Sunteți pe pagina 1din 26

DATA :

ŞCOALA:
CLASA a IV-a
PROPUNĂTOR :
ARII CURRICULARE INTEGRATE: Limbă şi comunicare,Matematică şi
ştiinţe ale naturii,Om şi societate,Tehnologii
DISCIPLINE INTEGRATE : Limba şi literatura
română,Matematică,Ed.civică,
Arte vizuale şi abilităţi practice
UNITATEA TEMATICĂ :Întâmplări dintr-o vară
TEMA LECŢIEI :-LLR ,,La scăldat”după Ion Creangă -recapitulare
-Matematică-Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale în
concentrul 0-1 000 000-recapitulare
-Educaţie civică-Cum mă comport zi de zi?-formarea de
compe-tenţe
-AVAP-Tehnici de lucru cu diverse materiale.,,La scăldat”-
colaj-formarea de competenţe şi aptitudini
FORMA DE REALIZARE: lecţie integrată

COMPETENŢE GENERALE :

LLR

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare


2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Matematică

1. Identificarea unor relaţii/regularităţi din mediul apropiat


2. Utilizarea numerelor în calcule elementare
5. Rezolvarea de probleme pornind de la situaţii familiare

Educaţie civică

1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană


2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de
via-ţă din mediul cunoscut
3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru,mani-
festând disponibilitate

AVAP

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici


adecvate

1
COMPETENŢE SPECIFICE :

LLR

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte
de
comunicare previzibile
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/dintr-un film a unui personaj
imaginar urmărind un set de repere
2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau
literare
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o
opinie referitoare la mesajul citit
3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de profunzime în
cadrul lecturii
3.6. Manifestarea interesului pentru lectura literară şi de informare
4.3. Redactarea unor descrieri tip portret pe baza unui plan simplu
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-o poveste /dintr-un film/desen
animat /
a unei activităţi / a unei întâmplări imaginare trăite

Matematică

1.2. Generarea unor modele repetitive/regularităţi


2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere naturale în concentrul 0- 1 000 000 şi
de împărţiri la numere de o cifră sau de două cifre
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţii aritmetice studiate,în concentrul
0- 1 000 000
5.4. Utilizarea operatorilor logici ,,şi” , ,,sau” , ,,nu” şi a implicaţiei în diverse
raţi-onamente

Educaţie civică

1.2. Explorarea unor norme morale care reglementează relaţiile cu ceilalţi oa-
meni
2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relaţiilor cu ceilalţi
2.2. Recunoaşterea unor comportamente moral-civice din viaţa cotidiană
2.3. Deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisociale
3.1. Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi,în rezolvarea unor sarcini simple de lucru

AVAP

2.1. Valorificarea unor materiale şi tehnici adecvate ,pentru exprimarea


clară a unui mesaj intenţionat
2.3. Realizarea de produse unicat,personalizate şi
utilizabile ,în urma desfăşu-rării unor activităţi dominant
manuale,creative şi ludice

2
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
LLR
a) cognitive
 OG 1 - să citească textul încu intonaţia impusă de semnele de
punctuaţie
 OG 2 – să formuleze răspunsuri la întrebări
 OG 3 – să alcătuiască,oral,enunţuri cu cuvinte date
 OG 4- să completeze un tabel pe baza unor întrebări
 OG 5 -să completeze diamantul pornind de la cuvântul,,Nică”
 OG 6 – să aleagă forma corectă a ortogramelor,,ceai/ce-ai”
 OG 7 – să completeze propoziţii lacunare cu cuvintele
corespunzătoare
 OG 8 – să completeze harta textului
 OG 9- să completeze piramida lecturii
 OG 10- să ordoneze litere pentru a forma un cuvânt
 OG 11 –să completeze un rebus cu sensul unor cuvinte din text

