Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

DATA: 11.III.2019
UNITATEA DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr.1 Galita
CLASA: a IV-a
PROPUNĂTOR: Prof. înv. primar: Caraculea Adrian
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA TEMATICĂ: ” Gata de aventură”
SUBIECTUL LECŢIEI: Verbul – Exerciții aplicative
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: Consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor
COMPETENŢE SPECIFICE:
*Limba și literatura română
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de
comunicare familiare.
2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în perechi.
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare.
*Matematică și științe
1.1. Explicarea unor modele/regularități, pentru crearea de raționamente proprii.
*Educatie civică
3.1. Relaționarea pozitivă pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru.
*Arte vizuale și abilități practice
2.5. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază
elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-să definească verbul și să exemplifice;
O2- să precizeze categoriile gramaticale ale verbului ;
O3 -să completeze enunțuri cu verbe potrivite;
O4-să identifice verbele din mai multe părți de vorbire;
O5 -să analizeze verbele date în funcție de categoriile gramaticale învățate;
O6-să găsească verbe cu sens opus și sens asemănător pentru verbele date;
O7-să identifice verbele de la care provin adjectivele și substantivele date;
O8-să integreze în enunțuri proprii diferitele sensuri ale unui cuvânt;
O9-să găsească cât mai multe verbe , respectând cerinţele date;

RESURSE:
1. METODOLOGICE:
STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE: conversatia, explicaţia, exerciţiul, metoda
ciorchinelui, metoda G.L.C., jocul didactic;
b) MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: fişe de lucru, caiete, planșe, tablă, marker;
c) FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi;
d) FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: Evaluare formativă / continuă (orală,
scrisă), observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale.
2. TEMPORALE: 45 minute
3. UMANE: 18 elevi
4. SPAŢIALE: sala de clasă

5. BIBLIOGRAFIE:
 Alina Radu, Roxana Jeler – Limba și literature română – Manual pentru clasa a
IV-a, Ed. Art, București, 2016;
 Daniela Berechet, Florian Berechet, Jeana Tita, Lidia Costache – Limba și
literature română: modalități de lucru diferentiate:clasa a IV-a, Ed. Paralela 45,
Pitești, 2017;
 Programa școlară – Limba și literature română pentru clasele a III-a și a IV-a,
OMEN 5003/02.12.2014;
 Constantin Cucoș – Pedagogie, Ed. Polirom, Iași, 2006;
 www.didactic.ro
Desfăşurarea lecţiei
Nr. Ob. Strategii didactice
Crt Secvenţele Op. Conţinutul instructiv - educativ
Evaluare
lecţiei Metode şi Material Forme de
procedee didactic organizare
1. Moment * Se creează climatul necesar desfăşurării Conversația
organizatoric lecţiei. Frontal

2. Verificarea * Se verifică tema pentru acasă, insistându-se Conversaţia Caiete de Aprecieri


temei pentru pe corectitudinea rezolvării cerinţelor temă Frontal verbale
acasă gramaticale. Manual

3. Captarea O3 * Se prezintă elevilor o planșă pe care sunt Exercițiul Planșă Frontal Aprecieri
atenţiei scrise câteva proverbe cunoscute din care Individual verbale
lipsesc verbele și se solicită acestora
completarea lor. Anexa 1
4. Anunţarea * Se anunţă subiectul lecției şi obiectivele Conversația Tabla Observare
subiectului şi a operaţionale ale lecţiei pe înţelesul elevilor. Explicația Caietele Frontal sistematică
obiectivelor Se scrie titlul pe tablă ,, Verbul-Exerciții elevilor
operaţionale aplicative”, iar elevii notează titlul pe caiete.

5. Consolidarea O1 * Se reactualizează cunostinţele privitoare la


cunoştințelor verb, prin completarea de către elevi a unei Conversaţia Planşă Individual Aprecieri
O2 planşe (definiţia, timpul, persoana și numărul ) verbale
– exemplificări;
* Elevii trebuie să completeze ciorchinele de
pe planşa cu categoriile gramaticale specifice
verbului. Anexa 2

Metoda Planșă cu Individual Aprecieri


Ciorchinelui ciorchinele Frontal verbale

* Se propune elevilor o fişă cu exerciţii


diverse. Anexa 3
1. Din şirul de cuvinte date mai jos,încercuieşte Aprecieri
verbele care indică acţiuni specifice anotimpului Exerciţiul Fişe de Individual verbale
O4 primăvara : şcolari, încălzește, primăvara, ei, lucru
răsăreau,verde, au pornit, cad, râd, plouă,
merg, se îngălbenesc, au plantat, noi, aleargă,
doi, vei semăna.

2. Completaţi spaţiile punctate cu verbe


O3 potrivite: Exerciţiul
Primăvara ............ anotimpul bucuriei și al Individual Aprecieri
renașterii. Când ............... primăvara, păsările verbale
călătoare ................. din țările calde. ............
mare veselie!
Aprecieri
3. Subliniaţi şi analizaţi verbele din textul verbale
O5 următor, precizând timpul, persoana și numărul.

,, Primăvara s-a înălțat ușor deasupra Exerciţiul Individual Aprecieri


pământului. Un ciripit de păsărele s-a auzit din verbale
pădure. Ghioceii străpunseră cu spada pojghița
de zăpadă.”

( M. Sadoveanu – Moș Viscol și Primăvara )

* Joc didactic: Eu spun una, tu spui alta:


O6 a fugi ................. a accepta .....................
a nega .................. a ateriza ....................... Jocul didactic Aprecieri
a se întuneca ........ a râde ........................... verbale
a se certa ............. a termina .....................
a munci ............... a veni .......................... În perechi

4. Găsește verbe cu înțeles asemănător pentru:


O6 - a citi - a necăji
- a istorisi - a întrerupe Exerciţiul Frontal Apreciei verbale
- a avea - a se bucura

5. Găsește verbele de la care provin cuvintele


O7 următoare:
-zâmbitor - fuga Aprecieri
-leagănul - muncitor Exercițiul Frontal verbale
-cusutul - plecatul
-uitat - biciuit
6) Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul toc să Problemati- Aprecieri
O8 aibă mai multe înţelesuri. zarea În perechi verbale
Metoda
G–L–C

* Se propune elevilor rezolvarea unor sarcini


O9 în perechi:
Exerciţiul de
Pornind de la verbul a spune găsiţi: În perechi
dezvoltare a
1. - alte verbe care încep cu aceeaşi literă;
creativităţii
2. - alte verbe care încep cu primele două litere;
3 .- alte verbe cu sens asemănător;

6. Asigurarea Se propune elevilor o fişă de muncă


retenţiei şi a O5 independentă. Anexa 4 Aprecieri
transferului 1. Descoperă verbele care se ascund în cuvintele Problemati- Fişe de Individual verbale
devreme , pahare, carte, veste, pian, papuc. zarea muncă
2. Completaţi tabelul cu primele trei verbe: indepen-
Verbul Timpul Persoana Numărul dentă
7. Încheierea Se fac aprecieri privind modul de desfășurare al Conversația Caiet de Frontal Aprecieri
lecției lecției în general, dar și individual privind Explicaţia lucru Individual verbale frontale
Tema pentru modul de participare al unor elevi. şi individuale
acasă Se da tema pentru acasă. Autoevaluare