Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA
MEDIULUI

PROIECT DIDACTIC
PROF. ÎNV. PRIMAR: Mititel Ioana Lavinia
DATA: 10.12.2019
ŞCOALA: Liceul Tehnologic Telciu
CLASA: a II-a B
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
UNITATEA TEMATICĂ: Tradiții, obiceiuri, sărbători...
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
SUBIECTUL: Probleme de înmulțire cu numere de la 0 la 100 : Înmulțirea cu 5
TIPUL LECŢIEI: transmitere de noi cunoștințe
DISCIPLINE INTEGRATE: MEM,CLR,DP.
DURATA: 45 de minute
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:
Matematică și explorarea mediului:
1.4-să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu numere naturale mai mici decât 100;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest,
descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea
şi/sau compunerea de probleme
2.3-să exploreze modalităţi de efectuare a înmulţirii sau împărţirii în concentrul 0-100 folosind diferite
tipuri de grupări şi reprezentări
2.5-să exploreze modalităţi variate de a compune şi descompune numere naturale mai mici decât 1000
3.1-să exprime clar şi concis semnificaţia calculelor făcute în rezolvarea unei probleme

Comunicare în Limba Română


2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut

Dezvoltare Personală
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
2.2.Utilizarea unor elemente de ascultare activă
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi

OBIECTIVE GENERALE: formarea şi dezvoltarea deprinderilor de efectuare a înmulţirii în concentrul 0-


100, folosind diferite tipuri de grupări şi reprezentări.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul și la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
O1 -să perceapă materialul de observat, analizându-l pe baza antrenării multilaterale a
analizatorilor.
O2–să rezolve corect problema în versuri utilizând imagini și reprezentări;
O3 -să utilizeze corect terminologia: factori, produs, înmulțire;
O4 - să asocieze adunarea repetată de termeni egali cu operația de înmulțire
corespunzătoare,având ca suport tabelul triunghiular al înmulțirii cu 5;
O5 - să gasească indiciul respectând codul dat;
O6 - să colaboreze în echipă pentru rezolvarea sarcinilor de lucru;

STRATEGII DIDACTICE:
I.Metode/tehnici/ procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia dirijată, munca în grupuri
cooperante, jocul didactic.
II.Mijloace didactice : acvariu cu broaște țestoase, acvariul cu pești, flipchart , material mărunt
pentru numărare (scoici), fișe de lucru, tablă magnetică ;
III. Forme de organizare : frontal, individual, pe grupe
EVALUARE :
I.Metode /instrumente: observarea sistematică, probă scrisă
II.Forme de evaluare : continuă

BIBLIOGRAFIE
 Ministerul Educaţiei Naţionale, Programa şcolară pentru disciplina Matematică și explorarea
mediului, clasa Pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, Bucureşti, 2013
 Dăncilă, Ioan: ,,Matematica pentru bunul învățător”; Ed. Erc Press, Buc., 2002;
 Elena Joiţa - Didactica aplicată. Partea I – învăţământul primar, Editura Gheorghe Alexandru,
Craiova, 1994
 M. Manolescu ,M.M.Constantinescu, G. Gorcinski - Proiectare şi evaluare didactică în învăţământul
primar,Matematică, Editura Steaua Procion, Bucureşti , 1997
 www.didactic.com
Etapele lecției Ob Strategii didactice Evaluare

Ti mp alocat
op. Conținutul instructiv- educativ Metode și Mijloace Forme de Metode de
procedee didactice organizare evaluare

1.Moment Pregătirea materialelor necesare desfăşurării frontal

2 min
organizatoric lecţiei.
Stabilirea unui climat favorabil invățării.
2. Captarea O1 Moșul, fiind tare grăbit a uitat să pună în - acvariu cu frontal - observarea
atenției ghetuțele copiilor o surpriză, dar a lasat-o undeva Conversația broscuțe țestoase sistematică
în clasă și va trebui s-o descoperim, realizând mai Observatia
multe activități la ora de matematica. Pentru - acvariu cu pești
prima activitate se propune o formulă magică în
versuri rostită de copii, care va duce la
descoperirea acvariului cu broscuțe testoase. Se
poartă discuții despre broscuțe, mediul în care
trăiesc fiind unul artificial, condițiile nefiind
oferite de natură, ca în cazul bălții, ci sunt
reproduse de oameni pentru a putea trăi, iar
O2 condițiile de viață pentru a putea trăi sunt
temperatura, hrana, lumina și oxigenul. Li se cere frontal
alte exemple de animale care trăiesc într-un
caiete
mediu de viață artificial.

