Sunteți pe pagina 1din 62

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

SEMESTRUL al II-lea

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Unitatea de invatare:TARAMUL COPILARIEI


Numar de ore alocat: 20 ore / 4 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 Text suport: Sarea in bucate, dupa - formulare de răspunsuri la întrebări simple de a. materiale: caiet, Observarea
2.3 Petre Ispirescu control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi fişe de lucru,planşe, sistematică:
3.2 1.Intelegerea textului apoi? Dar în cele din urmă?” imagini atitudinea
2.Descrierea de fiinţe - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de b. procedurale: elevilor faţă de
cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, conversaţia, sarcina dată
3.Comunicarea nonverbală schemă, ritm/ melodie etc. explicaţia,, exerciţiul, Listă de
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş munca independentă verificare (da,
4.Comunicarea prin imagini simţi/ aş fi ...” c. forme de nu):
organizare a  concentrare 5
5. Scriem corect printr-o/ printr-un colectivului: frontală, a asupra sarcinii
Lectură: Tapul si sarpele, de Petre activitate individuală, de rezolvat;
Ispirescu în grup/ pe implicarea activă
echipe,evaluare orală în rezolvarea
şi scrisă sarcinii.

Tema de lucru
pentru acasă
2 1.3 Text suport: Copii eram noi amandoi, - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) a. materiale: : caiet,  Observarea 5
4.3 de Mihai Eminescu - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru fişe de lucru, planşă , sistematică:
4.5 1.Intelegerea mesajului poeziei obiecte la îndemână (de exemplu, „Cum este guma? imagini diverse, comportament
2. Descrierea unui obiect pe baza unui La ce foloseşte? Găseşte şi o utilizare b. procedurale: ul de ascultător
plan de întrebări neobişnuită!”) conversaţia, activ
3. Pronumele. - expoziţii de afişe/ alte produse scrise realizate în explicaţia, Lista de
4. Pronumele personal urma activităţilor demonstraţia, verificare
5. Persoana şi numărul pronumelui - participarea la realizarea unui jurnal al clasei exerciţiul, (da, nu):
personal problematizarea,  manifestarea
Lectură: La mijloc de codru des, de învăţarea prin interesului
Mihai Eminescu descoperire, munca
Lectura :Prin vizuina iepurelui- independentă, jocul față de
fragment din Alice in Tara Minunilor, c. forme de mesaje
dupa Lewis Carroll organizare a audiate;
colectivului: frontală,  concentrare
activitate individuală, asupra
în grup/ pe sarcinii;
echipe,evaluare orală executarea unor
şi scrisă sarcini conform
instrucțiunilor
primite.

Tema de lucru
pentru acasă
3 1.3 Text suport: Alice in Tara Minunilor- - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) a. materiale: caiet,  Observarea 5
3.2 Balta de lacrimi(fragment)dupa, Lewis - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de fişe de lucru, , imagini sistematică
4.4 Caroll cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, diverse, poveşti audio, a
1. Intelegerea textului schemă, ritm/ melodie etc. lecturi ilustrate, planşă comportame
2. Pronumele personal de politeţe - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş b. procedurale: ntului de
3.Genul pronumelui simţi/ aş fi ...” conversaţia, ascultător
4. Pronunţarea şi scrierea corectă a alegerea unor subiecte atractive şi construirea unei explicaţia, activ:
pronumelor „burse a poveştilor” demonstraţia,  Lista de
5. Textul creativ după un plan de - antrenamente de scriere creativă exerciţiul, verificare
întrebări - proiect individual/ grup: „Cartea mea” problematizarea, (da, nu):
(realizarea unei cărţi şi expunerea învăţarea prin  formularea
acesteia/prezentarea acesteia) descoperire, munca de
- scrierea unui paragraf în care se folosesc independentă, jocul răspunsuri
conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă c. forme de adecvate la
organizare a întrebări;
colectivului: frontală,  executarea
activitate individuală, unor sarcini
în grup/ pe conform
echipe,evaluare orală instrucţiunil
şi scrisă or primite.
● Observarea
sistematică a
comportamentul
ui interacţional
 Listă de
control/
verificare:
 cooperarea cu
membrii
grupului;
 contribuția
cu idei la
realizarea
sarcinii.
4 3.2 Ratoiul cel urat, dupa Hans Christian - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de a. materiale:  Observare
4.1 Andersen cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, caiet, fişe de sistematică
4.4 1. Înţelegerea textului schemă, ritm/ melodie etc. lucru,imagini a calității
2. Prezentarea unei teme după un plan - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş b. procedurale: actului
3.Recapitulare simţi/ aş fi ...” conversaţia, citirii:
.Exercitii recapitulative- fise de lucru - interevaluarea textelor scrise explicaţia,  Lista de
4. Evaluare - revizuirea textelor redactate demonstraţia, control/
5.Lectura : Fata din dafin, poveste - discutarea problemelor apărute la despărţirea în exerciţiul, verificare:
populara silabe problematizarea,  citirea
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text învăţarea prin textului
fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor descoperire, munca folosind
- antrenamente de scriere creativă independentă tonul
- scrierea unui paragraf în care se folosesc c. forme de adecvat
conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă organizare a mesajului;
colectivului:  adaptarea
frontală,individuală,ev volumului
aluare orală, activitate vocii şi a
în grup/în perechi ritmului
vorbirii la
atmosfera
textului;
 citirea cu
intonația
impusă de
semnele de
punctuație;
demonstrarea
înțelegerii logicii
textului.
Unitatea de invatare:SALUTARE PRIMAVARA !
Numar de ore alocat: 15 ore / 3 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 2.5 Text suport: Rapsodii de primavara, - dramatizarea unor scene de poveste a. materiale: caiet,  Observare
3.1 de George Toparceanu - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu fişe de lucru,imagini sistematică
4.4 1. Înţelegerea mesajului poeziei respectarea regulilor stabilite b. procedurale: a calității
2. Semnele de punctuaţie (:) şi (,) - lectură activă, cu creionul în mână conversaţia, actului
3. Prezentarea unei teme dupa un plan - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte explicaţia, citirii:
De la personaje invatam.... neînţelese demonstraţia,  Lista de
4. Relatarea unei intamplari traite - folosirea jurnalului cu dublă intrare exerciţiul, control/
5. Scriem corect sa/ s-a, sau/ s-au, nea/ - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am problematizarea, verificare:
ne-a, ia/ i-a, iau/ i-au, ne-am/ neam, la/ învăţat învăţarea prin  citirea
l-a - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite descoperire, munca textului
Lectură: Primavara, de George procedee (interogare reciprocă, procedeul independentă folosind
Toparceanu recăutării etc.) c. forme de tonul
- antrenamente de scriere creativă organizare a adecvat
- proiect individual/ grup: „Cartea mea” colectivului: frontală, mesajului;
(realizarea unei cărţi şi expunerea activitate  adaptarea 5
acesteia/prezentarea acesteia) individuală/pe volumului
- scrierea unui paragraf în care se folosesc echipe,evaluare orală vocii şi a
conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă şi scrisă ritmului
vorbirii la
atmosfera
textului;
 citirea cu
intonația
impusă de
semnele de
punctuație;
demonstrarea
înțelegerii logicii
textului.
3 2.4 Text suport: Fructul cel mai valoros, - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, a. materiale: caiet,
4.5 poveste populara în şcoală sau în comunitate, în cadrul unui grup mic fişe de lucru, imagini ●Observarea
1. Înţelegerea mesajului textului literar - organizarea unui eveniment (de exemplu, o diverse, sistematică:
narativ serbare, o expoziţie cu afişe realizate în urma procedurale: atitudinea
2. Formularea unei păreri despre lecturilor) conversaţia, elevilor faţă de
personajele povestirii - participarea, alături de colegi şi de profesor, la explicaţia, sarcina dată
3. Formularea unei păreri despre o realizarea programului unei serbări, a scenariului demonstraţia, Listă de
povestire unei dramatizări exerciţiul, verificare (da,
4.Exprimarea acordului/ dezacordului - expoziţii de afişe/ alte produse scrise realizate în problematizarea, nu):
fata de actiunile si atitudinile urma activităţilor învăţarea prin  concentrare
personajelor - participarea la realizarea unui jurnal al clasei descoperire, munca asupra sarcinii
5. Scriem corect nai/ n-ai independentă de rezolvat;
Lectură: Legenda randunicii, poveste c. forme de implicare activă
populara organizare a în rezolvarea
colectivului: frontală, sarcinii.
activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
3 2.5 Text suport: Degetica, dupa Hans - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) a. materiale: caiet,  Tema 5
3.1 Christian Andersen fişe de lucru, imagini pentru
3.2 1.Intelegerea textului - dramatizarea unor scene de poveste - joc de rol în diverse, acasă
4.4 2. Verbul diverse situaţii de comunicare cu respectarea procedurale:  Observarea
3. Numărul verbului regulilor stabilite conversaţia, sistematică:
4. Pronunţarea şi scrierea corectă a - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale explicaţia, atitudinea
verbelor textului – pentru identificarea unor elemente privind demonstraţia, elevilor faţă de
Textul creativ după un plan de locul, timpul, spaţiul acţiunii exerciţiul, sarcina dată
5. idei - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de problematizarea, Listă de
Scriem corect săi/ să-i cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, învăţarea prin verificare
Text suport: Colt Alb, dupa Jack schemă, ritm/ melodie etc. descoperire, munca (da, nu):
London - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş independentă  concentrare
1. Povestirea scrisă a unui fragment (I) simţi/ aş fi ...” c. forme de asupra
2.Recapitulare: Regele Vant si copiii - antrenamente de scriere creativă organizare a sarcinii de
imparatului- poveste populara - scrierea unui paragraf în care se folosesc colectivului: frontală, rezolvat;
3. Evaluare:Leul si soricelul, dupa conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă activitate individuală,  implicarea
Esop în grup/ pe activă în
Lectură: Fetita cu chibrituri, dupa echipe,evaluare orală rezolvarea
Hans Christian Andersen şi scrisă sarcinii;
Lectura : Randunica guresa- poveste cooperarea
populara chinezeasca pentru realizarea
sarcinii
● Evaluarea
după
rezolvarea
sarcinilor de
învățare –
formulare de
răspunsuri la
întrebari

Unitatea de invatare:LA PASTI


Numar de ore alocat: 10 ore / 2 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 3.1 Text suport: La Pasti, de George - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale a. materiale: caiet,  Tema de
3.2 Toparceanu textului – pentru identificarea unor elemente privind fişe de lucru, planşă lucru în clasă:
3.4 1. Intelegerea mesajului poeziei locul, timpul, spaţiul acţiunii magini diverse, alcătuirea de
2. Felicitarea - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de imagini cu lecturi, propoziții
3. Textul creativ cu început dat cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, reguli de ocrotire a utilizând
Textul creativ cu sfârşit dat schemă, ritm/ melodie etc. naturii, cuvintele nou
Lectură: Concertul primaverii, de - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş b. procedurale: învățate în text
George Cosbuc simţi/ aş fi ...” conversaţia,
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în explicaţia,  Proba orală:
perechi/ în echipe demonstraţia, formulare de
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între exerciţiul, răspunsuri la 5
diferite elemente de structură sau de conţinut problematizarea, întrebări
învăţarea prin referitoare la
descoperire, munca conţinutul
independentă textului
c. forme de
organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
2 1.1 1. Textul informativ - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori a. materiale: : caiet, Tema de lucru 5
1.3 2. Organizatori grafici grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea fişe de lucru, , imagini în clasă:
2.5 Scriem corect va/ v-a audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ diverse, - redactarea unui
3.1 3. Recapitulare- Legenda privighetorii, organizatori grafici informaţii din textele audiate b. procedurale: text în care se
dupa Charles Perrault - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) conversaţia, prezintă
4. Evaluare- fisa - dramatizarea unor scene de poveste explicaţia, întâmplări
- joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu demonstraţia, posibile în
respectarea regulilor stabilite exerciţiul, realitate
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale problematizarea, ●
textului – pentru identificarea unor elemente privind învăţarea prin Autoevaluarea,
locul, timpul, spaţiul acţiunii descoperire, munca pe baza unor
independentă criterii date,
c. forme de referitoare la
organizare a așezarea corectă
colectivului: frontală, a textului în
activitate individuală, pagină
în grup/ pe
echipe,evaluare orală Tema pentru
şi scrisă acasă: revizuirea
textului redactat
în clasă și
transcrierea
formei
Proba scrisă

Unitatea de invatare:SIMFONIA FLORILOR


Numar de ore alocat: 15 ore / 3 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.3 Text suport: Vizita, dupa Ion Luca - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) a. materiale: caiet, Evaluarea după 5
3.1 Caragiale - lectură activă, cu creionul în mână fişe de lucru, planşă rezolvarea
3.4 1. Intelegerea textului - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte imagini diverse, sarcinilor de
2. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii neînţelese imagini cu lecturi, învățare:
de comunicare - folosirea jurnalului cu dublă intrare colaje din -se aşteaptă
3. Invitaţia - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am desene,simboluri, răspunsuri la
4. Compunerea unui text creativ în care învăţat cuvinte, planşă, reguli anumite
se introduce dialogul - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite de comunicare solicitări ale
Lectură: Bubico, dupa Ion Luca procedee (interogare reciprocă, procedeul eficientă, civilizată, cadrului
Caragiale recăutării etc.) b. procedurale: didactic;
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în conversaţia, se lasă elevilor
perechi/ în echipe explicaţia, timp de gândire,
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între demonstraţia, apoi pot discuta
diferite elemente de structură sau de conţinut exerciţiul, în perechi sau în
problematizarea, grupuri mici;
învăţarea prin atenţia
descoperire, munca învățătorului se
independentă poate muta către
c. forme de anumiţi elevi,
organizare a oferindu-se şi
colectivului: frontală, celor timizi,
activitate individuală, tăcuţi sau
în grup/ pe neîncrezători
echipe,evaluare orală posibilitatea de a
şi scrisă se exprima.

