Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

INVĂŢĂTOR:
CLASA:a III-a
OBIECTUL: Educaţie tehnologică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
SUBIECTUL: Vaza cu ghiocei- colaj
TIPUL LECTIEI: Formare de priceperi si deprinderi

OBIECTIVE OPERATIONALE:
a)cognitive :
 să descrie marerialele folosite;
 să însuşeasca tehnica de lucru ;
 să decupeze după contur;
 să asambleze corect si estetic partile componente ale colajului;
 să aprecieze obiectiv lucrarea personala si pe cele ale colegilor.

b) afectiv- volitive:
 să participe activ şi cu interes la lecţie, realizând ouă încondeiate cât mai
originale;
 să-şi exprime prin produsul activităţii dorinţa de performanţă;

c) psiho-motorii:
 să mânuiască atent şi corect pensula, acuarela;
 să adopte şi să păstreze poziţia în bancă pe tot parcursul lecţiei (spatele drept,
picioarele pe podea, coatele sprijinite pe bancă).

STRATEGIA DIDACTICĂ :
a) RESURSE PROCEDURALE :conversaţia, expunerea, observaţia,
explicaţia, turul galeriei. demonstraţia, audiţia muzicală, munca în echipă.
b).RESURSE MATERIALE: lucrări model pentru fiecare grupă, foarfece,
confetii, pastă de lipit, fond muzical pe suport cd, casetofon.
c).FORME DE ORGANIZARE : individual, pe grupe , frontal
BIBLIOGRAFIE :
 Programa şcolară pentru clasa I , Eduaţia tehnologică
 Abilităţi practice- Ghid metodologic privind proiectarea şi desfăşurarea
activităţilor de predare-învăţare-evaluare (cl.I-IV), Lucian Stan, Ileana Stan,
Ed. Aramis, Bucureşti, 2003

DEMERSUL DIDACTIC

ETAPELE LECŢIEI ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ACTIVITATEA METODE


ELEVILOR

Moment Voi stabili ordinea si


organizatoric linistea. Verifica materialele conversatia
Voi verifica prezenta de banca.
materialelor de lucru.

Captarea Se vor purta discutii in Elevii raspund


atenţiei legatura cu schimbarile conversatia
produse in natura in
acest anotimp, referindu-
ne mai mult la florile ce
apar
primavara(zambile,ghioc
ei,
panselute,lalele,frezii)
Se citeşte Legenda
giocelului

Dirijarea Astazi vom invata sa Elevii vor observa explicatia


invatarii realizam o vaza cu ghiocei vaza.
si pentru a putea face acest
a)Anuntarea lucru v-as ruga sa priviti cu
temei atentie aceasta vaza. Vor raspunde
Orientez atentia elevilor observatia
intrebarilor.
pentru a observa : forma si
culoarea vazei, forma si
b)Discutia părţile componente ale
pregatitoare Elevii raspund
ghioceilor.
c)Recunoasterea Vor observa mate-
materialelor Se intuiesc părţile rialele de lucru.
componente ale ghiocelului conversatia
d)Demonstrarea
tehnicii de lucru Se intuiesc materialele
necesare realizarii lucrarii. demonstratia
Elevii vor urmarii
procesul de
Voi prezenta modelul realizare al vazei.
si ,,procesul tehnologic” de
realizare al lucrarii.
Voi ruga elevii sa fie atenti.
Voi demonstra operatiile pe
care le au de efectuat:
 Se decupeaza ghioceii
 Se lipesc ghioceii
 Se coloreaza tulpinile s
frunzele
 Se orneaza vaza
Se urmareste ca elevii sa
decupeze dupa contur,
san nu murdareasca foaia
cu lipici si să termine
lucrarea in timp util
Elevii vor executa exercitiul
Executarea In timp ce elevii executa lucrarea si vor cere
lucrarii lucrarea ii voi urmarii , voi indicatii suplimen-
ajuta elevii mai putin munca
tare (acolo unde
indemanatici, voi da independenta
este cazul).
indicatii individuale si voi
face observatii.
Se realizeaza o expozitie cu Elevii vor aprecia
Evaluarea lucrarile elevilor. obiectiv lucrarea
Se aleg lucrarile care au fost personala si pe cele
realizate corect urmarindu- ale colegilor. conversatia
se criteriile de mai sus.