Matematică

 OG 1 - să găsească răspunsul la ghicitori


 OG 2 – să completeze un ciorchine folosind terminologia matematică
adecvată
 OG 3 – să încercuiască rezultatele corecte ale unor înmulţiri/împărţiri
 OG 4- să compună şi să rezolve o problemă după un exerciţiu dat
 OG 5 -să compare rezultatele unor înmulţiri şi împărţiri
 OG 6 – să afle numărul necunoscut din înmulţiri/împărţiri
 OG 7 – să pună în corespondenţă operaţii de înmulţire/împărţire cu
rezultatele corespunzătoare
 OG 8 – să stabilească valoarea de adevăr a unor afirmaţii
 OG 9- să rezolve exerciţii ţinînd cont de ordinea efectuării operaţiilor

Educaţie civică

 OG 1 - să formuleze răspunsuri la întrebări


 OG 2 – să aleagă proverbul potrivit poeziei audiate
 OG 3 – să poarte o discuţie liberă pe baza unor imagini
 OG 4- să recunoască comportamente bune/rele
 OG 5 -să completeze un ciorchine cu tema,,Comportamente moral-
civice”
 OG 6 – să citescă conştient fragmente şi să recunoască
comportamente rele
 OG 7 – să completeze un ciorchine cu tema,,Comportamentele rele
ale lui Nică”

AVAP
 OG 1 - să poarte o discuţie în urma observării lucrării model privind
etapele de lucru şi materialele utilizate
 OG 2 – să realizeze lucrarea propusă respectând etapele de lucru

3
 OG 3 – să-şi autoevalueze propriile lucrări

b) Psihomotorii :
 OP1 – să adopte o poziţie corectă şi comodă a corpului pentru scris
 OP2 – să mânuiască instrumentul de scris corect şi materialele în timpul
activităţilor

c). Afective :
 OA1 – să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor lecţiei
 OA2 – să manifeste iniţiativă, plăcere şi o atitudine degajată în
comunicarea orală, curaj de a solicita intervenirea în actul comunicării

Resurse :
1. Metodologice .

Strategii didactice :

a)Metode si procedee :observaţia dirijată , explicaţia , exerciţiul


,conversaţia, problematizarea,Piramida lecturii, Diamantul,Turul
galeriei,lectura explica-tivă,lectura în lanţ, Ciorchinele,munca
independentă,audiţia,intonarea,Harta textului
b). Mijloace de învăţământ : poezii,manual,DEX,planşe,fişe de
lucru,rebus,
ghicitori,caietul maculator,panou,litere de carton,puzzle,lipici,creioane
colo-rate,proverbe,PC,lucrare model,carton alb,nisip,aracet,hârtie glasată
albas-tră,carioca,foarfece
c). Forme de organizare : frontală , individuală , în perechi .
d). Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică a elevilor,
aprecieri verbale ,analiza produselor activităţii ,autoevaluarea,evaluarea
colectivă

2. Temporale : 40min.+10min.activitate recreativă/activitate


3. Umane : 17 elevi.
4. Bibliografice

~ Curs formare : “ Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare


pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I – IV “ –
program de formare continuă de tip “ blended learning “ pentru cadrele
didactice din învăţământul primar .
~ MECTS – Programele pentru disciplinele Limba şi literatura română,
Educaţie civică,Muzică şi mişcare, Arte vizuale şi abilităţi practice
aprobate prin ordinul ministrului nr. nr. 5003 / 02.12.2014, Bucureşti ,
2014
-Manual de limba şi literatura română(sem.al II-lea)-A.Grigore,C.Ipate-
Toma,N.Ionică,G.Crivac,C.Negriţoiu,A.Anghel,E.Ţiroiu,Ed.Ars Libris,
Argeş,2016
- Manual de matematică-M.Mihăiescu,Ş.Parcearcă,A.Dulman,C.Alexe,
O.Brebenel,Ed.Intuitext,Bucureşti,2016
- Manual de Ed.civică- D.Barbu,C.Boca,M.Călineci,Ed.CD PRESS,Bucu-
reşti,2016

4
5
6
O.O. Etapele lecţiei Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Resurse Evaluare
Procedurale Materiale
Moment Asigură cadrul şi atmosfera Îţi pregătesc cele necesare - - -
organizatoric optimă desfăşurării lecţiei. pe parcursul orei .
Pregăteşte materialele nece-
sare pentru oră.