 Temă de
lucru în clasă:
completarea
tabelului Ştiu,
Vreau să ştiu
Am învăţat

2 2.5 Text suport: Heidi, fetita muntilor, - dramatizarea unor scene de poveste - joc de rol în a. materiale: caiet, ● Observarea 5
3.1 dupa Johanna Spryl diverse situaţii de comunicare cu respectarea fişe de lucru, planşă sistematică:
3.3 1. Textul regulilor stabilite imagini diverse, atitudinea
4.4 2. Extragerea unor informaţii de detaliu - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale b. procedurale: elevilor faţă de
din textul literar textului – pentru identificarea unor elemente privind conversaţia, sarcina dată
3. Povestirea scrisă a unui text de mică locul, timpul, spaţiul acţiunii explicaţia,  Listă de
întindere după un plan de idei - exerciţii de exprimare personală pe baza demonstraţia, verificare (da,
4. Textul creativ în care se introduc elementelor din text exerciţiul, nu):
expresii şi cuvinte de sprijin - exprimarea acordului/ dezacordului faţă de problematizarea,  concentrare
5. Scriem corect cuvintele care conţin acţiunile, atitudinile unor personaje învăţarea prin asupra sarcinii
grupurile ia, ie, ea, ua, oa, ua alegerea unor subiecte atractive şi construirea unei descoperire, munca de rezolvat;
Lectură: Zi de vara, de George „burse a poveştilor” independentă  implicare
Toparceanu - antrenamente de scriere creativă c. forme de activă în
- proiect individual/ grup: „Cartea mea” organizare a rezolvarea
(realizarea unei cărţi şi expunerea colectivului: frontală, sarcinii.
acesteia/prezentarea acesteia) activitate individuală,
- scrierea unui paragraf în care se folosesc în grup/ pe ● Observarea
conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă echipe,evaluare orală sistematică a
şi scrisă comportamentul
ui interacţional
 Listă de
control/
verificare:
 cooperarea cu
membrii
grupului;
participarea
activă la
realizarea
sarcinilor de
grup.
3 4.1 Text suport: Hoinar, dupa Emil - interevaluarea textelor scrise a. materiale: caiet, Tema pentru
Garleanu - revizuirea textelor redactate fişe de lucru, planşă b. acasă: revizuirea
1. Textul literar narativ-actualizare - discutarea problemelor apărute la despărţirea în procedurale: textului redactat
2. Scriem corect cuvintele care conţin silabe conversaţia, în clasă și
vocale duble - completarea semnelor de punctuaţie într-un text explicaţia, transcrierea
3. Scriem corect cuvintele care conţin fără punctuaţie şi discutarea rezultatelor demonstraţia, formei corecte
consoane duble exerciţiul,
Scriem corect mai/ m-ai . Despărţirea problematizarea,
cuvintelor în silabe învăţarea prin
5
4.Recapitulare descoperire, munca
5. Evaluare independentă
Proiect: Simfonia florilor c. forme de
Lectură: Musculita, dupa Emil organizare a
Garleanu colectivului: frontală,
activitate individuală,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă

Unitatea de invatare:VARA SI BUCURIILE EI


Numar de ore alocat: 15 ore / 3 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 2.1 Text suport: Pinochio,dupa Carlo - identificarea şi numirea unor trăsături ale a. materiale:caiet,  Tema de
2.5 Collodi obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat fişe de lucru, planşe lucru în clasă:
3.1 1. Intelegerea textului - descrierea colegului de bancă, cu sprijin din cb. procedurale:, alcătuirea de
3.2 2. Personaje preferate partea profesorului sau a altui coleg conversaţia, propoziții
3. Povestirea scrisă a unui text de mică - colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot explicaţia, utilizând
întindere după un plan de idei structura un plan simplu demonstraţia, cuvintele nou
4.Lectura Corbul si vulpea, de La - dramatizarea unor scene de poveste exerciţiul, învățate în text
Fontaine - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu problematizarea, învă
5. Fisa de lectura respectarea regulilor stabilite ţarea prin descoperire,  Proba orală: 5
Lectură: Noapte de vară de George - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale munca independentă formulare de
Cosbuc textului – pentru identificarea unor elemente privind jocul răspunsuri la
Lectura : Aleodor Imparat, dupa Petre locul, timpul, spaţiul acţiunii c. forme de întrebări
Ispirescu - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de organizare a referitoare la
cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, colectivului: frontală, conţinutul
schemă, ritm/ melodie etc. activitate individuală, textului
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş în grup/ pe
simţi/ aş fi ...” echipe,evaluare orală
şi scrisă
2 1.3 1.Recapitulare - Copiii din crâng după - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) a. materiale:caiet,  Tema de
2.5 K. D. Uşinski - dramatizarea unor scene de poveste fişe de lucru, planşe lucru în clasă:
3.3 2. Vulpea şi bursucul după Alexandru - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu cb. procedurale:, alcătuirea de
Donici respectarea regulilor stabilite conversaţia, propoziții
Lectură: Dramatizare - exerciţii de exprimare personală pe baza explicaţia, utilizând
elementelor din text demonstraţia, cuvintele nou
- exprimarea acordului/ dezacordului faţă de exerciţiul, învățate în text
acţiunile, atitudinile unor personaje problematizarea, învă
ţarea prin descoperire,  Proba orală: 5
munca independentă formulare de
jocul răspunsuri la
c. forme de întrebări
organizare a referitoare la
colectivului: frontală, conţinutul
activitate individuală, textului
în grup/ pe 
echipe,evaluare orală
şi scrisă
3 1.1 1. La cireşe de Ion Creangă - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori a. materiale: caiet,  Tema de 5
1.3 2. Text informativ grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea fişe de lucru, planşe lucru în clasă:
3.1 Lectură: Evaluare audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ diverse alcătuirea de
Proiect organizatori grafici informaţii din textele audiate b. procedurale: propoziții
- observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) conversaţia, utilizând
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale explicaţia, cuvintele nou
textului – pentru identificarea unor elemente privind demonstraţia, învățate în text
locul, timpul, spaţiul acţiunii exerciţiul,
problematizarea, învă  Proba orală:
ţarea prin descoperire, formulare de
munca independentă răspunsuri la
jocul întrebări
c. forme de referitoare la
organizare a conţinutul
textului

Unitatea de invatare:RECAPITULARE
Numar de ore alocat: 10 ore / 2 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.3 Text suport: Copiii din crang, dupa - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) a. materiale: caiet,  Tema
2.5 Konstantin D. Usinski - dramatizarea unor scene de poveste fişe de lucru, planşe pentru
3.3 1. Ne exprimăm corect! - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu diverse acasă
2. Exercitii respectarea regulilor stabilite b. procedurale:  Tema de
Text suport: Vulpea si bursucul, de - exerciţii de exprimare personală pe baza conversaţia, lucru în
Alexandru Donici elementelor din text explicaţia, clasă: alcătuirea
3. Exersam - exprimarea acordului/ dezacordului faţă de demonstraţia, de propoziții
Text suport: La cirese, dupa Ion acţiunile, atitudinile unor personaje exerciţiul, utilizând
Creanga problematizarea, învă cuvintele nou
4.Exersam ţarea prin descoperire, învățate în text. 5
5.Exercitii munca independentă Proba orală:
Lectură: Legenda Macilor jocul formulare de
Lectură: Copiii cu parul de aur c. forme de răspunsuri la
Lectura: Boierul si Pacala- poveste organizare a întrebări
populara colectivului: frontală, referitoare la
activitate individuală, conţinutul
în grup/ pe textului
echipe,evaluare orală
şi scrisă
2 1.1 Recapitulare finala-Micul Print , dupa - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori a. materiale: teste, ● Evaluarea 5
1.3 Antoine de Saint- Exupery grafici cu informaţii din texte audiate; reluarea fişe după
3.1 1. Exercitii audierii pentru a completa/ transpune în tabele/ b. procedurale: rezolvarea
2. Proiect organizatori grafici informaţii din textele audiate munca independentă, sarcinilor de
2.3 3. De ce sa citesc - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) jocul învățare:
2.5 4. Sugestii pentru lectura de vacanta - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale c. forme de
3.6 textului – pentru identificarea unor elemente privind organizare a
locul, timpul, spaţiul acţiunii colectivului: frontală,
- observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) activitate individuală,
- formulare de răspunsuri la întrebări simple de în grup/ pe
control –„Ce ai făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi echipe,evaluare orală
apoi? Dar în cele din urmă?” şi scrisă
- dramatizarea unor scene de poveste
- joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu
respectarea regulilor stabilite
- activităţi la bibliotecă
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată
pe săptămână, o dată la două săptămâni etc.)
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se
finalizează prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie
cu asemenea produse

MATEMATICA
UNITATEA DE INVATARE: ORDINEA EFECTUĂRII OPERAȚIILOR ȘI FOLOSIREA PARANTEZELOR ROTUNDE
Numar de ore alocat: 16 ore / 4 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 2.5, Aflarea numărului necunoscut ● aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda -fișe de lucru, -observare 3
5.1, balanţei sau prin efectuarea probei adunării/ scăderii manualul tipărit sistematică
5.3 ● exerciţii de realizare a corespondenței între - conversaţia, - evaluare orală
operația de înmulțire/împărțire și reprezentări explicaţia, -temă de lucru în
grafice; exerciţiul, munca clasă
● exerciţii de aflare a factorului necunoscut prin independentă -autoevaluare
relație cu operația inversă;
● exerciţii de verificare a câturilor/produselor prin
procedeele învățate;

2 1.1, Ordinea efectuării operaţiilor ● efectuarea de exerciţii care conţin cele patru -fișe de lucru, -observare
1.2, operații manualul tipărit sistematică
2.1, ● completarea unor exerciţii cu semnele operaţiilor - conversaţia, - evaluare orală
2.2, corespunzătoare pentru a obţine rezultate date explicaţia, -temă de lucru în
2.3 diferite exerciţiul, munca clasă
3
2.5, independentă, jocul - interevaluare
5.1, didactic -autoevaluare
5.2,
5.3

3 1.1, Folosirea parantezelor rotunde ● efectuarea de exerciţii care conţin cele patru -fișe de lucru, -observare
1.2, operații, fără şi cu paranteze rotunde manualul tipărit sistematică
2.1, ● exerciții de scriere a expresiei numerice (cu și fără - conversaţia, - evaluare orală
2.2, paranteze rotunde), corespunzătoare rezolvării unei explicaţia, -temă de lucru în
2.3 exerciţiul, munca clasă
3
2.5, independentă, jocul - interevaluare
5.1, didactic -autoevaluare
5.2,
5.3

4 1.1, Scrierea rezolvării unei probleme sub ● efectuarea de exerciţii care conţin cele patru -fișe de lucru, -observare
1.2, formă de exercițiu operații, fără şi cu paranteze rotunde manualul tipărit sistematică
2.1, ● exerciții de scriere a expresiei numerice (cu și fără - conversaţia, - evaluare orală
2.2, paranteze rotunde), corespunzătoare rezolvării unei explicaţia, -temă de lucru în
2.3 probleme exerciţiul, munca clasă
3
2.5, ● exerciții de alcătuire de probleme după expresii independentă, jocul - interevaluare
5.1, numerice date didactic -autoevaluare
5.2,
5.3

5 1.1, Recapitulare. ● exerciţii de efectuare a calculului scris; exerciţii -fișe de lucru, -observare 2
1.2, de folosire a proprietăților împărțirii; exerciţii de manualul tipărit sistematică
2.5, verificare a câtului prin probă - conversaţia, - evaluare orală
5.1, ● rezolvarea de exerciții care presupun ordinea explicaţia, -temă de lucru în
5.2, efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor exerciţiul, munca clasă
5.3 rotunde; independentă, jocul - interevaluare
● probleme cu operații de împărțire didactic -autoevaluare
6 1.1, Evaluare. Itemii probei de evaluare vizează: -fișe de evaluare -observare
1.2, ● rezolvarea de împărțiri în concentrul 0- 100; sistematică
2.5, ● aflarea factorului necunoscut folosind relația - evaluare scrisă
5.1, înmulțire/împărțire
1
5.2, ● rezolvarea unor exerciții care presupun
5.3 respectarea ordinii efectuării operațiilor
● rezolvarea și compunerea de probleme cu
operații de împărțire
7 1.1, Exersare, joc și învățare. ● exerciţii de efectuare a calculului scris; exerciţii -fișe de lucru, -observare
1.2, de folosire a proprietăților împărțirii; exerciţii de manualul tipărit sistematică
2.5, verificare a câtului prin probă - conversaţia, - evaluare orală
5.1, ● rezolvarea de exerciții care presupun ordinea explicaţia, -temă de lucru în 1
5.2, efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor exerciţiul, munca clasă
5.3 rotunde; independentă, jocul - interevaluare
● probleme cu operații de împărțire didactic -autoevaluare

UNITATEA DE INVATARE: FRACȚII

Numar de ore alocat: 8 ore / 2 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1. Noțiunea de fracție ● exerciţii de identificare a unor fracţii, utilizând -fișe de lucru, -observare 1
1.2 suport concret sau desene (pizza, tort, măr, pâine, manualul tipărit sistematică
cutie de bomboane, tablete de ciocolată etc.) - conversaţia, - evaluare orală
● exerciţii de identificare, în situaţii familiare, a explicaţia, -temă de lucru în
scrierii fracţionare exerciţiul, munca clasă
● exerciţii de reprezentare intuitivă unei fracţii independentă, jocul - interevaluare
subunitare date pornind de la situații familiare didactic -autoevaluare
2 1.1, Numirea, scrierea și citirea fracțiilor ● exerciţii de scriere a unor fracţii subunitare -fișe de lucru, -observare
1.2, pornind de la mulţimi de obiecte, de la un manualul tipărit sistematică
2.1 desen/reprezentare grafică sau de la un text - conversaţia, - evaluare orală
● exerciţii de identificare a numărătorilor şi explicaţia, -temă de lucru în
numitorilor fracţiilor exerciţiul, munca clasă
● determinarea unei fracţii când numărătorul şi/sau independentă, jocul - interevaluare 1
numitorul îndeplinesc anumite condiţii didactic -autoevaluare
● exerciţii de completare a numărătorului
/numitorului unei fracţii, cu respectarea unor condiţii
date (de exemplu, 3/7 ≤□/7 ), pe baza unor exemple
familiare, practice, sau a unor reprezentări grafice
3 2.1, Fracții subunitare și echiunitare ● exerciţii de citire şi scriere a fracţiilor subunitare -fișe de lucru, -observare
2.2, şi a celor echiunitare manualul tipărit sistematică
2.3, ● exerciţii de realizare a corespondenței între fracții - conversaţia, - evaluare orală
și reprezentarea prin desen/segment/obiecte explicaţia, -temă de lucru în 2
2.4, ● exerciţii de reprezentare prin desen a unor fracții exerciţiul, munca clasă
5.2, date independentă, jocul - interevaluare
didactic -autoevaluare
4 2.1, Compararea și ordonarea fracțiilor ● exerciţii de comparare a unor fracţii cu acelaşi -fișe de lucru, -observare
2.2, numitor cu ajutorul unor obiecte familiare sau a unor manualul tipărit sistematică
2.3, reprezentări grafice - conversaţia, - evaluare orală
● exerciţii de ordonare a fracțiilor subunitare, explicaţia, -temă de lucru în
2.4, 1
folosind exemple practice din viața cotidiană sau exerciţiul, munca clasă
5.2, reprezentări grafice independentă, jocul - interevaluare
● determinarea intuitivă a unei fracţii mai mici sau didactic -autoevaluare
mai mari decât o fracţie dată
5 1.1, Adunarea și scăderea fracțiilor ● intuirea echivalenței unei fracţii subunitare cu o -fișe de lucru, -observare
1.2, sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, manualul tipărit sistematică
2.1, cu ajutorul unor reprezentări grafice sau exemple - conversaţia, - evaluare orală
familiare explicaţia, -temă de lucru în
2.2, ● exerciții de adunare și scădere a fracțiilor exerciţiul, munca clasă
2.3, subunitare cu același numitor, folosind obiecte sau independentă, jocul - interevaluare
2.4 reprezentări – riglete, segmente, careuri, desene didactic -autoevaluare 1
● exerciții de completare a termenului necunoscut,
în adunări/scăderi de fracții subunitare cu același
numitor
● exerciții de scriere a unei fracții subunitare ca
sumă/diferență de fracții subunitare cu același
numitor
6 2.1, Recapitulare. ● Numirea, scrierea și citirea fracțiilor subunitare și -fișe de lucru, -observare 1
2.2, echiunitare; manualul tipărit sistematică
2.3, ● Compararea și ordonarea fracțiilor - conversaţia, - evaluare orală
2.4, ● Adunarea și scăderea fracțiilor subunitare cu explicaţia, -temă de lucru în
același numitor exerciţiul, munca clasă
5.2, ● rezolvarea de probleme cu fracții independentă, jocul - interevaluare
didactic -autoevaluare
7 2.1, Evaluare. Itemii probei de evaluare vizează: -fișe de evaluare -observare
2.2, ● scrierea fracțiilor corespunzătoare unor desene sistematică
2.3, date; - evaluare scrisă
2.4, ● reprezentarea prin desen a unor fracții
5.2, ● identificarea numărătorilor/numitorilor
1
● identificarea fracțiilor subunitare /echiunitare;
● compararea și ordonarea fracțiilor
● adunarea și scăderea fracțiilor subunitare cu
același numitor;
● rezolvarea de probleme cu fracții

