Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Colegiul de Ecologie

’’ Aprob ’’
Metodist__________________A.Sârbu
Șef catedră_______________T.Zagorodniuc

Evaluator _________________L.Voloh

Proiect didactic
Aria curriculară : Limbă și comunicare
Disciplina : Limba și literatura română
Profesor : Catlabuga Alina
Clasa/Grupa : a XI-a, T-021
Unitatea de învățare : Realismul
Subiectul : Inaugurarea realismului românesc. Ion Creangă ‘’Amintiri din
copilărie ‘’
Tipul lecției : mixtă
Data : 22 februarie 2018
Durata : 80 minute

Competențe generale :
- Comprehensiunea și interpretarea textului literar
- Receptarea textului artistic prin raportare la curentul literar
-Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situații de
comunicare
- Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în diferite situații de
comunicare

Competențe specifice :
- Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare
- Aplicarea cunoștințelor de limbă în receptarea mesajelor orale/scrise
- Interpretarea textului conform propriilor viziuni
- Exprimarea opiniei argumentate vis-a-vis de opera studiată (scris sau oral)
- Utilizarea strategiilor în vederea înțelegerii adecvate a textului studiat
- Explicarea legăturii dintre opera literară studiată și contextul cultural în
care a apărut aceasta
- Integrarea ideilor în propriul sistem de valori

Valori și atitudini :
- Cultivarea gustului estetic, a calităților de cititor pasionat
- Perfecționarea abilităților de comunicare
- Stimularea propriilor viziuni, trăiri și emoții
- Receptarea operei literare, transpusă prin propriile valori

Obiective operaționale :
- Să exprime propriile trăiri,viziuni la tema inițiată
- Să caracterizeze în paralel curentele literare
- Să comenteze semnificația titlului
- Să determine structura operei
- Să demonstreze înțelegerea textului epic prin anumite strategii didactice
- Să determine calitățile operei ce-i imprimă originalitate și artistism
- Să caracterizeze limbajul, unele personaje
- Să argumenteze apartenența textului la formula estetică

Strategii didactice : problematizarea, conversația euristică, discuția


ghidată, lanțul asociativ, turul galeriei, free-ritingul, brainstorming-ul,
cinquin-ul, explozia stelară
Forme de activitate : individuală, frontală, în grup

Material didactic: manualul de Limbă și Literatură română, clasa a XI - a,


prezentări în Power Point, postere, portretul scriitorului, fișe,
computer, boxe, prezentare video
Material bibliografic :
- Opera lui Ion Creangă, vol. I, Chișinău, 1990
- Ghid metodologic
- Învățarea centrată pe elev. Ghid pentru profesori și formatori
- Dicționar de expresii și locuțiuni
- Emil Alexandrescu ‘’ Analize și Sinteze de literatură română ‘’, Iași, 1996
- Regman Cornel ‘’ Ion Creangă. O biografie a operei’’, București, 1995
Demersul didactic

Secvențele Timpul
Activitatea Activitatea Strategii
lecției rezervat
profesorului elevului didactice
Salutul.
Momentul Invit elevii într-o
organizatoric călătorie imaginară Elevii ascultă și sunt Problematizarea 1 min
Captarea în care vor retrăi receptivi la îndemnul
atenției clipe frumoase, dulci profesorului.
și neuitate.

Evocarea Propun elevilor să Elevii meditează, Brainstorming-ul


mediteze și să noteze pătrunzându-se de
ce sentimente, emoții mesajul melodiei Turul galeriei
trăiesc la audierea audiate. 7 min
melodiei
‘’Copilărie’’ și Elevii își amintesc cu Discuția dirijată
vizionarea unor drag de vârsta Activitate frontală
imagini la aceeași copilăriei și discută
temă. activ.
Inițiez o discuție
despre copilărie.
- Care alte opere
literare, muzicale,
picturale v-au mai
amintit vreodată de
copilărie?

Realizarea Solicit atenția Elevii vizionează Exercițiul de


sensului elevilor spre scurtmetrajul și recunoaștere. 6 min
proiector, la care va recunosc personajul.
rula un mic fragment
din filmul ‘’ Amintiri
din copilărie ‘’

Enunțarea Elevii fac notițe în


subiectului, a caiet.
obiectivelor și a
motto-ului lecției.