Citeşte elevilor poezia Ascultă cu atenţie lectura


Captarea ,,La scăldat”de Creţu Ana- învăţătoarei. -lectură -poezia -răspuns corect
atenţiei Maria Răspund la întrebările -conversaţia la întrebări
(ANEXA 1) puse de către învăţătoare. -explicaţia
- -Ce fel de text este ,,La
scăldat”
- Din ce este alcătuit un text
liric ?
- Cine este personajul
principal al textului?
- Unde s-a dus el ?
Poezia pe care aţi audiat-o
este o prezentare în versuri a Recepţionează mesajul
textului pe care îl vom studia învăţătoarei.
astăzi. -
-explicaţia -
Anunţarea temei Se anunţă titlul lecţiei şi
şi a obiectivelor obiectivele ce trebuie atinse.

Propune elevilor citirea în


lanţ a textului şi sublinierea Citesc textul în lanţ şi -lectura în lanţ -manual - citirea corectă
OG1 Desfăşurarea cuvintelor necunoscute . subliniază cuvintele noi. -observaţia DEX a textului

7
activităţii Explică elevilor sensul cu- -explicaţia
vintelor. Sunt atenţi la explicaţiile -conversaţia
învăţătoarei .

-Ce fel de text este ,,La scă- Răspund la întrebările


OG 2 dat” după Ion Creangă? puse de către învăţătoare. -răspuns corect
De ce? la întrebări
-conversaţia
Se arată elevilor o planşă cu
jocul didactic,,Drumul spre -
casă”. Recepţionează mesajul
Pe traseul indicat sunt 7 obs- învăţătoarei -
tacole.Sub fiecare obstacol se Sunt atenţi la explicaţiile
ascunde o literă.Dacă elevii învăţătoarei . -observaţia
vor rezolva toate sarcinile, -explicaţia
vor descoperi 7 litere,care -conversaţia
ordonate vor alcătui cuvân- -exerciţiul
tul ascuns.

PRIMUL OBSTACOL

De enunţuri corecte veţi al- -exerciţiul


cătui
Prima literă veţi descoperi
Aici,sub acest pietroi.
Haideţi,să-ncercăm şi noi!
(Litera I)
OG3 Cere elevilor să alcătuiască - alcătuirea
enunţuri orale cu câteva Alcătuiesc enunţuri cu corectă a
dintre cuvintele noi . cuvintele cerute. enunţurilor

8
AL DOILEA OBSTACOL
O altă literă e pitită Recepţionează mesajul
Şi de păpuşoi ferită. învăţătoarei
(Litera E) Sunt atenţi la explicaţiile
Se prezintă elevilor o planşă învăţătoarei . -observaţia
cu un tabel. Completează tabelul -explicaţia -completarea
Dacă copiii vor completa conform întrebărilor -exerciţiul -planşă corectă a
OG4 corect tabelul,vor descoperi tabelului
litera următoare.
(ANEXA 2)

AL TREILEA OBSTACOL -observaţia


Sub gardul de colea Recepţionează mesajul -problematiza- -diamantul -completarea
OG5 O altă literă veţi afla învăţătoarei rea corectă a dia-
De diamantul corect îl veţi Sunt atenţi la explicaţiile -explicaţia mantului
completa.(Litera R) învăţătoarei . -exerciţiul
(ANEXA 3) Completarea diamantului

AL PATRULEA OBSTA- Recepţionează mesajul


COL învăţătoarei
O altă literă ce trebuie desco- Sunt atenţi la explicaţiile -rezolvarea
perită învăţătoarei . corectă a
În copac este pitită. exerciţiului
(Litera T)
OG6 Se va rezolva,oral,ex.1/pagi- Rezolvarea exerciţiului -observaţia -manual
na 70 propus -problematiza-
(ANEXA 4) rea
-explicaţia
ALCINCILEA OBSTACOL Recepţionează mesajul -exerciţiul

