme (pictură)
6. Bagheta magică (colaj)
Evaluare
1.2 Elemente ale dezvoltării fizice armonioase 6
EF Mișcări:
1.3
3.1 mâini
3.2 -pe şold
-pe umeri
-la ceafă
trunchi
-îndoire înainte
-îndoire laterală
-aplecare
-răsucire
-extensie
membre inferioare
-ridicarea şi coborârea unui picior prin înainte
-ridicarea şi coborârea unui picior înapoi
-ducerea unui picior lateral
-flexii
-extensii
gât
-răsuciri
-îndoire lateral
-flexii
-extensii
cap
-rotări
Complex de dezvoltare fizică care să cuprindă exerciții pentru:
-membrele superioare şi inferioare, trunchi, cap, gât
Evaluare
SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. Unitatea tematică Perioada/Da Disci- C.s. Conținuturi Nr. Obs.
crt. ta plina ore
1. PATRIA MEA 3 săpt. CLR 1.2 Cuvântul. Despărțirea cuvintelor în silabe 21
S1 – S3 1.3 Sunetele și literele (de tipar și de mână):
11.02 – d / D, ș / Ș, î / Î / â, b / B
01.03.2019 2.1 COMUNICARE ORALĂ
2.1 - cuvântul, propoziţia / enunţul: utilizarea cuvintelor noi în contexte
2.3 adecvate
- dialogul: oferirea unor informaţii despre mediul social și natural
3.1 apropiat
3.2 CITIRE / LECTURĂ
3.4 - literele mari și mici de tipar și de mână
- citirea cuvintelor mono / plurisilabice, a cuvintelor care conţin
4.1 diftongi
4.2 - citirea propoziţiilor
4.3 - citirea textelor scurte; așezarea textului în pagină
 Țara mea, de Otilia Cazimir
 Țara mea, de Andrei Ciurunga
 Povestea preafrumoasei Dochia
SCRIERE / REDACTARE
- literele mari și mici de tipar și de mână
- organizarea textului scris
- scrierea cu majusculă
- scrierea funcţională: copieri, transcrieri, dictări
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
- cuvântul, despărțirea cuvintelor în silabe
- cuvinte cu înțeles asemănător
Recapitulare
Evaluare sumativă
Proiect – Patria mea
Ameliorare / dezvoltare
MEM 1.1. Plante 12
1.2. Rolul structurilor de bază la plante
1.3. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere
3.1. peste ordin
4.1. Proba adunării.Proba scăderii
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare

1.2 Școala mea e curată 3


DP
2.2 Norme de igienă la școală
Am grijă de mine
Norme de igienă personală
Trăiesc sănătos, mănânc sănătos
Stil de viață sănătos
Recapitulare
Evaluare sumativă
1.3  Cântare instrumentală 6
MM 2.2  Cântarea cu acompaniament
2.3  Acompaniament de jucării muzicale realizate de copii
3.1  Jucării muzicale din materiale și obiecte refolosite
 Recapitulare
 Evaluare sumativă
1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Confecții și jucării 6
AVAP 2.2  Materiale și instrumente
2.3  Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după contur, quilling
2.4 Teme propuse:
2.5 1.Peştele ( decupare, bobinare)
2.Buchetul de ghiocei (decupare, lipire)
3.Mărțișorul( tehnica quilling)
4. Peisaj de primăvară( punctul)
Evaluare
1.1 Elemente de organizare a activităților motrice 6
EF Formații de adunare și de deplasare:
1.2
1.3 -în linie pe un rând
2.3 -în linie pe două rânduri
3.3. -formaţii de deplasare în coloană câte unul
Poziţiile drepţi și pe loc repaus
Complex de dezvoltare fizică care să cuprindă exerciții pentru:
membrele superioare şi inferioare, trunchi, cap, gât
Capacități motrice de bază
Forța:
-forţă dinamică segmentară ( musculatura membrelor superioare,
inferioare, spate şi abdomen)
Evaluare
2. MAGIA PRIMĂVERII 3 săpt. CLR 1.1 Scrierea funcțională 21
S4 – S6 1.2 Sunetele și literele (de tipar și de mână):
04.03. – 1.3 j / J, h / H, g / G
22.03.2019 1.4 Sunetul și grupul de litere (de tipar și de
2.1 mână) ge / Ge
2.2 COMUNICARE ORALĂ
2.3 - dialogul: oferirea unor informaţii despre mediul natural apropiat
- forme ale discursului oral: descrierea unui obiect, unei persoane
3.1 CITIRE / LECTURĂ
3.2 - literele mari și mici de tipar și de mână
3.3 - citirea cuvintelor mono / plurisilabice, a cuvintelor care conţin
3.4 diftongi
- citirea propoziţiilor
4.1 - citirea textelor scurte; așezarea textului în pagină
4.2  Ghicitori despre meserii
4.3  Primăvara, de Vasile Alecsandri
 A venit primăvara, de Emilia Plugaru
 Legenda ciocârliei
SCRIERE / REDACTARE
- literele mari și mici de tipar și de mână
- scrierea cuvintelor ce conțin grupul de litere ge, Ge
- formularea unor enunțuri conținând cuvinte care au aceeași formă,
dar sens diferit
- scrierea funcţională: jurnalul
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
- exerciţii de vocabular
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare
MEM 1.4. Animale 12
1.5. Scheletul
1.6. Organe interne majore – localizare și roluri
3.1. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere
5.1. peste ordin
5.2. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere
peste ordin
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare

3.1 Învăț oriunde și oricând cu plăcere 3


DP
3.2 Importanța învățării pentru propria persoană
Prietenii mei la învățătură
Abilități și atitudini în învățare. Organizarea învățării
Cum să învăț mai bine
Tehnici simple de monitorizare a achizițiilor învățării. Organizarea
învățării
Recapitulare
Evaluare sumativă

1.1  Melodia: sunete înalte-joase 6


MM 2.1  Mersul melodiei. Legătura dintre text şi melodie
2.2  Nuanţe: tare, încet, mediu
2.3  Procedee armonico-polifonice - grupe alternative: solist-cor, lanţ,
3.1 dialog
 Recapitulare
 Evaluare sumativă
 Domenii: Pictură, Colaj, Confecții și jucării 6
AVAP 1.3  Materiale și instrumente
2.2  Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după contur, origami
2.3 Teme propuse
2.4 1. Buburuza( origami)
2. Felicitare tridimensională( tăiere, lipire, pensulaţie)
3. Corabia( origami)
4. Moara de vânt( origami, pensulaţie-culori reci)
Evaluare
1.2. Deprinderi de locomoție, de manipulare, de stabilitate 6
EF Echilibru
2.1.
2.3. Deplasări în echilibru pe banca de gimnastică, cu purtare și pășire
peste obiecte
Cățărare-coborâre
- căţărare-coborâre la scară fixă și pe plan înclinat
Escaladare
-escaladare prin apucare
-escaladare cu sprijin şi păşire pe obstacol
Tracțiune
-tracțiune pe banca de gimnastică, pe perechi
Târârea
-târâre pe genunchi și pe coate
Evaluare
3. MISTERELE PLANETEI 1.1 Scrierea funcțională 21
3 săpt. CLR
ALBASTRE 1.2 Sunetele și literele (de tipar și de mână):
S7 – S9 1.3 ț / Ț, z / Z, f / F
25.03. – 1.4 Sunetul și grupul de litere (de tipar și de
12.04.2019 2.1 mână) gi / Gi
2.2 COMUNICARE ORALĂ
2.3 - dialogul: oferirea unor informaţii despre mediul natural apropiat
- forme ale discursului oral: descrierea unui obiect, unei persoane
3.1 CITIRE / LECTURĂ
3.2 - literele mari și mici de tipar și de mână
3.3 - citirea cuvintelor mono / plurisilabice, a cuvintelor care conţin
3.4 diftongi
- citirea propoziţiilor
4.1 - citirea textelor scurte; așezarea textului în pagină
4.2  Concertul primăverii, de George Coșbuc
4.3  Rapsodii de primăvară, de George Topârceanu
 Fata babei și fata moșneagului, de Ion Creangă
SCRIERE / REDACTARE
- literele mari și mici de tipar și de mână
- scrierea cuvintelor ce conțin grupul de litere gi, Gi
- formularea unor enunțuri conținând cuvinte care au aceeași formă,
dar sens diferit
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
- exerciţii de vocabular
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare
1.5. Transformări ale apei: solidificare, topire, evaporare, fierbere, 12
MEM
1.6. condensare
2.1. Surse de energie: apa și vântul. Efecte positive și negative
2.2. Probleme care se rezolvă prin una sau două operații
3.1. Timpul: ora, ziua, săptămâna, luna, anul. Anotimpurile
