Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de activitate didactică

Data: 18.01.2022
Clasa: a II-a
Aria curriculară: Arte și tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea tematică: “Învățăm să ne comportăm!”
Titlul lecției: Tehnici de prelucrare a hârtiei (decupare, lipire) cu titlul ,,Oameni de zăpadă”.

Tipul lecţiei: formare de priceperi și deprinderi


Durata: 45 minute
Forma de realizare: activitate integrată
Disciplina integrată: Muzică și mișcare

COMPETENȚE SPECIFICE
Arte vizuale și abilități practice:

1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul artistic;

2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte;

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei;
Muzică și mișcare

3.1. Manifestarea adecvată pe muzică sugerată de anumite elemente de limbaj muzical;

Obiective operaționale:
La finalul activității didactice, elevii vor fi capabili:
O1: să utilizeze terminologia specifica artelor plastice prin limbaj vizual și mesaj artistic;
O2: să decupeze după contur elementele componente ale lucrării;
O3: să asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele componente;
O4: să realizeze lucrări corecte, originale, în conformitate cu criteriile date;
O5: să analizeze lucrările lor şi ale colegilor, raportându-se la criteriile de evaluare precizate;

Strategii didactice:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicația, demonstrația,turul galeriei;
2.Mijloace de învăţământ manuale școlare, plansa model, carton colorat, lipici, foarfece, vată, mărgele și nasturi;
3. Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală;
4. Forme de evaluare a activității: observarea sistematică, aprecieri verbale, autoevaluarea, aprecierea colectivă;

Bibliografie:
Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Programa şcolară pentru disciplina Muzică și mișcare pentru Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, nr. 3418/19.03.201
Desfășurarea activității
Strategii didactice
Etapele lecţiei Ob. Conţinutul știinţific Metode şi Forme de Resurse Forme de
Op. Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor procedee organizare materiale evaluare
1. Moment Pregătirea pentru desfăşurarea exercițiul manual,
organizatoric activităţii: organizatoric frontal materiale
2 min. - se stabileşte un climat propice -elevii își pregătesc materialele
desfăşurării activităţii. pentru activitate
Se pregătesc materialele necesare.
conversația

2. Verificarea - adresez întrebări cu privire la lecția - răspund la întrebările conversația frontal manual aprecieri
cunoștințelor anterioară; învățătoarei. verbale
dobândite Ce anotimp este afară? Afară este iarnă. individual
anterior Cum este natura în acest moment? Natura este amorțită.
2min.
3. Anunțarea Se anunţă subiectul lecţiei, se - copiii deschid manualele și se conversaţia frontal aprecieri
temei și a deschid manualele la pagina 40. pregătesc de lucru. verbale
obiectivelor Se comunică obiectivele în individual
3 min.
termeni accesibili elevilor pentru a-i
motiva şi conştientiza în efortul de
învăţare
La activitatea de astăzi aş dori să
aducem o parte din frumuseţea naturii
aici, în clasă, prin intermediul
lucrărilor pe care le vom realiza, şi
anume, o compoziţie folosind diferite
tehnici de prelucrare a hârtiei
(decupare, lipire) cu titlul ,,Oameni de
zapada”.

4.Desfășurarea Se distribuie elevilor planșele șablon - urmează explicațiile conversaţia frontal manual, aprecieri
activității elementele componente omului de învățătoarei și rezolvă foarfecă, verbale
20 min. zapadă; cerințele; explicația individual acuarele,
Elevii intuiesc materiale: carioci, observarea
Se explică şi se demonstrează mărgelele, nasturii mărgele, sistematică
etapele de realizare a lucrării: nasturi, șablon
1. colororează elementelor
Elevii colorează, aleg,
componente ale omului de
decupează, asamblează și
zapadă(caciula, palaria, cravata,
lipesc cât mai original
fularul, mănusile)
elementele componente și
O1 2. decuparea dupǎ contur a
O2 decorative, moment în care
elementelor componente; (caciula,
O3 palaria, cravata, fularul, manusile) elevii au posibilitatea de a-şi
3. alegerea elementelor decorative manifesta creativitatea în
4. asamblarea prin lipire a elaborarea produsului.
elementelor decorative ; ( omul de
zapadă, caciula sau pălaria, cravata
sau fularul)
5. lipirea nasturilor sau mărgelelor
6. lipirea omului de zăpadă pe planșă

Elevii vor repeta sarcinile de lucru - realizeaza o plansa cu omul


fiind supravegheați si îndrumați în de zăpadă
realizarea lucrării propuse.
Se asigură un fond muzical.
https://youtu.be/r7BWA84kMfU
Lucrările finalizate vor fi expuse
5. Evaluarea Se cere elevilor să aprecieze - elevii vor face aprecieri conversația frontal vata, șabloane auto-
activității lucrările după următoarele criterii: asupra modului în care au evaluare
5 min. O4 - respectarea tehnicii de lucru; lucrat. turul galeriei
O5 - își vor prezenta munca;
- corectitudinea decupării;
- aranjarea elementelor;
- acurateţea lucrării;
- gradul de finalizare

6. Asigurarea - Intonarea cântecelului ,,Omul de - elevii intonează cantecul; explicația frontal boxe observarea
Feed-back-ului O5 zăpadă’’. sistematică
5 min https://youtu.be/r7BWA84kMfU individual
7. Încheierea - Se fac aprecieri referitoare la modul - elevii ascultă aprecierile cu conversația frontal aprecieri
activității în care elevii au participat la entuziasm; colective
3 min. desfăşurarea lecţiei.

Se acordă calificative.
Elevii sunt îndrumaţi să-şi strângă
materialele în ordine şi să-şi facă curat
la locul de muncă.

S-ar putea să vă placă și