Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DIDACTIC

Data: 4. 06. 2013


Unitatea de invatamant : Școala Gimnazială „ Sfanta Varvara” din Aninoasa
Clasa: a VI -a B
Aria curriculara: Limbă şi comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de invatare: Recapitulare finala
Subiectul lectiei: Lexicul
Titlul lectiei: Mijloacele de imbogatire ale vocabularului – exercitii recapitulative
Tipul lectiei: Lecție de fixare și sistematizare
Profesor: Irimia Liliana

Motivatia: este o lecţie de fixare și consolidare a cunoştinţelor, formare de priceperi şi deprinderi, valoroasă
prin folosirea unor procedee şi metode de predare activ-participativ ;cultivarea unei atitudini pozitive faţă de
comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare;abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a
argumentelor celorlalţi;

Competenţe generale,sociale si civice:


 Receptarea mesajului oral in diferite situaţii de comunicare
 Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in producerea de mesaje orale in situaţii de comunicare
monologatä si dialogatä
 Receptarea mesajului scris,din texte literare si nonliterare,in scopuri nediverse
 Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in producerea de mesaje scrise ,in diferite contexte de
realizare,cu scopuri diverse
Valori si atitudini:
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra
celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de
vedere social
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea
personală şi îmbogăţirea orizontului cultural

Competenţe specifice:
1.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context
1.3 sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral
2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii
3.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite
4.2 utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire
vocabularului, pentru exprimarea nuanţată
4.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie

Competențe operaţionale :
a)cognitive: C1- să numească procedeul de formare a cuvintelor derivate , compuse și obținute prin schimbarea
valorii gramaticale
C2 – să identifice într-un text dat: cuvintele derivate, diminutivele si augumentativele
C 3– să utilizeze corect într-un text dat: cuvinte compuse, abrevieri si cuvinte compuse cu ajutorul
elementelor de compunere savanta
C4 – să identifice, in functie de contextul dat, dinstincte valori morfologice ale cuvintelor date
C5 - să alcătuiască o familie lexicală, pornind de la un cuvânt de bază
b)psihomotorii:
C7 : să utilizeze corect tabla și fișele de lucru;
C8: să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul orei.

c)afective: C9 : sa manifeste spirit de colegialitate si cooperare in cadrul echipei;


C10 : să participe cu interes la activitate.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

I. Resurse procedurale:

1.Metode şi procedee:
a) de comunicare orală:
 expozitive: explicaţia
 conversative: conversaţia, discuţia colectivă;
b) de explorare:
observaţia dirijată, jocul didactic, citirea expresivă, munca în echipă

2. Forme de organizare: *individual,


*pe grupe
*frontal

II. Resurse materiale:


 tabla
 flipchart
 videoproiector
 fişa cu ciorchinele
 fişe de lucru
 caietele
 creta colorata
III. Forme si tehnici de evaluare:
 observaţia sistematică
 autoevaluare
 evaluare de către colegi
 evaluarea formativă

Bibliografie:
1. Limba romana, manual pentru clasa a VI- a, Elena maziliu- Ionescu, Valentina Jercea, Editura Didactica si
Pedagofica, Bucuresti2003
2. Limba si literatura romana, Indrumator pentru manualele alternative, Editura Carminis, Pitesti 2005
3. Gramatica limbii române, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005;
4. Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si liceu, Corneliu Craciun, Editura Emia, 2004
5. Strategii activ-participative în predarea-învăţarea limbii şi literaturii române, Mina-Maria Rusu, Elena
Apetroaiei, Editura Paradigme, Piteşti, 2009;

Spaţiu de lucru: sala de clasă.


