Sunteți pe pagina 1din 12

Motto:

“Tu,copile-nvaţă a naturii lege:


Floarea cine-o rupe, miere nu culege!”

Proiect didactic
ȘCOALA:
DATA:
CLASA: a V-a
PROPUNĂTOR: Fleștea Amalia-Severina
ARIA CURRICULARĂ: Terapia educaţională complexă şi integrată
MODULUL: Socializare
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:RELAŢIA CU MEDIUL
SUBIECTUL: ,, Povestea grădinii fermecate”
TIPUL ACTIVITĂŢII: Formarea şi dezvoltarea unei atitudini ecologice
OBIECTIVE CADRU:
 2. Dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul înconjurător(natural şi
social)

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 2.2 Dezvoltarea atitudinii ecologice;

SCOPUL ACTIVITĂŢII : Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediu şi conştientizarea unor
acţiuni care contribuie la protejarea lui.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:

a)cognitive:
O1- să identifice acţiuni ale oamenilor care pun în pericol natura;
O2- să prezinte modalităţi concrete de protejare a mediului înconjurător;
O3- să analizeze atitudinea personajelor din textul citit;
O4- să evidenţieze importanţa păstrării unui mediu curat

b)afective:
OA1 – să participe cu interes şi plăcere la realizarea activităţii;
OA2 –să respecte regulile de comunicare şi comportament negociate în desfăşurarea activităţilor de
grup.

CONDIŢII PREALABILE: din totalul de 18 elevi ai clasei:


 - elevii au ritm de lucru/ învăţare mediu;
 - elevii provin din medii diferite;
 - elevii au capacitatea de a folosi procesele de gândire şi de învăţare propuse de tema
activităţii;
 - în proiectarea activităţii am ţinut cont de particularităţile fiecărui copil, metodele de lucru
fiind adaptate nevoilor individuale ;

STRATEGIE DIDACTICĂ: mixtă

METODE ŞI PROCEDEE:
 De comunicare: conversaţia , observaţia,explicaţia, problematizarea;
 De acţiune: exerciţiul , munca în echipă, munca independentă;
 De evaluare: aprecierea verbală, fişe de lucru, fişa de evaluare.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: - planşă didactică, fişă de lucru , fişă de evaluare , foarfecă , lipici,
creioane colorate;

FORME DE ORGANIZARE: frontală , individuală şi pe echipe;

FORME DE EVALUARE: observarea sistematică, , evaluare orală, evaluare scrisă.

RESURSE TEMPORALE: 45 minute;

RESURSE UMANE : 18 elevi şi educatorul.

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE:
 Muşu,I. şi Taflan, A. – „Terapie educaţională complexă şi integrată” ; Bucureşti: Editura Pro-
Humanitate, 1997.
 Socializare – Programă şcolară – Aprobat prin ordin al ministrului – Nr. 5234/ 01.09.2008 –
Bucureşti, 2008;
 Educaţia micului cetăţean, Ungureanu Adalmina, Ed. AS S, Iaşi, 1996;
Etapele lecţiei O.O. Activitatea instructiv-educativă Strategii didactice Forme de
Activitatea Activitatea elevilor Resurse Resurse Forme de evaluare
educatorului procedurale materiale organizare
1.Moment - Asigură climatul psihopedagogic - - - - -
organizatoric adecvat pentru buna desfăşurare a
activităţii.
Pregăteşte materialele necesare.
2.Captarea - Împarte elevii în trei grupe.
atenţiei Distribuie elevilor frunzuliţe pe
care sunt scrise silabele ce formea-
ză cuvintele ce alcătuiesc titlul
lecţiei.
Cere elevilor să aşeze frunzuliţele Explicaţia Aprecierea
în ordine pentru a forma cuvintele, Rezolvă sarcinile de Exerciţiul Frunzuliţe Pe grupe verbală
iar apoi cuvintele pentru a descope- lucru propuse de către Observaţia Lipici
ri titlul lecţiei educatoare Conversaţia Panou
3. Anunţarea - Anunţă tema activităţii: ,,Povestea Recepţionează mesajul Explicaţia - - -
temei şi a grădinii fermecate” precum şi educatoarei
obiectivelor obiectivele operaţionale pe înţele-
sul elevilor.
Scrie titlul pe tablă.
4.Desfăşurarea Citeşte elevilor ,,Povestea grădinii Ascultă cu atenţie lectu- Povestea
activităţii fermecate” ra propunătoarei
(Anexa 1)
Poartă o scurtă conversaţie pe Răspund la întrebările
marginea textului citit. puse
O3 -Care sunt personajele textului?
-De ce era necăjit bătrâne- Lectură
lul? Observaţie Frontal
-Cine sare în ajutorul Conversaţie
bătrânelului? Lectura în lanţ
Exerciţiul Aprecierea
verbală
Propune elevilor citirea în lanţ a Observarea
O1 textului. Citesc textul în ritm sistematică a
O4 Împarte elevilor o fişă de lucru propriu Fişă de lucru elevilor
(Anexa 2) Rezolvă sarcina de lucru
Discută rezolvarea sarcinii date.
Împarte copiii în echipe de câte
doi.
Citeşte copiilor o mică povestioară. Recepţionează mesajul
(Anexa 3) transmis prin intermedi-
ul povestioarei
Fiecare echipă va primi un copăcel Observaţia Povestea Aprecierea
în care vor lipi etichetele potrivite. Conversaţia Fişă de lucru verbală
O1 (Anexa 4) Lipesc în copăcel etiche- Explicaţia Etichete Pe echipe Observarea
Copăceii vor fi expuşi la loc vizibil. tele potrivite Exerciţiul colorate sistematică a
Lipici elevilor
5.Evaluare Distribuie elevilor o fişă de evalua- Observaţia Fişă de Individual Evaluarea
O1 re. Rezolvă independent Explicaţia evaluare scrisă
O2 (Anexa 5) sarcinile de lucru Munca inde- Creioane Aprecierea
O4 Explică copiilor modul de rezolvare pendentă colorate verbală
a sarcinilor din fişa de evaluare
Prezintă oral modul în Conversaţia
Verifică oral modul de realizare a care au rezolvat sarcinile
sarcinilor. de lucru
ACTIVITATE RECREATIVĂ
(Anexa 6) Lucrează independent Observaţia Şabloane Aprecierea
pentru a obţine produsul Explicaţia Lipici Individual verbală
Ghiveciul cu flori
Fiecare elev va primi com- cerut. Munca inde- Observarea
ponentele unui ghiveci cu flori pe pendentă sistematică a
care va trebui să le asambleze elevilor
pentru a obţine ghiveciul cu flori. Expunerea
lucrărilor
copiilor
6.Încheierea - Face aprecieri generale asupra Recepţionează mesajul Explicaţia - Frontal -
activităţii activităţii elevilor sub aspectul: propunătoarei Conversaţia
rezolvării cerinţelor, implicării în
activităţile propuse,îndeplinirii
obiectivelor .Face şi aprecieri indi-
viduale (dacă este cazul).
Oferă ,elevilor ecusoane de partici-
pare la activitate şi câte o ,, florici-
că dulce” .

