Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 23.01.2020
PROPUNĂTOARE: Palea Florina Adriana
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Primară Iazu
CLASA : a II-a C
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice (AVAP)
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Farmecul iernii
DISCIPLINĂ INTEGRATĂ: Muzică și mișcare
SUBIECTUL LECȚIEI: Omul de zăpadă
TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi și deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂȚII: formarea deprinderilor de utilizare a tehnicilor de lucru (lipirea) necesare realizării
unei lucrări practice
COMPETENȚE SPECIFICE:
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
COMPETENȚE SPECIFICE INTEGRATE:
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între c
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
2.1.1 Să denumească materialele de lucru puse la dispoziție
(Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev denumește cel puțin 4 materiale de lucru din cele puse
la dispoziție)
2.3.1 Să utilizeze tehnica lipirii în vederea lipirii dischetelor de vată pentru a realiza omul de zăpadă
(Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev utilizează corect tehnica lipirii cel puțin o dată pentru a
lipi o dischetă din cele 3)
2.3.2 Să personalizeze lucrarea , folosind decorațiunile puse la dispoziție
(Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev personalizează lucrarea cu cel puțin 4 elemente
decoractive din cele 7)
STRATEGII DIDACTICE:
➢ METODE ȘI PROCEDEE: conversația ,observația, explicația, demonstrația, exercițiul , expunerea
➢ MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Machetă-om de zăpadă, imagini, cutie, foarfeci, lipici, coli colorate,
dischete de vată, elemente decorative, planșă etape de lucru, planșă criterii de evaluare, lucrare model,
resurse TIC
➢ FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
➢ METODE DE EVALUARE: observare curentă,observarea sistematică a comportamentului elevului,
aprecieri verbale,autoevaluare, interevaluare,evaluare orală
RESURSE:
◆ Umane: 32
◆ Temporale: 45 de minute
◆ Locul desfășurării: sala de clasă
BIBLIOGRAFIE:
◆ Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a
II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Strategii didactice
Etapele Ob. Metode de
Activitatea propunătoarei Activitatea școlarilor
activității Op. Metode și Mijloace de Forme de evaluare
procedee învățământ organizare
1.Moment Asigur condițiile optime desfășurării Copiii intră în clasă și se Conversația Frontal
organizatoric activității : aerisesc clasa, pregătesc pregătesc pentru începerea
materialul didactic, așez mobilierul în activității.
sala de clasă.

2.Activitate/dis În această etapă a lecției le voi Copiii privesc cu atenție Conversația Machetă-om Frontal Observare
cuție prezenta elevilor un om de zăpadă. cele 2 imagini din săculețul Explicația de zăpadă curentă
introductivă Acesta va deține un săculeț, în omului de zăpadă. Brainstormin Imagini Aprecieri
interiorul căruia se vor află 2 imagini. Aceștia vor oferi răspunsuri g verbale
În una din ele se află un om de zăpadă la cele 2 întrebări formulate,
în timpul unei ninsori, iar în cealaltă atfel încât se va realiza
un om de zăpadă când e soare. metoda Brainstorming.
Din prisma acestor 2 imagini, voi
lansa 2 întrebări:
-La ce se gândește omul de zăpadă
când ninge?
-Dar când e soare?
(ANEXA 1)

3.Anunțarea Voi anunța tema lecției și obiectivele Elevii conștientizează tema


temei și a lecției într-un mod accesibil elevilor: lecției și obiectivele care
obiectivelor „Tema lecției de astăzi este Omul de urmează a fi atinse în cadrul
zăpadă, astfel încât vom realiza desfășurării lecției, fiind
oameni de zăpadă din dischete de vată atrași de tema activității.
prin lipirea acesatora pe foaia
cartonată. După care vom decora omul
de zăpadă cu ochișori, nas, fular, gura,
fes, etc.”
4.Prezentarea Pe catedră voi așeza o cutie în care se Elevii observă cutia Conversația Coli colorate Frontal Observare
optimă a află materialele de lucru puse la prezentată în care se află Explicația Lipici sistematică a
conținutului și dispoziție în vederea realizării materialele de lucru. Astfel, Exercițiul Foarfeci comportamentu
lucrărilor practice.Voi solicita câte un elevii vor descoperi în cutie Observația lui elevilor
dirijarea elev să extragă din cutie câte un obiect următoarele obiecte pe care Dischete de Aprecieri
învățării pe care il va denumi. le vor folosi în realizarea vată verbale
lucrărilor practice: coli Elemente
colorate, lipici, foarfeci, decorative
dischete de vată, elemente (ochi, nasturi,
decorative. nas, gura, etc)

Le prezint elevilor o lucrare model Elevii observă lucrarea Observația Frontal


pentru a se putea orienta. model afișață la tablă. Lucrare model
(ANEXA 2)

Le prezint elevilor etapele de lucru, în Elevii observă modul de Observația Frontal Observare
timp ce le exemplific și le demonstrez lucru în vederea realizării Demonstrația Etape de lucru Individual curentă
pașii de lucru în vederea realizării unei unei lucrări, iar la solicitarea Explicația Materiale puse Aprecieri
lucrări practice. Astfel, etapele de propunătoarei, un elev va Conversația la dispoziție verbale
lucru vor fi afișate la tablă, având și repeta etapele de lucru
imagini sugestive pentru fiecare etapă afișate la tablă pentru a fi
în parte. conștientizate.