9
O literă jucăuşă învăţătoarei
S-a ascuns în grajd,după uşă. Sunt atenţi la explicaţiile
(Litera A) învăţătoarei .
Se împarte elevilor o fişă de -explicaţie -completarea
lucru. corectă a pro-
Copiii vor trebuie să comple- Completarea -fişă de lucru poziţiilor
teze propoziţiile lacunare cu propoziţiilor lacunare
OG7 cuvintele corespunzătoare.
(ANEXA 5)

AL ŞASELEA OBSTACOL Recepţionează mesajul


Sub fânul strâns în căpiţă învăţătoarei
Se află ascunsă o literă dră- Sunt atenţi la explicaţiile -harta textului
guţă. învăţătoarei .
OG8 (Litera R) Completarea hărţii -completarea
Împarte elevilor o fişă de lu- lecturii -observaţia corectă a hărţii
cru ce cuprinde harta textu- -explicaţia lecturii
lui. -conversaţia
(ANEXA 6) -exerciţiul
Coordonează şi supraveghea-
ză completarea corectă a
hărţii textului.
Recepţionează mesajul
AL ŞAPTELEA OBSTA- învăţătoarei
COL Sunt atenţi la explicaţiile -piramida lecturii
După uşa casei stă ascunsă învăţătoarei .
Ultima literă jucăuşă. -completarea
OG9 (Litera E) Completarea Piramidei corectă a
Propune elevilot completarea lecturii piramidei

10
Piramidei lecturii. lecturii
(ANEXA 7)

OG Cere elevilor să ordoneze


10 literele descoperite şi să obţi-
Asigurarea nă cuvântul . Răspund la întrebările
OG2 retenţi-ei şi feed- -Credeţi că Nică a procedat puse de către învăţătoare -
back-ului corect fugind la scăldat? -conversaţia
-Mama sa a procedat corect? -problemati- -formularea
-E bine că Nică şi-a cerut ier- zarea corectă a
tare de la mama ? răspunsurilor

OG Activitate
11 recreativă Se propune elevilor comple- Recepţionează mesajul -rebus -completarea
tarea unui rebus cu sensul învăţătoarei corectă a
unor cuvinte. Sunt atenţi la explicaţiile rebusului
(ANEXA 8) învăţătoarei
-Vreţi să mergeţi şi voi la Completează rebusul
scăldat!
Vara vă va oferi o vacanţă
mare,în care veţi avea timp
să mergeţi şi la scăldat.
- -
Încheierea -
activităţii Face aprecieri privind modul
de desfăşurare a orei.

11
Moment organi- - - -
- zatoric Îţi pregătesc cele necesare
Se asigură climatul favorabil pe parcursul orei .
desfăşurării lecţiei şi se pre-
gătesc materialele didactice
necesare pe parcursul activi-
Captarea atenţi- tăţii.
- ei
Se prezintă elevilor o planşă
cu o albinuţă şi li se citeşte
următoarea poezioară:
(ANEXA 9)
Vin din Împărăţia Verii.
Un tărâm de vis,
Dar porţile împărăţiei
Toate s-au închis. Ascultă cu atenţie lectura -lectură -poezie -
Cheia porţii-mpărăteşti învăţătoarei.
S-a pierdut prin lume
Iar Împărăteasa noastră
E atât de tristă!
Nici nu pot a vă spune.
Împărăteasa noastră
S-a cam supărat pe noi
Că nu ştim să calculăm,
Înmulţiri şi împărţiri să
rezolvăm.
Eu vă rog să ne-ajutaţi
Ghicitori,exerciţii,probleme

