Sunteți pe pagina 1din 25

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Giurgiţa

DATA: 4.04. 2019

CLASA: a II-a B

Prof. înv. primar: Vasile Denisa Ileana

ARIA CURRICULARĂ: LIMBA SI COMUNICARE

DISCIPLINA :Comunicare in limba romană

UNITATEA DE INVATARE : ,, Bun venit, Primăvară ! ,,

SUBIECTUL LECTIEI TEXTUL,, Buburuza ,, după Eugen Jianu

TIPUL LECTIEI : achiziţii de noi cunoştinţe si formare de competenţe

FORMA DE REALIZARE : activitate integrată

COMPETENȚE SPECIFICE:
 CLR
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut

DISCIPLINE INTEGRATE:
 DP
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă

 MM
2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitiv.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE

CLR
 O1- să citească fluent, corect, conştient şi expresiv textul ,,Buburuza” – după Eugen Jianu;
 O2 - să-şi însuşească elementele unui text(titlu, alineat, autor), dar şi aşezarea unui text narativ în pagină;
 O3 - să identifice personajele din textul citit pe baza citirii explicative
 O4 - să formuleze enunţuri cu ajutorul unor cuvinte noi pe baza explicaţiilor date;
DP
 O5-să înţeleagă legătura dintre emoţii şi comportamente.
 O6- să utilizeze în comunicarea cu ceilalţi a unor modalităţi simple de ascultare activă: contact vizual, postură adecvată,
intonaţie .
MM
 O7-să reproducă corect textul şi melodia unui cântec cunoscut

STRATEGII DIDACTICE:

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, observatia, exerciţiul, jocul didactic , metoda ciorchinelui.

RESURSE MATERIALE: coli flipchart, fise de lucru, caiete

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.

RESURSE TEMPORALE: 45 minute

RESURSE UMANE -15 elevi

BIBLIOGRAFIE:
„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba română, Muzică și mișcare, Dezvoltare personală, aprobată prin ordinul
ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba română-manual pentru clasa a II-a/Autori: Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu/Grup Editorial ART-2014
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Etapele C.S Op. Conţinutul
Ora 1
instructiv-educativ/invatarii Strategii didactice Evaluare
lecţiei
Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare

1 Moment - Se asigură condiţiile necesare unei desfăşurări


organizatoric optime a lecţiei
1 min -Se asigură ordinea si disciplina, se pregătesc
materialele necesare
2Verificarea CLR - Se verifică tema şi lecţia avută pentru astăzi. Conversaţia Fişă de frontal Observaţia
temei lucru
3.1
2 min.
3.Reactualiza CLR -se verifică cunoştinţele dobândite anterior cu Conversaţia Fişă de individual Observaţia
re cunoştinţe ajutorul unei fişe de lucru (Anexa1) lucru
5 min 2.3

4.Captarea CLR O4 -Voi cere elevilor să spună cât mai multe Metoda Coală frontal Observaţia
atenţiei cuvinte despre primăvară, structurate pe ciorchinelui flipchart
1.2
10min. următoarele tematici: schimbări în
natură,sărbători, activitatea vieţuitoarelor,
activitatea oamenilor. Pe baza răspunsurilor
elevilor se va completa ciorhinele desenat pe
coala de flipchart.(Anexa 2)
MM
O7 -se intonează cântecul Culorile
2.1
5.Anunţarea -Astăzi, în cadrul orei de limba română vom Conversaţia frontal
temei şi a citi textul „Buburuza” după Eugen Jianu .
obiectivelor -Se scrie titlul lectiei si autorul pe tablă si se
1 min.
anuntă principalele obiective ale lectiei.