Proiect didactic
Data:.........
Clasa: a III-a B
Propunător :
Disciplina Ştiinţe ale naturii
Scopul : Rolul componentelor observabile la plante: rădăcină, tulpină, frunză,
floare, fruct,
sămânţă
Subiectul: Părţile componente ale plantei
Tipul: redescoperire de cunoştinţe

Obiective de referinţă
1.1 - să indice asemănări şi deosebiri dintre corpuri pe baza unor observaţii
proprii
1.3 - să comunice în forme diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor
studiate şi asupra experimentelor realizate
2.2 - să măsoare cu instrumente convenţionale şi neconvenţionale, comparând
rezultatele cu propriile estimări
2.4 - să aplice observaţia ca demers al cunoaşterii de tip ştiinţific

Obiective operaţionale
1. să identifice cel puţin trei funcţii ale părţilor plantei
2. să ordoneze cel puţin trei etape în dezvoltarea unei plante
3. să facă observaţii eligibile legate de derularea unor experimente

4. Metode şi mijloace de învăţământ


- observaţia, comparaţia, experimentul, conversaţia euristică, munca
independentă
- excursia didactică
Strategii de lucru:
- activităţi frontale, grupale, individuale

Resurse : materiale - fişe de observaţii pentru experiment, fişe evaluare


formativă, materiale
naturale, planşă didactică , puzzle
umane: - clasa de elevi
de timp: - 45 min

Scenariu didactic
Momentele
lecţiei Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Dozare
Moment Verific materialul Elevii îşi pregătesc şi ei
organizatoric didactic, dispunerea materialele necesare.
corespunzătoare a
mobilierului pentru
activităţile ce urmează a 3 min
Reactualizarea se desfăşura. Elevii colaborează în
ancorelor rezolvarea sarcinilor.
Asamblează imaginea unei
Elevii primesc un puzzle plante, ataşând numele
cu plante. părţilor componente. 1 min
Trecerea la Le explic sarcinile de
noua lecţie lucru.
Notează în caiete.
1 min
Anunţarea Anunţ titlul lecţiei
lecţiei şi a Părţile plantei . Notez la Elevii ascultă, îşi exprimă
obiectivelor tablă. eventual acordul.

Împreună vom descoperi


care e rolul fiecărei părţi
componente. Ne veţi
împărtăşi observaţiile
personale în urma 25 min
Dirijarea experimentelor derulate şi
învăţării veţi continua activitatea
Lecţia nouă Răspund: rădăcina.
în echipe, raportând
consemnările făcute.
Deci, observăm, discutăm Elevii enumeră tipurile de
şi...învăţăm, reamintindu- rădăcini observate, dar şi pe
ne ceea ce de fapt ştiţi! cele colectate de ei.
Adevărul ştiinţific! Citesc datele înscrise pe
fişa de observaţii personale.
Învăţare, A
exersare, Care este partea plantei
evaluare Completează schema
cea mai importantă, fără
continuă pentru rădăcină.
de care planta n-ar exista?
Intuiţi planşa didactică.

Citiţi observaţiile în urma Răspund: tulpina.


experimentului derulat în
timp. Observă că tulpina s-a
( absobţia apei- colorat, semn că apa se
duce către frunze.
experiment 1)
Se completează schema Copiii observă, compară.
pentru rădăcină, cu Completează schema
funcţiile acesteia. pentru tulpină.

B Elevii observă rolul frunzei.


