Sunteți pe pagina 1din 6

EDUCAREA LIMBAJULUI,PRIN JOC

DURATA: 1 an(o oră pe săptămână)


NIVELUL:II(5-7 ani)
TIPUL OPŢIONALULUI: la nivelul unui domeniu de cunoaştere
ARGUMENT:
Copilul este o fiinţă activă,cu o lume proprie.
Pentru a-l putea influenţa optimal,educatoarea are menirea să redescopere mereu copilul
în dinamica ipostazelor inedite ale individualităţii sale.
Activitatea opţională asigură în acelaşi timp cadrul şi stimularea morală necesară
manifestării şi cultivării predispoziţiilor, în special a potenţialului creativ (atât pentru
cadrele didactice, în procesul alegerii, conceperii, proiectării, realizării şi evaluării
opţionalului, cât mai ales pentru cei mici, în ceea ce priveşte participarea, implicarea şi
manifestarea).Deoarece copiii învaţă cel mai bine prin explorarea activă în interacţiune cu
adulţii,cu alţi copii şi cu diverse materiale,am planificat aceste activităţi în care
preşcolarii sunt participanţi activi,ei înşişi modificând şi transformând activitatea în
funcţie de stimulările şi interesele ce se dezvoltă în timpul jocului pe planuri diferite.
,,Jocul implică angajarea activă a celui care se joacă.”(C.Garvey)

OBIECTIV CADRU:
Educarea unei exprimări verbale orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical
şi sintactic; dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1. Să distingă sunetele ce compun cuvintele pronunţandu-le corect.
2. Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii
personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi utilizand un limbaj oral corect din punct
de vedere gramatical.
3. Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod
intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
4. Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori,
povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv elemente expresive.

BIBLIOGRAFIE:
 M.E.N., Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, ediţia a
II-a, Bucureşti, 2005
 Bârsan, Nicoleta, Jocuri didactice specifice dezvoltării limbajului şi comunicării
orale a preşcolarilor mari, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1995
1. Să distingă sunetele ce compun cuvintele pronuntandu-le corect;
Strategii didactice Strategii
CONŢINUTUL TEMA MIJLOC DE Metode de
Resurse Data
ÎNVĂŢĂRII REALIZARE şi evaluare/
materiale
procedee indicatori
Despărţirea cuvintelor „Când spunem „a”?” explicaţia jetoane Conversaţi Săptămâ
în silabe şi formarea - joc exerciţiu conversaţ cu a de na
deprinderilor de a ia imagini verificare 3
sesiza sunetele ce exerciţiul
compun silaba. „Cu ce sunet începe şi
se sfârşeşte cuvântul?” explicaţia
- joc exerciţiu conversaţ jetoane Săptămâ
ia na
„Jocul sunetelor” exerciţiul 4
- joc exerciţiu
explicaţia jetoane
conversaţ Săptămâ
„Ecoul” – joc exerciţiu ia na
exerciţiul 5
„Găseşte cu cuvânt cu
tot atâtea silabe.” exerciţiul Săptămâ
na
6

2. Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii


personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi utilizand un limbaj oral corect din punct
de vedere gramatical;
Strategii didactice Strategii
CONŢINUTUL TEMA MIJLOC DE Metode de
Resurse Data
ÎNVĂŢĂRII REALIZARE şi evaluare/
materiale
procedee indicatori
Învăţarea de noi „Recunoaşte explicaţia planşe Conversaţi Săptămâ
cuvinte în cadrul jocu- personajul” exerciţiul a de na
rilor propuse; alcă- - joc didactic conversaţ verificare 7
tuirea de propoziţii ia
simple şi dezvoltate; telefon -
Intuirea sensului cu- „Telefonul fără fir” explicaţia jucărie Săptămâ
vintelor în cadrul - joc didactic exerciţiul na
jocurilor. conversaţ 8
ia
„Orchestra” jucării,
- joc didactic explicaţia jetoane Săptămâ
conversaţ reprezen- na
ia tând 9
demonstr instrumen
a-ţia te
exerciţiul muzicale

„Scufiţa Roşie” carte cu


- joc didactic povestea
explicaţia „Scufiţa Săptămâ
conversaţ Roşie” na
ia 10
„Cine este şi ce face?” exerciţiul siluete,
- joc didactic jetoane
cu - fişe
explicaţia animale,
conversaţ imagini
ia Săptămâ
„Unde am aşezat demonstr na
jucăria?” a-ţia 11
- joc didactic exerciţiul jucării