Iubeşte natura!

ANEXA 1

POVESTEA GRĂDINII FERMECATE

Un bătrânel avea o grădină fermecată plină cu flori, fluturași, albinuțe și alte gâze. Și pentru că era mare, bătrânelul nu și-a împrejmuit grădina cu un
gard.
Copiii din sat se jucau mereu în preajma grădinii, călcând iarba, rupând florile, chinuind bietele insecte.
Bătrânelul era tare necăjit .Ar fi putut să îi certe pe copii, să îi alunge sau să le spună părinților despre comportamentul lor.Dar el, ce credeți c-a
făcut? I-a invitat în grădina sa și i-a rugat să-l ajute să repare tot ce stricaseră .
Copiii au venit în grădina bătrânelului și, în timp ce lucrau, au auzit mii de glasuri în grădină .Erau florile și gâzele care le povesteau copiilor povești
minunate despre ele.
Deodată, din iarba deasă a apărut o făptură mică cu trup de om și aripi de libelulă .Toate făpturile grădinii s-au închinat înaintea acesteia .Era Zâna
Grădinii.
Copiilor nu le venea să creadă .Muți de uimire priveau această făptură minunată .Aceasta începu să le vorbească:
Auziți cum plânge firul ierbii
Și fluturii pe înserat,
Căci astăzi, voi, cu nepăsare,
Ați distrus tot ce am creat .
Plâng florile din grădiniță
Și păsărelele în zbor,
Plâng pomii rupți de prin grădină
Și insectele după-a lor zbor.
Ascultă tu, dragă copile,
Te rog, ascultă glasul lor
Şi nu lăsa grădina noastră
Să geamă de dureri şi dor!
Respectă tot ce am creat,
Spre bucuria tuturor:
Florile, şi iarba verde .
Şi aerul îmbietor .
Şi flori şi păsări şi insecte
Şi alte vietăţi,ce-or fi
Ca să vă fie şi vouă bine
În leagănul acestei grădini!

Copiii s-au rușinat și s-au pus pe treabă .Au plantat floricele, au avut grijă de insecte, au făcut căsuțe pentru păsărele ,au curățat copacii de crengile
uscate.
Grădina bătrânelului a devenit în scurt timp un colț de rai, un loc de poveste, unde veneau să se odihnească toți locuitorii satului.
Cei care intrau în grădina bătrânelului nu veneau cu mâna goală, ci duceau câte o floare pe care o plantau în grădină.
Toți se minunau de farmecul și frumusețea acestei grădini.

Și-am încălecat pe-o floricică


Și vi-am spus o poveste frumușică.
Anexa 1
ANEXA 3

Copăcelul necăjit

Într-un colț al grădinii fermecate stătea singur și plângea un pomișor.


Zâna grădinii l-a întrebat:
-De ce ești trist, pomișorule ?
- Vai de zilele mele! Uite ce mi-au făcut copiii! Am rămas gol, fără dragele mele crenguțe. Ce
mă fac eu acum?
Zâna îi spuse:
-Voi cere ajutorul unor copilași care îți vor reda frumusețea.
-Mulțumesc ,mărită zână! îi spuse copăcelul.

Vreți să ajutăm copăcelul din poveste să fie din nou vesel?


Anexa 4
Anexa 5

Mă numesc.....................................................

FIŞĂ DE EVALUARE

1.Colorează cu verde acțiunile care contribuie la ocrotirea naturii și cu galben acțiunile care fac rău
naturii.
aruncarea gunoaielor în apă

aprinderea focului în pădure

păstrarea liniștii și ordinii în orice loc


OCROTIREA
MEDIULUI țipete și zgomote puternice

păstrăm apele curate

aruncarea hârtiilor pe stradă


POLUAREA
MEDIULUI
îngrijirea animalelor fără adăpost

plantarea de pomi și flori

ruperea crengilor din copaci

2.Cum prețuiește omul natura? Încercuiește răspunsurile corecte:

a. curăță malurile apelor, aruncând gunoaiele în apă


b. spală mașinile în apele râurilor
c. ocrotește plantele și animalele rare
d. ia ca “amintiri”din excursii flori

Nota ta este
.................

Anexa 6

S-ar putea să vă placă și