Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect de lectie

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu, Structura Celeiu


CLASA: a V-a
PROFESOR: Firoiu Mădălina
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
TEMA: Vizită...” de Ion Luca Caragiale
TIPUL LECŢEI: de comunicare şi însuşire a cunoştinţelor

COMPETENŢE GENERALE:
 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi
dialogată;

COMPETENŢE SPECIFICE:
 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi de descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii modului de
structurare a acestora;
 3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text;
 3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ;
 3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate;
 4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse.

OBIECTIVE DE ÎNVĂŢARE:
 să identifice indicii spaţiali şi temporali din textul studiat;
 să precizeze personajele participante la acţiune;
 să numească trăsăturile personajului principal din text
 să indice etapele acţiunii;
 să alcătuiască un cvintet.
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, ciorchinele, brainstorming, lucrul cu manualul, lectura selectivă, exerciţiul oral şi
scris, învăţarea prin descoperire, cvintetul.

b) Forme de organizare:
activitatea frontală, pe grupe/ în echipă şi individual;

c) Mijloacele de învăţământ:
fişe de lucru, markere, CD , textul- suport, videoproiector / laptop, fişe de evaluare;

d) Metode de evaluare :
observarea sistematică, aprecieri verbale, analiza produselor, chestionare orală şi autoevaluare; interevaluare
Bibliografie
• Limba română- manual pentru clasa a V- a. Autori: Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2008
• Parfene Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 1999
 Alina Pamfil, Limba şi literatura romană în gimnaziu.Structuri didactice deschise, ed. Paralela 45, Bucureşti,
DURATA: 50 min.
Demersul didactic

MOMENTELE TIMP ELEMENTE DE CONŢINUT METODE MIJLOA


LECŢIEI CE

1. Moment 1min. - Voi avea grijă ca elevii să-şi pregătescă materialele necesare orei de
organizatoric. limba română şi voi nota absenţii; Catalogul
- Voi asigura liniştea şi disciplina clasei pentru o bună desfăşurare a
activităţii didactice.

2. Verificarea 3min. - Voi verifica tema atât cantitativ, cât şi calitativ. Caietele/
temei - Verificarea calitativă se face selectiv. culegerile
elevilor
3. Captarea - Se va realiza prin vizionarea unui scurt moment din ecranizarea
atenţiei şi 3min. operei literare Vizită... de I. L. Caragiale. Elevii au sarcina de a urmări Vizionare
crearea cu atenţie imaginile.
momentului
afectiv.
conversaţia Ecraniza
4. Verificarea 4min. - Se va realiza printr-o scurtă discuţie cu elevii, pornind de la rea
cunoştinţelor imaginile vizionate:
- Din ce operă literară fac parte aceste imagini?
- Cine a scris această operă literară?
- Unde se desfăşoară acţiunea? explicaţia

5. Anunţarea - „Astăzi vom continua discuţia despre textul Vizită... de I. L.


subiectului şi 2min. Caragiale (timp, spaţiu, etapele acţiunii, personaje)”
enunţarea - Voi comunica elevilor obiectivele urmărite într-o manieră accesibilă conversaţia tabla
obiectivelor. acestora.
- Se scriu data şi titlul lecţiei pe tablă şi în caietele elevilor.
6.Dirijarea 25 Timp şi spaţiu exerciţiul Manualul
învăţării min. Se rezolvă exerciţiile din manual de la pagina 163: „Timpul şi spaţiul scris
întâmplării” lucrul cu
- Se notează pe tablă (profesorul) şi pe caiete (elevii) cuvintele care manualul Fişe de
arată timpul şi locul de desfăşurare a întâmplării povestite în Vizită... lucru
Etapele acţiunii
- Se împart fişe de lucru (anexa1); elevii au drept sarcină să
stabilească succesiunea evenimentelor.
Personaje Manualul
- Se cere elevilor să identifice personajele textului în ordinea apariţiei,
apoi în ordinea importanţei, clasificându-le în principale şi secundare
- În continuare, profesorul cere elevilor să-şi concentreze atenţia Fise de
asupra unuia dintre personaje: Ionel ciorchinele lucru
- Utilizându-se metoda Ciorchinelui (anexa2), se vor găsi răspunsurile brainstorming
la întrebările: Cine este?, Ce face?, De ce face?, Cum este? – elevii
7.Asigurarea vor răspunde aducând argumente din text.
feed-back-ului 5min. Se cere elevilor să realizere un cvintet (anexa3) avându-l pe Ionel în
centru: cvintetul
1.Subiectul........................................................................IONEL
2. 2 adjective care-l caracterizează..........................obraznic, răsfăţat
3. 3 verbe ce exprimă acţiune.........................Se ceartă, fumează, ţipă
4. Un enunţ din 4 cuvinte ce exprimă
sentimentul vostru fată de subiect..................Ionel este un copil incult
8.Evaluarea 6min. 5. 1 cuvânt care exprimă esenţa subiectului.................needucat
formativă Se parcurge printr-un test realizat în AeL (anexa 4) care face referire la Test
noţiunile acumulate pănă la acest moment despre Vizită... de I. L.
Caragiale. Fişele rezolvate individual vor fi schimbate apoi între ei,
pentru verificare.
Se lansează întrebarea la care elevii trebuie să răspundă în scris:
Ionel este prototipul copilului răsfăţat dintotdeauna, rod al unei
9. Tema pentru 1min. educaţii greşite. Cum credeţi că mama greşeşte în educaţia copilului?
acasă Se fac aprecieri verbale şi se notează elevii care au participat activ.
Temă: Identificaţi, în anturajul vostru, un Ionel contemporan şi scrieţi
o compunere de 10-15 rânduri prin care îl prezentaţi.