3.2. Unde și vibrații. Producerea și propagarea sunetelor
4.2. Pătrat, dreptunghi, triunhi, cerc: reprezentare grafică
5.1. Cub, cuboid, cilindru, sfera. Descriere: fețe – formă, număr
5.2. Colectarea, citirea și înregistrarea datelor
6.2. Recapitulare
Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare
1.1 Meseriile 3
DP
2.2 Meserii cunoscute, denumiri
Ce știu despre meserii?
3.1 Activități principale, unelte sau instrumente, loc de desfășurare
3.3 Meseria este brățară de aur
Explorarea meseriilor
Recapitulare
Evaluare sumativă
3.1 Mișcare pe muzică 6
MM  Mișcări sugerate de text
3.2  Mișcări sugerate de ritm
 Recapitulare
 Evaluare
 Domenii: Pictură, Colaj, Confecții și jucării 6
AVAP 1.3  Materiale și instrumente
2.2  Tehnici de lucru: pensulație, pulverizare, decupare după contur,
2.3 împletire, cusutul nasturelui
2.4 1. Broşa( coaserea nasturelui)
2.Pălaria( pensulaţie, împletire,lipire)
3. Evantaiul( pulverizare-culorile curcubeului)
Evaluare
1.2. Deprinderi motrice specifice disciplinelor sportive 6
EF Gimnastică acrobatică
1.3 -cumpănă pe un genunchi, semisfoara, podul de jos
2.3. -rulare: laterală, dorsală, pe piept și abdomen
-rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit
Evaluare
4. EROI DE POVESTE 3 săpt. CLR 1.1 Sunetele cs și gz și literele (de tipar și de mână): x / X 21
S11 – S13 1.2 Sunetul și grupurile de litere (de tipar și de mână) che /Che, chi /
06.05. – 1.3 Chi, ghe / GHE, ghi / GHI
24.05.2019 1.4 COMUNICARE ORALĂ
2.1 - dialogul: oferirea unor informaţii despre povești, filme pentru copii
2.2 - formularea unei păreri
2.3 - forme ale discursului oral: repovestirea unor întâmplări auzite
2.4 CITIRE / LECTURĂ
- literele mari și mici de tipar și de mână
3.1 - citirea cuvintelor mono / plurisilabice
3.2 - citirea propozițiilor și a textelor scurte
3.4  Sarea în bucate, de Petre Ispirescu
 Pinocchio, de Carlo Collodi
4.1  Cu Chiu, ci Vai, de Grete Tartler
4.2  Legenda privighetorii
SCRIERE / REDACTARE
- literele mari și mici de tipar și de mână
- scrierea cuvintelor ce conțin grupurile de litere che, chi, ghe, ghi
- exerciții de transcriere, copiere. Dictări
- scrierea funcţională: felicitarea
- organizarea textului scris
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
- exerciții de fonetică și vocabular
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare
MEM 3.1 Forțe și mișcare. Căderea liberă a corpurilor 12
3.2. Surse de energie: cărbunii și petrolul
4.1. Lungimea. Unități standard: centimetrul (1 m = 100 cm)
4.2. Capacitatea. Unități nonstandard. Unități standard: litrul
6.1. Banii. Leul – Monede și bancnote
6.2. Schimburi echivalente valoric în concentrul 0 – 100
6.3. Recapitulare
6.4. Evaluare sumativă
Ameliorare / dezvoltare

