Sunteți pe pagina 1din 5

DATA: 10 februarie 2010

CLASA: I B
ÎNVĂŢĂTOARE: Mihai Marcela Letiţia
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu Clasele I – VIII, Nr.1 Seini, Maramureş
DISCIPLINA: AVAP
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Activitǎţi cu materiale sintetice - hârtia
SUBIECTUL: Omul de zăpadă –decupare şi lipire , colorare
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.2 - să observe tehnici simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
2.2 - sǎ descopere etapele realizării unor produse simple din diferite materiale ;
4.1 - să identifice modalităţi de folosire a produselor executate;

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – să enumere părţile componente ale unui om de zăpadă;
O2 – să recunoască materialul didactic prezent în plic;
O3 – să reconstituie corespunzător omul de zăpadă din elementele prezente în plic;
O5 – să respecte indicaţiile tehnicii de lipire a invatatoarei;
O6 – să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă pe tot parcursul activităţii.
METODE ŞI PROCEDEE: - expunerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia, aprecierea verbalǎ;

MIJLOACE DIDACTICE: - lucrarea model, hârtie cartonată albastră ,şabloane pentru decupat , , lipici,
foarfece, combinǎ muzicalǎ, CD.
FORME DE ORGANIZARE:- frontal, individual;
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observare sistematică, evaluare orală;

BIBLIOGRAFIE:
 x x x; Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O.M. nr. 4686 / 05.08.2003

DURATA: 45 minute
Secvenţele Desfǎşurarea lecţiei Strategii didactice
Ob
lecţiei Resurse Resurse Forme de
op. Activitatea învǎţǎtoarei Activitatea elevilor
Durata procedurale materiale organizare
Pregǎteşte materialele necesare Pregǎtesc materialele frontal
1. Moment
desfǎşurǎrii lecţiei: material de decupat, necesare;
organizatoric
foarfeca, lipici, hartie colorata, creioane
1’
colorate.
2. Captarea Prezintǎ elevilor o ghicitoare
atenţiei
3’ Stă în curte, lângă pom, Ascultǎ ghicitoarea; expunerea ghicitori frontal
Îi zici om, dar nu e om Gǎsesc rǎspunsul corect;
Şi când soarele-ncălzeşte
Nu-l mai vezi că se topeşte.
(Omul de zăpadă)

Poartǎ o scurtǎ conversaţie despre omul Participǎ la discuţie; conversaţia frontal


de zăpadă, realizând astfel legǎtura cu
subiectul lectiei;
3.Anunţarea Anunţǎ subiectul lecţiei şi obiectivele Ascultǎ precizǎrile fǎcute; expunerea frontal
temei învǎţǎrii Omul de zăpadă –, decupare,
1’ ansamblare prin lipire ;
4. Dirijarea  Intuirea modelului şi a
învǎţǎrii O.C.1 materialelor Observǎ lucrarea model;
30’ O.A.1 Prezintǎ lucrarea model - Omul de observaţia
O.PM.1 zăpadă; Precizeazǎ subiectul şi lucrarea frontal
O.PM.2 Solicitǎ elevilor sǎ numeascǎ materialele materialele folosite; conversaţia model
din care e confecţionat modelul;
O.PM.3  Demonstrarea şi explicarea modului
de lucru
O.PM.4 Prezintǎ elevilor etapele de realizare ale Urmǎresc demonstraţia şi demonstraţia
lucrǎrii: explicaţiile învǎţǎtoarei; frontal
O.PM.5
- decuparea dupǎ contur a elementelor
componente; explicaţia
- asamblarea prin lipire;
- lipirea elementelor de decor: pălăria
omului de zăpadă, nasul, palaria, fularul, hârtie
manusile cartonată
-colorarea omului de zapada; albă,
 Realizarea lucrǎrilor de cǎtre elevi Realizeazǎ lucrǎrile; albastră,
Supravegheazǎ modul în care lucreazǎ Decupează pe contur; şablon,
elevii şi oferǎ informaţii suplimentare Asamblează piesele lipici,
acolo unde este nevoie; componente prin lipire; exerciţiul foarfece individual
Le cere elevilor sǎ lucreze cât mai corect Personalizează lucrarea prin
şi estetic, respectând etapele de lucru; decorare;
Asigurǎ un climat favorabil lucrului cu Respectă etapele de realizare
ajutorul muzicii – fond muzical Iarna- a lucrǎrii şi sugestiile date;
A. Vivaldi;
5.Evaluarea Realizează o expoziţie cu lucrările
lucrǎrilor O.C.2 elevilor;
8’ Se face aprecierea şi autoaprecierea lor, Prezintǎ lucrǎrile realizate în conversaţia lucrǎrile
O.A.2 ţinând cont de următoarele criterii: timpul orei; realizate
- respectarea etapelor de lucru; Sunt antrenaţi în aprecierea aprecierea frontal
- gradul de finalizare al lucrǎrii; lucrǎrilor puse în discuţie; verbalǎ
- aspectul estetic;
- originalitate;
6. Încheierea Formuleazǎ concluzii şi aprecieri cu Recepteazǎ concluziile şi aprecierea frontal
lecţiei privire la modul cum au lucrat, la aprecierile adresate de verbalǎ
2’ ordinea şi disciplina în timpul orei; învǎţǎtoare; individual