Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: LT „Ion Creanga”


Student-practicant: Gorea Filip
Data: 09.03.2022
Clasa: a VI-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Tema generală: Eu și lumea din jurul meu
Unitatea de învățare: Pasiuni. Hobby-uri
Subiectul: Cazurile substantivului
Tipul lecţiei: recapitulare-sistematizare
Timp alocat: 45 minute

Competenţe generale:
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

Competenţe specifice Domenii de conţinut/Conţinuturi


4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice
de bază ale limbii române standard pentru
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a
intenţiilor comunicative
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi Substantivul. Cazul. Articolul genitival. Punctuaţia
semantice de bază, din limba română standard, vocativului. Corelarea funcției sintactice cu cazul
pentru exprimarea corectă a intenţiei morfologic.
communicative.

4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru


monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă

1
Obiective operaționale:

O1: să recunoască cazul unor substantive în anumite contexte date.; ( corelare cu CG 4 și CS 4.1)
O2: să asocieze funcția sintactică cu cazul morfologic; (corelare cu CG 4 și CS 4.2)
O3: să identifice greșelile de exprimare din anumite contexte date; ( corelare cu CG. 4 și C.S 4.4)
O4: să alcătuiască propoziții în care un substantiv să îndeplinescă funcția sintactică indicată; (corelare cu CG 4 și CS 4.1 și 4.2)

Activităţi de învăţare:

A1: activități de recunoaștere a cazurilor unor substantive în anumite contexte date ;


( corelare cu O1)
A2: exerciții de asociere a funcției sintactice cu cazul morfologic; (corelare cu O2)
A3: activități de identificare a greșelilor de exprimare din anumite contexte date ; ( corelare cu O3)
A4: exerciții de alcătuire de propoziții în care un substantiv să îndeplinescă funcția sintactică indicată;(corelare cu O4)

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, expunerea, exercițiul, chiorchinele.

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală;

Metode şi tehnici de evaluare: aprecierea verbală a răspunsurilor, autoevaluarea, aprecierea cu note.

Resurse:
a. umane: elevii clasei a VI-a cu ritmuri apropiate de învăţare;
b. materiale / mijloace de învăţământ: catalogul școlar , auxiliarul didactic, fișe de lucru, caietele elevilor, laptop, videoproiector, săculețul cu
bilețele.
c. de timp: 45 minute.

Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă.

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SECVENŢELE FORME ŞI
INSTRUIRII INSTRUME
CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE
DIDACTICE/ NTE DE
DURATA EVALUARE

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mijloace de Forme de Metode/


procedee învăţământ organizare a intrumente
activităţii de evaluare
Salutul; Elevii se pregătesc pentru Conversația Catalogul Activitate
1. Moment Asigurarea unui climat începerea orei de limba şi euristică școlar frontală
organizatoric adecvat desfăşurării lecţiei; literatura română.
1’ Notează absențele în catalog,
dacă este cazul.

Verifică înţelegerea Elevii răspund întrebărilor. Expunerea Caietele Activitate Aprecierea


2.Verificarea, cunoştinţelor dobândite de Exercițiul elevilor frontală verbală a
reactualizarea, elevi despre cazul vocativ. răspunsurilor
sistematizarea şi Verifică, prin sondaj, modul Citesc rezolvarea temei și
esenţializarea de efectuare a temei pentru corectează eventualele greșeli.
cunoştinţelor acasă.
3’

3. Captarea Prezintă Povestea Răspund cu interes solicitării. Expunerea Laptop Activitate Aprecierea
atenţiei şi Substantivului, care apare sub Videoproiector frontală verbală a
asigurarea forma unui text lacunar, răspunsurilor
climatului solicitând elevilor să
afectiv completeze spațiile libere cu
5’ informațiile corespunzătoare.

3
Anexa 1
4. Anunţarea Notează data şi titlul lecţiei: Ascultă, apoi notează data și Expunerea Caietele Activitate
temei şi a Cazurile substantivului. titlul lecţiei în caiete. elevilor frontală
obiectivelor Recapitulare.
operaționale Prezintă obiectivele
2` operaționale într-o formă
accesibilă elevilor.
5. Dirijarea În cadrul acestei secvențe
procesului de didactice, profesorul valorifică
consolidare a noțiunile dobândite despre
cunoştinţelor/ de cazurile substantivului și
dezvoltare a funcțiile sintactice specifice.
competenţelor A1, A2 Aprecierea
15’ Prezintă elevilor o fișă de Elevii citesc cu atenție Exercițiul Fișă de lucru Activitate verbală a
lucru , solicitând rezolvarea propozițiile și rezolvă exercițiile frontală răspunsurilor
unor exerciții de identificare a propuse.
cazului substantivelor indicate
și de corelare a funcției
sintactice cu cazul morfologic.
A3

Propune rezolvarea exercițiul


3 de pe fișa de lucru, ce
presupune identificarea
greșelilor de exprimare din
anumite contexte date.
Anexa 2

6 Obţinerea A4 Elevii vor extrage dintr-un săculeț Exercițiul Săculețul cu Activitate Aprecierea
performanţei Solicită elevilor să alcătuiască un bilețel pe care sunt notate bilețele frontală verbală a
10’ propoziții în care substantivele substantivul și funcția sintactică răspunsurilor
indicate să îndeplinească pe care acesta trebuie să o
anumite funcții sintactice. îndeplinească.

