Sunteți pe pagina 1din 6

Clasa: I

ŞcoalaGimnazială „Miron Costin” Suceava


Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Comunicare în limba română
Unitatea de învăţare: Cuvântul- element de comunicare.
Literele mari şi mici ale alfabetului
Tipul lecţiei: integrat
Subiectul : Consolidare- Sunetele şi literele:
a ,A; m, M; u.U; n, N; i, I; e, E; r, R.
SCOPUL

 verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre sunete/litere, funcţia


acestora în compunerea cuvintelor şi a propoziţiilor.

OBIECTIVE OPERATIONALE :
O1: să pronunţe corect sunetele în vederea dezvoltării auzului
fonematic;
O2: să dea exemple de cuvinte care conţin sunetele a, m, u, n, i, e, r;
O3: să identifice literele învăţate ;
O4 :să ordoneze logic cuvintele în propoziţie (jocuri);
O5: să reprezinte grafic propoziţii, cuvinte, silabe, sunete;
O5: să citească clar, corect;
O6: să facă corespondenţa între imagine şi cuvântul reprezentat ;
O7: să coreleze sunetul cu litera în procesul citirii şi al scrierii;
O8: să identifice propoziţia enunţiativă şi propoziţia interogativă;
O8: să participe activ la lecţie şi la munca în echipă, să-şi asume
diferite roluri în cadrul grupului.
Strategii didactice:

2
a) Metode şi procedee didactice: metoda fonetico-analitico-sintetică,
brainstorming-ul, conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul, munca
independentă , problematizarea, jocul de rol, cubul.

b) Materiale şi mijloace didactice : planşe, fişe de lucru , bradul


alfabetar, abecedarul, auxiliare didactice „Să dezlegăm tainele textelor
literare” Editura Carminis, coli de flipchart, coală de polistiren, tablă
magnetică cu litere, portofoliile elevilor, diplome, cizmă.

c) Forme si tehnici de evaluare: observaţia sistematică, proba orală,


autoevaluare, evaluare de către colegi, diplome .

BIBLIOGRAFIE

 Carmen Iordăchescu- SĂ DEZLEGĂM TAINELE TEXTELOR


LITERARE, Editura Carminis, Piteşti, 2004;
 A, B, C- CULEGEREDE EXERCIŢII, JOCURI DIDACTICE,
POEZII, CÂNTECE, POVEŞTI, GHICITORI ŞI PROVERBE, Casa
Editorială Regina, Iaşi, 2001;
 Anatol Ciocanu- ÎNVĂŢAŢI, COPII, CU-NCETUL LITERELE,
ALFABETUL, Chişinău, Literatura Artistică, 1990;
 Constantin Cucoş- PEDAGOGIE, Editura Polirom, Iaşi, 2002;
 Dorina Sălăvăstru- PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI, Editura Polirom,
Iaşi, 2004.

EVENIMENTUL CONŢINUTUL STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC ŞTIINŢIFIC DIDACTICE (instrumente

3
şi indicatori)
Crearea condiţiilor optime
I. EVOCAREA pentru buna desfăşurare a observarea
1. Moment activităţii: instructajul comportamentului
organizatoric - aerisirea sălii
-pregătirea materialului

- Se va preciza titlul lecţiei conversaţia


2. Reactualizarea anterioare, „Sunetul şi litera R
cunoştinţelor mare de tipar”; citirea textului din
- Se va citi lecţia integral din abecedare şi
abecedare/ selectiv din auxiliarul metoda fonetico- selectiv din
didactic; analitico-sintetică auxiliarul didactic;
- Se exemplifică cuvinte cu
sunetul „r” la început, la
mijlocul şi la sfârşitul acestora; exerciţiul
- Se recită poezia cu sunetul „r”. recitarea poeziei
memorarea
Se prezintă copiilor textul conversaţia recunoaşterea
3. Captarea si adaptat „Povestea literelor”. literelor
orientarea atenţiei (anexa 1) expunerea prezentate

