Sunteți pe pagina 1din 11

Școala Gimnazială Pietroasele, Structura Șarânga, Buzău

DATA: 08.12.2016
CLASA: a IV-a
Prof.înv. primar : Iordache Nicolae Marius
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ”Raporturile noastre cu ceilalți oameni”-Valori
morale(II)
OBIECTUL: Educaţie civică
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate

SUBIECTUL: Respect – Lipsă de respect


TIPUL LECŢIEI: dobândire de cunoştinţe

COMPETENȚE VIZATE:
Recunoașterea şi descrierea înţelesului unor termeni specifici limbajului civic;
Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;
Deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisociale.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să explice înţelesul cuvântului „respect” ;
O2- să răspundă corect la întrebările legate de textul prezentat;
O3- să identifice persoanele şi simbolurile faţă de care trebuie să manifeste respect;
O4- să identifice formele de manifestare a respectului faţă de celelalte persoane şi faţă de ei
înşişi;
O5-să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte, legate de conţinutul lecţiei .

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, ciorchinele, R.A.I. .


MATERIALE DIDACTICE: fişe, creioane, video-proiector, planşe cu floare şi ciorchine.

BIBLIOGRAFIE:
 Ileana Iepure, Adriana Moţcanu, Geta Popovici, Maria Tomoiu, Darius Borovic-
Ivanov, Dorina Chiriţescu (coordonator), „Educaţie civică”- ghidul învăţătorului,
Editura Atelier Didactic, Bucureşti, 2005, pag. 64-66;
 Curriculum Naţional Programe şcolare pentru învăţământul obligatoriu, Ordinul
M.E.N. nr.5003 / 2.12.2014 , Bucureşti;
 Marin Stoica, „Pedagogie şcolară” pentru cadrele didactice înscrise la gradul al
II-lea, gradul I şi la perfecţionare, Editura Gheorghe Cârţu – Alexandru, 1995,
pag. 142-143.
Strategia didactică
Eveni- Ob
mentele Elemente de conţinut Relaţia propunător - elev Organiza- Tip Metode Mate- Evalua-
op
lecţiei/ rea de şi riale re
Timp clasei învăţare procedee
C G I
Moment Elevii se pregătesc pentru lecţie. D
I
organiza- Se stabileşte un climat propice R
toric desfăşurării lecţiei. I
J
-1min. A
T
Ă
Captarea Citesc elevilor poezia „Salutul” de D Recep- Conversa- Poezia Observa
Dimineaţa când eu plec, I
atenţiei Iată-n uşă mă opresc, Aurora Luchian. R tiv – ţia ”Salu- re
-5 min. Ce face fetiţa din poezie?(…salută) I repro- Explicaţia tul” sistemati
Şi salut, cald, cu plăcere: J
-V-am pupat! La revedere! Când salută ea?(…dimineaţa, la prânz A ductivă că
şi seara.) T
Ă
Dar la prânz mă-ntorc acasă, Cum este ea în acest caz?(…o fetiţă
Mulţumită, bucuroasă! respectuoasă.)
Şi-o salut frumos pe buna:
-Buni-am venit! Sărut-
mâna!

Ziua iar s-a isprăvit!


De la joacă am venit;
Soarele coboară "scara",
Şi salut cu: Bună seara!

Aurora Luchian
Anunţa- „Respect - Lipsa de -Astăzi vom avea ca temă „Respectul şi D Recepti- Conversa-
I
rea temei respect ” lipsa de respect”. Vom desfăşura R vă ţia
şi a diverse aplicaţii la această temă. Dacă I
J
obiecti- sunteţi atenţi, la sfârşitul orei veţi şti și A
T
velor anume se cuvine să respectaţi în viaţă şi Ă

urmărite modalităţile prin care o puteţi face .