4
7. Asigurarea Distribuie elevilor o fișă de Elevii rezolvă sarcina după Exercițiul Ciorchinele Activitate Autoevaluare
feedbackului lucru. Explică sarcina indicaţiile profesorului. individuală
10’ didactică, precum și timpul
alocat rezolvării.
Prezintă soluţiile sarcinii de Elevii se autoevaluează pe baza
lucru şi solicită elevilor să se răspunsurilor oferite de profesor.
autoevalueze.
Anexa 3
8.Intensificarea Profesorul anunță tema pentru Elevii sunt atenți la explicațiile Explicația Auxiliarul Activitate
procesului de acasă, explicând sarcinile de oferite de profesor. didactic frontală
retenţie şi lucru: Notează tema pentru acasă.
transfer Tema 1: Exercițiul 19 din
2 auxiliarul didactic de la pagina
137, ce presupune identificarea
tuturor substantivelor din text,
precizând și funcția sintactică a
acestora.
Tema 2: Scrie un text de
aproximativ 5-7 rânduri , în care
să arați de ce este important să
vorbești și să scrii corect.
8. Evaluarea Solicită elevilor să precizeze Elevii formulează opinii cu Expunerea Catalogul Activitate Aprecierea
activităţii un aspect pozitiv și unul privire la desfășurarea activității școlar frontală cu note
didactice negativ al lecției. didactice.
2’ Apreciază global şi individual
aportul elevilor la lecţie.
Notează elevii cu participare
semnificativă la activitate.

5
Anexa 1

Povestea Substantivului

A fost odată ca niciodată într-o ţară care se numea Morfologia, un împărat pe nume
Substantiv. Acesta avea 5 fii: Nominativ, …………………….Dativ, Genitiv şi………………………...
Pentru a verifica vrednicia fiecărui fiu, împăratul i-a trimis în lume timp de un an, apoi în funcţie de
bogăţiile cu care se întorceau, le dăruia ranguri înalte pe care le-a numit funcţii sintactice.
Astfel, împlinindu-se vremea, primul fiu, Nominativ, a venit la tatăl său şi i-a adus 2 pietre preţioase
. Împăratul s-a bucurat şi lăudându-l i-a oferit funcţiile sintactice de Subiect şi ……………………... Apoi, a
venit al doilea fiu, Acuzativ, care s-a dovedit a fi cel mai vrednic. Acesta a adus un cufăr cu o mulţime de
diamante. Pentru diamantele Pe cine? Şi Ce? a primit funcţia sintactică de…………………………, pentru
diamantele Pentru cine?Pentru ce?, Cu cine?, Cu ce? Despre cine?Despre ce? De ce? a primit funcţia
sintactică de ………………… .iar pentru diamantele Cum?, Unde?, Când? a primit funcţia de
Circumstantial de……………. , ……………….., …………….., În cufăr, împăratul a găsit şi câteva
smaralde …………… …………,iar pentru acestea i-a oferit funcţia de Atribut substantival prepozițional
Dativul, al treilea fiu, pentru că îi plăcea tâmplăria asemenea fratelui său Genitiv, a venit cu un Cui?
de aur, iar pentru acesta a primit funcţia sintactică de ………………………
Genitivul a fost însă mai ambiţios decât Dativul şi a găsit 4 cuie de aur: ……… …… ………
……………..primind astfel funcţia de Atribut ………………………..
Vocativul, cel mai mic, dar şi cel mai leneş dintre fiii împăratulu, s-a înfăţişat înaintea tatălui său, cu
mâinile goale, justficându-se că nu avut timp destul pentru a putea găsi ceva. Atunci, împăratul, supărându-
se, l-a certat spunându-i: „Vocative, să pleci din faţa mea! Sunt foarte supărat pe tine, iar pentru aceasta nu-ţi
dau nicio ………………………………

6
Anexa 2
1. Indică, prin bifare, cazul substantivului subliniat în propoziții de mai jos:

Nominativ Acuzativ
a. Directorul ne-a acordat diplome.
b. Am văzut-o pe Maria în parc.
c. Valeria se dedică muzicii.
d. După prima întâlnire, am devenit prieteni.
e. Mi-a povestit despre cartea citită.
Dativ Genitiv Vocativ
a. Casa bunicii va fi renovată.
b. Caietul îi aparține colegei mele.
c. Dinu se dedică studiului.
d. Mama, îmi citești o poveste?
e. Părerea băiatului este interesantă

2.Se dau următoarele propoziții. Uneste funcția sintactică și cazul pentru substantivele indicate.

Complement prepozițional Poarta a închis-o vântul.


Nume predicativ Imi plac brătările mamei. Genitiv
Atribut substantival genitival Mă tem de tunete. Dativ
Circumstanțial de mod Ea este verișoara mea. Acuzativ
Complement direct Scriu cu atenție tema. Nominativ

3. Corectează greșelile de exprimare din propozițiile date:


a. Am fost invitat la aniversarea lui Mădălina.
b. Am oferit un cadou la finii nostri.
c. Vocea concurentului a încântat inima publicului și al telespectatorilor.
d. Ușa casii este din lemn masiv.
e. Ascult sfaturile sorei mele.
f. Să-i facem cadou lu` Vasile o carte de gramatică.

7
atribut ...................................

Subiect:

Complement ...............

Cazul nominativ

………………………………………….

Am devenit rude prin Cazul acuzativ


alianță
Cazurile substantivului

.......................................
Vorbim despre filmul
văzut. Merg la munte

Cazul dativ

............................................

Cazul genitiv

Cazul..................
Tudor, vino la masă! atribut ...........................................

S-ar putea să vă placă și