1.E o mică-notătoare,
10 min

Cu căsuța în spinare
Și nu se grăbește tare!
Dacă vrei să știi ce e
Rostește și peștișorul îndeplinește:
Hocus, pocus, trei sarmale
Caută-n dulapul doamnei învățătoare!

2.Pe acvariu este atașată o problemă.


Pe un lac plutesc 3 frunze de nufăr. Pe fiecare
frunză sunt așezate câte 5 broscuțe. Câte
broscuțe sunt în total?

Exemplific cu jetoane broaște gruparea și apoi


rezolvăm problema prin adunare repetată.
Cum se scrie această adunare repetată sub formă
de înmulţire ?
Cum se numesc numerele care se înmulțesc?
Cum se numește rezultatul înmulțirii?
3. Anunțarea Se anunță titlul lecției și obiectivele, pe înțelesul -conversația -frontal - observarea

2 min
elevilor.
temei și sistematică
Se scrie titlul lecţiei pe tablă: Înmulțirea când
obiectivelor unul dintre factori este 5

4.Reactualiza- O3 Pentru asta avem nevoie de niște exerciții de - explicația Axa numerelor frontal Evaluare orala

2 min
rea calcul oral: -exercitiul
cunoştinţelor Ștafeta numerelor-Numărăm
- din 2 în 2 de la 0 până la 20;
anterioare
-din 4 în 4 de la 0 până la 40.
-din 5 în 5 de la 0 până la 50.
5. Dirijarea O4 3. Moș Nicolae are o fișă pentru ei pe care este Conversatia - fișe de lucru - frontal - probă scrisă

20 min
învățării scrisă adunarea repetată cu termenul 5 în Explicatia -axa numerelor
tabelul triunghiular. Ei vor avea de scris
înmulțirea corespunzătoare și rezultatul, apoi să Exercitiul -flipchart
asocieze rezultatul cu înmulțirea
-cifra 5 cu
corespunzătoare, având ca suport cifra 5 cu -observare
buzunare
buzunărele.
3.Înmulțirea cu 5 se scrie în paralel la tablă și sistematică
pe fise (Anexa 1).
Exercițiu:
- individual
…= 5
… = 5+5=…
… = 5+5 +5 =…
… = 5+5+5 +5 =…
.
.
.
…=5+5+5+5+5+5+5+5+5+5= …
-material didactic
4.Elevii vor fi împărțiți în 6 grupe și vor rezolva marunt pentru
O2 câte o problemă în versuri, ajutându-se la numarare (scoici)
rezolvare de materialul concret pus la dispoziție.
O6 (Anexa 2) -acvarii din
carton colorat
6. Obținerea O5 5. Pentru a afla locul unde se află surpriza vor - joc didactic - fișe de lucru -pe grupe - probă scrisă

9 min
performanțelor intra în jocul Vânătoarea comorilor. Pentru asta -carti
O6 vor folosi cărțile: Povești la telefon, Matilda,
Extraterestrul care își dorea ca amintire o
pijama, Gata cu vorba, Războiul Limonadei,
Vrăjitorul din Oz. Vor avea de căutat cuvântul
care compune indiciul. Indiciul le va dezvălui
locul unde se află surpriza, repectând codul . -frontal
(Anexa 3)

7. Încheierea La sfârşitul orei fac aprecieri individuale şi -conversația - frontal -aprecieri


1 min

lecției colective asupra modului de desfăşurare a lecţiei individuale


şi de participare al elevilor. Se scot în evidenţă
aspectele pozitive ale lecţiei.