Anexa 1
VIZITĂ…
de I. L. Caragiale

ACŢIUNEA

Puneţi ideile principale din dreapta tabelului în ordinea desfăşurării evenimentelor în text, notând în stânga tabelului litera
corespunzătoare etapelor acţiunii (momentelor subiectului).

ETAPELE ACŢIUNII IDEILE PRINCIPALE


SITUAŢIA INIŢIALĂ A) Ionel face un zgomot asurzitor cu toba şi trâmbiţa.
(EXPOZIŢIUNEA)
……………………………… B) Ajuns acasă, naratorul constată că Ionel îi pusese dulceaţă in şoşoni.
………………………………
CAUZA ACŢIUNII C) Ionel necăjeşte servitoarea, fiind gata să răstoarne spirtiera.
(INTRIGA)
…………………………….. D) Jucându-se cu sabia, Ionel o loveşte pe mama sa în obraz.
……………………………...
DESFĂŞURAREA ACŢIUNII E) Povestitorul face o vizită doamnei Popescu, cu ocazia onomasticii fiului ei.
………………………………
……………………………… F) Băiatul leşină, speriind-o pe mama sa.
DEPĂŞIREA SITUAŢIEI DIFICILE
(PUNCTUL CULMINANT)
G) Jucându-se cu mingea, Ionel răstoarnă cafeaua musafirului.
………………………………
………………………………
H) Ionel fumează o ţigară.
SITUAŢIA FINALĂ
(DEZNODĂMÂNTUL)
………………………………
………………………………
CIORCHINELE

IONEL
CINE ESTE? CE FACE?

CUM ESTE?
Anexa 3

CVINTETUL

Realizaţi un cvintet (strofă alcătuită din cinci versuri), răspunzând celor cinci cerinţe:

1. Subiectul..........................................................................................................IONEL.........................................

2. Două adjective care-l caracterizează.....................................................................................................................

3. Trei verbe(cu terminaţiile –ind / -ând) ce


exprimă acţiunile sale ...............................................................................................................................................

4. Un enunţ alcătuit din patru cuvinte


exprimând sentimentul vostru faţă de subiect...........................................................................................................

5. Un cuvânt (substantiv) care exprimă esenţa


subiectului ………………………………………..................................................................................................
FIŞĂ DE LUCRU (individual)
„VIZITĂ” de I.L.Caragiale

1.Srie lista jucăriilor lui Ionel Popescu:


...........................................................................................................................

2.Spune care sunt zilele onomastice ale copiilor menţionaţi:


Maria, Cristian, David, Vasilică, Elena, Carmen, Gabriela.

3.Formează derivate de la cuvintele:


minge- sabie-
a felicita- a striga-
a vizita- tavă-

4. (CES) Răspunde la întrebări prin DA sau NU:


a) De ziua onomastică se invită musafiri?....................
b) De ziua numelui, musafirul aduce obligatoriu un cadou?..................
c) Este politicos să vorbeşti odată cu musafirul?..................
d) Este lipsă de respect să laşi musafirul singur?.................
e) Cadoul primit se despachetează după plecarea musafirului?................

5. (CES) Barează/elimină calificativele care nu se potrivesc lui Ionel:

Cuminte, obraznic, neastâmpărat, nepoliticos, liniştit, needucat, răsfăţat, nepăsător, amabil.


6. Încercuieşte calificativele care se potrivesc gazdei:

severă autoritară
aspră iresponsabilă
îngăduitoare tolerantă
Fişa profesorului – cu răspunsuri
FIŞĂ DE LUCRU
„VIZITĂ” de I.L.Caragiale

1.Srie lista jucăriilor lui Ionel Popescu:


minge, trâmbiţă, tobă, căluţul din lemn, sabie

2.Spune care sunt zilele onomastice ale copiilor menţionaţi:


Maria, Cristian, David, Vasilică, Elena, Carmen, Gabriela.

3.Formează derivate de la cuvintele:


minge- mingiuţă sabie- săbiuţă
a felicita- felicitare, (ne)felicitat a striga- strigare, (ne)strigat
a speria- sperietură, speriat tavă-tăviţă

4. (CES) Răspunde la întrebări prin DA sau NU:


a) De ziua onomastică se invită musafiri?.........NU.........
b) De ziua numelui, musafirul aduce obligatoriu un cadou?........NU.......
c) Este politicos să vorbeşti odată cu musafirul?........NU.....
d) Este lipsă de respect să laşi musafirul singur?.......DA.....
e) Cadoul primit se despachetează după plecarea musafirului?.......NU.......

5. (CES) Barează/elimină calificativele care nu se potrivesc lui Ionel:

obraznic, neastâmpărat, nepoliticos, needucat, răsfăţat, nepăsător.


6. Încercuieşte calificativele care se potrivesc gazdei (mamei):

severă autoritară
aspră iresponsabilă
îngăduitoare tolerantă

S-ar putea să vă placă și