Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DEZVOLTARE PERSONALĂ
PROIECT DIDACTIC

PROF. ÎNV. PRIMAR: Mititel Ioana Lavinia


DATA: 10.12.2019
ŞCOALA: Liceul Tehnologic Telciu
CLASA: a II-a B
ARIA CURRICULARĂ: : Consiliere şi orientare
UNITATEA TEMATICĂ: Tradiții, obiceiuri, sărbători...
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
SUBIECTUL:Emoțiile ... în jurul bradului
TIPUL LECŢIEI: mixt
DISCIPLINE INTEGRATE:CLR , AVAP
DURATA: 45 minute
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:
 Dezvoltare personală:
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă trăite.
 Comunicare în limba română
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală.
 Arte vizuale și abilități practice
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct.

OBIECTIVE GENERALE : Dezvoltarea capacității de a înțelege și transmite impresii, gânduri și intenții,


mijlocite de limbajul oral și scris, apelându-se la experiențele și cunoștințele acumulate și la relațiile ce se
stabilesc între elementele lumii înconjurătoare. Utilizarea limbajului specific în descrierea activităţilor
pentru dobândirea și însușirea unor comportamente adecvate în societate.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul și la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
O1- Să-şi identifice propriile emoţii produse de povestea ascultată.
O2- să formuleze enunțuri clare și corecte, răspunzând la întrebările legate de filmul vizionat.
O3- să mimeze emoția de pe jeton, fără a emite sunete.
O4- să împodobească bradul,conform indicațiilor primite.
O5- să deseneze chipul persoanei dragi alături de care vrea să petreacă Crăciunul, conform explicațiilor.
STRATEGII DIDACTICE:
I.Metode/tehnici/ procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, dezbaterea, discuţia de
grup, reflecţia personală, problematizarea.

II.Mijloace didactice : laptop, videoproiector, cartonașe cu emoticoane, postituri ,ornamente de


brad,brad.

III. Forme de organizare : frontal, individual, pe grupe


EVALUARE :
I.Metode /instrumente: probă orală
II.Forme de evaluare : continuă, aprecieri verbale, observare sistematică.

BIBLIOGRAFIE
 Ministerul Educaţiei Naţionale, , Programa școlară pentru Dezvoltare personală clasa Pregătitoare,
clasa I și clasa a II-a, Bucureşti, 2013
 www.google.ro
Etapele lecției Ob Strategii didactice Evaluare

Ti mp alocat
op. Conținutul instructiv- educativ Metode și Mijloace Forme de Metode de
procedee didactice organizare evaluare

1.Moment - organizarea colectivul de elevi; conversația frontal observarea


organizatoric pregătirea materialelor necesare desfășurării lecției;
2 min

- sistematică
- asigurarea unui climat favorabil învăţării.

2. Anunțarea Se anunță tema lecției: Emoțiile. conversaţia frontal aprecieri


temei Obiectivele se comunică într-o manieră accesibilă elevilor. individuale
3 min

individual
3.Anunţarea O1 Captarea atenției se realizează cu ajutorul unui film didactic Explicația Laptop
15 min

temei noi Bradul-povești pentru copii. videoproiector

Pe baza filmului se vor pune întrebări


4.Dirijarea
1.Despre cine este vorba în poveste?
învăţării
2.Cum se simțea brăduțul?
5 min

O2 dezbaterea
3.Ce îți dorea brăduțul?
4.Ce îl sfătuiesc brazii mai mari?
5.Unde a ajuns brăduțul?
6.Cum era să sfârșească acesta?
7.Cine l-a salvat?
8.Ce a devenit brăduțul?
9.Ce învățătură/învățături desprindem din poveste?

Joc Cutia emoțiilor Jetoane cu


5 min

O3
Elevii vor extrage jetoane cu emoticoane, se vor uita în emoticoane
oglindă și vor mima emoția de pe jeton.
Notă: copiii sunt avertizaţi că în timpul jocului nu au voie să
facă niciun zgomot; se vor exprima doar cu ajutorul feţei şi al
corpului. Colegii vor ghici emoția mimată.
5. Obținerea  Împodobirea bradului explicatia Brad frontal Analiza lucrării

13min
performanței+ O4 Elevii vor împodobi bradul.După finalizarea bradului Ornamente de
Actvitate elevii vor primi câte un post-it pe care vor desena chipul
recreativă O5 persoanei dragi alături de care și-ar dori cel mai mult să brad
petreacă în acest an Crăciunul. Toate postit-urile vor fi
asezate pe o foaie de flipchart pe care este desenata o inima
mare.

Se concluzionează faptul că elevii, alături de învățătoare,


formează un alt tip familie; împreună se bucură la zilele de
naștere, la sărbătorile de Paști, Crăciun, 1 Iunie, iar în
momentele mai puțin plăcute se încurajează și se suțin.

Aprecieri
6.Încheierea Se vor face aprecieri generale și individuale asupra conversația verbale
lecţiei participării elevilor la lecție, precum și asupra
comportamentului lor pe parcursul orei.
2 min