Fac o prezentare a
‘’ Amintirilor din Elevii fac notițe. Jurnalul cu notițe 4 min
copilărie ‘’ din
perspectiva
curentului care-l
reprezintă.
Solicit elevilor să
realizeze o paralelă Elevii completează
dintre romantism și graficul T Graficul T
realism.
Revin la opera ‘’ 4 min
Amintiri din Elevii ascultă atent.
copilărie’’ citând un Reproduc rezumativ
fragment din partea a subiectul operei. Activitate în grup
II – a a lucrării. Răspund la Conversația
Ofer elevilor întrebările euristică.
posibilitatea de a profesorului.
prezenta rezumativ
fiecare parte a
lucrării.
Inițiez o mică
discuție despre
apariția lucrării,
structura, specia
‘’ Amintirilor din
copilărie ‘’
crengiene.
Solicit atenția Elevii completează 12 min
elevilor la posterul posterul, răspunzând
cu explozia stelară, cu amănunte, dând Explozia stelară
ceea ce va permite anumite explicații la
elevilor să elucideze întrebările adresate.
anumite date, De asemenea ei
momente, informații realizează itinerarul Descoperirea
din operă. Tot prin anevoios al formării
această metodă voi intelectuale a lui
scoate în evidență Nică.
mărcile cronotopului.
Propun elevilor să
realizeze un
clustering prin care
să ilustreze
originalitatea ‘’
Amintirilor din
copilărie ‘’ :
- prezentarea
personajelor; Elevii denumesc pe Clusteringul 5 min
- umorul; rând particularitățile
- jocul continuu; scrierii, ceea ce-i
- modurile de oferă originalitate și
expunere; farmec.
- limbajul și
oralitatea stilului;
- realismul epico-
liric

Solicit ca prezentarea Elevii lucrează la un Tehnica


personajelor să se poster aparte, ‘’ ciorchinelui ‘’
realizeze prin înscriind fiecare
intermediul tehnicii personaj principal,
‘’ ciorchinelui ‘’ secundar, episodic și
comentând rolul lor
în operă.

Adun ‘’pixuri în Elevul, al cărui pix Metoda 5 min


pahar ‘’ și solicit ca este extras, trebuie să ‘’ pixuri în
fiecare respondent să prezinte câte o pahar‘‘
comenteze sursa de modalitate de
umor prin care realizare a spiritului
Creangă reușește să-l umoristic în operă.
transmită cititorului.

Am să solicit atenția
elevilor asupra Contemplează
desenelor acroșate în tablourile și recunosc Turul galeriei 5 min
fața clasei pentru a istorioara
enumera jocurile și reprezentată.
întâmplările
copilăriei lui Nică,
înșiruite cu atâta drag
de autor.
Amintesc despre Numesc modurile de
modurile de expunere, aducând Harta conceptuală 4 min
expunere din operă și exemple din text.
realizez la tablă harta Lucrează în grup,
conceptuală. realizând sarcinile
Propun elevilor propuse.
lucrul în grup. Moderatorul ales de Lucrul în grup 18 min
Fiecare grup format echipă urmează să
va primi fișa cu prezinte răspunsul
algoritmul de oral.
analiză.
Reflecția
Asigurarea Atenționez elevii Elevii se expun, la
feed-back- asupra motto-ului dorință.
ului lecției, explicând că
Ion Creangă rămâne
a fi în suflet copil,
creând prin
personajul său
prototipul copilului
universal. Ascultă atent,
Citesc elevilor preluând sfatul
poezia cu același titlu profesorului ca pe un 5 min
‘’ Amintiri din mottou.
copilărie ‘’ și închei
prin a-i îndemna să
păstreze în suflete
candoarea și inocența
acestei minunate
vârste.

Tema pentru
acasă. Elevii notează în 2 min
Notarea și Urmează tema pentru caiete.
comentarea acasă :
notelor. de scris o scrisoare
lui Nică în care
fiecare va vorbi
despre copilăria sa.