-3min.
Prezen- Se notează titlul lecţiei pe tablă , elevii D
I
tarea O1 RESPÉCT -s. n. Atitudine scriu titlul lecției în caiete. R Recep- Explicaţia DEX- Observa
noului sau sentiment de stimă, de Elevii vor spune ce cred ei că înseamnă I tiv – Conversa- ul re
J
conţinut / considerație sau de prețuire cuvântul „respect”, apoi li se dă A repro- ţia limbii sistemati
Dirijarea deosebită față de cineva sau explicaţia din DEX. T ductiv româ- că
Ă
învăţării de ceva. ne
-5min.
Textul ”Soldații”, după Citesc elevilor un fragment pe care
Edmondo de Amicis aceştia îl vor avea în faţă, pe
manual(pag.48).
O2 Se explică eventualele cuvinte Cogniti- Conversa- Manu-
necunoscute. vă ţia al
„Cum apreciați comportamentul lui Observa
Franti?” re
”Ce reprezintă steagul țării pentru sistemati
voi?” că
”Cum vă puteti manifesta respectul față
de tară?”

Dirijarea Elevii desprind învăţămintele din text.


învăţării / (Copiii trebuie să ajute bătrânii, să-i
Aplicarea menajeze, să-i respecte.)
noului O3 „În căminul familiei, tinerii Pe baza citatelor/proverbelor şi a D Operato- Explicaţia Pro- Observa
I
conţinut să respecte pe părinţii lor, discuţiilor , elevii identifică persoanele R rie Conversa- verbe re
-15min. în afară de cămin pe toată faţă de care trebuie să se comporte cu I ţia sistemati
lumea, în singurătate pe ei J
respect: părinţii , dascălii , prietenii , A euristică că
înşişi .“ T
„Adu-ţi aminte de mama ta vecinii , persoanele vârstnice etc. Ei
Ă
şi de tatăl tău când şezi în înţeleg că trebuie respectate simbolurile
mijlocul oamenilor. “ naţionale, precum şi munca.
„Cinsteşte pe tatăl tău şi
pe mama ta, ca să- ţi fie
bine şi să trăieşti ani
mulţi.“
„Dascălul este părintele
meu de suflet.“
„Scoateţi respectul din Elevii completează floarea cu petalele Floa-
prietenie şi îi veţi lua cea pe care sunt scrise aceste persoane şi rea
mai frumoasă podoabă.“ respec
simboluri.
-tului
Anexa 2
Explicaţia
Se citește din manual definiția
Conversa-
”respectului ” și ce înseamnă ”lipsa de Observa
ţia
respect” din punct de vedere civic. re
euristică
sistemati
Organizați pe grupe, elevii rezolvă că
Exercițiul
sarcinile propuse , completează
Anexa 3 / Anexa 4
proverbele, unesc ce se potrivește și
bifează varianta corectă.
Liderul fiecărei echipe va ieși în față și
își va prezenta unul din exerciții.

Intensi- O4 Se subliniază faptul că respectul se D Operato- Ciorchi- Planşă Observa


I
ficarea câştigă, datorită unui anumit R rie nele rea
retenţiei comportament. I sistemati
J
-9min. Modalităţile prin care se poate manifesta A că
respectul sunt notate sub forma unui T
Ă
ciorchine.

Obţinerea Lectură , Bunicul, părinții Elevilor li se citeşte o lectură care arată


perfor- și nepotul” ,( anexa 5) lipsa de respect .
manţei Se propune un joc , folosind „cuvinte
-10min. magice” ca: „te rog”, „mulţumesc”, Operato-
„scuzaţi-mă”,”bună ziua”, etc. D rie
I
Elevii răspund apoi adresând o R Metoda O Observa
O5 întrebare, aruncă mingea altui elev care I R.A.I. minge rea
J
trebuie să răspundă. A mică sistemati
Jocul „Cuvinte magice” Elevul care primeşte, la rândul lui T că
Ă
răspunde, aruncă şi întreabă alt elev. Cel
care nu poate răspunde sau răspunde
greşit primeşte o mică pedeapsă sau
uneori este eliminat din joc.
Aprecieri Se fac aprecieri şi recomandări asupra Recepti- Observa
şi modului de lucru al elevilor. vă rea
recoman- Elevii care au fost activi în timpul orei şi sistemati
dări au răspuns corect vor fi aplaudaţi, iar că
-1min. restul încurajaţi.

