Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Data: 12.03.2018
CLASA : a II-a
PROPUNĂTOR: Cătrună Iuliana
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:Şcoala Gimnaziala Furculești
ARIA CURRICULARĂ : Arte si Tehnologii
DISCIPLINA : Arte vizuale si abilitati practice
TITLUL LECŢIEI: Câmp cu maci
TIPUL LECŢIEI : consolidare de priceperi şi deprinderi
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

COMPETENȚE SPECIFICE:
Arte vizuale și abilităși practice:
1.3 Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte
2.3. Realizarea de produse utile și/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.
2.5.Explorarea de utilizări în contexte utile și/sau estetice a obiectelor/lucrărilor realizate prin efort propriu

COMPETENȚE INTEGRATE
 Comunicare în limba română
1.1.Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;
e din universal cunoscut
 Dezvoltare personală
2.1.Exprimarea emoțiilor de baza în situații variate
2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți

OBIECTIVE COGNITIVE:
-să utilizeze corect şi adecvat instrumentele de lucru;
-să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat;
-să asambleze și să lipească corect,
-să aprecieze calitatea produselor finite, în funcţie de criterii simple date, prin raportare la produsul model.
-să descrie acţiunile desfăşurate în cadrul fiecărei etape a realizării produsului
RESURSE:
Strategia didactică:
a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, problematizarea, lucrul individual
b) Forme de organizare : frontală, individuală
c) Mijloace de învăţământ : produs model, lipici, acuarele, foarfecă, hârtie glasată, acuarele
Temporale : 45 minute
Resurse umane: 15 elevi
Bibliografie:
 Curriculum Naţional
 Lucian Ştefan, Gabriela Dorobanţu – Ghid metodic privind proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare- învăţare- evaluare, Ed Aramis
MOMENTELE OB. STRATEGII EVALUARE
LECŢIEI OP. DEMERSUL DIDACTIC DIDACTICE
METODE MIJLOACE
1. Moment coală, lipici,
organizatoric  Pregătirea materialelor necesare desfăşurării conversaţia hârtie
activităţii creponat,
1 min.  Asigurarea ordinii şi a liniştii acuarele
2. Captarea  Port o scurtă discuție cu elevii legată de drumul
atenţiei pe care l-a parcurs Dorothea și prietenii ei și anume
7 min. câmpul de maci. conversaţia
3. Anunţarea  Pornind de la discuția despre câmpul cu maci, conversaţia
titlului şi elevii sunt invitaţi să realizeze o interpretare a
enunţarea acestuia.
obiectivelor  Elevilor li se explică faptul că, în această oră,
vor confecţiona din hârtie creponată un câmp cu
3 min. maci prin tehnica decupării, lipirii hârtiei şi
îmbinând, tehnici învățate la abilităţi practice. La
final vor aprecia calitatea lucrărilor, în funcţie de
criteriile de realizare enunţate, dar şi prin
comparare cu produsul model realizat de către
învățătoare cât şi cu cele ale celorlalţi colegi.
4. Dirijarea Fiecare copil va avea pe masă materialele explicaţia
învăţării necesare.
 Prezentarea produsului model şi expunerea
O.1 acestuia în faţa clasei pentru a putea fi uşor conversaţia observarea
vizualizat (d-na învățătoare va realiza împreună cu produsul sistematică a
elevii lucrarea, pas cu pas și apoi o afișează). demonstraţia model elevilor
Demonstrarea şi  Se intuiesc fazele lucrării de către elevi, fiind (verbalizarea
explicarea O.2 aduse completări necesare de către învăţătoare: etapelor
modului de produsului)
lucru  Demonstrez elevilor tehnica de lucru: se
decupează cercuri din hârtie creponată pe
7 care le voi lipi pe planșa pictată în verde.
min. După lipirea acestora voi decupa casa lui
Dorotheea pe care o voi lipi pe planșă .
 Explic elevilor faptul că tehnica de lucru se
află în strânsă legătură cu respectarea etapelor
de lucru. Dacă etapele sunt respectate pas cu
pas, produsul final va fi foarte reuşit.
Norme de
protecţia muncii Se enumeră regulile ce trebuie respectate în
realizarea lucrării: utilizarea corectă şi atentă a
instrumentelor de lucru, plăcuta îmbinare a instructajul
1 min. materialelor şi culorilor, aspectul estetic al
produselor finale, încadrarea în timpul de lucru.
Copiilor li se reamintesc următoarele: Coală de
- veți lucra îngrijit, fără a împrăştia resturile de hârtie, lipici,
hârtie şi a murdări mobilierul de pastă de lipit; şabloane,
- folosiți şerveţelul pentru a îndepărta eventuala hartie
murdărie; creponată
Distribuirea şi  Pot veni cu idei personale în realizarea
intuirea produsului, fără a se îndepărta însă de tema
materialului propusă.
didactic O2 Cer elevilor să denumească materialele şi
instrumentele aflate pe bănci.
4 min.  La cererea, elevilor descriu fazele lucrării.

Exerciţii Spor la lucru !


pregătitoare Pe parcursul realizarii lucrarilor elevii vor audia
pentru diferite cântecele Somewhere over the rainbow
încălzirea Supraveghez activitatea copiilor și lucrez lucrarea tema de lucru
muşchilor mici O1 împreună cu ei. practică în clasă
ai mâinii O3 Reamintesc modul şi etapele de lucru. (câmp cu
1 min O4 Ajut pe cei care întâmpină greutăţi în realizarea maci)
Executarea lucrării.
lucrărilor Dau indicaţii individuale.
15 min. Corectez eventualele greşeli.
Elevii apreciază aspectul lucrărilor confecţionate evaluarea ,
5. Analiza O4 de colegi, ghidându-se după criteriile de realizare autoevaluare
lucrărilor menționate în clasă. Turul a
3 min  Se autoapreciază şi caută utilitatea propriului galeriei
produs. aprecieri
 Se realizează turul galeriei pentru a se face verbale
aprecieri despre lucrări

6.Încheierea aprecieri
activităţii  Aprecieri generale şi individuale verbale
3 min.  Strângerea materialelor şi curăţarea locului de
lucru

S-ar putea să vă placă și