Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
CLASA: a III a
PROFESOR:
ARIA CURRICULARĂ: Arte
DISCIPLINA: Educatie Plastica
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „ Divertismente grafice”
SUBIECTUL: „ Brăduțul ”
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL LECȚIEI: Formarea priceperilor şi deprindelor de a executa un desen utilizand diferite instrumente și culori şi
dezvoltarea simțului şi emoţiilor artistice, a îndemânării, a spiritului de observaţie, ordine, acurateţe şi a simţului practic de lucru

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

a) obiective cognitive:

OC1- Să denumească anotimpul în care ne aflăm;


OC2- Să denumească câteva caracteristici ale anotimpului iarna;
OC3- Să utilizeze tehnicile învăţate pentru realizarea lucrării ;
OC4- Să aprecieze intuitiv calitatea lucrărilor realizate;

b) obiective psihomotrice :

OM1- Să depună efort în executarea mişcărilor aparatului verbo-motor necesar pentru a realiza o pronunţie corectă;
OM2- Să folosească corect instrumentele de lucru pentru pictură;

1
c) obiective afective :

OA1-Să dovedească interes pentru lecţie, manifestat prin participare activă;


OA2-Să dorească să fie apreciat de profesor;
OA3- Să precizeze valoarea estetică a lucrărilor ce se realizează.

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, demonstraţia, dialogul dirijat, exerciţiul,explicaţia,observaţia,amprenta,


munca independentă.

MATERIALE DIDACTICE: planşe cu anotimpul iarna, dopuri de pluta, bloc de desen, acuarele, pahar, lucrare model.
FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: frontal şi individual

Forme de evaluare :

- aprecieri verbale ;
- chestionare orală;
- observarea sistematică (comportamentul la lecţie);
RESURSE:
-Temporale: 45 minute
-Umane: 3 elevi

BIBLIOGRAFIE:
 Programa scolara pentru disciplina Educatie plastica , clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II a, 2014

 Prof. Dr. Elena Joiţa - ,, Didactica aplicată,,- învăţământ primar, Editura Gheorghe Cârţu Alexandru, Craiova, 1996

 Cerghit, I. – “Didactica” ,E.D.P. – Bucureşti 1997

 Stan Lucian,Stan Ileana - ,, Educatie plastica – ghid metodic, clasele I-IV, Editura Aramis, 2003.

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Momentele Ob. Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice MODALITĂȚI
activităţii DE
Op. ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE MIJLOACE
ELEVILOR ȘI DIDACTICE EVALUARE
PROFESORULUI
PROCEDEE
1. Moment Asigură condiţiile bunei Elevii aşezaţi în bănci
organizatoric desfăşurări ale activităţii. sunt atenţi la
Pregăteşte materialul profesor. -observarea
didactic pe care îl va utiliza sistematică a
-conversaţia
la activitate. comportamentu-
Împarte elevilor materialele lui elevilor
necesare. Elevii au pe bănci
cele necesare.

2. Captarea -Cere elevilor să răspundă la Elevii sunt atenţi şi -conversaţia -observarea


atenției următoarele întrebări: răspund la întrebările -dialogul dirijat sistematică a
În ce anotimp ne aflăm? adresate de profesor. -observaţia comportamentu-
Cum sunt zilele iarna? lui elevilor
OC1 Dar nopţile? - chestionare
orală
OC2 - aprecieri verbale
3. OC2 Prezintă elevilor mai multe Elevii sunt atenţi şi -conversaţia -planşe cu -observarea
Reactualizarea imagini care ilustrează participă la activitate. -dialogul dirijat anotimpul sistematică a
cunoștințelor anotimpul iarna şi iniţiază o -explicaţia toamna comportamentu-
discuţie pe baza acestor -observaţia lui elevilor
anterioare
imagini. - chestionare
orală
- Propune elevilor să - aprecieri verbale
realizeze o schiţă care
să reprezinte

3
caracteristicile
anotimpului iarna.
(frig, pleacă păsăril
călătoare,împodobim
bradul, vine Moș
Crăciun
)
- „Când aud cuvântul
iarna mã gândesc
la.......” (Anexa1)

