Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DIDACTIC

Data: 21.03.2018
Unitatea de învățământ:
Clasa:I A
Învățător:
Unitatea de învățare: Activități la școală
Aria curriculară: Tehnologii
Disciplina:Arte vizuale și abilități practice
Subiectul lecției: Flori de primăvara
Forma de realizare:activitate integrată
Tipul lecției: de formare de priceperi și deprinderi
Competențe specifice:
*Arte vizuale și abilități practice:
1.1 Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate
de forme artistice;
1.3 Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;
2.1 Identificarea unor caracteristici/ proprietăți ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut;
*Comunicare în limba română:
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute
*Muzică și mișcare:
1.4 Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2,alcătuite din formule
ritmico-melodice simple și repetate.
Obiective operaționale:
O1- să decupeze după contur diferite forme;
O2- să utilizeze corect materialele necesare realizării lucrării;
O3- să realizeze lucrările respectând tehnica de lucru și indicațiile primite;
O4- să analizeze după criteriile stabilite lucrările realizate.
Resurse:
I. Metodologice
Strategii didactice
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, observația, demonstrația
Mijloace de învăţământ: hârtie colorată, foarfecă, lipici, șabloane cu picături; laptop, imagini.
Forme de organizare: frontal, individual.
II. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale;
III.Temporale
- 40 minute activitatea propriu-zisă
- 5 minute activităţi recreative.
IV.Umane - 18 elevi.

V. Bibliografice:
1. Jenei, Georgeta, Bârlovan, Anemaria, Lăutaş, Rodica, ,,Sunt meşter mare! – Colaje
pentru copii cu vârste între 6 şi 10 ani”, Editura Erc Press, Bucureşti, 2006
SCENARIU DIDACTIC

Ob STRATEGIA DIDACTICĂ
Nr. ETAPELE . CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII EVALUARE
crt. LECȚIEI op. Metode și Resurse Forme de
procedee material organizar
e e
1. Moment Se asigură condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a frontal
organizatoric lecţiei. Se pregătesc materialele necesare pentru
1 min. activitate.

2. Captarea atenției Captare atenției se va realiza printr-o poveste: „Picătura conversația imagini frontal observare
10 min. PIC-PIC”. laptop sistematică
Se adresează elevilor întrebări pe baza povestirii audiate.
3. Anunțarea temei Astăzi, la ora de abilități practice, vom realiza un colaj conversația frontal
1 min. de flori alcătuite în întregime din picături de diferite
mărimi.
4. Dirijarea 1. Prezentarea și intuirea lucrării model: conversația lucrare observare
învățării Se prezintă elevilor lucrarea model. Se intuiesc explicația model frontal sistematică
25 min. materialele necesare realizării lucrării: hârtie colorată, demonstrația șabloane individual aprecieri
lipici, foarfecă. cu verbale
2. Explicarea și demonstrarea tehnicii de lucru: picături
Se decupează picături de diferite mărimi și de diferite hârtie
culori, apoi se lipesc pe o coală neagră sub forma unei colorată
flori. foarfecă
lipici

O1 3. Realizarea lucrării de către elevi:


O2 Elevii realizează lucrările sub atenta îndrumare a
O3 învățătoarei. Aceștia au posibilitatea de a-și manifesta
creativitatea, nefiind necesar să realizeze o lucrare
asemănătoare cu modelul prezentat. Li se atrage atenția
asupra faptului că lucrarea lor trebuie să aibă un aspect
îngrijit.

5. Evaluarea O4 Se prezintă criteriile de evaluare a lucrărilor: finalizarea conversația lucrările frontal


lucrărilor lucrării, corectitudinea execuţiei,aspectul estetic, elevilor
5 min. originalitatea lucrării.
Se expun lucrările finalizate. Elevii analizează și
evaluează lucrările colegilor, cât și propriile lucrări.

6. Activitate în Se interpretează cântecelul „ Floricică de pe șes”. cântec frontal observare


completare laptop sistematică
2 min.
7. Încheierea Se strâng materialele folosite în timpul activității. Se fac conversația frontal aprecieri
activității aprecieri generale şi individuale asupra participării verbale
1 min. elevilor la lecţie.

S-ar putea să vă placă și