UNITATEA DE INVATARE: PROBLEME DE ORGANIZARE ȘI REPREZENTARE A DATELOR

Numar de ore alocat: 12 ore / 3 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 2.5 Care sunt pașii obișnuiți în rezolvarea ● reactualizarea pașilor ce trebuie parcurși pentru -fișe de lucru, -observare 2
5.1 problemelor? rezolvarea unei probleme; manualul tipărit sistematică
5.2 ● identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile - conversaţia, - evaluare orală
5.3 problemelor care sugerează operaţiile aritmetice explicaţia, -temă de lucru în
studiate (a dat, a primit, a distribuit în mod egal, de exerciţiul, munca clasă
două ori mai mult etc.) independentă, jocul - interevaluare
● rezolvarea şi compunerea de probleme folosind didactic -autoevaluare
simboluri, numere sau reprezentări grafice
● asocierea rezolvării unei probleme cu o
reprezentare grafică /desen sau cu o expresie
numerică dată
● organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau
într-o reprezentare grafică in scopul compunerii sau
rezolvării de probleme
● rezolvarea de probleme prin mai multe metode
● identificarea unor situaţii concrete care se pot
transpune în limbaj matematic
● verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării
unei probleme
● transformarea unei probleme rezolvate prin
schimbarea datelor numerice sau a întrebării, prin
înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin
adăugarea unei întrebări etc.
● formularea de probleme pornind de la situaţii
concrete, reprezentări şi/sau relaţii matematice,
imagini, desene, scheme, exerciţii, grafice, tabele
● formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată/de la numere date/ expresii care
sugerează operaţii
2 1.1, Metoda reprezentării grafice ● rezolvarea de probleme în care se cunoaște suma -fișe de lucru, -observare
1.2, și diferența numerelor manualul tipărit sistematică
2.5, Probleme cu suma și diferența ● identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei - conversaţia, - evaluare orală
5.1, numerelor probleme explicaţia, -temă de lucru în
5.2, ● organizarea datelor într-o reprezentare grafică in exerciţiul, munca clasă
5.3 scopul compunerii sau rezolvării de probleme independentă, jocul - interevaluare
● exerciţii de realizare a corespondenței între didactic -autoevaluare
2
reprezentarea grafică și enunțul problemei;
● rezolvarea şi compunerea de probleme folosind
reprezentări grafice
● asocierea rezolvării unei probleme cu o
reprezentare grafică /desen
● verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării
unei probleme
3 5.1, Probleme care se rezolvă prin metoda ● identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei -fișe de lucru, -observare 2
5.2, figurativă probleme manualul tipărit sistematică
5.3 Probleme cu suma și câtul numerelor; ● organizarea datelor într-o reprezentare grafică in - conversaţia, - evaluare orală
probleme cu diferența și câtul scopul compunerii sau rezolvării de probleme explicaţia, -temă de lucru în
numerelor ● exerciţii de realizare a corespondenței între exerciţiul, munca clasă
reprezentarea grafică și enunțul problemei; independentă, jocul - interevaluare
● rezolvarea şi compunerea de probleme folosind didactic -autoevaluare
reprezentări grafice
● asocierea rezolvării unei probleme cu o
reprezentare grafică /desen
● identificarea unor situaţii concrete care se pot
transpune în limbaj matematic
● verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării
unei probleme
2.5, Organizarea datelor în tabele și grafice ● realizarea unor grafice cu bare pe baza unor -fișe de lucru, -observare
5.1, informaţii date/culese manualul tipărit sistematică
5.2, ● asocierea rezolvării unei probleme cu o - conversaţia, - evaluare orală
5.3 reprezentare grafică /desen sau cu o expresie explicaţia, -temă de lucru în
numerică dată; exerciţiul, munca clasă 2
● organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau independentă, jocul - interevaluare
într-o reprezentare grafică in scopul compunerii sau didactic -autoevaluare
rezolvării de probleme;
● rezolvarea de probleme prin mai multe metode
4 2.5, Recapitulare. ● Cum gândim pentru a rezolva o problemă -fișe de lucru, -observare
5.1, ● Rezolvarea problemelor prin metoda figurativă manualul tipărit sistematică
5.2, ● Organizarea datelor în tabele și grafice - conversaţia, - evaluare orală
5.3 explicaţia, -temă de lucru în 2
exerciţiul, munca clasă
independentă, jocul - interevaluare
didactic -autoevaluare
5 2.5, Evaluare. Itemii probei de evaluare vizează: -fișe de evaluare -observare
5.1, ● rezolvarea de probleme prin diferite metode; sistematică
1
5.2, ● organizarea datelor în tabele și grafice - evaluare scrisă
5.3
6 2.5, Exersare, joc și învățare ● Cum gândim pentru a rezolva o problemă -fișe de lucru, -observare
5.1, ● Rezolvarea problemelor prin metoda figurativă manualul tipărit sistematică
5.2, ● Organizarea datelor în tabele și grafice - conversaţia, - evaluare orală
5.3 explicaţia, -temă de lucru în 1
exerciţiul, munca clasă
independentă, jocul - interevaluare
didactic -autoevaluare

UNITATEA DE INVATARE: UNITĂȚI ȘI INSTRUMENTE DE MĂSURĂ


Numar de ore alocat: 12 ore / 3 saptamani

Nr. Comp Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Data


crt etențe .
de
or
e
1 1.1 Unități de măsură pentru lungime; ● exerciții de comparare a rezultatelor unor -fișe de lucru, -observare
,1.2, metrul, submultiplii metrului măsurători efectuate cu unităţi standard, cu manualul tipărit sistematică
4.1, rezultatele unor măsurători efectuate cu unităţi de - conversaţia, - evaluare orală
4.2 măsură non-standard explicaţia, -temă de lucru în
5.1, ● utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de măsură exerciţiul, munca clasă
5.2, standard, adecvate în realizarea unor măsurări – mm, independentă, jocul - interevaluare
5.3 cm, dm; instrumente: rigla, ruleta, metrul de didactic -autoevaluare
croitorie
● exerciții de măsurare a unor dimensiuni
(lungimea caietului, a creionului etc.) folosind 1
instrumente adecvate
● înregistrarea şi interpretarea rezultatelor unor
măsurători, folosind exemple din viața cotidiană
● efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură
pentru lungime
● rezolvarea de probleme practice în care intervin
unităţi de măsură standard
● operarea cu unităţi de măsură în efectuarea de
activităţi practice/experimentale
2 4.1, Unități de măsură pentru lungime; ● utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de măsură -fișe de lucru, -observare
4.2, metrul, multiplii metrului standard, adecvate în realizarea unor măsurări – m, manualul tipărit sistematică
5.2, dam; instrumente: ruleta - conversaţia, - evaluare orală
● exerciții de măsurare a unor dimensiuni – explicaţia, -temă de lucru în
lungimea holului școlii, lungimea terenului de sport exerciţiul, munca clasă
etc. independentă, jocul - interevaluare
● înregistrarea şi interpretarea rezultatelor unor didactic -autoevaluare 1
măsurători, folosind exemple din viața cotidiană
● efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură
pentru lungime
● rezolvarea de probleme practice în care intervin
unităţi de măsură standard (dam, hm, km) –
lungimile unor trasee, distanțele între orașe etc.
3 4.1, Unităţi de măsură pentru volumul ● exerciții de comparare a rezultatelor unor -fișe de lucru, -observare 2
4.2, lichidelor; litrul cu multiplii şi măsurători efectuate cu unităţi standard, cu manualul tipărit sistematică
5.2, submultiplii rezultatele unor măsurători efectuate cu unităţi de - conversaţia, - evaluare orală
măsură non-standard explicaţia, -temă de lucru în
● măsurarea unor capacităţi/volume,folosind exerciţiul, munca clasă
instrumente adecvate – cana gradată, cilindrul independentă, jocul - interevaluare
gradat, sticla de 1 l didactic -autoevaluare
● exerciții de estimare, măsurare și comparare a
volumelor unor vase diferite ca formă/ dimensiuni
● înregistrarea şi interpretarea rezultatelor unor
măsurători, folosind exemple din viața cotidiană
● exerciții de ordonare a unităților de măsură pentru
volum
● efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură
pentru volumul lichidelor
● rezolvarea de probleme practice în care intervin
unităţi de măsură pentru volum
4 4.1, Unităţi de măsură pentru masa; ● exerciții de comparare a rezultatelor unor -fișe de lucru, -observare
4.2, kilogramul; submultiplii kilogramului măsurători efectuate cu unităţi standard, cu manualul tipărit sistematică
5.2, rezultatele unor măsurători efectuate cu unităţi de - conversaţia, - evaluare orală
măsură non-standard (folosirea balanței și măsurarea explicaţia, -temă de lucru în
cu/fără unități -etalon) exerciţiul, munca clasă
● exerciții practice de folosire a cântarului de independentă, jocul - interevaluare
bucătărie, balanței pentru măsurarea maselor unor didactic -autoevaluare
corpuri
2
● exerciții de estimare, măsurare și comparare a
maselor unor corpuri diferite ca formă/ dimensiuni
● exerciții de ordonare a unităților de măsură pentru
masa corpurilor
● confecționarea unei balanțe simple folosind un
umeraș
● rezolvarea de probleme practice în care intervin
unităţi de măsură pentru masa corpurilor
5 4.1, Unități de măsură pentru timp -fișe de lucru, -observare
4.2, manualul tipărit sistematică
5.2, Ora, citirea ceasului - conversaţia, - evaluare orală
explicaţia, -temă de lucru în
exerciţiul, munca clasă
independentă, jocul - interevaluare
didactic -autoevaluare
2

Ziua, săptămâna, anul


6 4.1, Unități de măsură monetare - leul şi ● identificarea şi compararea valorilor monedelor şi -fișe de lucru, -observare
4.2, banul, euro şi eurocentul a bancnotelor manualul tipărit sistematică
5.2, ● schimburi echivalente valoric - conversaţia, - evaluare orală
● exercițiu – joc- ,, De-a magazinul explicaţia, -temă de lucru în
● confecționarea de bancnote cu diferite valori exerciţiul, munca clasă 1
● efectuarea unor calcule folosind bancnote și independentă, jocul - interevaluare
monede didactic -autoevaluare
● rezolvarea de probleme practice în care intervin
unităţi de măsură monetare
7 4.1, Recapitulare. - compararea rezultatelor unor măsurători efectuate -fișe de lucru, -observare
4.2, cu unităţi standard, cu rezultatele unor măsurători manualul tipărit sistematică
5.2, efectuate cu unităţi de măsură non-standard - conversaţia, - evaluare orală
-selectarea şi gruparea unor simboluri /numere/ explicaţia, -temă de lucru în
figuri/corpuri geometrice după mai multe criterii exerciţiul, munca clasă
date şi înregistrarea datelor într-un table independentă, jocul - interevaluare
- alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a didactic -autoevaluare
măsura durate de timp 1
- înregistrarea activităţilor desfăşurate în şcoală într-
un interval de timp stabilit (de exemplu, într-o
săptămână)
- ordonarea unor date în funcţie de succesiunea
derulării lor în timp (de exemplu, activităţi într-o zi/
săptămână)

8 4.1, Evaluare. Itemii probei de evaluare vizează: -fișe de evaluare -observare


4.2, ● efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură sistematică
5.2, pentru lungime, capacitate, masa corpurilor, timp / - evaluare scrisă
1
unități de măsură monetare
● rezolvarea de probleme în care intervin unităţile
de măsură învățate
9 4.1, Exersare, joc și învățare. - compararea rezultatelor unor măsurători efectuate -fișe de lucru, -observare
4.2, cu unităţi standard, cu rezultatele unor măsurători manualul tipărit sistematică
5.2, efectuate cu unităţi de măsură non-standard - conversaţia, - evaluare orală
explicaţia, -temă de lucru în 1
exerciţiul, munca clasă
independentă, jocul - interevaluare
didactic -autoevaluare

UNITATEA DE INVATARE: RECAPITULARE FINALĂ


Numar de ore alocat: 16 ore / 4 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 2.1, Numerele naturale cuprinse între 0 - 10 -formare, citire, scriere comparare, ordonare, -fișe de lucru, -observare
2.2, 000. rotunjire manualul tipărit sistematică
2.3, - formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele - conversaţia, - evaluare orală
romane I,V, X explicaţia, -temă de lucru în
2.4, 2
- compararea unor numere mai mici sau egale cu 10 exerciţiul, munca clasă
4.1, 000 utilizând algoritmul de comparare; independentă -autoevaluare
5.2, - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor
numere
2 2.1, Operații cu numere naturale în adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării -fișe de lucru, -observare
2.2, concentrul - număr necunoscut: aflare prin diverse metode manualul tipărit sistematică
2.3, 0 - 10 000. (metoda mersului invers, metoda balanţei) - conversaţia, - evaluare orală
2.4, - înmulţirea a două numere de o cifră (tabla explicaţia, -temă de lucru în
4.1, înmulţirii) exerciţiul, munca clasă
5.2 - înmulţirea unui număr cu 10, 100 independentă -autoevaluare 3
- înmulţirea a două numere dintre care unul este
scris cu o cifră
- împărţirea numerelor de două cifre la un număr de
o cifră cu rest 0 (tabla împărţirii dedusă din tabla
înmulţirii)
3 2.1, Ordinea efectuării operaţiilor şi -observarea legăturilor între adunarea şi scăderea -fișe de lucru, -observare
2.2, folosirea parantezelor rotunde. numerelor naturale; manualul tipărit sistematică
2.3, -identificarea ordinii de calcul a operaţiilor învăţate; - conversaţia, - evaluare orală
3
2.4, -recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor explicaţia, -temă de lucru în
4.1, care presupun efectuarea unei operaţii de adunare, exerciţiul, munca clasă
5.2 scădere, înmulţire, împărţire independentă -autoevaluare
3 2.1, Probleme -rezolvarea de probleme care se rezolvă prin -fișe de lucru, -observare
2.2, operaţiile aritmetice cunoscute; metoda reprezentării manualul tipărit sistematică
2.3, grafice - conversaţia, - evaluare orală
2.4, -crearea de probleme pornind de la exerciţii şi explicaţia, -temă de lucru în
2
4.1, invers; exerciţiul, munca clasă
5.2 -analiza părţilor componente ale unei probleme; independentă -autoevaluare
-observarea legăturilor între înmulţirea şi împărţirea
exactă a numerelor naturale;
4 2.1, Fracții. - diviziuni ale unui întreg: doime, treime, ..., zecime; -fișe de lucru, -observare 1
2.2, reprezentări prin desene manualul tipărit sistematică
2.3, - terminologie specifică: fracţie, numitor, numerator - conversaţia, - evaluare orală
2.4, - compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu explicaţia, -temă de lucru în
4.1, acelaşi numitor exerciţiul, munca clasă
5.2 independentă -autoevaluare
5 2.1, Unități de măsură. - unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii -fișe de lucru, -observare
2.2, Elemente de geometrie. - operaţii cu unităţile de măsură pentru masă (fără manualul tipărit sistematică
2.3, transformări) - conversaţia, - evaluare orală
2.4, - unităţi de măsură: ora (citirea ceasului), ziua, explicaţia, -temă de lucru în
4.1, săptămâna, anul exerciţiul, munca clasă
5.2 - instrument de măsură: ceasul independentă -autoevaluare
- unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul
- schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate
2
monetară - instrumente de măsură: riglă, metrul de
tâmplărie, metrul de croitorie, ruleta
- operaţii cu unităţile de măsură
- unghi
- poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi
- cerc
-cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con
(recunoaştere, identificarea unor elemente specifice)
6 2.1, Evaluare finală -exerciţii de aflare a sumei sau a diferenţei a două -fișe de evaluare -observare
2.2, sau mai multe numere folosind calculul în scris; sistematică
2.3, -rezolvarea de probleme de adunare şi de scădere în - evaluare scrisă
2.4, care numerele sunt date prin simboluri;
4.1, -folosirea proprietăţilor adunării pentru efectuarea
5.2 unor calcule rapide; 1
-cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con
(recunoaştere, identificarea unor elemente specifice)
-rezolvarea de probleme care se rezolvă prin
operaţiile aritmetice cunoscute; metoda reprezentării
grafice
7 Matematica prin joc ● exerciții de consolidare, ameliorare/dezvoltare, -fișe de lucru, -observare
prin jocuri matematice manualul tipărit sistematică
- conversaţia, - evaluare orală
2
explicaţia, -temă de lucru în
exerciţiul, munca clasă
independentă -autoevaluare
Stiinte ale naturii

Unitatea de invatare: Ştiinţele pământului


Numar de ore alocat: 4 ore / 4 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1. Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, -stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri -manualul tipărit/ - observare
1.2 vânt, fulger,tunet -formularea de enunţuri vizând influenţa digital,imagini/ planșe sistematică
2.1 fenomenelor ale naturii asupra vieţii plantelor şi didactice, caietul - aprecierea
2.2 animalelor elevului, video- verbală
2.3.  -activitate experimentală proiector, calculator, - autoevaluarea
2.4.  - utilizarea unor modele pentru observarea relațiilor cd educativ - portofoliul 1
dintre corpuri, fenomene, procese (planșe,
scheme,text);
-identificarea unor manifestări ale viețuitoarelor în
timpul producerii fenomenelor ale naturii

2 1.1. Proprietăți ale corpurilor (formă, -observarea unor modele (ilustrații) pentru -manualul tipărit/ - observare 1
1.2 culoare, lungime, întindere, masă, identificarea caracteristicilor principale ale digital,imagini/ planșe sistematică
2.1  volum) corpurilor reprezentate; didactice, caietul - aprecierea
2.4.  - identificarea unor criterii de comparare a unor elevului, video- verbală
2.5. corpuri (diverse caracteristici ale viețuitoa relor); proiector, calculator, - autoevaluarea
3.2 - compararea unor corpuri în scopul stabilirii cd educativ - portofoliul
asemănărilor și deosebirilor între ele;
- selectarea unor corpuri după diferite criterii;
- formularea unor întrebări ce duc la necesitatea unei
investigații;
- formularea de concluzii;
- formularea de răspunsuri;
- stabilirea resurselor necesare unei activități de
investigare;
- parcurgerea etapelor de lucru;
- alcătuirea și prezentarea unor materiale
informative.