„Care este culoarea explicaţia Săptămâ


ta?” conversaţ obiecte na
- joc exerciţiu ia de 12
observaţi diferite
a culori
„Cuvinte cu sens Săptămâ
opus!” explicaţia na
- joc exerciţiu observaţi 13
sinonime - antonime a
conversaţ
„Cum am petrecut ia
vacanţa?” Săptămâ
- joc exerciţiu explicaţia na
observaţi 14
„Răspunde - a Planşe ce
repede şi bine!” conversaţ marcheaz Săptămâ
- joc didactic ia ă genul şi na
nr. subst. 2
explicaţia comune
conversaţ
„Găseşte cuvântul ia Planşe
potrivit!” leu- Săptămâ
Înţelegerea felului în - joc exerciţiu cu animal na
care propoziţiile sunt omonime explicaţia leu- 15
alcătuite din cuvinte conversaţ monedă
iar cuvintele din „Câte silabe are ia etc.
silabe. cuvântul?”- joc exerciţiul
exerciţiu jetoane
Săptămâ
na
„Găseşte un cuvânt explicaţia 16
cu ” - joc conversaţ
exerciţiu ia jetoane
exerciţiul
Săptămâ
„Cuvinte, silabe, jetoane na
sunete!” - joc exerciţiu explicaţia jucării 17
conversaţ
ia Săptămâ
exerciţiul na
18
explicaţia
conversaţ
ia Săptămâ
exerciţiul na
19
explicaţia
conversaţ
ia
exerciţiul

3. Să recepteze un text care i se citeşte ori povesteşte, înţelegând în


mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
Strategii didactice Strategii
TEMA
CONŢINUTUL Metode de
MIJLOC DE Resurse Data
ÎNVĂŢĂRII şi evaluare/
REALIZARE materiale
procedee indicatori
Recitarea de poezii cu „Recită şi tu!” - poezie explicaţia Conversaţi Săptămâ
respectarea intonaţiei, la alegere memorizare conversaţ a de na
a ritmului, a pauzei, ia verificare 1
etc.; utilizarea calităţi- exerciţiul Obiecte
lor limbajului oral şi „Ghiceşte ce fac eu!” specifice
corporal în transmite- - joc pantomimă explicaţia antotim- Săptămâ
rea de idei şi senti- observaţi purilor na
mente; realizarea de „Să ne jucăm de-a a 20
mini-dramatizări sau anotimpurile” -joc de
jocuri de rol pornind rol explicaţia Săptămâ
de la textul unei conversaţ carte cu na
povestiri sau poezii. „Mult e dulce şi ia ghicitori, 21
frumoasă limba ce-o proverbe,
vorbim!” – joc explicaţia etc. Săptămâ
exerciţiu (proverbe, conversaţ na
zicători, ghicitori) ia 22
exerciţiul obiecte
„Mini-dramatizare – reprezent
textul poveştii Capra a-tive
cu trei iezi” – joc pentru
explicaţia poveste Săptămâ
exerciţiul na
„Să citim o imagine!” imagini 23
- joc exerciţiu

explicaţia
„Descrie personajul exerciţiul imagini Săptămâ
preferat!” - joc conversaţ cu fişe na
exerciţiu ia personaje 23
de
conversaţ poveste
ia Săptămâ
„De-a personajele exerciţiul na
pozitive, de-a carte 25
personajele negative!” cu
- joc de rol exerciţiu poveşti
conversaţ
ia Săptămâ
explicaţia na
exerciţiul 26

4. Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale,


rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând elementele
expresive.
Strategii didactice Strategii
TEMA
CONŢINUTUL Metode de
MIJLOC DE Resurse Data
ÎNVĂŢĂRII şi evaluare/
REALIZARE materiale
procedee indicatori
Crearea de structuri „Propoziţii simple, explicaţia Jocuri Săptămâ
verbale, rime, ghicito- propoziţii dezvoltate!” conversaţ jetoane concurs na
ri, povestiri, utilizând - joc exerciţiu ia 27
elemente expresive exerciţiul
(cu ajutor) „Găseşte rima!”
- joc exerciţiu explicaţia jetoane Săptămâ
demonstr na
a-ţia 28
exerciţiul
„Să compunem
ghicitori!” -joc explicaţia
exerciţiu conversaţ Săptămâ
ia na
exerciţiul imagini 29
„Hai să facem o sugestive
poveste” – joc explicaţia
exerciţiu conversaţ Săptămâ
ia imagine na
exerciţiul sugestivă 30
„Hai să facem o
poezie!” – joc explicaţia
exerciţiu conversaţ Săptămâ
ia na
exerciţiul 31
Joc concurs
„Cel mai bun conversaţ
recitator!” ia Săptămâ
exerciţiul na
Joc concurs rechizitel fişe 32
„Cel mai bun conversaţ e
povestitor” ia şcolarului Săptămâ
exerciţiul na
„În curând vom fi 33
şcolari!” - joc
conversaţ imagini
ia cu Săptămâ
demonstr anotimpul na
„Vacanţa de vară” – a-ţia de vară 34
joc exerciţiu exerciţiul

conversaţ
ia Săptămâ
demonstr na
a-ţia 35
exerciţiul