Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala Gimnazială Nr.

1 Brăhăşeşti

PROIECT DE LECŢIE
Data: 04.12. 2018

Clasa: a V-a B

Obiectul: Limba si literatura română

Subiectul: Verbul. Timpurile modului indicativ.

Tipul lectiei: mixta

Timp: 50 minute

Profesor: Lupu Luciana

Competenţe specifice:

2.3 Alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical;

3.4. Sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate;

4.3 Alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de punctuaţie.
Obiective operaţionale:

Cognitive:

O1-să definească verbul;


O2– să recunoască verbele la modul indicativ din textele date;
O3– să precizeze modul și timpul verbelor date;
O4- să analizeze verbele respectând cerințele date;
O5- să completeze enunțuri cu verbe la modurile si timpurile indicate;

Afective:
O6-să participe afectiv la lecție dovedind colegialitate.

Strategia didactică:

1.Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, instructajul verbal, aprecierea verbală, ciorchinele, observaţia sistematică, analiza
gramaticală, metoda R.A.I.

2.Mijloace de invăţământ: fișe de muncă independentă, fise de lucru pe grupe, manual, coli pentru flip-chart, carioci, planșă cu rebus, flip-
chart, fise de evaluare

3.Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe.


Bibliografie:

-Parfene, Constantin- Metodica predării limbii şi literaturii române, Ghid teoretico-aplicativ, Ed. Polirom, Iasi, 1999;

-Şchiopu, Constantin-Metodica predării literaturii române, Editura Carminis, Pitesti, 2009;

-Goia, Vistian-Didactica limbii și literaturii române, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002;

-Manualul pentru clasa a V-a -Limba și literatura română, Editura Humanitas.


Etapele Ob./ Conținutul informațional și demersul didactic Strategia didactică Evaluare
lecției Do- Metode și Mijloace de Forme de
zare Activitatea Activitatea elevilor procedee învățământ organizare
profesorului
1.Moment 1 min. *Asigură condiţiile necesare -obsevarea
organizatoric desfăşurării optime a Elevii se pregătesc pentru Conversaţia Activitate comporta-
activităţii: pregătirea începerea lecţiei. frontală mentului
materialului elevilor
didactic,organizarea clasei
de elevi.
2. Verificarea 5 min. *Imparte elevilor o fisa de Rezolva cerinţele de pe fişa Conversaţia Caietele -frontal -aprecieri
temei și a munca independentă.(Anexa1) de M.I. elevilor verbale
cunoștințelor Fişe de individual asupra
anterior însușite *Verificarea muncii muncă corectitudi-
independente (moment Exerciţiul independentă nii efectuării
O2
ortografic). temei
O3

*Verifică tema cantitativ şi Prezintă soluţiile exerciţiilor


calitativ.
din tema pentru acasă.
Cere elevilor, prin sondaj, să
citească rezolvarea temei; face
observaţiile ce se impun
3.Captarea 3min. *Se realizează prin
atenţiei completarea unui rebus. Elevii sunt atenți la Conversația Rebus Activitate
(Anexa 2) întrebări pentru a completa frontală
*Profesorul adresează rebusul.
întrebări elevilor cu scopul
O6 completării rebusului.
Pe verticala A-B, cuvântul
cheie este ”Verb”.
4.Anunţarea 2 min. *Anunţă tema şi obiectivele; Cretă;
subiectului şi a notează data şi titlul lecţiei: Elevii receptează mesajul Tabla;
obiectivelor Verbul.Timpurile modului transmis.
lecţiei indicativ.
Explicaţia Caietele de Activitate
Astazi, la lectia de limba clasă ale frontală
română, vom defini verbul, elevilor
vom recunoaște verbele la Elevii notează data și titlul
modul indicativ,vom preciza lecţiei în caiete.
modul și timpul verbelor
date, vom analiza verbe din
texte date, vom completa Asculta cu atenție
enunțuri cu verbe la modul indicatiile date.
indicativ.

25 min. *Solicită elevilor să Frontal Observarea


5. Dirijarea răspundă la întrebări prin Conversaţia comporta-
învăţării metoda ”Răspunde-Aruncă- Metoda mentului
O1 Întreabă”-R.A.I Răspund la intrebări. R.A.I elevilor
-Ce este verbul?
O2 -Câte moduri are verbul?
-Care sunt modurile
O3 personale/nepersonale?
-Câte persoane are verbul?
-Câte numere are verbul?

*Elevii sunt împărțiți în Urmaresc indicațiile Aprecieri


patru grupe.(Anexa3) profesorului cu atentie. verbale
Grupa I: Identificați
modurile personale ale Elevii participă la lecţie. Planșă
verbului realizând un Flip-chart
ciorchine.
Grupa a II-a: Identificați Completează ciorchinele
modurile nepersonale ale fiind ajutați de intrebări. Postere Observarea
verbului realizând un Metoda comporta-
ciorchine; ciorchinelui mentului
O4 Grupa a III-a: Identificați Fiecare grupa va prezenta . elevilor
timpurile modului indicativ. în fața clasei rezultatul
O5 Grupa a IV-a : Conjugați muncii.
verbul ”a citi” la modul
O6 indicativ, timpul imperfect.
Explicatia
*Profesorul explică ceea ce
elevii au de rezolvat.
*Cere câte unui elev – Activitate
expert din fiecare grupă să pe grupe
citească planul rezultat din
activitatea pe grupe.
Completează, îndrumă şi
corectează, la nevoie,
răspunsurile elevilor. Aprecierea
verbală
*Împarte elevilor o fișă cu Completează fișele de Analiza Fisa de
exerciții care vizează verbul, lucru. gramaticală lucru
O3 modul indicativ, timpurile
O4 modului indicativ.(Anexa 4)
Activitate
frontală/indi
viduală
6.Obținerea 5 min. Exercitiu:
performanței Analizați verbele din Elevii analizează verbele Conversaţia
propozițiile de mai jos, din propozitiile date. Explicatia Observarea
O3 precizând felul, modul, Analiza Activitate comporta-
timpul, persoana, numărul si gramaticală individuală mentului
funcția sintactică. Planse elevilor
.......................................
.........................................
........................................ Aprecierea
*Îndrumă elevii. verbală

Conversaţia Activitate
*Profesorul solicită elevilor Alcătuiesc propoziții frontală Observarea
7.Asigurarea 5 min. să alcătuiască propoziții cu respectând cerințele date. Activitate comporta-
conexiunii verbe la diferite timpuri ale individuală mentului
inverse (feed- modului indicativ. elevilor
back-ului)

8. Asigurarea 2 min. *Se comunică tema pentru


retenției și a O6 acasă: *Elevii primesc fișe cu
transferului -Fișă cu exerciții exerciții. Fișe cu Activitate
Conversația exerciții frontală.
*Notează tema pentru
acasă. Explicația
9.Evaluarea 2 min. * Profesorul face aprecieri Ascultă cu atenţie Conversaţia frontal Aprecieri
finale şi acordă note elevilor aprecierile profesorului. verbale
care s-au remarcat prin asupra
corectitudinea, originalitatea participării
şi promtitudinea la lecţie,
răspunsurilor. notare.

S-ar putea să vă placă și