Timp: 50 minute
DESFASURAREA LECTIEI

Nr. Etapele C.D. Activitatea Activitatea Strategia didactica Evaluare


Crt. lectiei profesorului elevilor Metode Mijloace de Forme de
invatamant organizare
Stabileste ordinea în clasa, Elevii se pregătesc Conversatia Activitate
1. Moment notează absentii, asigura conditiile pentru lecție. frontala
organizatoric necesare desfasurarii lectiei și cere
(1 min.) elevilor sa își pregătească pe banci
manualele de limba romana,
caietele și intrumentele de scris.
Profesorul are o serie de 6
2. Captarea recipiente de la mare la mic, tip Elevii răspund oral la Conversatia Recipiente Activitate Frontala,
atentiei păpușa Babushka. Profesorul întrebări. frontala orala
(5 min.) adreseaza câteva întrebări legate de
vocabular, (anexa 1), iar în timp
ce elevii vor răspunde la întrebări,
profesorul scoate treptat câte un
recipient cu răspunsul corect.
Profesorul scrie pe tabla titlul
Anuntarea temei lectiei : Mijloace interne de Elevii își notează titlul Conversatia Videoproiectorul Activitate
3. și a obiectivelor imbogatire a vocabularului- în caiete și urmăresc frontala
(2 min.) exerciții recapitulative. Anunța vizual obiectivele.
care sunt obiectivele lectiei și le
afiseaza prin videoproiector
(anexa 2)
Profesorul folosește metoda
Actualizarea C1 cubului, care are pe fiecrae fata, Elevii răspund oral și Conversatia Cubul, tabla, Activitate Aprecieri
4. cunostintelor câte o întrebare (anexa 3) nteaza pe tabla și în caietele elevilor frontala verbale
anterioare referitoare la mijloacele interne de caiete.
(5 min.) imbogatire a vocabularului.
Profesorul le explica ca astăzi vor
Prezentarea recapitula notiunile referitoare la Elevii sunt atenți. Conversatia Activitate
5. optima a mijloacele interne de imbogatire a frontala
continutului vocabularului.
(2 min.)
C2 Profesorul împarte elevilor câte o
fisa. (anexa 4), în care elevii Elevii primesc fisele și Exercițiul Fisele de lucru. Activitate Observarea
trebuie sa asocieze secvența din rezolva individual individuala. sistematica
stânga cu secvența corespunzatoare cerintele. a elevilor
din dreapta, petru a reface corect
propozitiile, apoi trebuie sa
găsească cuvintele derivate, sa
precizeze felul și modul lor de
formare.
După rezolvarea fiselor de către Elevii urmresc pe fise Conversația Tabla, fisele și Activitate Aprecieri
elevi, profesorul numește aleatoriu și corecteaza eventualele și exercițiul. caietele. frontala. verbale
câte un elev sa citească pe rând greșeli, apoi notează în
Dirijarea rezolvarea cerintelor și sa noteze caiete.
6. activitatilor cu pe tabla cuvintele derivate și
fisele de lucru modul lor de formare.
(25 min.)

C3 Se formeaza 5 grupe de către 5 Elevii primesc fisele și Exercițiul. Fisele de lrcru. Activitatea Observarea
elevi. Profesorul împarte fiecarei rezolva pe grupe pe grupe. sistematica a
grupe câte o fisa. (anexa 5). cerintele. elevilor.
Profesorul le explica elevilor ca
trebuie sa completeze spatiile
punctate folosind cuvintele
compuse corespunzatoare și sa
precizeze modul lor de formare.
După rezolvarea fiselor, fiecare Elevii urmăresc pe fise Conversația Fisele și tabla. Activitate Aprecieri
reprezentant de echipa citește și corecteaza eventualele și exercițiul. frontala. verbale.
rezolvarea cerintelor și notează pe greșeli.
tabla rezolvarea lor.
C4 Profesorul împarte elevilor câte o Elevii primesc fisele și Conversația Fise, tabla și Activitate Aprecieri
fisa (anexa 6), pe care se găsesc le rezolva la tabla, apoi și exercițiul. caietele. frontala. verbale.
cuvinte cu care trebuie sa notează în caiete.
alcatuiasca enunturi având
valoarea gramaticala indicată.
7. Profesorul realizeaza împreuna Elevii completeaza Conversația. Flipchart. Activitate Aprecieri
Obtinerea C5 cu elevii un ciorchine. (anexa 7). ciorchinele. frontala. verbale.
performantei Profesorul cere elevilor sa Elevii rezolva cerinta Caietele.
(4 min.) formeze familia lexicala data în caiete, apoi
cuvintelor: frunza, om, nor. răspund oral.
8. Feedback-ul Se realizeaza pe tot parcursul orei Conversația. Aprecieri
prin aprecieri verbale. verbale
9. Evaluarea Profesorul ii incurajeaza pe elevi Conversația. Note.
(3 min.) prin aprecieri verbale și prin
notarea elevilor activi.
10. Asigurarea Profesorul da tema: Elevii își notează tema. Conversația. Caietele elevilor.
retentiei și a „ Imaginati-va un dialog despre
transferului. școala, intre tata și fiu/
(3 min.) fiica.,Utilizeaza, cel puțin, 3
cuvinte derivate, 3 cuvinte
compuse și 3 cuvinte obtinute prin
schimbarea valorii gramaticale.
Anexa 1