Citirea ilustraţiei: Explicaţia Manual Frontal


Se discută imaginea corespunzătoarea textului.
6.Dirijarea
Lectura model a textului :
procesului CLR O1 -se citeşte model textul
de exersare Citirea textului de către elevi :
a 3.1 O2 - Solicit elevilor sǎ citeascǎ în gând textul Individual
competentel Buburuza, dupǎ Eugen Jianu şi sǎ sublinieze
or 2.3 O5 cuvintele necunoscute .
20 min. -Se vor adresa câteva întrebări cu caracter
DP generalizator pentru a vedea daca elevii au
înţeles textul:
2.2
- Care este titlul textului?
- Câte alineate are acest text?
-Ce anotimp este înfăţişat în text?
- Care sunt semnele primaverii?
Exersarea actului citirii:
-citire în lanţ, pe roluri, citire selectivă Exerciţiul
-cer elevilor citirea fragmentului în care sunt
prezentate semnele primăverii.
-citirea fragmentului în care este descrisă
buburuza
- Citeşte propoziţia la sfârşitul căreia se
găseşte semnul exclamării. Ce exprimă această
propoziţie?
- Citeşte propoziţia care se sfârşete cu semnul
două puncte(:). Ce ne anunţă acest semn? În ce
alte situaţii mai folosim acest semn?
-Le cer să identifice personajele textului.
Decodarea textului: Vocabular
Sunt identificate cuvintele noi (crâng, a
deretica, larmă) şi expresiile noi.
Cuvintele noi se scriu în vocabular.

Joc didactic- Scaunul intervievatului


7Asigurarea CLR O6 frontal
retenţiei şi Un elev va lua loc pe scaun, în faţa clasei şi Jocul didactic
transferului 2.3 va răspunde întrebărilor despre conţinutul
lecţiei adresate de colegii din bănci, care sunt
5 min reporterii.

8.Încheierea -Se reaminteşte titlul textului studiat Conversaţia Observaţia


activităţii. -Se fac aprecieri generale asupra participării
activităţii elevilor la lecţie.
elevilor
1 min

ANEXA 1

Ne amintim grupurile de sunete învăţate!


1. Scrie cuvintele corespunzătoare imaginilor de mai jos, apoi desparte cuvintele în silabe.
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

2.Subliniază forma corectă:


 Mihai Eminescu este cel mai mare poet / poiet român .

 Alina este o elevă ambiţioasă / ambiţiuasă .

 Ia / Ea cantă la pian de la patru ani .

 Mioara ia / ea o carte din bibliotecă.

 Fetele au luat/ loat premiul al doilea.


ANEXA 2
Activitatea oamenilor Schimbări în natură

PRIMĂVARA

Activitatea vieţuitoarelor Sărbători

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Giurgiţa
DATA: 4.04. 2019

CLASA: a II-a B

Prof. înv. primar: Vasile Denisa Ileana

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare

DISCIPLINA :Comunicare in limba romană

UNITATEA DE INVATARE : ,, Bun venit, Primăvară ! ,,

SUBIECTUL LECTIEI : Textul liric ,, Buburuza ,, după Eugen Jianu

TIPUL LECTIEI : achiziţii de noi cunoştinţe si formare de competenţe

FORMA DE REALIZARE : activitate integrată

COMPETENȚE SPECIFICE:

 CLR
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază

DISCIPLINE INTEGRATE:

 DP
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
CLR
 O1- să găsească cuvintele cu sens opus celor date.
 O2- să recunoască vocalele şi consoanele din exerciţii.
 O3- să formuleze propoziţii cu cuvintele date
 O4- să găsească însuşiri potrivite cuvintelor .
DP
 O5-să înţeleagă legătura dintre emoţii şi comportamente.
 O6- să utilizeze în comunicarea cu ceilalţi a unor modalităţi simple de ascultare activă: contact vizual, postură adecvată,
intonaţie .

STRATEGII DIDACTICE:

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, observatia, exerciţiul.

RESURSE MATERIALE: fise de lucru, caiete, rebus.

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.

