Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI


PRACTICE
PROIECT DIDACTIC

PROF. ÎNV. PRIMAR: Mititel Ioana Lavinia


DATA: 24.02.2021
ŞCOALA: Liceul Tehnologic Telciu
CLASA: a III-a B
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
UNITATEA TEMATICĂ: În lumea sunetelor și a culorilor
DISCIPLINA:Arte vizuale și abilități practice
SUBIECTUL: Magnet pentru frigider- Pinguinul
TIPUL LECŢIEI: mixt
DISCIPLINEINTEGRATE:CLR , ȘTIINȚE
DURATA: 45 minute
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:
AVAP 2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții
textile, ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice;

OBIECTIV GENERAL : Formarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza un produs unic și util, cu rol
decorativ, folosind tehnici de lucru diverse.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul și la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
O1- să formuleze enunțuri clare și corecte, răspunzând la întrebările legate de Polul Nord și Polul Sud.
O2- să identifice materialele care vor fi folosite în realizarea produsului, pe baza observării directe.
O3- să aplice tehnici adecvate de realizare( lipire, rulare), conform explicațiilor.
O4- să realizeze poduse utile și estetice (magnet de frigider) , folosind materialele puse la dispoziție prin
intermediul tehnicii quilling.
O5- să analizeze lucrarea proprie, cât și lucrările celorlalți, pe baza criteriilor stabilite.
STRATEGII DIDACTICE:
I.Metode/tehnici/ procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia dirijată, exercițiul,
turul galeriei.
II.Mijloace didactice : șablon din carton nergu/ alb, instrumente pentru tehnica quilling, fâșii pentru
tehnica quilling , ochi mobili, aracet/lipici, magnet pastilă, glob pământesc.
III. Forme de organizare : frontal, individual.
EVALUARE :
I.Metode /instrumente: probă practică
II.Forme de evaluare : continuă
BIBLIOGRAFIE
 Ministerul Educaţiei Naţionale, , Programa școlară pentru arte viluale și abilități practice clasa
a III –a și clasa a IV-a, Bucureşti, 2013
 www.google.ro
 Pinterest
Etapele lecției Ob Strategii didactice Evaluare

Ti mp alocat
op. Conținutul instructiv- educativ Metode și Mijloace Forme de Metode de
procedee didactice organizare evaluare

1.Moment - organizarea colectivul de elevi; conversația frontal observarea


organizatoric pregătirea materialelor necesare desfășurării lecției;
2 min

- sistematică
- asigurarea unui climat favorabil învăţării.

2. Captarea Captarea atenției se realizează prin intermediul unei discuții conversaţia frontal aprecieri
atenției pe tema Polul Nord și Polul Sud cu ajutorul unui glob individuale
5 min

pământesc . Se citesc informațiile recuperate despre pinguini


și urși polari.

3.Anunţarea Se anunță tema lecției: Pinguinul magnetic Explicația -șablon din -observare
2 min

temei noi Obiectivele se comunică într-o manieră accesibilă elevilor. carton sistematică
 Intuirea materialelor
Se analizează materialele aflate pe bănci. Li se explică
elevilor pe scurt modul de realizare a lucrării. Elevii vor -instrumente
4.Dirijarea
învăţării
confecționa individual pinguini din fâșii de hârtie pentru pentru tehnica
tehnica quilling – pe spatele căruia vor aplica un magnet. Conversația
5 min

a) Analiza
Ulterior vor asambla elementele obținute într-o construcție quilling
lucrării-model:
prin aplicarea lipiciului pe o parte a sablonului .
Lucrarea trebuie realizată cu respectarea temei anunțate și
-fâșii de hârtie
a tehnicilor de lucru selectate, urmând pașii necesari
îndeplinirii obiectivelor. pentru tehnica
quilling.

-lipici
aprecieri
Demonstrarea şi explicarea modului de lucru Demonstrația individuale
b) Explicarea şi
Se va demonstra de către cadrul didactic tehnica de lucru
demonstrarea
şi se va explica fiecare acţiune.
modului de
Li se explica şi li se demonstrează etapele realizării lucrării. Frontal
lucru:
* se lipesc fâșiile ;
* se rulează și se lasă să se deschidă;
* se turtesc obținându-se elementele;
* se lipesc elementele obținându-se jucăriile;
Se verifică însuşirea etapelor corecte de lucru, prin
verbalizarea acestora. Se specifică faptul că lucrările se
realizează cu grijă, trebuie să respecte tema, să reflecte Conversația
realitatea.( Anexa 1)
5 min

c) Exerciţii Se vor prezenta criteriile de evaluare ale lucrărilor. Observarea


pentru Se fac exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: sistematică
încălzirea 1.Batem palmele ușor,
muşchilor mici Batem palmele cu zor
ai mâinii: 1,2,1,2,
Faceti si voi la fel ca noi.

2.Mâna lebădă o fac,


Care dă mereu din cap.
Lebedele în jur privesc:
3 min

Mâinile eu le rotesc.

3.Ploaia cade ne-ncetat,


Vârful degetelor bat.
Iar apoi le răsfirăm
Și la un pian cântăm.
La pian acum cântăm
Liniște să-l ascultăm.

4.Ne jucăm, ne jucăm,


Coatele noi le mișcăm.
Ștergem table uite-așa, Frontal
Să putem iar desena.
exercițiul
5. Evaluarea  Turul galeriei- “Parada lucrărilor” Turul galeriei frontal Analiza

5 min
lucrǎrilor Elevii îşi vor prezenta produsele finite si le vor expune Individual lucrărilor
pe tabla magnetică din clasă, iar clasa le va aprecia din punct
de vedere estetic şi al utilităţii acestora.
Se va urmări respectarea tehnicii de lucru corecte.

Aprecieri
6.Încheierea Se vor face aprecieri individuale şi generale asupra conversația verbale
lecţiei modului în care au lucrat elevii, precum şi aprecieri
3 min

referitoare la comportamentul acestora pe parcursul orei.


Anexa 1

Etapele de lucru:

1. 2.

3.