se urmăreşte
4. Anunţarea temei Se anunţă titlul lecţiei capacitatea
şi a obiectivelor „Recapitularea sunetelor şi conversaţia copiilor de a
literelor învăţate”: a, m, u, asculta si de a
înţelege
n, i, e, r;
II. REALIZAREA Joc didactic: „Găseşte litera” asocierea literei cu
SENSULUI Copiii, prin metoda cubului, cubul sunetul
vor fi dirijaţi să identifice pe
5. Dirijarea învăţării planşă literele despre care s-a
pomenit în textul audiat, la conversaţia
coşuleţ globurile- litere pentru
bradul- alfabetar, la tabla
Comunicare orală magnetică. problematizarea
Prezintă cântece şi poezii poezii şi cântece
despre sunetele şi literele
învăţate.

Joc didactic ”Uniţi literele/ identificarea


silabele scrise de mână cu cele literelor şi a
corespunzătoare de tipar”. munca independentă silabelor
Comunicare orală şi Pe fişe de lucru se rezolvă
scrisă cerinţa individual, apoi se explicaţia
lucrează la tablă. (anexa 2)

Joc exerciţiu: “Găseşte


cuvântul potrivit”. identificarea
Elevii vor identifica pe tablă exerciţiul cuvintelor
cuvintele scrise în coloane.

Jocul silabelor: „Silabele citirea şi


vesele”. Despart cuvintele în despărţirea în

4
silabe şi marchează fiecare sunet silabe a
printr-un punct. (anexa 2) munca independentă cuvintelor,
Se spun ghicitori despre marcarea
sunetele/ literele învăţate. sunetelor

Scrie în steluţă numărul exerciţiul


silabelor fiecărui cuvânt.

Joc didactic „Ştafeta jocul didactic numărarea


propoziţiilor”: silabelor
Se împart elevii în grupe şi se
cere fiecărei grupe să privească
planşa şi să alcătuiască enunţuri exerciţiul
legate de săniuş, astfel: alcătuirea de
- prima grupă: propoziţii formate enunţuri logice
din două cuvinte;
- a doua grupă: propoziţii
formate din trei cuvinte;
- a treia grupă: propoziţii brainstorming-ul
formate din mai mult de trei
cuvinte.
Se analizează fiecare enunţ în
parte, cu întreaga clasă,
identificându-se numărul exerciţiul pe echipe
cuvintelor prin bătăi din palme.
Se alcătuiesc propoziţii analiza fonetică a
enunţiative, care vor fi unei propoziţii
transformate în propoziţii
interogative.
Se discută structura propoziţiei
precum şi semnificaţia semnelor
de punctuaţie: „punct” şi identificarea
„semnul interogativ”. tonului enunţiativ/
Recunoaşterea semnelor de conversaţia interogativ al
punctuaţie pe stelaj. propoziţiilor
Joc de rol:
- Irina are mure? explicaţia
- Nu. Aura are mere. aprecierea verbală

- E nenea Manea? exerciţiul realizarea unui


- Nu. E nenea Nae. dialog între colegi

- Ea e Ema? joc de rol diplome


- Nu. Ea e Ina. (anexa 4)
Se va propune rezolvarea
III. REFLECŢIA cerinţelor exerciţiului de pe fişa conversaţia evaluarea prin
de lucru. sinteza parţială.
6. Evaluare Se vor face exerciţii de încălzire
a muşchilor mici ai mâinilor. exerciţiul
Joc „Care este propoziţia?”
Se propune completarea
ghetuţelor confecţionate de
copii la orele de abilităţi
practice, respectiv educaţie
plastică, dar împodobite de Moş munca independentă ordonarea

5
Nicolae şi aduse în cizma sa cuvintelor
pentru transcrierea corectă a
propoziţiei: „Aura are mure.”,
după ordonarea cuvintelor la
stelaj.(anexa2)
Se fac aprecieri generale şi
7. Încheierea lecţiei individuale privind aspectul
corectitudinii răspunsurilor, conversaţia aprecierea
participării la lecţie şi asupra
comportamentului copiilor.

S-ar putea să vă placă și