3 1.1. Stări de agregare (solid, lichid, gazos) – -colecţionarea de corpuri diferite şi clasificarea lor -manualul tipărit/ - observare
1.2 identi-ficare în funcție de formă și în funcţie de anumite proprietăţi; digital,imagini/ planșe sistematică
2.1  volum -observarea corpurilor solide şi lichide; didactice, caietul - aprecierea
-descrierea caracteristicilor corpurilor în funcţie de elevului, video- verbală 1
starea lor de agregare; proiector, calculator, - autoevaluarea
-gruparea corpurilor după starea lor de agregare cd educativ - portofoliul

4 1.1. Recapitulare -realizarea unor colecţii de corpuri cu o anumită -manualul tipărit/ - observare
1.2 Evaluare caracteristică; digital,imagini/ planșe sistematică
2.1 - formularea unor întrebări ce duc la necesitatea unei didactice, caietul - aprecierea
2.2 investigații; elevului, video- verbală
2.3.  - formularea de concluzii; proiector, calculator, - autoevaluarea
2.4.  - formularea de răspunsuri; cd educativ - portofoliul
- stabilirea resurselor necesare unei activități de -probă scrisă 1
investigare;
- parcurgerea etapelor de lucru;
-stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri
-formularea de enunţuri vizând influenţa luminii
asupra vieţii plantelor şi animalelor

Unitatea de invatare: Resurse


Numar de ore alocat: 4 ore / 4 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1; Resurse naturale – tipuri -precizarea importanţei apei pentru om şi celelalte -manualul tipărit/ - observare
1.2; vieţuitoare; digital,imagini/ planșe sistematică
2.1; -stabilirea unei măsuri de prevenire a poluării apei didactice, caietul - aprecierea
2.2; -precizarea importanţei solului; elevului, video- verbală
2.5; -însuşirile resurselor naturale; proiector, calculator, - autoevaluarea
3.2; -stabilirea resurselor naturale de hrană din zona cd educativ - portofoliul 1
natală;
-precizarea produse obţinute din resurse naturale de
hrană;
-efectele utilizării incorecte a hranei, stabilirea unui
regim alimentar necesar păstrării sănătăţii
2 1.1; Folosirea responsabilă a resurselor -precizarea zonelor unde există resurse naturale ale -manualul tipărit/ - observare
1.2; subsolului; digital,imagini/ planșe sistematică
1
2.1; -realizarea corespondenţei între proprietăţile didactice, caietul - aprecierea
2.3; resurselor subsolului şi utilizările acestora elevului verbală
3 1.1; Poluarea și protejarea mediului -explorarea mediului natural din zona şcolii; -manualul tipărit/ - observare
1.2; -jocuri de rol: relaţii om-vieţuitoare; relaţii între digital,imagini/ planșe sistematică
2.3; vieţuitoare; didactice, caietul - aprecierea
2.4; -prezentarea în cuvinte proprii a conţinutului unei elevului, video- verbală
2.5; emisiuni pe teme de ştiinţe; proiector, calculator, - autoevaluarea 1
3.2; -povestiri despre viaţa plantelor, animalelor; cd educativ - portofoliul
-precizarea aspectelor legate de acţiunea negativă a
omului asupra pădurii;
-efectuarea unei excursii cu caracter aplicativ;
4 1.1; Recapitulare - formularea unor întrebări ce duc la necesitatea unei -manualul tipărit/ - observare
1.2; Evaluare investigații; digital,imagini/ planșe sistematică
2.1; - formularea de răspunsuri; didactice, caietul - aprecierea
2.2; - stabilirea resurselor necesare unei activități de elevului, video- verbală
1
2.4; investigare; proiector - portofoliul
3.2; - parcurgerea etapelor de lucru; -probă scrisă
- alcătuirea și prezentarea unor materiale
informative.

Unitatea de invatare: Corpuri


Numar de ore alocat: 5 ore / 5 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1; Proprietăți și utilizări ale metalelor -selectarea unui metal dintr-un set de materiale pe -manualul tipărit/ - observare
1.2; baza proprietăţilor acestuia; digital,imagini/ planșe sistematică
2.1; -experimente simple pt descoperirea proprietăţilor didactice, caietul - aprecierea
2.2; metalelor; elevului, video- verbală 1
2.4; -explicarea fenomenului de transmitere a căldurii proiector, calculator - autoevaluarea
3.2; prin metale - portofoliul

2 1.1; Interacțiuni dintre corpuri - identificarea unor criterii de comparare a unor -manualul tipărit/ - observare
1.2; (gravitațională, magnetică, electrică, de corpuri, fenomene, procese din aceeași categorie (de digital,imagini/ planșe sistematică
2.1; contact - frecarea) exemplu: diverse proprietăți ale metalelor) didactice, caietul - aprecierea
2.2; - utilizarea unor criterii pentru ordonarea și elevului verbală
2.4; clasificarea unor corpuri - portofoliul
3.2;
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare 1
în cadrul unor grupe de corpuri, fenomene, procese
(de exemplu: diverse caracteristici ale unor metale)
- realizarea de observații periodice asupra aspectului
cercetat
- reprezentarea în grafice, tabele, diagrame a unor
date
3 1.1; Utilizări ale magneților. Busola - stabilirea proprietăţilor magneţilor şi a utilizării -manualul tipărit/ - observare
1.2; lor; digital,imagini/ planșe sistematică
2.1; - explicarea fenomenului de magnetizare didactice, caietul - aprecierea
2.4; - identificarea direcţiei de orientare a polilor unui elevului, busolă verbală 1
magnet - portofoliul
3.2;
4 1.1; Mișcare și repaus. Caracteristici ale - identificarea corpurilor aflate în repaus sau în -manualul tipărit/ - observare
1.2; mișcării (distanță, durată, rapiditate). mişcare digital,imagini/ planșe sistematică
2.1; - redarea prin desen a unor corpuri care se află în didactice, caietul - aprecierea
2.4; mişcare elevului, video- verbală
3.2; - stabilirea poziţiei corpurilor în funcţie de anumite proiector - portofoliul 1
repere
- realizare de experimente simple prin care se
prezintă starea de mişcare şi de repaus

5 1.1; Recapitulare -selectarea unui metal dintr-un set de materiale pe -manualul tipărit/ - observare 1
1.2; Evaluare baza proprietăţilor acestuia; digital,imagini/ planșe sistematică
2.1; - identificarea unor criterii de comparare a unor didactice, caietul - aprecierea
2.4; corpuri, fenomene, procese din aceeași categorie (de elevului, video- verbală
3.2; exemplu: diverse proprietăți ale metalelor) proiector - portofoliul
- utilizarea unor criterii pentru ordonarea și -probă scrisă
clasificarea unor corpuri
- identificarea direcţiei de orientare a polilor unui
magnet
- identificarea corpurilor aflate în repaus sau în
mişcare
- redarea prin desen a unor corpuri care se află în
mişcare
- stabilirea poziţiei corpurilor în funcţie de anumite
repere

Unitatea de invatare: Micul explorator


Numar de ore alocat: 2 ore / 2 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1; Recapitulare finală. - identificarea unor criterii de ordonare, clasificare -imagini, manual, film -observarea
1.2; în cadrul unor grupe de corpuri, fenomene, procese documentar, sistematică a
(de exemplu: diverse caracteristici ale unor metale) videoproiector, laptop atitudinii elevilor
- realizarea de observații periodice asupra aspectului -conversaţia, exerciţiul, faţă de sarcina 1
cercetat problematizarea dată
- reprezentarea în grafice, tabele, diagrame a unor
date
2 1.1;1. Evaluare sumativă -stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri -fișa de evaluare -probă scrisă
2; Proiect: Redescoperirea Terrei - formularea de răspunsuri; pentru fiecare elev
-gruparea corpurilor după starea lor de agregare - conversaţia,
1
- precizarea importanței apei; explicaţia
- identificarea cauzelor inundațiilor și a posibilelor
măsuri de protejare împotriva inundațiilor
EDUCATIE CIVICA

UNITATEA DE INVATARE: PAȘI PRIN LUMEA LUCRURILOR

Numar de ore alocat: 5 ore / 5 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 2.1., Raporturile noastre cu lucrurile - Citirea textului Pânza, pensula și acuarelele •caietul de lucru, evaluare orală
2.2., - Ce sunt lucrurile? - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 50-51, obiecte din evaluarea
3.1., - Nevoia de lucruri imaginii-suport sala de clasă, obiecte emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica personale ale elevilor, atitudinii cu
3.2.,
Lecțiile propuse: Dicționar cartonașe colorate ajutorul
3.3.. 1. Printre oameni și lucruri - Interpretarea conținutului rubricii Reține! •conversația, joc observației
- Identificarea în text a unor substantive care didactic, explicația, sistematice
denumesc lucruri exercițiul
- Identificarea lucrurilor de care este nevoie în diverse •AF, AI, AG 1
situații ilustrate •1 oră
- Identificarea lucrurilor necesare pentru
confecționarea
unor obiecte
- Descoperirea utilității unor lucruri
- Selectarea criteriilor pentru care se achiziționează
anumite lucruri
- Joc: identificarea unor lucruri după descriere
2 2.1., Raporturile noastre cu lucrurile - Citirea textului Atelierul de jucării •caietul de lucru, evaluare orală 1
2.2., - Lucrurile care ne exprimă: - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 52-53, lucruri evaluarea
3.1., îmbrăcăminte, jucării și jocuri, cărți, imaginii-suport personale preferate de emoțiilor și a
colecții, camera mea - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica elevi, computer, atitudinii cu
3.2.,
Dicționar videoproiector, ajutorul
3.3.. Lecția propusă: - Interpretarea conținutului rubricii Reține! imagini/filme cu observației
2. Lucrurile preferate - Exprimarea preferințelor copiilor cu privire la personalități din sistematice
lucrurile preferate România și din alte
- Descrierea jucăriilor preferate de către copii țări, cartonașe colorate
- Identificarea lucrurilor preferate de către copii, după •conversația,
criterii date explicația, joc didactic,
- Descoperirea unor personalități din România sau din exercițiul
alte țări, după lucrurile care îi reprezintă •AF, AI, AG
- Inițierea unui dialog cu privire la lucrurile pe care le •1 oră
colecționează copiii
- Joc: mimarea unor lucruri personale
3 2.1., Raporturile noastre cu lucrurile - Citirea textului Alegeri între haine •caietul de lucru, evaluare orală
2.2., - Relații și atitudini față de lucruri: - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 54-55, computer, evaluarea
3.1., proprietate, grijă/neglijență imaginii-suport videoproiector, filme emoțiilor și a
- Imaginarea finalului textului dat; motivarea alegerii despre reciclare, atitudinii cu
3.2.,
Lecția propusă: - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica colectare selectivă ajutorul
3.3.. 3. Grija pentru lucruri Dicționar •conversația, observației
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! explicația, jocul sistematice
-Identificarea soluțiilor pentru îngrijirea lucrurilor didactic, exercițiul
personale, în situații date •AF, AI, AG
- Prezentarea unor modalități diverse de îngrijire a •1 oră 1
obiectelor personale
- Imaginarea unui dialog cu hainele din dulapul de
acasă
- Diferențierea lucrurilor personale de cele comune;
prezentarea modalităților de îngrijire/respectare a
acestora
- Dialog pe marginea modalităților de utilizare a
lucrurilor de care nu mai avem nevoie (donații,
schimbarea utilității, colectare selectivă)
4 2.1., Raporturile noastre cu lucrurile - Citirea textelor date •caietul de lucru, evaluare orală 1
2.2., - Ce sunt lucrurile? - Inițierea unui dialog pe marginea textelor și a p. 56-57, imagini sau evaluarea
3.1., - Nevoia de lucruri imaginilor-suport obiecte simple din jur emoțiilor și a
- Lucrurile care ne exprimă - Inițierea unui dialog pe marginea faptelor bune (floare, stilou, un fruct atitudinii cu
3.2.,
- Relații și atitudini față de lucruri făcute de copiii din clasă etc.) ajutorul
3.3.. - Imaginarea unor fapte bune care pot fi făcute cu •conversația, observației
Recapitulare. Am călătorit printre ajutorul unor lucruri simple explicația, jocul sistematice
oameni și lucruri - Identificarea, în pereche, a lucrurilor preferate, didactic, exercițiul
individuale și comune •AF, AI, AP
- Descoperirea unor modalități diverse de îngrijire a •1 oră
obiectelor din jur
- Identificarea soluției pentru rezolvarea unei situații
date
- Joc de rol: situații care arată grija față de lucruri
5 2.1., Evaluare. Știu mai multe despre oameni - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de • caietul de lucru, evaluare orală
2.2., și lucruri evaluare p. 58, 90-91, imagini, evaluare scrisă
3.1., • Identificarea unor substantive care denumesc înregistrări video din evaluare prin
Proiect. Sărbătoarea primăverii – Târgul lucrurile necesare elevilor timpul organizării proiect
3.2., 1
de mărțișoare • Autoevaluarea calității de persoană responsabilă în Târgului de •autoevaluare
3.3.. raport cu lucrurile personale și comune mărțișoare, computer,
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului videoproiector
• 1 oră