12
Bine ,voi să rezolvaţi
Stăpânei noastre să îi
demonstraţi
Că la înmulţire şi la
împărţire
Voi vă descurcaţi.
Cheia o veţi afla
Dacă bine veţi lucra.
Vara se va bucura
- Anunţarea temei Dacă cheia îi veţi da
şi a obiectivelor Şi la scăldat vă va lăsa. -observaţia -caietul de -
lecţiei Se anunţă titlul lecţiei şi Recepţionează mesajul -explicaţia matematică
obiectivele propuse la nivelul învăţătoarei
de înţelegere al copiilor.
Se scrie titlul lecţiei la tablă,
iar elevii îl scriu în caiete:
Înmulţirea şi împărţirea nu-
merelor naturale în concen-
trul 0-1000 000-recapitulare

OG1 TRANZIŢIA spre ora de


matematică se face prin
intermediul următoarelor
ghicitori: -observaţia
(ANEXA 10) -problematiza- -ghicitori Răspunsul
Numerele au ,adeseori, Dau răspunsurile la rea corect la
Între ele şi un ,,ori”. ghicitori -conversaţia ghicitori
Un semn foarte cumsecade
Ce le face să dea roade.
Să nu mai lungim vorba.

13
Despre ce operaţie e vorba?
(Înmulţire)

Câtul a două numere de vreţi


să-l găsiţi
Ce operaţie matematică
trebuie să folosiţi?
Dirijarea învăţă- (Împărţirea)
rii -observaţia Completarea
OG2 Se propune elevilor comple- Completează ciorchinele -explicaţia -ciorchinele corectă a
tarea unui Ciorchine referi- -exerciţiul ciorchinelui
tor la terminologia specifică -conversaţia
operaţiilor de înmulţire şi
împărţire.(ANEXA 11)
Copiii vor lucra în perechi.
Se verifică ,oral,modul în ca-
re elevii au completat Cior-
chinele.

Se prezintă copiilor o planşă -observaţia -planşa didactică -


ce reprezintă jocul matema- -explicaţia
tic,, Detectivii”. Recepţionează mesajul
Fiecare elev va primi o învăţătoarei
insignă de detectiv.
(ANEXA 12)
- Se explică elevilor modul de
lucru:
-sunt 7 obstacole puse în dru-
mul detectivilor
La fiecare obstacol este câte

14
o sarcină de lucru.
Odată rezolvată corect
sarcina de lucru,vom desco-
peri câte o literă .Literele gă-
site,la sfârşit,vor fi ordonate
şi vor descoperi recompensa
pe care le-o oferă Vara pen-
tru găsirea cheii porţilor
împărăţiei.

PRIMUL OBSTACOL
Sub floarea de mac se află
ascunsă prima literă.
(V)
Se va rezolva la tablă urmă-
torul exerciţiu:
(ANEXA 13)
Încercuieşte rezultatul corect
al următoarelor înmulţiri şi -observaţia -fişa cu exerciţiile Aflarea
împărţiri: -explicaţia rezultatului
OG3 Rezolvă exerciţiile la -exerciţiul corect al
432 538 x 2 =865076 865760 tablă operaţiilor
3142 x 14= 43 988 43 899 matematice
321 x 242= 77 682 77 826 date
390 :15= 26 52
3690 :90 = 41 401
89 536 : 32= 2798 2897
12 096 : 64 = 198 189
372 x 800 = 297 600 279 300

15
AL DOILEA OBSTACOL -cartonaşe cu Compunerea şi
Sub spicul de grâu stă pitită exerciţiul rezolvarea
o altă literă(A) ce aşteaptă să corectă a
fie descoperită. Compun şi rezolvă problemei
Copiii se împart în două e- problemele conform
chipe.Fiecare copil va primi exerciţiului primit
un cartonaş cu cerinţa exer-
ciţiului.
(ANEXA 14)
OG4 GRUPA 1
Compune o problemă după
exerciţiul de mai jos,iar apoi
rezolv-o!

134563 + 3 x 134563

GRUPA 2
Compune o problemă după
exerciţiul de mai jos,iar apoi
rezolv-o!

222222 – 222222 : 6
-conversaţia -panou -
Se verifică ,oral, compunerea Citesc problema compusă -explicaţia
şi rezolvarea unor probleme. şi rezolvarea acesteia
Problemele vor fi expuse pe
un panou pentru a putea fi
văzute şi discutate,în pauză,şi
de ceilalţi elevi.