RESURSE TEMPORALE: 45 minute

RESURSE UMANE -15 elevi

BIBLIOGRAFIE:
„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba română, Dezvoltare personală, aprobată prin ordinul ministrului Nr.
3418/19.03.2013
Comunicare în limba română-manual pentru clasa a II-a/Autori: Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu/Grup Editorial ART-2014
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Ora 2

Etapele C.S Op. Conţinutul instructiv-educativ/invatarii Strategii didactice Evaluare


lecţiei
Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare

1 Moment Se asigură condiţiile optime pentru buna Conversaţia


organizatoric desfăşurare a lecţiei: pregătirea materialului
1 min didactic şi stabilirea liniştii.
4Captarea CLR O1 Se realizează cu ajutorul rebusului din anexa 3. Explicaţia Fişă de Frontal Aprecieri
atenţiei 4.1 Fiecare elev va primi o fişă cu un rebus în care lucru verbale
trebuie să completeze rubricile uilizând cuvinte
5 min.
cu sens opus celor date.
5Anunţarea -Elevii sunt anunțați că în această oră vor Conversaţia
temei şi a rezolva diverse exerciții pe baza textului
obiectivelor ,,Buburuza” după Eugen Jianu.
1 min.

6.Dirijarea CLR O2 - se împarte câte o fişă la fiecare elev. Exerciţiul Manual Frontal Observarea
procesului 4.1 O3 - se lucrează exerciţiile după fişă la tablă şi în sistematică
de exersare 4.2 O4 caiete. Fişă de
a DP ( Anexa 4) lucru
competentel O6
2.1
or
2.2
35 min.
În prima oră am citit textul ,,Buburuzaˮdupă Conversaţia Manual Observarea
7Asigurarea CLR Individual
Eugen Jianu. Citiți în gând al treilea fragment sistematică
retenţiei şi și subliniați toate cuvintele care cuprind
transferului 3.1 grupurile de litere în aceeaşi silabă: ea, oa, ia,
ie, ua.
2 min

8.Încheierea -Se precizează tema pentru acasă : Conversaţia Manual Frontal Observaţia
activităţii. ex.7 ,pag 101
activităţii
elevilor -Se fac aprecieri generale asupra participării
1 min elevilor la lecţie.

ANEXA 4 Fişă de lucru


1. Asociaţi cuvintelor date cel puţin câte două însuşiri :
primăvara , soare, buburuză, frunză , copil

2. Alcătuiţi propoziţii utilizând cuvintele: crâng,soare, gălăgie, buburuză.

3. Transcrieţi fragmentul, înlocuind cuvintele subliniate cu sinonime (sinonime = cuvinte cu acelaşi înţeles).
S-au întors păsările călătoare. Crângul e plin de larma lor veselă. Albinele deretică stupul. Mieii
zburdă pe pajşte.

Buburuza cea mică şi roşie a ieşit din crăpăturile scoarţei copacului.

4. Transcrie – din text – propozoţia care arată ce a aflat buburuza de la copil. Subliniază cu o linie vocalele şi
cu două linii consoanele.

5. Găseşte cuvinte:

vvv- ..................... cvcv - ..................... vcv - .................... cvc - ................................


1.
ANEXA 3
2.
REBUS

COMPLETEAZĂ RUBRICILE
3.
UTILIZÂND CUVINTE CU SENS
OPUS CELOR DATE
4.

5.

6.

7.

8.
1. necaz
2.
mur
dar
3. urcă
4. fricos
5. drept
6. dulce
7.
învel
it
8.
priet
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Giurgiţa

DATA: 04.04. 2019

CLASA: a II-a B

Prof. înv. primar: Vasile Denisa Ileana

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe

DISCIPLINA :Matematică şi explorarea mediului

UNITATEA DE INVATARE : ,, Călător pe aripile imaginaţiei,,

SUBIECTUL LECTIEI : Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale 0-100- recapitulare.

TIPUL LECTIEI : recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor.

FORMA DE REALIZARE : activitate integrată

COMPETENȚE SPECIFICE:

MEM

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate.


1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs,
factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, , =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme.
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte,
imagini sau reprezentări schematice

DISCIPLINE INTEGRATE :

DP 2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate


2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

MEM:

 O1: să utilizeze terminologia matematică în rezolvarea unor exerciții și probleme (factori, produs, deîmpărțit, împărțitor, cât,
jumătate, sfert etc.);
 O2: să rezolve corect exercițiile de înmulțire şi de împărţire (în concentrul 0-100) utilizând algoritmii specifici;
 O3: să argumenteze modul de rezolvare al sarcinilor, utilizând terminologia matematică.
DP

 O5: să participe cu interes la activitate.

