Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA:6 iunie 2019


LICEUL DE ARTĂ,,SABIN DRĂGOI” ARAD
PROPUNĂTOR:prof.înv.primar VANCI GEORGIANA
CLASA a III-a A
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Curcubeul vacanței
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Vacanța” de Emilia Căldăraru
DISCIPLINE INTEGRATE:CLR,AVAP,MM
TIPUL ACTIVITĂȚII:-recapitularea cunoștințelor
COMPETENȚE GENERALE INTEGRATE:
CLR

1.Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare


3.Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

MM

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de


limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei

AVAP

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi


tehnici adecvate

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:

CLR:

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau


literar accesibil
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi
verbal

MM:

1.1. Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări
accesibile din patrimoniul cultural, cu sesizarea unor diferenţe

AVAP:

2.2.Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite su-


porturi(hârtie,confecții textile,ceramică,sticlă etc.)

OBIECTIVE OPERAȚIONALE INTEGRATE:

a) Cognitive

CLR
OOC1- să reconstituie o scrisoare din piesele unui puzzle
OOC2- să răspundă corect la diverse întrebări legate de tema activității
OOC3- să citescă corect și expresiv,în ritm propriu,un text la prima
vedere
OOC4- să găsească ,în text,însușirile unui cuvânt dat
OOC5- să răspundă corect la ghicitori referitoare la părțile de vorbire
studiate
OOC6- să descopere cuvintele ce nu fac parte dintr-un șir de cuvinte
date
OOC7- să completeze propoziții cu semnele de punctuație potrivite
OOC8-să completeze un rebus pe baza unor cuvinte și imagini
OOC9- să ordoneze propoziții pentru a obține o scrisoare

AVAP
OOC9- să obțină un plic prin tehnica de lucru variate

MM
OOC10 – să audieze și să intoneze un cântec adecvat temei

b) Psihomotorii
OP1- să adopte o poziție corectă și comodă a corpului pentru scris
OP2- să mânuiască corect instrumentele de lucru și materialele utilizate
în timpul activității
c) Afective:
OA1-să manifeste interes în rezolvarea sarcinilor primite
OA2 – să manifeste inițiativă,plăcere și o atitudine degajată în comuni-
carea orală,curajul de a solicita intervenirea în actul comunicării

RESURSE INTERNE

A) CUNOȘTINȚE
a) Ce știm despre redactarea unei scrisori?
b) Ce am învățat despre textul liric?
c) Lucrul cu materiale ușor de prelucrat
d) Interpretarea unui cântecel adecvat temei

B) CAPACITĂȚI INSTRUMENTALE

a) Capacități intelectuale:rezolvarea sarcinilor cu grad diferit de


dificultate,concentrarea atenției,dezvoltarea imaginației crea-
toare
b) Capacități comunicative :răspunsul în propoziții la întrebări,
exprimarea verbală corectă
c) Capacități de învățare: ascultarea celui care vorbește,respec-
rea etapelor de lucru
d) Capacități de punere în practică a cunoștințelor:observarea,
descoperirea modului de rezolvare a sarcinilor primite adecvate
disciplinelor implicate în activitate

C) ATITUDINI ȘI VALORI

a) cultivarea atitudinii pozitive față de învățare


b) atitudinea corectă față de colegi și față de alte persoane din
jurul lor
c) capacitatea de evaluare și autoevaluare obiectivă
d) admirația și prețuirea față de natură
e) respectul față de propria muncă,dar și de cea a colegilor

RESURSE METODOLOGICE

a) RESURSE PROCEDURALE
-observația,explicația,conversația,lectura,exercițiul,munca
pe perechi ,în echipe,munca independentă,problematizarea
b) RESURSE MATERIALE
-planșă didactică,manual,fișe de lucru,PC,creioane colorate,
foarfece,lipici,jetoane,etichete,rebus,diplome,

c) FORME DE ORGANIZARE
-AF,AI,AP,AG

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE:


- observarea sistematică a comportamentului elevilor,autoevalu-
area,evaluarea orală și scrisă,aprecieri verbale,stimulente,calificative

RESURSE TEMPORALE:
- 40 de minute activitatea propriu-zisă
- 10 minute activitate recreativă

RESURSE BIBLIOGRAFICE:

a) ȘTIINȚIFICE:
-suport de curs ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învă-
țare pentru formarea competențelor cheie la școlarii mici”-2013
- Limba și literatura română-manual pentru clasa a III-a,M.Mihăies-
cu,Ș.Pacearcă,A.Dulman,C.Alexe,O.Brebenel,Editura Intuitext,Bucu-
rești,2016

b) OFICIALE:
- programele școlare pentru clasa a III-a aprobate prin OM
nr.3418/19.03.2013