16
AL TREILEA OBSTACOL
Cireşele ascund o altă literă
(C),pe care o veţi descoperi -observaţia
dacă veţi rezolva corect ur- -explicaţia -fişa cu exerciţiile Compararea
mătoarea cerinţă. -exerciţiul corectă a rezul-
(ANEXA 15) tatelor
OG5 Compară rezultatele Compară rezultatele operaţiilor
următoarelor exerciţii: unor înmulţiri şi matematice
împărţiri date
8 X 12 456 ........ 2 808 :36
26 383 X 33 ........ 390030:15
7 x 4 .......... 126 : 3
12 x 6.......... 436 : 4
25 X 10 ........ 250:10
36 x 10 .......... 3600:10
17 x 100 ......... 170 : 10

AL PATRULEA OBSTA-
COL
Sub soarele verii s-a ascuns o
altă literă(A).
Dacă veţi rezolva corect sar-
cina următoare,Soarele ne va -observaţia -fişa cu exerciţiile -aflarea corectă
da litera ascunsă. Rezolvă exerciţiile la -explicaţia a numărului
Exerciţiile se vor rezolva la tablă -exerciţiul necunoscut
tablă.
(ANEXA 16)
OG6 Află numărul necunoscut :

a x 8 = 2008 a : 3 = 978

17
6 x a = 4698 642: a = 6

AL CINCILEA OBSTA-
COL
Curcubeul adăposteşte în
spatele său o altă literă(N),pe
care o veţi descoperi dacă
veţi rezolva exerciţiul urmă-
OG7 tor:
(ANEXA 17) -observaţia -fişa cu exerciţiile -unirea corectă
Uneşte înmulţirile şi împărţi- -explicaţia a operaţiilor
rile cu rezultatul corespunză- Unesc operaţiile -exerciţiul matematice cu
tor. matematice cu rezultatul rezultatul
corect corespunzător

125 X 6

365 X 18

530 : 25

18
420 :35

AL ŞASELEA OBSTA- Stabilirea


COL -observaţia -fişa cu exerciţiile corectă a valorii
Fluturaşul a furat o altă lite- Stabileşte valoarea de -explicaţia de adevăr a
ră(Ţ).Vă va da litera dacă adevăr a afirmaţiilor date -exerciţiul afirmaţiilor
veţi rezolva exerciţiul urmă- -munca date
tor. independentă
(ANEXA 18) -conversaţia
OG8 Fiecare copil va lucra inde-
pendent.
Stabileşte valoarea de adevăr
a afirmaţiilor de mai jos(A Citesc,selectiv,rezolvarea
sau F): exerciţiului
15 x 32 = 480 ............
12 x 135 = 1628 ............
724: 4 = 181..............
4 5 600 : 10 = 456 ..........
63 x 52 = 3276 ............
Se verifică oral corectitudi-
nea rezolvării sarcinii.

AL ŞAPTELEA OBSTA- -observaţia -fişa cu exerciţiile


COL Rezolvă la tablă exerciţii- -explicaţia
Sub boabele de zmeură s-a le ,ţinând cont de ordinea -exerciţiul
ascuns şi ultima literă(Ă). efectuării operaţiilor -conversaţia
Rezolvând corect exerciţiile

19
de mai jos,veţi descoperi şi
OG9 această literă.
(ANEXA 19)
Calculează,ţinând cont de Rezolvarea
ordinea efectuării operaţii- corectă a
lor: exerciţiilor
300 :100 + 432 X (700 - 688) = -observaţia
-explicaţia
(888 :8 + 3 X 7) : 4 + 80 = -exerciţiul
-conversaţia
( 57 X 14 ) : ( 80 : 4 : 10) + 35 X