ETAPE DE LUCRU:
1. DECUPEAZĂ ELEMENTELE
DECORATIVE
2. LIPEȘTE DISCHETELE DIN
VATĂ PE HÂRTIA CARTONATĂ
3. DECOREAZĂ OMUL DE
ZĂPADĂ CU ELEMENTELE
DECUPATE
4. DECOREAZĂ LUCRAREA
PENTRU A OBȚINE UN PEISAJ DE
IARNA

Le sunt prezentate elevilor criteriile de Elevii conștientizează Conversația Frontal Observare


evaluare, fiecărui criteriu fiindu-i criteriile de evaluare care Explicația Criterii de curentă
asociată câte o steluță care va fi vor fi utilizate în evaluarea evaluare Aprecieri
folosită la evaluarea produselor finale produselor finale. verbale
CRITERII DE EVALUARE
1. A DECUPAT CORECT DUPĂ
CONTUR.
2.LUCRAREA ARE UN ASPECT
GENERAL ÎNGRIJIT (NU A
APLICAT MULT LIPICI)

După stabilirea etapelor de lucru, le


afișez elevilor la tablă etapele de lucru
cu imagini sugestive și criteriile de
evaluare.

Le spun elevilor că se pot apuca de Copiii execută exercițiile Conversația Frontal Observare
lucru, urându-le „Spor la lucru!”, pentru încălzirea mușchilor Explicația Materialele de Individual sistematică a
sugerându-le să respecte etapele de mici ai mâinii, după care se Exercițiul lucru puse la comportamentu
lucru pentru a realiza olucrare corectă, apucă de lucru, respectând dispoziție lui elevilor
iar cât timp ei lucrează, le voi pune etapele de lucru. Resurse TIC Aprecieri
muzică pe fundal pentru a se relaxa, verbale
dar înainte vom executa câteva
exerciții pentru încălzirea mușchilor
mici ai mâinii.

În timp ce elevii lucrează observ Copiii realizează lucrările, Conevrsația Frontal Observare
activitatea lor , le ofer indicații acolo respectând etapele de lucru Explicația Materialele de Individual sistematică a
unde este nevoie și le corectez poziția și ascultând cântecele. Exercițiul lucru puse la comportamentu
deficitară, unde este cazul. dispoziție lui elevilor
Le reamintesc pe parcurs atât etapele Resurse TIC Aprecieri
de lucru care trebuie respectate, cât și verbale
criteriile de evaluare de care vor ține
cont pentru a fi evaluate lucrările.

5.Evaluarea După finalizarea realizării lucrărilor, Elevii expun la tablă Expunerea Lucrări Frontal Observare
produselor elevii își vor expune lucrările în fața lucrările realizate. realizate curentă
realizate clasei, astfel se va realiza evaluarea, Aprecieri
interevaluarea și autoevaluarea. verbale
Solicit un elev să iasă în față pentru a Elevul solicitat răspunde Conversația Criterii de Frontal Observare
răspunde întrebărilor pe care le voi întrebărilor adresate: Observația evaluare curentă
adresa: Lucrări Aprecieri
„Ce lucrare îți place?” Elevul alege o lucrare realizate verbale
preferată. Interevaluare
Evaluare orală
„A respectat criteriile de evaluare?” Acest răspuns va varia în
funcție de lucrarea aleasă.

„Câte stele îi oferi lucrării?” Elevul va oferi lucrării


stelele în funcție de criteriile
de evaluare, fiecare criteriu
însemnând o steluță.

„Care este lucrarea ta?” Elevul își va prezenta Conversația Criterii de Frontal Observare
lucrarea. Observația evaluare curentă
Lucrări Aprecieri
„Câte stele îți acorzi?” Elevul își va acorda steluțe realizate verbale
în funcție de criteriile de Autoevaluare
evaluare respectate. Evaluare orală

Se va face o audiție a cântecelului Elevii audiază cântecelul Resurse TIC Frontal


„Omul de zăpadă”. prezentat.
6.Aprecieri și Fac aprecieri verbale legate de Elevii receptează aprecierile
recomandări implicarea elevilor pe tot parcursul făcute.
orei, fiecare primit ca recompensă.
ANEXA 1
ANEXA 2

S-ar putea să vă placă și