4. Anunțarea Vom realiza o lucrare cu Elevii sunt atenţi la -conversaţia -observarea


temei și a tema:,,Bradutul” . profesor şi urmăresc -dialogul dirijat sistematică a
obiectivelor explicaţiile acestuia. -explicaţia comportamentu-
lui elevilor

5. Prezentarea Prezintă elevilor materialele Elevii analizează - conversaţia, -lucrare -observarea


şi intuirea de lucru (bloc de desen, materialele de lucru şi - explicaţia, model sistematică a
modelului acuarele, dopuri de pluta, modelul expus de - observaţia, comportamentu-
(lucrării) profesor. - demonstrația
pahar,apa). lui elevilor

“Vom avea de realizat un


brad.Ii vom pune
glorbulețe.”

Prezintă elevilor un model.

6. Explicarea Prezintă elevilor etapele de Elevii sunt atenţi la - conversaţia -bloc de -observarea
tehnicii de lucru: explicaţiile - demonstraţia desen, sistematică a
lucru şi 1. Fiecare elev primeşte o profesorului. - explicaţia comportamentu-

4
realizarea coală de desen pe care este - amprenta -acuarele, lui elevilor
lucrării deja desenat un brad(Anexa -apecieri verbale
2) -dop de pluta,
2. Se intuiesc părţile -pahar,
OC3 componente ale
bradului :trunchi,ramuri(ace) -apa

Se ia dopul de plută, se
înmoaie puţin în apă, se
introduce în culoare şi se
lasă amprenta pe coala de
desen, însemnând
globulețele bradului.

Cere elevilor să respecte


etapele de lucru, să lucreze
îngrijit.

- conversaţia
Cere elevilor să înceapă să - demonstraţia
lucreze. - explicaţia
- observaţia
Elevii încep să - amprenta
Atrage elevilor atenţia să lucreze.
lucreze ordonat.

Trece pe la fiecare elev şi -chestionare orală


unde observă că este necesar -aprecieri verbale
reia explicaţiile după care -observarea
urmăreşte modul de sistematică a
realizare al fiecărei sarcini, comportamentului
- conversaţia
făcând observaţiile necesare. elevilor
- demonstraţia
- explicaţia

5
După ce au terminat desenul - dactilopictura
îndrumă fiecare elev să
OC3 expună lucrarea pe panoul
din faţa clasei. Elevii lucrează cu
atenţie.

Elevii expun lucrările


terminate în faţa -aprecieri verbale
clasei. -observarea
sistematică a
comportamentului
elevilor
Solicită elevilor să privească Elevii îşi exprimă - conversaţia -chestionare orală
7. Etapa de lucrările realizate de ei şi să- părerile despre cum - demonstraţia -aprecieri verbale
analiză şi şi exprime părerea, ţinând au lucrat atât ei înşişi - explicaţia -observarea
evaluare cont de următoarele criterii: cât şi colegii lor. - dialogul dirijat sistematică a
OC4 comportamentului
 Dacă s-au urmărit elevilor
etapele de lucru
prezentate la
începutul lecţiei;
 Dacă s-a respectat
tema dată de
profesor;
 Dacă aspectul
lucrării este îngrijit.

Îndrumă activitatea de
strângere a materialelor şi de - conversaţia
realizare a curăţeniei. - explicaţia
- observaţia

6
Elevii strâng
materialele folosite şi
fac curăţenie la locul
de muncă.

8. Încheierea Analizează şi apreciază Elevii sunt atenţi la -conversația -aprecieri verbale


activității activitatea elevilor ,iar cele observaţiile şi -explicația -observarea
mai bine realizate planşe le aprecierile sistematică a
expun pe panoul din clasă. profesorului. comportamentului
- Apreciez întregul colectiv
elevilor
al clasei pentru disciplina,
atenţia, răspunsurile clare și
corecte, seriozitatea de care
au dat dovadă.

- Încurajez pe cei care


s-au descurcat mai greu,
recomandându-le ca pe
viitor să fie mai atenți.

7
Anexa 1

„Când aud cuvântul iarna mã gândesc la.......”

frig cadouri
brad împodobit

zăpadă
IARNA
Moș Crăciun

Noaptea mai lungă

Fulg de zăpadă
Ziua mai scurtă

Anexa 2

8
9

S-ar putea să vă placă și