Anexa 2
faţă de părinţi
faţă de dascăli
faţă de vecini
faţă de simbolurile naţionale
( imn , steag , stemă )
faţă de vârstnici
faţă de eroii poporului român
faţă de prieteni
faţă de propria persoană ţinându-ne
promisiuni-
le
având grijă de
lucrurile împrumutate
nouă de ceilalţi

Ne prin politeţe ,
oferind locul nostru unei manifestă folosind formulele de
persoane în vârstă salut şi de adresare
m potrivite
respectul:

având grijă de noi


fiind
punctuali
apreciind munca
persoane-lor din jurul
nostru
Anexa 3
*Asociază acțiunile enumerate în coloana A cu formele de respect din coloana B:

coloana A coloana B

1. în autobuz ofer locul


unei persoane mai în a) respect față de părinți;
vârstă;

2. atunci când salut, îmi b) respect față de


scot șapca de pe cap și simbolurile naționale;
mâinile din buzunare;

3. când se intonează
Imnul de stat mă ridic în c) respect față de
picioare; persoanele mai în vârstă;

4. nu deranjez niciodată
orele și sunt atent la tot
ceea ce ne comunică d) respect față de
învățătorul; învățători;

5. ascult întotdeauna
sfaturile părinților mei. e) respect față de regulile
de politețe.
Anexa 4

- Completează proverbele :

*Vorba ………….. mult aduce.


*Ce ţie nu-ţi …………………altuia nu-i face.
*……………….. ca să fii respectat.

- Unește ce se potrivește!

Pleacă un musafir. * Salut!


Mă ridic de la masă. * Bună ziua!
Mă întâlnesc cu un coleg. * Mulţumesc!
Primesc un cadou. * La revedere!
Domnul învăţător iese din clasă. * Sărut-mâna pentru masă!

- Bifează varianta corectă:

Un elev este lipsit de respect atunci când:

Uită să îşi facă tema


Minte
Salută la intrarea în clasă
Vorbeşte urât
Vorbeşte în timpul orei

Este răutăcios cu colegii


RESPECTUL - LIPSA DE RESPECT

respect = preţuire, stimă, consideraţie

1. Citeşte cu atenţie textul de mai jos:

A fost odată, demult, o familie formată din mamă, tată, bunic şi nepot.
Bunicul era tare bătrân şi lipsit de puteri. Din această cauză, când mânca îşi
murdărea hainele şi masa. Se întâmpla să spargă şi farfuria din cauza tremurului
mâinilor sale.
Ca să nu mai aibă atâtea pagube, părinţii au hotărât să îi cumpere o
farfurie şi o lingură din lemn şi să îi dea să mănânce într-un colţ al camerei.
Nu mare le-a fost mirarea părinţilor când, într-o bună zi, l-au găsit pe
copilul lor cioplind o lingură de lemn. Întrebat ce face, copilul le-a răspuns:
- Pregătesc linguri şi farfurii din lemn pentru voi, când veţi fi bătrâni.
Atunci părinţii au înţeles că au greşit. Au alergat la bătrân şi, cu lacrimi în
ochi,
i-au cerut iertare.

2. Răspunde la următoarele întrebări:


a) Cu ce au greşit părinţii?
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
b) Cine i-a făcut pe părinţi să înţeleagă că greşesc?
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3 . Alcătuieşte o listă de persoane cu care te întâlneşti zilnic si pe cărora le arăţi


respectul tău.
.....................................................................................................................................
................................................................................................................

4. Ţine minte proverbul:

Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!