21=

5 X 333 – (48 X 10 : 2 + 54 X 10
-observaţia
+ 600 : 5 : 3 – 2 X 25 )= -conversaţia

Se vor rezolva la tablă exer-


ciţiile,sub atenta îndrumare Ordonarea
a cadrului didactic. corectă a
-explicaţia literelor
Acum,Vara vă cere să -observaţia
ordonaţi literele pentru a -exerciţiul
- obţine cuvântul ce reprezintă Recepţionează mesajul
recompensa pe care vara o învăţătoarei Formularea
dă tuturor copiilor şi,mai cu Ordonează literele şi des- -litere de carton corectă a
seamă,vouă,care aţi ajutat la coperă cuvântul căutat răspunsurilor
descoperirea cheii împără- Răspund la întrebările
teşti. învăţătoarei

20
-Ce cuvânt aţi descoperit?
-Vă place în vacanţă? -
-V-aţi făcut deja planuri
Activitate recre- pentru vacanţa mare? Recepţionează mesajul
ativă învăţătoarei
Asamblarea
Suntem aproape de sfârşit. corectă a
- Un puzzle eu vi-am pregătit. Asamblează puzzle-ul şi puzzle-ului
În perechi voi veţi lucra colorează imaginea obţi-
Şi puzzle-ul veţi asambla. nută.
-puzzle
Cere elevilor asamblarea - -lipici
puzzle-ului şi colorarea lui. -creioane colorate -
- Încheierea acti- (ANEXA 20)
vităţii Recepţionează mesajul
învăţătoarei
-
Se fac aprecieri asupra cali- -
tăţii rezolvării sarcinilor,
raportându-se rezultatele la
obiectivele propuse. -

-
-
- Moment organi- Îşi pregătesc cele necesa-
zatoric Se asigură climatul favorabil re pe parcursul lecţiei.
desfăşurării lecţiei şi se pre-
gătesc materialele didactice
necesare pe parcursul activi-
tăţii. -lectură

21
- Captarea atenţi- -observaţia -poezia
ei Ascultă lectura învăţătoa-
Se citeşte elevilor poezia rei.
,,Omul şi pasărea” de Ion Formularea
Creangă -conversaţia - corectă a răs-
OG1 Răspund la întrebările punsurilor
Se poartă o scurtă discuţie pe învăţătoarei.
marginea poeziei audiate.
- Care sunt personajele poe-
ziei?
- De ce voia păsărica grăun-
ţe?
- Cui îi cere ea ajutorul?
- Ce voia gospodarul în
schimbul grăunţelor? -problematiza-
rea
OG2 TRANZIŢIA spre ora de -observaţia
educaţie civică se face prin -exerciţiul
alegerea proverbului care se -proverbe Alegerea
potriveşte poeziei. Aleg proverbul potrivit corectă a
proverbului
Cine munceşte are,cine nu,
rabdă.
După faptă,şi răsplată.
Adună la tinereţe,ca să ai la
bătrâneţe. Recepţionează mesajul -explicaţia
învăţătoarei. -observaţia
Se explică copiilor că,aşa -
cum ne comportăm cu cei -
din jurul nostru,aşa se vor

22
- Anunţarea temei comporta şi ei cu noi. Recepţionează mesajul -explicaţia
şi a obiectivelor învăţătoarei -observaţia
lecţiei Se anunţă titlul lecţiei şi -
obiectivele propuse la nivelul -
de înţelegere al copiilor.
Se scrie titlul lecţiei la tablă,
iar elevii îl scriu în caiete:
Cum ne comportăm zi de zi?
Dirijarea învăţă-
rii Formularea
Cere elevilor să deschidă corectă a
manualul de educaţie civică Formulează răspunsuri -explicaţia răspunsurilor
OG3 la pag.28. pe baza imaginilor din -observaţia
OG4 Se poartă discuţii pe baza manual. -conversaţia -manual
imaginilor,scoţând în eviden-
ţă atât comportamentele bu-
ne,dar şi cele rele. Recepţionează mesajul -explicaţia
învăţătoarei
Dă explicaţiile necesare în Completarea
legătură cu comportamente- corectă a cior-
le moral-civice. -explicaţia -Ciorchinele chinelui
Completează Ciorchinele -observaţia
OG5 Se cere elevilor completarea sub atenta supraveghere -conversaţia
unui Ciorchine referitor la a învăţătoarei. -exerciţiul
ceea ce presupune comporta-
mentul moral-civic,folosin- Citirea corectă
OG6 du-se de lecţia din manual. -observaţia -manual a textelor
(ANEXA 21) Citesc în lanţ cele trei -citirea în lanţ
Propune elevilor citirea în fragmente.
lanţ a unor fragmente din Evidenţierea