UNITATEA DE INVATARE: CĂLĂTORIE PRINTRE ANIMALE ȘI PLANTE

Numar de ore alocat: 5 ore / 5 saptamani


Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 2.1., Raporturile noastre cu animalele și - Inițierea unui dialog pe marginea imaginii-suport •caietul de lucru, evaluare orală
2.2., plantele - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica p. 60-61, cartonașe evaluarea
3.1., - Ce sunt animalele și plantele? Dicționar colorate, computer, emoțiilor și a
- Nevoia de plante și animale - Interpretarea conținutului rubricii Reține! videoproiector, atitudinii cu
3.2.,
- Explorarea universului animalelor și al plantelor fragmente din filme de ajutorul
3.3. Lecția propusă: - Identificarea ființelor vii din imaginea-suport și desene animate sau din observației
1. Universul animalelor și al plantelor clasificarea acestora în categoriile date povești, cărți de sistematice
- Descoperirea relațiilor existente între copiii și povești ilustrate
1
animalele din imaginea-suport •conversația,
- Clasificarea animalelor întâlnite în poveștile/desenele explicația, jocul
animate preferate de copii, în categorii date didactic, exercițiul,
- Analiza statutului de persoană a animalelor care problematizarea
vorbesc în povești/desene animate •AF, AI, AG
- Descoperirea utilității plantelor medicinale •1 oră
- Joc de rol: animale și plante din povești care
vorbesc
2 2.1., Raporturile noastre cu animalele și - Citirea textului Copacul poveştilor •caietul de lucru, evaluare orală 1
2.2., plantele - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 62-63, computer, evaluarea
3.1., - Atitudini față de plante și animale: imaginii-suport videoproiector, emoțiilor și a
3.2., atenție/neatenție, grijă/nepăsare, - Formularea răspunsurilor pentru întrebările date, pe imagini, filme video atitudinii cu
3.3. delicatețe/brutalitate, compasiune/lipsă de marginea textului-suport referitoare la efectele ajutorul
compasiune, curaj/frică, respect/lipsă de - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica poluării observației
respect, iubire/ură Dicționar •conversația, sistematice
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! explicația, exercițiul
Lecția propusă: - Exerciții de imaginare a pericolului generat de tăierea •AF, AI, AG
2. Prețuim plantele! copacilor •1 oră
- Identificarea atitudinii oamenilor față de plante,
reprezentate în imagini; inițierea unor exemple
concrete din viața cotidiană
- Analiza unor indicatoare care sugerează protejarea
spațiului verde
- Prezentarea modalităților de îngrijire a plantelor
personale
- Argumentarea necesității respectării mediului
înconjurător
3 2.1., Raporturile noastre cu animalele și - Citirea textului O întâmplare fericită •caietul de lucru, evaluare orală
2.2., plantele - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 64-65, fotografii cu evaluarea
3.1., - Atitudini față de plante și animale: imaginii-suport animalele de companie emoțiilor și a
atenție/neatenție, grijă/nepăsare, - Formularea răspunsurilor pentru întrebările date, pe ale elevilor, cărți cu atitudinii cu
3.2.,
delicatețe/brutalitate, compasiune/lipsă de marginea textului-suport fabule, animale de pluș ajutorul
3.3. compasiune, curaj/frică, respect/lipsă de - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica •conversația, observației
respect, iubire/ură Dicționar explicația, jocul sistematice
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! didactic, exercițiul
Lecția propusă: - Exerciții de imaginare a efectelor lipsei de atenție, •AF, AI, AG
3. Respectăm animalele! grijă și compasiune față de animale •1 oră
1
- Identificarea atitudinii oamenilor față de animale;
inițierea unor exemple concrete din viața cotidiană
- Prezentarea modalităților de îngrijire a animalelor de
companie
- Argumentarea necesității respectării animalelor
-Inițierea unei discuții despre adăposturile pentru
animale /animale în cușcă/animale la circ
- Exerciții de responsabilizare a elevilor în raport cu
animalele de companie
- Joc: mima emoțiilor în relație cu diverse animale
4 2.1., Raporturile noastre cu animalele și - Citirea textelor date •caietul de lucru, evaluare orală 1
2.2., plantele - Inițierea unui dialog pe marginea textelor și a p. 66-67, computer, evaluarea
3.1., - Ce sunt animalele și plantele? imaginilor-suport videoproiector sau TV, emoțiilor și a
3.2., - Nevoia de plante și animale - Inițierea unui dialog pe marginea faptelor bune fragmente din emisiuni atitudinii cu
3.3. - Atitudini față de plante și animale făcute de copiii din clasă, în raport cu plantele și TV sau site-uri din ajutorul
animalele domeniul protecției observației
Recapitulare. Am călătorit printre - Imaginarea unor fapte bune în relație cu animalele mediului/ animalelor sistematice
animale și plante care au nevoie de ajutor •conversația,
- Prezentarea unor modalități diverse de îngrijire a explicația, jocul
plantelor și a animalelor didactic, exercițiul
- Identificarea emoțiilor pe care le pot trăi persoanele •AF, AI, AG
în relație cu plantele și animalele •1 oră
- Analiza numelor de persoane inspirate din lumea
plantelor
- Analiza denumirii unor plante, inspirate din lumea
animalelor
- Analiza grilei TV și identificarea posturilor TV din
domeniul protecției mediului și cel al universului
animalelor; oferirea unor exemple de bună practică în
domeniul îngrijirii plantelor și a animalelor
5 2.1., Evaluare. Știu mai multe despre - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de •caietul de lucru, evaluare orală
2.2., animale și plante evaluare p. 68, 92-93, evaluare scrisă
3.1., • Prezentarea unor lucruri pe care ar trebui să le computer, evaluare prin
Proiect. Campania „Protejând natura, schimbe elevii pentru a deveni persoane responsabile videoproiector, imagini proiect
3.2., 1
plantăm speranță!” în relație cu plantele și animalele din timpul campaniei autoevaluare
3.3. • Autoevaluarea calității de persoană responsabilă în •1 oră
ceea ce privește protecția mediului înconjurător
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului

UNITATEA DE INVATARE: ÎMPREUNĂ REUȘIM!

Numar de ore alocat: 4 ore / 4 saptamani


Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.3., Raporturile noastre cu ceilalți oameni - Inițierea unui dialog pe marginea imaginii suport •caietul de lucru, evaluare orală 1
2.3., - Grupuri mici din care facem parte - Formularea răspunsurilor pentru întrebările date pe p. 70-71, fotografii cu evaluarea
3.1., (familia, grupul de prieteni, baza imaginii-suport prietenii și/sau familia, emoțiilor și a
grupul de joacă, grupul de învățare) și - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica alte grupuri de atitudinii cu
3.2.,
relațiile dintre membrii acestora Dicționar apartenență ajutorul
3.3. - Interpretarea conținutului rubricii Reține! •conversația, observației
Lecția propusă: - Identificarea grupurilor de apartenență explicația, jocul sistematice
1. Grupurile din care facem parte - Identificarea unor grupuri conform descrierilor didactic, exercițiul
- Prezentarea grupului de prieteni, a familiei, a •AF, AI, AG
relațiilor, preocupărilor și a pasiunilor comune •1 oră
- Joc de rol: prietenie

2 1.3., Raporturile noastre cu ceilalți oameni - Citirea textului Colaborare sau competiție? •caietul de lucru, evaluare orală
2.3., - Grupuri mici din care facem parte - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 72-73, computer, evaluarea
3.1., (familia, grupul de prieteni, imaginii-suport videoproiector, emoțiilor și a
grupul de joacă, grupul de învățare) și - Formularea răspunsurilor pentru întrebările date, pe fragmente din povești, atitudinii cu
3.2.,
relațiile dintre membrii acestora marginea textului-suport filme, desene animate ajutorul
3.3. - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica care prezintă relații observației
Lecția propusă: Dicționar diverse între personaje, sistematice
2. Colaborăm, ne respectăm, reușim! - Interpretarea conținutului rubricii Reține! cărți cu poezii sau
1
- Prezentarea tipurilor de relații care se stabilesc în povești
cadrul grupului de prieteni •conversația,
- Inițierea unui dialog despre cooperare, colaborare, explicația, jocul
competiție, conflict didactic, exercițiul
- Descoperirea calităților unui bun conducător de grup •AF, AI, AG
- Analiza relațiilor de prietenie/cooperare dintre •1 oră
persoane diferite (ex.: persoane cu dizabilități)
- Joc de rol: situații de cooperare, conflict, competiție
3 1.3., Raporturile noastre cu ceilalți oameni - Citirea textului În tabără •caietul de lucru, evaluare orală
2.3., - Reguli ale grupului: drepturi și îndatoriri - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a p. 74-75, cartonașe evaluarea
3.1., în cadrul grupurilor mici imaginii suport colorate, imagini din emoțiilor și a
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica tabără sau excursie atitudinii cu
3.2.,
Lecția propusă: Dicționar •conversația, ajutorul
3.3. 3. Drepturi și îndatoriri în cadrul grupului - Interpretarea conținutului rubricii Reține! explicația, jocul observației
1
- Identificarea drepturilor și responsabilităților elevilor didactic, exercițiul sistematice
în situații diverse (acasă, la școală, în tabără etc) •AF, AI, AG
- Exerciții de conștientizare a efectelor încălcării •1 oră
regulilor
- Prezentarea regulilor unui joc preferat
- Joc de rol: situații de încălcare a regulilor
4 1.3., Recapitulare. Am învățat despre - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de • caietul de lucru, evaluare orală 1
2.3., importanța grupurilor evaluare p. 78, 94-95 evaluare scrisă
3.1., Evaluare. Știu mai multe despre oameni • Identificarea drepturilor și a îndatoririlor copiilor din • 0,5 oră evaluare prin
3.2., și grupuri imaginea dată proiect
3.3. • Autoevaluarea calității de bun partener/bună autoevaluare
Proiect. Sărbătoarea „Zâmbet de copil” parteneră în grup
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului

UNITATEA DE INVATARE: AM ÎNVĂȚAT LA ORELE DE EDUCAȚIE CIVICĂ

Numar de ore alocat: 2 ore / 2 saptamani


Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1., - Lucruri, persoane și alte ființe - Inițierea unui dialog pe marginea imaginii-suport •caietul de lucru, p. evaluare orală
1.2., - Relații între oameni, lucruri și animale - Formularea răspunsurilor pentru întrebările date, pe 80-87, imagini cu evaluarea
1.3., - Trăsături morale marginea imaginii-suport fotografii din timpul emoțiilor și a
- Elaborarea unei fișe personale pentru o persoană din anului școlar, album atitudinii cu
2.1.,
Recapitulare finală. Împreună suntem imaginea dată foto, album digital ajutorul
2.2., mai buni! - Identificarea asemănărilor și a deosebirilor dintre •conversația, observației
2.3., Albumul cu fapte bune persoanele din imaginea dată explicația, jocul sistematice
3.1., - Descoperirea relațiilor dintre persoanele din didactic, exercițiul
3.2., imaginea-suport •AF, AI, AG
3.3. - Exerciții de imaginare a unor activități prin care •1 oră
oamenii pot avea grijă de mediul înconjurător sau de
animalele de companie 1
- Explorarea mediului marin
-Alcătuirea unei ghicitori/unor versuri despre animalul
preferat
- Identificarea și simularea unor fapte bune în diverse
jocuri de rol
- Descoperirea utilității unor meserii în raport cu
nevoile ființelor
- Realizarea unui album foto (poate fi și digital) cu
fotografii surprinse pe parcursul anului școlar

2 Evaluare finală. Știu mai multe lucruri - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de • caietul de lucru, p. evaluare orală 1
noi și interesante evaluare 88-89 evaluare scrisă
• Realizarea unor topuri la finalul clasei a treia, • 1 oră autoevaluare
conform indicațiilor
• Menționarea a trei lucruri interesante, învățate pe
parcursul clasei a III-a
• Elaborarea unui bilet de mulțumire unei persoane care
a oferit sprijin pe parcursul clasei a III-a

JOC SI MISCARE

Unitatea de invatare: Mișcare, mișcare, mișcare… - Capacitate psiho- motrică


Numar de ore alocat: 4 ore / 4 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1; Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor -obiecte , mingi, -observare
1.2; variante de aruncare și prindere jocuri de întrecere ștafete, corzi sistematică
1.3; ( aruncarea lansată cu două mâini - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor -conversaţia, -evaluare orală
2.1; înainte, în sus și pe deasupra capului, deprinderi de locomoție explicaţia, - temă de lucru
2.2; prinderea cu o mână prin apucare, - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor demonstraţia, în clasă
aruncare azvârlită la distanță și la țintă) deprinderi de manipulare exerciţiul, jocul -autoevaluare
(Exemple de jocuri:Ciobanul își apără Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra- -frontală, individuală
2
oile, Țintașii iscusiți) grup și întrecere inter-grupe - 2 ore
- realizarea unor sarcini motrice de manipulare a
diferitelor obiecte, în cadrul unui grup
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea
obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de
întrecere

2 1.1; Jocuri de mișcare, trasee aplicative și Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra- -obiecte , mingi, -observare
1.2; ștafete cuprinzând deprinderi motrice grup și întrecere inter-grupe ștafete, corzi sistematică
1.3; complexe (utilitar- aplicative): - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a -conversaţia, -evaluare orală
2.1; tracțiune- împingere; cățărare- diferitelor obiecte, în cadrul unui grup explicaţia, - temă de lucru
2.2; coborăre; tracțiune) - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea demonstraţia, în clasă
(Exemple de jocuri: Toboganul, obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de exerciţiul, jocul -autoevaluare
Avionul) întrecere -frontală, individuală 2
Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru - 2 ore
realizarea unor activități ludice, cu caracter complex
și eforturi diferite
- participarea la ștafete cu solicitări de eforturi
diferite
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare

Unitatea de invatare: Jocul înseamnă rezistență! - Capacitate psiho- motrică

Numar de ore alocat: 3 ore / 3 saptamani


Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1; Jocuri de mișcare și ștafete vizând Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în -obiecte , mingi, -observare
1.2; dezvoltarea calităților motrice (viteze de cadrul jocurilor de mișcare ștafete, corzi sistematică
1.3; deplasare în relație cu un partener, - participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în -conversaţia, -evaluare orală
2.1; rezistența generală, forța dinamică a echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer explicaţia, - temă de lucru
2.2; trunchiului și abdomenului etc.) demonstraţia, în clasă
Jocuri pentru orientarea spațio- - participare la tragerea la sorți, la constituirea exerciţiul, jocul -autoevaluare
temporală (repere stabile, dinamice; echipelor -frontală, individuală
3
ritm) - felicitarea coechipierilor/adversarilor - 3 ore
- repere statice, dinamice - autoanaliza randamentului propriu
- ritm - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor
deprinderi de manipulare
(Exemple de jocuri: Ocupă locul, Poșta merge,
Cercurile zburătoare)

Unitatea de invatare: Suntem mai sănătoși prin joc! - Stil de viață activ
Numar de ore alocat: 4 ore / 4 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1; Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor -obiecte , mingi, -observare 2
1.2; funcțiilor cardiace și respiratorii jocuri de întrecere ștafete, corzi sistematică
1.3; (Exemple de jocuri: Uliul și porumbeii, - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor -conversaţia, -evaluare orală
2.1; Năvodul, Leapșa – pe ghemuite) deprinderi de locomoție explicaţia, - temă de lucru
2.2; - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor demonstraţia, în clasă
deprinderi de manipulare exerciţiul, jocul -autoevaluare
-frontală, individuală
- 2 ore

2 1.1; Jocuri de mișcare constituite spontan, în Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru -obiecte , mingi, -observare
1.2; timpul liber, incluzând întrecerea între realizarea unor activități ludice, cu caracter complex ștafete, corzi sistematică
1.3; grupuri și eforturi diferite -conversaţia, -evaluare orală
2.1; (Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, - participarea la ștafete cu solicitări de eforturi explicaţia, - temă de lucru
2.2; Ciobanul își apără oile, Mingea la diferite demonstraţia, în clasă 2
căpitan) - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare exerciţiul, jocul -autoevaluare
- participarea la jocuri de orientare în spațiu -frontală, individuală

Unitatea de invatare: În prag de vacanță - Stil de viață activ


Numar de ore alocat: 5 ore / 5 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1; Jocuri de mișcare desfășurate în diferite Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra- -obiecte , mingi, -observare 2
1.2; anotimpuri, în aer liber grup și întrecere inter-grupe ștafete, corzi sistematică
1.3; (Exemple de jocuri: Derdelușul, - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a -conversaţia, -evaluare orală
2.1; Cărăușii, Țintașii iscusiți, Cursa pe diferitelor obiecte, în cadrul unui grup explicaţia, - temă de lucru
2.2; numere) - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea demonstraţia, în clasă
obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de exerciţiul, jocul -autoevaluare
întrecere -frontală, individuală
- 2 ore