1.1 Dezvoltare emoțională și socială 3


DP
2.1 Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare
2.3 Prietenia
3.1. Caracteristicile unui bun prieten
Ce este un bun prieten?
Eroi preferați
Recapitulare
Evaluare
3.1 Mișcare pe muzică 6
MM 3.2  Mișcări libere
3.4  Dansul
Recapitulare
Evaluare
 Domenii: Pictură, Colaj, Confecții și jucării 6
AVAP 1.3  Materiale și instrumente
2.1  Tehnici de lucru: pensulație, decupare după contur, cusut, împletire
2.3 Teme propuse:
2.4 1.Personajul preferat( compoziţie liberă- culori calde)
2.5 2.Brelocul( croire, cusut, împletire)
3.Coiful(decupare, lipire)
4.Brățara (împletire, cusut)
Evaluare
1.2. Deprinderi motrice specifice disciplinelor sportive 6
EF Jocuri sportive
2.1. -jocuri dinamice și pregătitoare, specific fiecărui joc sportive predat:
2.2. minibaschet, minifotbal, minihandbal, badminton
2.3. Evaluare
1.3
3.1
3.2

5. VINE VARA 3 săpt. CLR 1.2 Alfabetul 21


S14 – S16 1.3 Literele (de tipar și de mână):
27.05. – 1.4 k / K, q / Q, w / W, y / Y
14.06.2019 COMUNICARE ORALA
2.1 - dialogul: construirea unor dialoguri
2.2 CITIRE / LECTURĂ
2.3 - literele mari și mici de tipar și de mână
- citirea cuvintelor, enunțurilor, textelor scurte
3.1  Vine vara cu vacanță, de Emilia Plugaru
3.2 SCRIERE / REDACTARE
- Literele k, q, w, y mici şi mari de mână
4.1 - Copierea, transcrierea literelor, silabelor, a cuvintelor, a
4.2 propoziţiilor şi a textelor . Dictări
4.3 - Alfabetul limbii române (scrierea cu litere mari și mici de mână)
- Scrierea funcţională: scrisoarea
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
- Articularea vocalelor şi a consoanelor
LECTURĂ
Un cal înaripat, după Petru Demetru Popescu
Somnoroase păsărele, de Mihai Eminescu
Va-can-ța! după Mircea Sântimbreanu
Recapitulare finală
Evaluare finală
MEM 1.4. Recapitulare finală 12
1.5. Figuri și corpuri geometrice. Date. Corpul omenesc (scheletul)
1.6. Numere naturale de la 0 la 100. Corpul omenesc(organe interne
2.1. majore)
2.2. Adunarea și scăderea în concentrul 0 – 100. Plante și animale.
3.1. Probleme. Transformări ale apei. Surse de energie
4.1. Instrumente și unități de măsura. Forme de energie. Forțe și mișcare.
4.2. Unde și vibrații
6.1. Evaluare finală
6.2.
6.3.
6.4.
1.1 Planurile mele de vacanță 3
DP
1.2 Recapitulare finală
2.1 Evaluare
2.3
3.2
3.3
1.2 Recapitulare finală 6
MM 1.4 Audiții muzicale
2.1 Evaluare
2.2
3.1
3.2
1.1 Foto-film 6
AVAP Materiale și instrumente
1.3 -aparate de redare și înregistrare (telefon, aparate foto, PC, tabletă)
2.1 -filme, fotografii
2.6 Sugestii de creații / produse ale activității
-vizionarea unor filme și fotografii
-realizarea unor fotografii și filme scurte, neprelucrate tehnic
Albumul clasei
Evaluare

1.2. Deprinderi motrice specifice disciplinelor sportive 6


EF Atletism
2.1. -alergare de rezistenţă
2.2. -alergare de viteză cu start din picioare
2.3. -aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanță
1.3 Evaluare
3.1
3.2

S-ar putea să vă placă și