Întrebări:

1. Cum se numeste procedeul de informare orala sau scrisa? - Comunicarea


2. Cu ajutorul cui comunicam? - Cuvintelor
3. Ce formeaza totalitatea cuvintelor unei limbi? - Vocabularul
4. În funcție de frecventa cu care se folosesc și de vorbitorii care le utilizeaza, cuvintele limbii pot fi împărțite în doua categorii. Care
sunt aceste categorii? - Vocabularul fundamental
- Masa vocabularului
5. Care sunt mijloacele de imbogatire a vocabularului? - Interne
- Externe
6. Care sunt mijloacele interne de imbogatire a vocabularului? - Derivarea
- Compunerea
- Schimbarea valorii gramaticale
Anexa 2

Competențe operaţionale :

C1 - să numească procedeul de formare a cuvintelor derivate , compuse și


obținute prin schimbarea valorii gramaticale;

C2 - să identifice într-un text dat: cuvintele derivate, diminutivele si


augumentativele;

C3 - să utilizeze corect într-un text dat: cuvinte compuse, abrevieri si cuvinte


compuse cu ajutorul elementelor de compunere savanta;

C4 - să identifice, in functie de contextul dat, dinstincte valori morfologice ale


cuvintelor date;

C5 - să alcătuiască o familie lexicală, pornind de la un cuvânt de bază.


Anexa 3

Metoda cubul:

Întrebări:

1. Care sunt mijloacele interne de imbogatire a vocabularului?


2. Ce este derivarea?
3. Cu ajutorul cui se realizeaza derivarea?
4. Ce este compunerea?
5. Care sunt procedeele prin care se realizeaza compunerea?
6. Ce înseamnă schimbarea valorii gramaticale?
Anexa 4

FISA NR. 1
FISA INDIVIDUALA

Asociati secventa din stanga cu secventa corespunzatoare din dreapta pentru a reface propozitiile, gasiti
cuvintele derivate, precizati felul si modul lor de formare:

Cand eram scolarita chiar daca l-a certat bunicul.


Era tare neastamparat locuieste intr-o casoaie.
Antepenultimul pacient imi placea sa recitesc basmele.
Seful meu avea piciorusul rupt.
Anexa 5

FISA NR. 2
LUCRU PE GRUPE

Completati spatiile punctate folosind cuvintele compuse corespunzatoare si precizati


modul de formare a cuvintelor compuse:

R.A.T.B., rea-vointa, geografie , bineinteles, Plafar, cumsecade, doisprezece , Aleea


Repubilcii, biosfera , hidrosfera, autobuz

.................., ca un nepot ................. ce sunt, am acceptat sa merg la ............... sa cumpar bunicii ceai. Am plecat de
pe .......................... cu un autobuz de la ............... plin de copii care aveau de la .....................ani in sus. Ii auzeam
cum vorbeau ca au de facut la ...................... un referat despre .................... si .................. Imi aduceam aminte de mine
cand eram elev si nu din ..................... am uitat sa cobor.
Anexa 6

FISA NR.3

Alcatuiti enunturi in care cuvintele date sa aiba valoarea gramaticala indicata:

frumos- adjectiv, substantiv;


seara- substantiv, adverb;
zece- numeral, substantiv;
urat- adjectiv, adverb.
Anexa 7

VOCABULARUL

Derivarea Compunerea Schimbarea valorii gramaticale

Sufixe Prefixe alaturare Contopire Abreviere


Anexa nr.5

FRUNZA NOR OM

S-ar putea să vă placă și