2 1.1; Activități turistice – jocuri practicate în Realizarea unui dans modern – ”Majorete” -obiecte , mingi, -observare
1.2; excursii, drumeţii tabere - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea ștafete, corzi sistematică
1.3; obiectelor, desfășurate între echipe, sub formă de -conversaţia, -evaluare orală
2.1; întrecere explicaţia, - temă de lucru
3
2.2; demonstraţia, în clasă
exerciţiul, jocul -autoevaluare
-frontală, individuală

MUZICA SI MISCARE

Unitatea de invatare: Despre pasiuni


Numar de ore alocat: 4 ore / 4 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1; Genuri muzicale audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, cu Resurse materiale: -observare
1.2; Dansurile observarea unor diferențieri de expresivitate, tempo manualul tipărit sistematică
1.3; (lent/rapid), aspecte dinamice și timbrale; caietul, surse audio -evaluare orală
2.1; - dansuri populare cu caracteristici diverse, cu - temă de lucru
2.2; manifestare individuală, pe perechi sau în grup; Resurse procedurale: în clasă
- dansuri libere pe piese muzicale diverse; Metode: conversaţia, -autoevaluare
- jocuri de recunoaștere și diferențiere a unor dansuri explicaţia, 1
cunoscute; exerciţiul
- jocuri de mimare prin mișcare corporală/dans a
unor povești scurte;
- exerciţii de clasificare a pieselor de factură cultă
(valsul, rapsodia) după conţinutul tematic şi
caracterul melodiei;
2 1.1; Sunetul și nota Do; - exerciţii de redare fragmentară şi integrală, în Resurse materiale: -observare
1.2; colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui manualul tipărit sistematică
1.3; repertoriu de cântece; caietul, surse audio -evaluare orală
2.1; - cântarea vocală la unison, pe grupe; - temă de lucru
1
2.2; - exerciţii de scriere pe portativ; Resurse procedurale: în clasă
- audierea comparată a unor intervale ascendente- Metode: conversaţia, -autoevaluare
descendente; explicaţia,
- exerciţii de intonare a notelorDo exerciţiul
3 1.1; Sunetul și nota Re - exerciţii de redare fragmentară şi integrală, în Resurse materiale: -observare
1.2; colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui manualul tipărit sistematică
1.3; repertoriu de cântece; caietul, surse audio -evaluare orală
2.1; - cântarea vocală la unison, pe grupe; - temă de lucru
1
2.2; - exerciţii de scriere pe portativ; Resurse procedurale: în clasă
- audierea comparată a unor intervale ascendente- Metode: conversaţia, -autoevaluare
descendente; explicaţia,
- exerciţii de intonare a notelorDoși Re; exerciţiul
4 1.1; Recapitulare - jocuri de recunoaștere și diferențiere a unor dansuri Resurse materiale: -observare
1.2; Evaluare cunoscute; manualul tipărit sistematică
1.3; - jocuri de mimare prin mișcare corporală/dans a caietul, surse audio -evaluare orală
2.1; unor povești scurte; - temă de lucru
2.2; - exerciţii de scriere pe portativ; Resurse procedurale: în clasă
- exerciţii de intonare a notelorDoși Re; Metode: conversaţia, -autoevaluare
explicaţia,
exerciţiul

Unitatea de invatare: Invățăm de la plante


Numar de ore alocat: 4 ore / 4 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.2; Sunetul şi nota FA - exerciţii de redare fragmentară şi integrală, în Resurse materiale: -observare
1.3; colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui manualul tipărit sistematică
2.1; repertoriu de cântece; caietul, surse audio -evaluare orală
- cântarea vocală la unison, pe grupe; - temă de lucru
2.2; 1
- exerciţii de scriere pe portativ; Resurse procedurale: în clasă
3.1; - audierea comparată a unor intervale ascendente- Metode: conversaţia, -autoevaluare
3.3 descendente; explicaţia,
- exerciţii de intonare a notelor Fa; exerciţiul
2 1.2; Sunetul şi nota DO 2 - exerciţii de redare fragmentară şi integrală, în Resurse materiale: -observare
1.3; colectiv, în grupuri mici şi individual, a unui manualul tipărit sistematică
2.1; repertoriu de cântece; caietul, surse audio -evaluare orală
2.2; - cântarea vocală la unison, pe grupe; - temă de lucru
1
3.1; - exerciţii de scriere pe portativ; Resurse procedurale: în clasă
3.3 - audierea comparată a unor intervale ascendente- Metode: conversaţia, -autoevaluare
descendente; explicaţia,
- exerciţii de intonare a notelor Fași Do2; exerciţiul
3 1.2; Folclorul copiilor - audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, Resurse materiale: -observare
1.3; cu observarea unor diferențieri de expresivitate, manualul tipărit sistematică
2.1; tempo (lent/rapid), aspecte dinamice și timbrale; caietul, surse audio -evaluare orală
2.2; - interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea - temă de lucru
3.1; percuției corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului Resurse procedurale: în clasă
1
3.3 din picior; Metode: conversaţia, -autoevaluare
- stimularea exprimării spontane a unor reacții, explicaţia,
emoții, sentimente față de scurte fragmente muzicale exerciţiul
contrastante (de exemplu, desene animate adecvate
vârstei);
4 1.2; Proiect: Plantele și muzica - audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, Resurse materiale: -observare 1
1.3; Mișcare pe muzică: pantomimă, cu observarea unor diferențieri de expresivitate, manualul tipărit sistematică
2.1; dansuri populare, mișcari libere tempo (lent/rapid), aspecte dinamice și timbrale; caietul, surse audio -evaluare orală
2.2; - exerciţii de intonare a notelor Fași Do2; - temă de lucru
3.1; - interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea Resurse procedurale: în clasă
3.3 percuției corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului Metode: conversaţia, -autoevaluare
din picior; explicaţia,
exerciţiul

Unitatea de invatare: Învățăm de la animale


Numar de ore alocat: 5 ore / 5 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.2; Sunetul și nota si -exerciţii de percepere auditivă a sunetului SI în Resurse materiale: -observare
1.3; relaţie cu celelalte sunete învăţate; manualul tipărit sistematică
2.1; -exerciţii de interpretare la clape a notei SI şi a caietul, surse audio -evaluare orală
celorlalte note muzicale: - temă de lucru
2.2; -exerciţii de solfegiere a notelor SI şi a celorlalte Resurse procedurale: în clasă
3.1; note studiate; Metode: conversaţia, -autoevaluare
3.3 -interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea explicaţia,
1
percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului exerciţiul
din picior;
-jocuri interpretative muzicale - dialog solist/ cor sau
între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/
acompaniament, ritmul melodiei/ măsură);

2 1.1; Nuanțe  cântarea cu nuanţa potrivită în interpretarea Resurse materiale: -observare 2


1.2; vocală individuală sau colectivă; manualul tipărit sistematică
1.3;  sesizarea nuanţelor contrastante (tare-încet) caietul, surse audio -evaluare orală
ale cântecelor studiate; - temă de lucru
2.1; Resurse procedurale: în clasă
 desprinderea semnificaţiei noţiunii de
2.1; nuanţă; Metode: conversaţia, -autoevaluare
3.1;  interpretarea aceluiaşi cântec în nuanţe explicaţia,
3.2 diferite; exerciţiul
 interpretarea unor cântece din repertoriul
clasei în nuanţe variate (tare-mediu-încet);
- audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni,
cu observarea unor diferențieri de expresivitate,
tempo (lent/rapid), aspecte dinamice și timbrale;
3 1.1; Audiție muzicală: Primăvara de  cântarea cu nuanţa potrivită în interpretarea Resurse materiale: -observare
1.2; Antonio Vivaldi vocală individuală sau colectivă; manualul tipărit sistematică
1.3; Gama Do  sesizarea nuanţelor contrastante (tare-încet) caietul, surse audio -evaluare orală
ale cântecelor studiate; - temă de lucru
2.1; Resurse procedurale: în clasă
 desprinderea semnificaţiei noţiunii de
2.1; nuanţă; Metode: conversaţia, -autoevaluare
3.1;  interpretarea aceluiaşi cântec în nuanţe explicaţia, 1
3.2 diferite; exerciţiul
 interpretarea unor cântece din repertoriul
clasei în nuanţe variate (tare-mediu-încet);
- audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni,
cu observarea unor diferențieri de expresivitate,
tempo (lent/rapid), aspecte dinamice și timbrale;
4 1.1; Recapitulare  interpretarea aceluiaşi cântec în nuanţe Resurse materiale: -observare
1.2; Evaluare diferite; manualul tipărit sistematică
1.3;  interpretarea unor cântece din repertoriul caietul, surse audio -evaluare orală
clasei în nuanţe variate (tare-mediu-încet); - temă de lucru
2.1; Resurse procedurale: în clasă 1
 - audierea unor piese muzicale de mici
2.1; dimensiuni, cu observarea unor diferențieri de Metode: conversaţia, -autoevaluare
3.1; expresivitate, tempo (lent/rapid), aspecte dinamice și explicaţia,
3.2 timbrale; exerciţiul

Unitatea de invatare: Tie ȋți pasă?


Numar de ore alocat: 2 ore / 2 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1; Poluarea fonică - exerciții de diferențiere a sunetului muzical de Resurse materiale: -observare 1
2.1; zgomot; manualul tipărit sistematică
2.2; - exerciții de acomodare cu cele patru calități ale caietul, surse audio -evaluare orală
sunetului muzical; - temă de lucru
3.2
- sesizarea succesiunilor de durate egale; Resurse procedurale: în clasă
- audierea comparată (prin jocuri) a unor sunete de Metode: conversaţia, -autoevaluare
durate diferite; explicaţia,
- redarea vocală şi/ sau cu acompaniament exerciţiul
instrumental realizat de cadrul didactic a unor
fragmente ritmice (2-4 măsuri);
- exerciţii de notaţie grafică a unor structuri ritmice
pătrimea, optimea, doimea, de sesizare a accentelor
şi de interpretare
2 1.1; Cântarea cu acompaniament realizat - exerciții de diferențiere a sunetului muzical de Resurse materiale: -observare
2.1; de către copii zgomot; manualul tipărit sistematică
2.2; - exerciții de acomodare cu cele patru calități ale caietul, surse audio -evaluare orală
sunetului muzical; - temă de lucru
3.2 - sesizarea succesiunilor de durate egale; Resurse procedurale: în clasă
- audierea comparată (prin jocuri) a unor sunete de Metode: conversaţia, -autoevaluare
durate diferite; explicaţia, 1
- redarea vocală şi/ sau cu acompaniament exerciţiul
instrumental realizat de cadrul didactic a unor
fragmente ritmice (2-4 măsuri);
- exerciţii de notaţie grafică a unor structuri ritmice
pătrimea, optimea, doimea, de sesizare a accentelor
şi de interpretare

Unitatea de invatare: Colecționari de timp liber


Numar de ore alocat: 1 ore / 1 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1; Recapitulare finală - exersarea deprinderii de cântare în colectiv cu Resurse materiale: -observare 1
1.2; respectarea unei emisii naturale, dicţie şi respiraţie manualul tipărit sistematică
1.3; corecte; caietul, surse audio -evaluare orală
- identificarea, prin audiţie (înregistrări sau direct) a - temă de lucru
2.1; elementelor de limbaj muzical cunoscute; Resurse procedurale: în clasă
2.2; - exerciţii de diferenţiere tematică a unor lucrări Metode: conversaţia, -autoevaluare
3.1; muzicale; explicaţia,
3.2 - exerciţii de clasificare a pieselor de factură cultă exerciţiul
(valsul, rapsodia) după conţinutul tematic şi
caracterul melodiei;
- exerciții de diferențiere a sunetului muzical de
zgomot;
- exerciții de acomodare cu cele patru calități ale
sunetului muzical;
- sesizarea succesiunilor de durate egale;
- audierea comparată (prin jocuri) a unor sunete de
durate diferite;
-exerciţii de dictare a sunetelor învăţate, pentru
fixarea poziţiei corecte a notei corespunzătoare
pe portativ;

ARTE VIZUALE SI ABILITATI PRACTICE

Unitatea de invatare: Viaţa pe Pământ


Numar de ore alocat: 14 ore / 7 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 2.2  Arta plierii hârtiei -observarea unor imagini; -manualul; bservare sistematică
2.3 Origami. Aplicaţie: Pisicuţa -identificarea tehnicii utilizate pentru realizarea -hârtie glasată,- e- evaluare frontală
obiectelor; marker, şnur pentru şi individuală
-definirea tehnicii origami; mărţişor, capsator / 1- p- portofoliu
-descrierea etapelor necesare pentru realizarea h 1
pisicuţei;
-confecţionarea pisicuţei folosind tehnica origami;
-confecţionarea unor jucării folosind tehnica origami
(bărcuţa, coiful, solniţa).
2 1.1  Arta rulării hârtiei -participarea la discuţii privind rolul decorării unor -manualul; bservare sistematică 1
2.2 Quilling. Aplicaţie: Ramă foto obiecte; -cartoane A4 colorate,- e- evaluare frontală
2.3  -definirea tehnicii quilling; sfoară, foarfecă, lipici, şi individuală
2.4 -stabilirea unor asemănări şi deosebiri între tehnicile ac pentru rularea- p- portofoliu
origami şi quilling; hârtiei
-confecţionarea unei rame foto folosind tehnica /1h
quilling;
-decorarea unor picturi folosind tehnica quilling.
3 1.1  Felicitări, cu drag! -participarea la discuţii privind felicitările şi -manualul; bservare sistematică
2.2 Monotipie. Aplicaţie: Pastel semnificaţia acestora; -carton alb, carton- e- evaluare frontală
2.3  Colaj. Aplicaţii: Ghiocel. Fluturi -realizarea unor dialoguri între copii referitoare la colorat, creioane şi individuală
veseli ziua mamei; pastel, scobitoare,- p- portofoliu
-jocuri de rol; lipici, hârtie glasată,
-selectarea dintr-o listă dată a compoziţiilor realizate foarfecă, fluturi 2
prin monotipie; decupaţi / 2 h
-exersarea folosirii creioanelor pastel;
-realizarea unei felicitări folosind monotipia (cu
creioane pastel);
-realizarea unor felicitări folosind colajul.
4 1.1  Arta sculpturii -participarea la discuţii despre comunicarea prin -manualul; bservare sistematică
2.1 Modelaj în lut. Aplicaţie: Vas din lut sculptură; -pastă de modelaj- e- evaluare frontală
2.3 -identificarea materialelor din care au fost realizate (lut), instrumente şi individuală
obiectele sculptate/modelate; pentru modelaj,- p- portofoliu
-modelarea unui vas din lut; planșetă,acuarele, 2
-decorarea vasului cu linii, puncte, forme pensulă / 2 h
geometrice;
-pictarea formelor obţinute;
-aprecierea lucrărilor colegilor.
5 1.1  Forme din plastilină -selectarea dintr-o listă dată a obiectelor realizate din -manualul; bservare sistematică
2.4 Modelaj. Aplicaţie: Glob pământesc plastilină; -plastilină, planșetă -/ e- evaluare frontală
-exerciţii de modelare a plastilinei; 1h şi individuală
-exerciţii de modificare a unor forme geometrice din - p- portofoliu 1
plastilină;
-modelarea din plastilină a unui glob pământesc;
-joc didactic: Ghici ce obiect lipseşte?.
6 1.1  Forme din hârtie amestecată -identificarea materialelor din care sunt lucrate -manualul; bservare sistematică 1
2.2 Modelaj. Aplicaţie: Macheta unui obiectele din imagini; -ziare vechi, aracet,- e- evaluare frontală
2.4 vulcan -definirea unui vulcan (brainstormig); făină, recipient de şi individuală
-prepararea amestecului de hârtie; plastic, polistiren - p- portofoliu
-realizarea machetei unui vulcan folosind hârtie /1h
amestecată;
-joc didactic: Extrage imaginea şi spune din ce
material este făcut obiectul!;
-confecţionarea unor bijuterii din hârtie amestecată.
7 1.1  Sărbătorim Paştele! -participarea la discuţii despre tradiţii şi obiceiuri de -manualul; bservare sistematică
2.2 Decorare. Tradiţii: Ouă vesele de Paşte Paşte şi despre semnificaţia acestora; -ouă, aţă, lipici,- e- evaluare frontală
2.3 -vizionarea unor documentare despre încondeierea foarfecă, nasturi şi individuală
ouălor; coloraţi / 2 h - p- portofoliu 2
-realizarea unei păpuşi prin decorarea ouălor cu
ajutorul unor materiale sintetice;
-teatrul de păpuşi (pe echipe).
8 1.1  Din folclorul copiilor -iniţierea unor dialoguri între copii cu tema -manualul; bservare sistematică
2.2 Ornamentare. Tradiţii. Aplicaţie: „Obiceiuri populare”; -lut, frunze, flori,- e- evaluare frontală
Caloian -citirea unor numărători şi strigături din folclorul scobitoare / 1 h şi individuală
copiilor; - p- portofoliu
-vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile
populare;
-formularea unor întrebări şi răspunsuri despre 1
obiceiurile populare;
-modelarea din lut a păpuşii Caloian;
-decorarea păpuşii cu materiale naturale;
-aprecierea lucrărilor colegilor pe baza criteriilor
date.