23
,,Amintiri din copilărie”de Scot în evidenţă compor- -observaţia corectă a
Ion Creangă(manual,pag.57- tamentele rele ale perso- -conversaţia comportamen-
58) şi scoaterea în evidenţă a najului telor rele
comportamentelor rele ale
OG7 lui Nică. -explicaţia Completarea
Completează Ciorchinele -observaţia -Ciorchinele corectă a cior-
Se cere elevilor completarea sub atenta îndrumare a -conversaţia chinelui
Ciorchinelui cu comporta- învăţătoarei. -exerciţiul
mentele rele ale lui Nică.
(ANEXA 22) Intonarea
- Activitate recre- -audiţie -PC corectă a
ativă Audiază şi intonează -intonare cântecului
Propune elevilor audierea şi cântecul,,Pupăza din tei”
intonarea cântecului,,Pupă-
za din tei”. -
- Încheierea acti- -explicaţia -
vităţii Recepţionează mesajul
Se fac aprecieri asupra cali- învăţătoarei.
tăţii rezolvării sarcinilor,
raportându-se rezultatele la
obiectivele propuse.

- -
Moment organi- - -
zatoric Îşi pregătesc cele necesa-
Se asigură climatul favorabil re pe parcursul lecţiei.
desfăşurării lecţiei şi se pre-
gătesc materialele didactice
necesare pe parcursul activi-

24
tăţii. -
- Captarea atenţi-
ei -observaţia -lucrarea model
Prezintă elevilor lucarea -explicaţia
model şi citeşte următoarea Recepţionează mesajul
poezioară: învăţătoarei
Cu lipici,nisip,hârtie,
Un colaj vom realiza
Despre Nică,coropcarul,
Ce fugise la scăldat.
Se-aruncase gol în râu
Fără să îşi dea seama
Că pe urmele lui porni
Însăşi mama.
- Ea hainele i-a luat şi gol-
Anunţarea temei goluţ l-a lăsat. -
şi a obiectivelor
lecţiei Se anunţă titlul lecţiei şi -explicaţia -
obiectivele propuse la nivelul Recepţionează mesajul
de înţelegere al copiilor. învăţătoarei
-Tehnici de lucru cu diverse
materiale Intuirea corec-
Dirijarea tă a etapelor de
activităţii -observaţia -lucrarea model lucru şi a mate-
OG1 Cere elevilor observarea Observă lucrarea model -conversaţia rialelor utiliza-
lucrării model,intuirea Intuiesc etapele de lucru te
etapelor de lucru şi enume- Enumeră materialele uti-
OG2 rarea materialelor folosite. lizate Realizează
-realizarea - carton alb corect lucrarea
Împarte elevii pe echipe. Realizează,pe lucrării -nisip propusă

25
Fiecare echipă va realiza echipe,lucrarea conform -aracet
lucrarea conform indicaţiilor indicaţiilor primite -hârtie glasată
OG3 primite. albastră
-autoevaluarea -carioca
După terminarea lucrărilor, Expun lucrările -evaluarea -foarfece
acestea vor fi expuse pe un colectivă
panou,pentru a putea fi
văzute de toţi elevii.
- Încheierea
activităţii -
Se fac aprecieri asupra cali- -explicaţia
tăţii rezolvării sarcinilor, Recepţionează mesajul
raportându-se rezultatele la învăţătoarei
obiectivele propuse.

26