STRATEGII DIDACTICE:

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, observatia, exerciţiul, jocul didactic.

RESURSE MATERIALE:coli flipchart, fise de lucru ,creioane colorate, planșă demonstrativă.

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.

RESURSE TEMPORALE: 45 /50 minute


RESURSE UMANE -15 elevi

BIBLIOGRAFIE:

 DESFĂŞURAREA
Programa şcolară pentru disciplina LECŢIEI
MATEMATICĂ și EXPLORAREA MEDIULUI - Clasa a II-a
 Angelica Gherman,Culegere de exerciţii şi probleme de matematică pentru clasele I-IV,Ed.Elis,Bucureşti (2007)

Etapele C.S Op. Conţinutul instructiv-educativ/invatarii Strategii didactice Evaluare


lecţiei
Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare

1 Moment Se pregătesc materialele necesare unei bune


organizatoric desfășurări a activității didactice.
1 min

2Verificarea Verificarea temei se realizează prin citirea în Conversaţia Fişă de Frontal Aprecieri
temei lanţ a exerciţiilor. lucru verbale
5 min.
3.Reactualiza MEM O1 Verificarea cantitativă și calitativă a temei. Se Conversaţia Frontal Observarea
re cunoştinţe reactualizează cunoștințele elevilor cu sistematică
5 min 1.6
“exerciții de antrenare a minții”.
-Cum se numesc numerele care se împart?
- Care este rezultatul împărţirii?
- Cum se numește rezultatul înmulțirii?
- Numerere care se înmulțesc se numesc......
- Semnele care arată operația de înmulțire este?

4Captarea MEM Se va realiza cu ajutorul următorului exerciţiu: Exerciţiul Coală Frontal Observarea
atenţiei 1.5 Dintr-un trunchi de copac au ieşit la soare mai sistematică
10 min. multe gărgăriţe,astfel : flipchart
- luni- 4 gargăriţe;
- marţi – de 5 ori mai multe gargăriţe decât
luni
- miercuri – de 2 ori mai puţine decât marţi
- joi – suma dintre luni şi marţi
- vineri – diferenţa dintre joi şi marţi
- sâmbătă – de 4 ori mai multe decât vineri
- duminică - cel mai mare număr natural par
format dintr-o cifră
Câte gărgăriţe au ieşit la soare ?
Completaţi tabelul.

L M M J V S D T

5Anunţarea -Astăzi, la ora de matematică, vom rezolva Conversaţia


temei şi a diverse exerciții de înmulțire şi împărţire,
obiectivelor exerciții în care trebuie sa respectăm ordinea
1 min.
efectuării operațiilor, vom rezolva probleme.

-Se trece la desfăşurarea jocului didactic "Să Conversaţia Coală Frontal Observare
ajutăm Soarele! " flipchart sistematică
6Dirijarea MEM O1 Exerciţiul
Copiii vor ajuta Soarele să strălucească cât mai
procesului
puternic. Fiecare copil va extrage câte o
de exersare 1.5 O2 Joc didactic
a floricică şi va rezolva exerciţiul scris pe petale,
competentel iar pentru fiecare răspuns corect copacul va
5.2 O5
or înflori.
Distribui elevilor fișe de lucru.
20 min. Aceștia vor rezolva cerințele, iar dacă vor
întâmpina dificultăți le voi da indicații.
7Asigurarea Conversaţia
Se verifică corectitudinea rezultatelor din fișa Aprecieri
retenţiei şi
transferului
de lucru. verbale

2 min

8.Încheierea Fac aprecieri individuale și colective cu privire Conversaţia


activităţii. la modul in care au participat la activitate.
1 min
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Giurgiţa

DATA: 4.04. 2019

CLASA: a II-a B

Prof. înv. primar: Vasile Denisa Ileana

ARIA CURRICULARĂ: Arte

DISCIPLINA : Arte vizuale şi abilităţi practice

UNITATEA DE INVATARE : ,, Bun venit, Primăvară ! ,,

SUBIECTUL LECTIEI : Buburuza

TIPUL LECTIEI : Formare de priceperi şi deprinderi.