9 2.2  Mari artişti -vizionarea unui documentar (PPT) despre -manualul; bservare sistematică
2.3 Constantin Brâncuşi. Un zeu al Constantin Brâncuşi; -film documentar,- e- evaluare frontală
sculpturii -identificarea unor opere importante ale artistului; imagini cu opere şi individuală
1
-organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi câştigi” brâncuşiene - p- portofoliu
cu întrebări despre Constantin Brâncuşi. /1h

10 2.2  Recapitulare. Evaluare -turnarea unei vaze din ipsos; -manualul; bservare sistematică
2.3 Proiect: Vază din ipsos -decorarea vazei; -ipsos, pahar de- e- evaluare frontală
-selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) plastic, beţişor pentru şi individuală
la întrebări referitoare la unitatea parcursă. amestec, flori,- p- portofoliu
1
crenguţe, markere / 1
h

Unitatea de invatare: Şi tu poţi fi arhitect!


Numar de ore alocat: 8 ore / 4 saptamani
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1  Casa de vis -observarea unor imagini; -manualul; bservare sistematică
2.4 Macheta unei case. Aplicaţie: Cine stă -compararea tipurilor de clădiri din imagine; -hârtie glasată,- e- evaluare frontală
2.5 aici? -identificarea modului de utilizare al acestora; carioca, lipici şi individuală
-participarea la unele discuţii despre arhitectură şi /2h - p- portofoliu
arhitecţi celebri;
2
-descrierea etapelor necesare pentru realizarea
căsuţei;
-construirea căsuţei;
-decorarea căsuţei;
-construirea unei case folosind tehnica tangram.
2 1.1  Sate şi oraşe -stabilirea unor asemănări şi deosebiri între clădirile -manualul; bservare sistematică
2.4 Macheta unui oraş/sat. Aplicaţie: Pe din mediul rural şi cele din mediul urban; -cutii de carton,- e- evaluare frontală
2.5 strada principală -definirea unei machete; foarfecă, lipici, hârtie şi individuală
1
-identificare rolului unei machete; colorată, culori / 1 h - p- portofoliu
-construirea machetei pe baza etapelor date;
-construirea machetei „Pe strada principală” .
3 1.1  Castele de poveste -formularea unor întrebări şi răspunsuri privind -manualul; bservare sistematică
1.2 Macheta unui castel. Aplicaţie: Castelul castelele şi rolul acestora; -cartoane, foarfecă,- e- evaluare frontală
2.4 meu -identificarea unor castele şi localizarea acestora; lipici, role de hârtie, şi individuală
2
2.5 -participarea la jocuri de observare a elementelor din hartă / 2 h - p- portofoliu
mediul înconjurător;
-construirea machetei unui castel (în echipă).
4 1.1  Mari artişti -participarea la discuţii despre comunicarea prin -manualul; bservare sistematică
1.3 Antoni Gaudi. Lumea fantastică a unui arhitectură; -PPT, materiale- e- evaluare frontală
2.5 arhitect -vizionarea unor filmuleţe sau PPT despre Gaudi şi reciclabile: peturi, şi individuală
1
opera sa; ambalaje, pahare de- p- portofoliu
-construirea unei machete originale din materiale plastic etc. / 1 h
reciclabile.
5 2.3  Recapitulare. Evaluare -selectarea răspunsurilor corecte la întrebări -manualul; bservare sistematică
2.5 Proiect: Strada şcolii recapitulative din unitatea de învăţare parcursă; -hârtie, creion, riglă,- e- evaluare frontală
-identificarea elementelor importante ale unei străzi; cartoane, carioca, şi individuală
1
-desenarea unei schiţe a străzii şcolii; lipici, scobitori / 1 h - p- portofoliu
-construirea unei machete cu titlul Strada şcolii în
viitor.
Unitatea de invatare: Lumea copiilor
Numar de ore alocat: 8 ore / 4 saptamani

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1  Micul croitor -observarea unor imagini; -manualul; bservare sistematică
2.2 Croire şi coasere. Aplicaţie: Peştişorul - -identificarea instrumentelor unui croitor; -lavete,foarfecă, ac,- e- evaluare frontală
2.4 penar -precizarea modului de utilizare al acestor aţă, şnur, centimetrul şi individuală
instrumente; de croitorie / 2 h - p- portofoliu
-explicarea unor termeni de specialitate: a festona, a
2
croi, tipar, etc.;
-descrierea etapelor necesare pentru realizarea
peştişorului- penar;
-confecţionarea peştişorului-penar;
-joc de rol: „La croitor”.
2 1.1  Atelierul fanteziei -participarea la discuţii despre arta vestimentară; -manualul; bservare sistematică
2.2 Articole de vestimentaţie. Accesorii. -redecorarea unor obiecte(tricou, sacoşă); -sac de plastic,- e- evaluare frontală
2.4 Aplicaţie: Pelerina supereroului -confecţionarea unei pelerine; foarfecă, hârtie şi individuală
-aprecierea produselor realizate de colegi. autocolantă, şnur,- p- portofoliu
1
marker, tricou,
acuarele
/1h

3 1.1  Arta păpuşărească -participarea la discuţii despre comunicarea prin arta -manualul; bservare sistematică 2
2.2 Marionete. Aplicaţie: Teatru de umbre spectacolului; -paie, foarfecă, scotch,- e- evaluare frontală
2.3 -construirea unui decor pentru teatrul de umbre; coli autocolante, capac şi individuală
2.4 -punerea în scenă a unui mic spectacol de teatru de de la cutie de carton,- p- portofoliu
umbre; etc.
-participarea la jocuri de umbre. /2h
4 2.2  Magazinul de jucării -participarea la discuţii despre materialele reciclabile -manualul; bservare sistematică
2.3 Jucării din materiale reciclabile. şi despre importanţa reciclării; -carton, creion, riglă,- e- evaluare frontală
2.4 Aplicaţie: Fluturaşul eco -descrierea etapelor pentru realizarea fluturaşului; recipient din plastic, şi individuală
-confecţionarea fluturaşului; acuarele / 1 h - p- portofoliu 1
-desenarea schiţelor unor jucării;
-construirea unor jucării din materiale reciclabile;
-joc de rol: „La magazinul de jucării”.
5 2.3  Zmeul – o jucărie veche de milenii -definirea şablonului; -manualul; bservare sistematică
2.5 Şablonare. Aplicaţie: Dragon zburător -construirea unor şabloane; -hârtie albă, acuarele,- e- evaluare frontală
-confecţionarea unui zmeu cu ajutorul şablonului; resturi de hârtie, şi individuală
-construirea unui dragon zburător din resturi de sfoară, capsator,- p- portofoliu 1
hârtie (în echipă). cartoane colorate,
lipici
/1h
6 2.4  Recapitulare. Evaluare -selectarea răspunsurilor corecte la întrebări -manualul; bservare sistematică
2.5 Proiect: Decor recapitulative din unitatea de învăţare parcursă; -carton guașe sau- e- evaluare frontală
-crearea unui decor pentru punerea în scenă a unei creioane colorate şi individuală 1
poveşti; foarfecă,polistiren - p- portofoliu
-dramatizarea poveștii Hansel şi Gretel. /1h

Unitatea de invatare: Micul artist


Numar de ore alocat: 2 ore / 1 saptamana

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.1  Recapitulare finală. Evaluare -decorarea clasei; -baloane colorate,bservare sistematică
1.3 finală -expunerea celor mai reuşite lucrări realizate de-a ghirlande de flori din- e- evaluare frontală
Proiect: Cu toţii suntem talentaţi! lungul anului; hârtie, diplome şi individuală 2
-organizarea unei gale la nivelul clasei; /2h - p- portofoliu
-premierea elevilor.
EDUCATIE FIZICA SI SPORT

Proiectarea unitatii de invatare


Deprinderi motrice
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 3.1. • Echilibrul (deplasari -dialog pe tema echipamentului adecvat - teren de sport - observare
3.3. cu echilibru pe -Principiile călirii organismului - fluier sistematică
5.1. suprafete inguste si - marcaje - aprecierea 2
5.2. inaltate) individuale
şi colective
2 2.5. • Catarare-coborare pe banca de - demonstrare-explicatii - corpul inclinat inainte, cu - banca de -observare
3.2. gimnastica inclinata la 15°-20° mainile prinse de marginea bancii. Se executa catararea gimnastica sistematica
5.1. cu mers in patru labe, deplasandu-se intai un brat - fluier -aprecieri
5.3. inainte, care apuca marginea bancii, simultan cu pasirea colective
pe banca cu piciorul opus (coborarea se poate face prin si individuale
pasire sau alunecare cu spatele, prin alunecare pe sezut 1
sau pe spate (tobogan);
- asigurarea unei prize bune a mainilor pe banca de
gimnastica si incaltari adecvate (ca sa nu alunece);
- exersarea tararii joase;
- corectari
3 3.1 • Catarare-coborare pe banca de - exersarea catararii-coborarii pe banca de gimnastica - banca de - observari
3.4 gimnastica inclinata la 25-30° cu alunecare si tractiuni in brate gimnastica colective
- corectari - fluier 1
- intrecere ,,Cine urca mai repede pe banca de
gimnastica"
4 3.2. • Deplasare laterala si coborare la scara fix - demonstrare-explicatii - se urca pana la mijlocul - scara fixa -aprecieri
3.4. scarii, dupa care se deplaseaza lateral stanga sau colective si
dreapta, cu bratul si piciorul de aceeasi parte (coborarea individuale
se face din sipca in sipca) 1
- exersarea deplasarii laterale la scara fixa si coborare
- corectari
-joc dinamic: ,,Maimutele vesele"
5 3.2. • Stafete aplicative si 1 ) Copii sunt impartiti in 4 grupe, in sir cate unul in -banca de - observare
3.4. parcursuri aplicative directia scarilor fixe. Se prinde cate o banca de gimnastica sistematica
specifice insusirii gimnastica la un capat de scara fixa, in dreptul fiecarui -bara fixa
procedeului de sir. La semnal, primii copii se catara, trec pe scara fixa - saltea, obstacol
catarare prin lateral dreapta, coboara scara, alearga prin lateral si (cutie de carton)
predau stafeta; 1
2) Saritura peste obstacol - rostogolire din ghemuit in
ghemuit - mers in echilibru pe banca de gimnastica -
deplasare laterala la scara fixa, coborare si intoarcere
prin alergare la coada sirului

6 2.5. • Impingere reciproca in perechi la - explicarea si demonstrarea impingerii reciproce in - bastoane