Ghici: Enumeră importanţa
Nu conduc maşina, plantelor în viaţa omului.
conduc apa şi substanţele
hrănitoare.
Observaţi ce s-a întâmplat 3 min
cu planta care a fost pusă
în apă cu cerneală!
( experiment 2 derulat de Copiii observă florile din
Fixarea
învăţător, ca o surpriză pt imagini, constată că au
cunoştinţelor
elevi) ) forme şi culori diferite, că
Intuiţi tulpinile din fructele tăiate ascund
imagini. seminţe, prin care se
Se completează schema asigură înmulţirea
pentru tulpină cu plantelor.
2 min
funcţiile acesteia.
C Raportorul grupei citeşte
Transferul Observaţi imaginea. din fişa de observaţii a
cunoştinţelor Ce se întâmplă? Ce fac experimentului.
frunzele? ( unde, când şi cum s-a
Citiţi observaţiile făcute făcut semănatul, ce au
în urma experimentului 3. observat pe parcursul
Se completează schema experimentului, care este 8 min
pentru frunză cu funcţiile rezultatul măsurătorilor)
acesteia.
D
Evaluarea Observaţi florile din Copiii precizează condiţii
cunoştinţelor imagini. Care este rolul de dezvoltare. 3 min
lor? Elevii comunică idei,
Se completează schema aspecte, păreri.
cu
Aprecieri flori – fructe- seminţe-
inmulţire. Elevii îşi noteză tema,
asupra sarcina de lucru.
desfăşurării
activităţii
Raportaţi activitatea
desfăşurată de grup pe o
perioadă de 4 săptămâni.
Adresez câteva întrebări Elevii lucrează, apoi citesc
legate de ceea ce a rezolvarea corectă.
urmărit experimentul:
observaţii asupra
condiţiilor de creştere a
unei plante. Elevii fac şi ei aprecieri, îşi
exprimă păreri legate de
Ce fel de plante creşteau importanţa cunoştinţelor
în serele de la Grădina despre plante în viaţa lor.
Botanică?
Despre ce am învăţat în
lecţia de astăzi? Spuneţi o
idee care v-a reţinut
atenţia, un aspect ce vi s-a
părut interesant.
Deschideţi manualele la
lecţia despre Părţile
plantei .
Ca temă pentru acasă, veţi
avea de repetat ceea ce aţi
aflat astăzi despre plante
şi de desenat o plantă cu
părţile ei componente.
Primesc fişa de evaluare.
Explic sarcinile de lucru.
Precizez timpul de lucru.
Împreună verificăm
rezolvarea fişei.

Apreciez pozitiv
participarea clasei şi prin
calificative participarea
unor elevi.

Numele ...........................................
Data....................................

Fişă de evaluare
Ştiinţe ale naturii
1 Ce se potriveşte fiecărei părţi a plantei? Uneşte cu o linie.

susţine frunzele, respiră şi transpiră face fructe şi


florile şi fructele seminţe

rădăcina tulpina frunza

conduce apa şi absoarbe apa şi prepară hrana


substanţele hrănitoare substanţele hrănitoare

2 Puneţi în ordine imaginile pentru a obţine dezvoltarea firească a unei plante .


( 5 stadii de dezvoltare a unei plante)

3. Observaţii în derularea experimentului asupra componentelor observabile la


plante.

Fişă de evaluare
Ştiinţe ale naturii

Itemi Calificative
Suficient Bine Foarte bine
1 Identifică parţial ( trei) Identifică majoritatea Identifică corect
funcţiile părţilor plantei funcţiilor( patru) toate funcţiile
(cinci)
2 Ordonează cel puţin trei Ordonează patru etape Ordonează cele
etape şase etape de
dezvoltare a plantei
3 Face observaţii Face observaţii Face observaţii
incomplete pertinente pertinente, de
detaliu
Părţile componente unei plante
( schema lecţiei)
.............................................................................................................
...................
RĂDĂCINA .............................................................................................................
..................
.............................................................................................................
..................

.............................................................................................................
...................
TULPINA ..............................................................................................................
..................
..............................................................................................................
...................

..............................................................................................................
.....................
FRUNZELE ................................................................................................................
...................
................................................................................................................
...................

FLORILE – FRUCTELE –
SEMINŢELE .....................................................................................

SFAT PENTRU
OAMENI ............................................................................................................

Plantele
Fişă de observare individuală
Experiment

Rolul rădăcinii Experiment 1 Constatări


Pune planta în apă.
Citeşte şi notează periodic ( la două-trei
zile) nivelul apei din vas.

Rolul frunzei Experiment 3 Constatări


Unge o frunză cu vaselină.
Introdu în câte o punguţă frunza unsă şi
o altă frunză.
Leagă punguţele la capăt.
Urmăreşte un timp cele două frunze.
Ce constaţi?

Plantele
Fişă de observaţii în grup
Experiment

Grupul ................................................
.................................................
.................................................
................................................
................................................
Seminţe semănate ..........................................
Data însămânţării.............................................
Timp de observaţie............................................

Acţiuni ale grupei Constatări

Urmăriţi transformările seminţelor din


vase

Notaţi părţile componente ale


plantelor din vase

Lungimea
Măsuraţi lungimea şi lăţimea celei mai ...............................................
Lăţimea
mari frunze
..............................................

Faptelor Bune; - realizarea de mini proiecte; - discuţii în grup în baza textelor şi imaginilor
despre tezaurul cultural naţional; - jurnalul personal: impresii notate în timpul orelor; -
miniproiecte de acţiune moral-spirituală.

S-ar putea să vă placă și