FORMA DE REALIZARE : activitate integrată

COMPETENȚE SPECIFICE:

AVAP

2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse context


2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile

DISCIPLINE INTEGRATE :

CLR
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

AVAP

 O1 Să denumească materialele folosite în realizarea lucrării.


 O2 Să precizeze etapele de lucru parcurse pentru realizarea lucrării.
 O3 Să mânuiască atent, eficient și cu îndemânare instrumentele și materialele de lucru.
 O4 Să exprime păreri cu privire la lucrările colegilor și la cea proprie.

CLR

 O5 să înţeleagă indicaţiile primite şi să manifeste o reacţie corespunzătoare la acestea.

STRATEGII DIDACTICE:

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, observatia


RESURSE MATERIALE: tub hârtie, coli colorate, hârtie creponată, ochi mobile, foarfecă.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.
RESURSE TEMPORALE: 45 /50 minute
RESURSE UMANE -15 elevi

Bibliografie:

1. Cojocariu, V.M. - Teoria şi metodica instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002
2. ***Curriculum Naţional – Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S, 2012
3. Stan, L., Stan, I. - Abilităţi practice.Ghid metodologic, clasele I-IV, Editura Aramis, 2002.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele C.S Op. Conţinutul instructiv-educativ/invatarii Strategii didactice Evaluare


lecţiei
Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare

1 Moment -Asigurarea condiţiilor optime pentru buna


organizatoric desfăşurare a lecţiei şi pregătirea materialelor
5 min
necesare.

2.Captarea CLR O5 - O realizez cu ajutorul ghicitorii: Conversaţia Frontal Observaţia


atenţiei 1.1
3 min. Cu rochiţa înfoiată,
Roşie, îmbulinată,
Stă pe-o frunză azi la soare
Ce insectă este oare?
                        (Buburuza)

3.Anunţarea Se va aduce la cunoştinţă elevilor că subiectul Conversaţia


temei şi a lecției este Buburuza.
obiectivelor

2 min. Se explică ,pe înţelesul elevilor obiectivele


lecţiei.
4.Dirijarea AVAP O1 - Prezint apoi lucrarea model.(Anexa 5) Explicatia Coli colorate, Frontal
procesului
de exersare 2.1 O2 - Orientez atenţia elevilor spre etapele de Demonstratia tub de hârtie,
a realizare a lucrării:
competentel 2.3 O3 ochi mobili,
 Decuparea aripilor;
or
 Îmbrăcarea tubului cu hârtie creponată
hârtie
30 min.  Decorarea aripilor;
 Lipirea aripilor pe tubul de hârtie; creponată
 Lipirea ochilor mobili pe tubul de
hârtie;
 Lipirea antenelor.

-Rog elevii să repete etapele de realizare a Exerciţiul


lucrării practice .

- Cer numirea materialelor cu care vor lucra.

- Voi însoţi elevii în realizarea buburuzei cu


îndrumările şi explicaţiile necesare atât
individual cât şi colectiv (atunci când va fi
cazul).
Observarea
- Se urmăreşte capacitatea elevilor de a folosi
sistematică
corect materialele necesare, de a respecta
etapele de lucru şi de a se încadra în spaţiul
oferit de fiecare element.

AVAP
5.Asigurare Analiza lucrărilor. Analiza
O4 Conversaţia
a retenţiei şi 2.3 Expoziţie cu lucrările realizate. Frontal produselor
transferului Se vor aprecia lucrările după diferite criterii. activitatii
Exemplu: dacă elevii au lucrat îngrijit.
3 min

6.Încheierea - Se fac aprecieri individuale şi colective cu Conversaţia Frontal


activităţii. privire la participarea elevilor la lecţie, la
2 min
corectitudinea cu care au realizat lucrarea
,,Buburuza” sub aspect estetic şi creativ.
ANEXA 5

S-ar putea să vă placă și