3.2. baston perechi la baston: din pozitia stand fata in fata apucat
5.1. cu doua maini de capatul unui baston; impingerea
5.3. adversarului;
- exercitii pregatitoare:
- explicarea si demonstrarea impingerii reciproce in
perechi la baston: din pozitia stand fata in fata apucat
cu doua maini de capatul unui baston; impingerea
adversarului; 1
- exercitii pregatitoare:
- fata in fata, palma in palma, impingeri simultane
sau alternative;
- intr-un picior, impingerea adversarului si
dezechilibrarea lui;
- exersarea impingerii reciproce in perechi la baston;
- corectari;
- Joc dinamic: ,,Zig-zagul deplasat"
7 2.5. • Impingere reciproca - explicarea si demonstrarea: doua siruri fata in fata, - bastoane - observare 1
3.2. intre parteneri la elevii fiecarui sir tinandu-se de mijloc, iar cei doi din - fluier sistematica
5.1. baston fata sirurilor tin cu ambele maini de capatul unui
5.3. baston. Se executa impingere cu depasirea liniei trasate
intre cele doua echipe;
- exersarea respectand cerintele metodice;
- corectari;
- Joc dinamic: ,,Lupta cu bastonul" .
8 2.5. • Tractiuni intre doi si mai multi Explicarea-demonstrarea tractiunii realizata din - franghie - aprecieri
3.2. executanti pozitiile: (coarda) colective
5.1. - stand fata in fata, cu o mana sau cu doua maini - fluier
5.3. (frontal);
- aceeasi pozitie, apucat de capatul unei franghii;
- doua siruri fata in fata, elevii fiecarui sir tinandu-se
1
de mijloc, iar cei doi din fata sirurilor tin cu ambele
maini de capatul unei franghii;
- exersarea tractiunii intre doi si mai multi
executanti;
- corectari;
- Joc dinamic: ,,Ridichea uriasa"
9 2.5. • Tractiuni intre doi si mai multi Exersarea tractiunii prin exercitii ca:
3.2. executanti - un elev pe banca, altul jos, apucat de maini,
5.1. tractiuni cu coborarea lui de pe banca;
5.3. - stand unul dupa celalalt, apucat de maini, cel din
fata il trage pe cel din spate care opune rezistenta;
- din aceeasi pozitie cel din spate il apuca de mijloc 1
pe cel din fata pentru tractiune.
Exersarea tractiunii intre mai multi executanti prin
jocurile:
,,Cel mai puternic", ,,Tractiune in cerc", ,,Ruperea
lantului"
10 2.5. • Tractiune simultana - explicarea si demonstrarea tractiunii simultane: cu - banci de - observare
3.2. cu bratele (deplasarea bratele intinse se apuca banca din lateral; corpul se gimnastica sistematica
5.1. propriului corp pe deplaseaza pe banca prin schimbarea pozitiei mainilor - cutii - aprecieri
5.3. banca de gimnastica) cand pieptul a ajuns in dreptul acestora (varfurile - scara fixa individuale si
picioarelor colective
intinse);
- exersarea tractiunii potrivit cerintelor metodice; 1
- corectari;
- intreceri pe grupe; stafeta aplicativa cu intrecere
pe
echipe: - tractiune simultana cu bratele, pe banca,
impingerea unui obiect (cutie) pana ia un punct fix,
catarare la scara fixa, alergare si predarea stafetei
11 2.5. Târâre – exersarea pe genunchi şi - explicare si demonstrare; pozitia de plecare: culcat - sala de sport - observare 1
3.2. antebraţe facial cu bratele indoite si duse putin inainte. Se trage - fluier sistematica
5.1. inainte piciorul drept o data cu intinderea bratului stang
5.3. cat mai departe;
-impingandu-se piciorul indoit se deplaseaza corpul
inainte o data cu apropierea de corp a celuilalt picior;
- exersarea tararii joase;
- corectari;
- explicarea si demonstrarea tararii pe antebrate si
varful picioarelor: pozitia de plecare: culcat facial, cu
sprijin pe antebraje, picioarele intinse cu varfurile
flexate (inainte). Se impinge alternativ cu varfurile
picioarelor, cu indoirea usoara a genunchilor;
- exersare respectand cerintele metodice;
- corectari;
-Joc dinamic: ,,De-a soldatii", ,,Tarare prin tunel"
12 2.5. • Tarare laterala, tarare pe palme -bratele - explicare si demonstrare; pozitia de plecare: culcat - sala de sport - observare
3.2. intinse facial, sprijin pe palme, bratele indoite, picioarele - sfoara sistematica
5.1. (mersul focii) intinse apropiate. Se deplaseaza lateral bratul si piciorul - aprecieri
5.3. de aceeasi parte, apoi se trece greutatea pe bratul si individuate si
piciorul deplasat; colective
- exersarea tararii laterale;
-corectari, recomandari;
- explicarea si demonstrarea tararii pe palme 1
- bratele intinse (mersul focii) culcat facial, sprijin pe
palme, bratele intinse, deplasare inainte pe palme,
corpul ramane intins si varfurile picioarelor sprijinite
pe sol;
- exersarea dupa cerintele metodice;
- corectari;
-Joc dinamic: ,,Tarare pe sub pod", ,,Nu atinge sfoara"
13 1.4. • Priza si ridicarea - explicarea, demonstrarea si exersarea ridicarii bancii - banca de gimnastica - observare
2.7. obiectului de gimnastica, in grup (4-6 elevi); sistematica
3.2. • Transportul in grup - corectari;
5.2. al bancii de gimnastica - explicatii privind atitudinea disciplinara pentru
prevenirea accidentelor;
- stafeta pe echipe: copii sunt imparti in 4 grupe,
cate doua fata in fata. Primele 2 grupe de copii 1
transporta o banca de gimnastica la cele doua grupe
din fata lor la o distanta de 4 -5 m, o lasa jos, cealalta
grupa o apuca de capete, transportand-o inapoi,
continuandu-se actiunea;
- miscari compensatorii de relaxare si respiratie
profunda
14 1.4. • Exersarea transportului unor obiecte - explicarea si demonstrarea culegerii, transportului - diferite obiecte
2.7. mici si depunerii obiectului; transportul de greutati purtate (mingi, cutii, sticle de
3.4. in fata, tinute in brate, cu mainile finute pe umar, in plastic umplute
1
5.2. jos, in lateral; cu apa)
- jocuri si stafete cu transportul obiectelor (ex:
,,Transportul mingiilor", ,,Stafeta cu mingi" etc. )
15 2.4. • Escaladarea aparatelor mici (banca) - explicarea si demonstrarea escaladarii aparatelor mici - banci de
3.2. • Escaladarea cu aruncare si incalecarea (banca): saritura cu sprijinul unui picior fara ramanere gimnastica
3.4. obstacolului pe aparat (calcare pe aparat); - lazi de
- exersare, calcand cu piciorul indemanatec pe banca; gimnastica
- corectari;
- Stafeta - alergare, escaladarea bancii de gimnastica,
alergare pana la un punct fix, intoarcere in alergare pe
langa banca, cu predarea stafetei
- explicarea-demonstrarea escaladarii cu aruncarea
1
trunchiului si incalecarea obstacolului, apoi saritura
dincolo peste aparat (lada de gimnastica);
- exersarea escaladarii respectand cerintele metodice;
- corectari;
- Stafeta aplicativa - alergare, escaladarea lazii prin
procedeul exersat, trecere printre , picioarele caprei de
gimnastica, escaladarea unei banci, alergare pana la un
punct fix, intoarcere in alergare pe langa aparate,
predarea stafetei
16 2.4. • Stafete combinate cu elemente de tarare, 1) Alergare, escaladarea unei banci de gimnastica - mingi de plastic - observare
3.2. catarare, escaladare, mers in echilibru simultan cu transportul unei mingi de plastic, catararea - banci de gimnastica - sistematica
3.4. Evaluare la scara fixa, coborare, tarare pe palme si pe genunchi, lazi de gimnastica - aprecieri
alergare pe langa banca, predarea stafetei; - scara fixa individuate si
2) Mers in echilibru pe banca de gimnastica, colective
escaladarea lazii de gimnastica cu incalecarea 1
obstacolului, saritura din ghemuit in ghemuit, alergare
cu ocolirea unui obstacol, tarare pe antebrate si pe
genunchi pe langa aparate, predarea stafetei;
- corectari
- intreceri
Proiectarea unitatii de invatare
Gimnastica acrobatica

Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 1.4. • Pozitiile de baza in - repetarea si exersarea pozitiilor: stand, stand in - scara fixa - observare 2
3.3. gimnastica diferite pozitii de brate: sus, lateral, in fata, pe umeri, - saltele de sistematică
4.2 • Cumpana pe un picior (la perete, cu stand departat, ghemuit; gimnastica - aprecierea
ajutor, liber) - exersare cumpana pe un genunchi; individuale
• Dezvoltarea fortei - explicarea si demonstrarea cumpenii pe un picior; şi colective
lanturilor musculare - Algoritmi specifici insusirii cumpenii pe un picior:
implicate in efectuarea - la scara fixa, mainile sprijinite pe sipca in dreptul
elementelor acrobatice pieptului, ducerea alternativa a unui picior intins
• Sfoara inapoi cu arcuire. Umerii raman paralel cu scara fixa
• Cumpana pe un picior (perete);
- stand cu spatele la scara fixa, fixarea unui picior pe
sipca la nivelul taliei, executarea cumpenei cu bratele
lateral;
- cu partener, unul executa ducerea unui picior intins
inapoi, bratele lateral, celalalt ii ridica piciorul cat
mai sus, facand si corectarile de rigoare. Se schimba
rolurile.
- executia corecta a cumpenei inainte, cu bratele
lateral;
- corectari
- explicarea si demonstrarea sforii;
- Algoritmi specifici insusirii corecte a sforii:
- balansari de picioare in toate directiile;
- culcat dorsal, ridicarea unui picior sus cu arcuire,
celalalt ramane intins pe sol;
- acelasi lucru cu partener. Partcnerul cauta sa
apropie piciorul de pieptul executantului, cu o mana
preseaza piciorul ramas pe sol pentru a se pastra intins;
- asezat, cu bratele sprijinite inapoi, ridicarea
picioruluidrept sus,
asezarea lui pe sol la stanga prin incrucisarea peste
piciorul stang, intoarcere 1 80° stanga, in ghemuit pe
piciorul drept, stangul intins inapoi, 3-4 arcuiri si
revenire in sezand;
- un elev executa sfoara cu arcuire, partenerul il sustine
sub axila. Se executa atat cu stangul inainte, cat si cu
dreptul;
- acelasi exercitiu, fara partener cu sprijinirea bratelor
pe sol.
- executia corecta a sforii cu bratele lateral;
- exersarea cumpenii pe un picior;
- corectari
2 3.3. • Sfoara - exersarea sforii; - saltele de - observare
3.4. • Stand pe omoplati - explicarea si demonstrarea standului pe omoplati; gimnastica sistematica
4.1. (cu ajutor, liber) - Algoritmi specifici insusirii standului pe omoplati: - aprecieri
4.2. - din ghemuit, rulare inapoi si revenire; colective si
5.2. - din ghemuit, rulare inapoi si aruncarea picioarelor la individuate
verticala si revenire;
- rulare inapoi din ghemuit, ridicarea picioarelor la
verticala, ajutat de un partener care ii stabileste pozitia
1
corecta a corpului si sprijinul bratelor;
- executarea corecta a standului pe omoplati cu si fara
ajutor;
- corectari;
- dezvoltarea fortei bratelor, spatelui, abdomenului
folosind banca de gimnastica, mingi umplute si exercitii
invingand greutatea propriului corp;
- jocuri de miscare
3 1.4. • Dezvoltarea fortei lanturilor musculare dezvoltarea fortei abdominale si a spatelui; 2
3.3. implicate in efectuarea elementelor exercitii pentru trunchi - la scara fixa;
acrobatice
stand cu spatele la scara fixa, calcaiele lipite de scara,
mainile apuca sipca din dreptul labei: t1 - ducerea
bazinului inainte, simultan cu extensia trunchiului,
bratele intinse, capul pe spate; t2 - revenire in pozitia
initiala; t3 - se repeta miscarea. Se executa 3x8 timpi.
stand cu latura stanga la scara fixa, corpul lipit de
scara, mana stanga prinsa de sipca in dreptul taliei,
mana dreapta prinsa de sipca deasupra capului: t1 -
indoirea trunchiului spre scara, prin ducerea bazinului
lateral dreapta, cu departare de scara prin intinderea
bratelor, picioarele raman
lipite de scara; t2 - revenire in pozitie initiala; t3-4 - se
repeta miscarea. Se executa 3x8 timpi.
aceeasi miscare executata cu latura dreapta la scara
fixa.
cu fata la scara fixa, piciorul stang sprijinit pe sipca din
dreptul taliei, intins: t1- extensie cu arcuire, aplecare
la piciorul stang sprijinit pe scara, atingand genunchiul
cu pieptul; t5-8 - se repeta miscarea. Se executa 2x8
timpi.
acelasi exercitiu, cu piciorul drept sprijinit pe scara.
- exercitii pentru abdomen - la scara fixa.
atarnat la scara fixa, ridicarea genunchilor la piept si
revenire in atarnand;
atarnat la scara fixa, ridicarea picioarelor intinse la 90°,
revenire in atarnat;
atarnat la scara fixa, imitarea pedalarii la bicicleta;
4) culcat dorsal cu mainile prinse de prima sipca de jos,
bratele intinse: t1- ridicarea picioarelor la 45°; t2 –
departarea lor; t3- apropierea picioarelor; t4 - revenire in
pozitia initiala.
-exersare: cumpana pe un picior, sfoara, stand pe
omoplati;
-corectari individuale
4 1.4. • Dezvoltarea forfei - exercitii pentru dezvoltarea fortei bratelor, -saltele de - observare 1
3.3. lanturilor musculare picioarelor (in mod special): gimnastica sistematica
3.4. implicate 1 ) culcat facial pe banca de gimnastica, apucat cu - banci de
• Podul de jos mainile de marginile laterale ale bancii, tractiuni in gimnastica
brate de la un capat la altul al bancii de gimnastica
(nr. de repetari);
2) banca asezata paralel cu scara fixa, stand cu
varfurile picioarelor pe marginea indepartata a
bancii, mainile prinse pe sipca din dreptul taliei,
ridicari pe varfuri si revenire;
3) stand cu latura stanga la scara fixa; mana stanga
prinsa pe sipca din dreptul taliei, mana dreapta pe
sold: t1 – balansarea piciorului drept inainte, sus,
intins; t2 - revenire; t3-4 – se repeta miscarea. Se
executa 3x8 timpi.
4) aceeasi miscare executata stand cu latura dreapta
la scara, cu piciorul stang;
5) aceeasi pozitie, balansand piciorul intins lateral
dreapta, apoi schimbarea pozitiei;
6) urcare pe scara fixa din treapta in treapta pana sus
si coborare, apoi din doua in doua trepte.
- explicarea si demonstrarea podului de jos, cu ajutor
si liber;
- exersarea podului de jos;
- corectari
5 3.3. • Podul de jos; rulare pe spate - exersarea podului de jos dupa realizarea miscarilor - scara fixa - observare
4.1. de incalzire: - saltele de sistematica
1 ) sezand cu spatele la scara fixa, apucat cu bratele gimnastica
intinse deasupra capului, picioarele indoite si usor
departate, ridicarea in stand prin impingerea
bazinului inainte;
2) cu spatele la scara fixa, stand departat la un pas
distanta de scara, se coboara in extensie 3-4 sipci si
revenire;
3) culcat dorsal, podul de jos, un partener il apuca de
mijloc mentinandu-l in pod. 1
- explicarea si demonstrarea rularii pe spate.
Algoritmi specifici insusirii rularii:
1 ) Din stand se executa ghemuire cu apucarea
gambelor cu mainile, capul in piept, spatele rotund,
genunchii usor departati;
2) ghemuit, mainile pe genunchi, capul se aseaza pe
saltea spre ceafa cat mai aproape de genunchi,
impingere puternica din picioare si rulare fara maini.
- exersarea rularii pe spate;
- corectari individuale si generale
6 3.1. • Rulare pe spate, stand pe omoplati - explicarea si demonstrarea legarii celor doua - saltele de gimnastica - observare
3.3. • Cumpana pe un picior, sfoara, stand pe elemente, sistematica
4.1 omoplati, rulare pe spate, podul de jos - exersare globala;
(structura acrobatica) - corectari individuale si generale
- repetarea elementelor separat de cateva ori fiecare
elev; 1
- inlantuirea (legarea) intr-un exercitiu acrobatic care
sa cuprinda elementele invatate;
- repetarea exercitiului de 4 -6 ori de catre fiecare
elev;
-corectari individuale
7 3.1. • Legari de 2-3 elemente - exersarea globala - saltele de gimnastica - observare 1
3.3. • Elemente acrobatice - cumpana pe un picior, sfoara, stand pe omoplati; sistematica
4.1 - corectari individuale
- legari de elemente acrobatice: rulare pe spate,
stand pe omoplati, podul de jos
8 Evaluare Elementele din gimnastica acrobatica invatate - saltele de gimnastica - proba de
1
- incercare de legare a elementelor invatate control

Proiectarea unitatii de invatare


Rezistenta
Nr. Resurse Nr
crt .
Comp
Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Evaluare de Data
etențe
or
e
1 2.6 - Eforturi de tip aerob - efectuarea unor exercitii specifice dezvoltarii - corzi - observare
2.7 - Intreceri calitatii rezistenta: sarituri la coarda in tempo - mingi sistematica
4.2 moderat timp de 3-4 min, in doua trei reprize, cu 1
pauza de 30s;
- joc dinamic: “Hustiuluc”
2 2.6 - Eforturi cu durata medie - efecturea unor excercitii cu intensitate medie; - marcaje - aprecieri
2.7 - naveta 5x5 m repetata de 4 ori cu pauza de 30-40 s obstacole(cutii de individuale si
4.2 intre repetari; carton) colective 1
5.2 - stafeta cu plecare in torent, trecand peste obstacole
repetata de trei ori consecutive, cu pauza de 40 s;
3 2.6 - Eforturi de tip aerob - efectuarea unor exercitii specifice dezvoltarii - marcaje - observare
2.7 - Eforturi cu durata medie calitatii de rezistenta: sarituri la coarda in tempo - obstacole usoare sistematica
4.2 - Intreceri moderat timp de 3-4 min, in doua trei reprize, cu - corzi(10-12)
5.2 pauza de 30 de secunde intre repetari
- naveta 5x5 m repetata de 4 ori cu pauza de 30-40 s 1
intre repetari;
- stafeta cu plecare in torent, trecand peste obstacole
repetata de trei ori consecutive, cu pauza de 40 s;
4 1.2. • Alergare cronometrata: 2' (baietii) si - ex. de alergare cu accent pe dezvoltarea rezistenţei echipament sportiv proba practica
2.2. 1'45" (fetele) - proba de control - dezvoltarea rezistenţei prin parcurs aplicativ - baza sportivă
3.1. - dezvotarea rezistenţei prin joc
3.2. 1
3.3.
5.1.

5 1.2. Jocuri sportive - dribling simplu şi multiplu pe loc – învăţarea - echipament sportiv - aprecieri
2.2. Minihandbal tehnicii execuţiei; - baza sportivă individuale si
3.1. Minifotbal - dribling din mers – 10 m; aruncarea mingii într-un - minge colective
3.2. perete cu o mână de deasupra umărului şi - 1
3.3. reprinderea ei, distanţa de perete – 3 m
5.1. - dribling din mers, pasa cu o mână de deasupra
umărului