Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI


Facultatea Calculatoare Informatica si Microelectronica

RAPORT
La lucrarea practică 4
Disciplina: Managementul Procesului Decizional

Tema: Modele si metode fundamentare a deciziei in MPD. Metoda expert


de ranguizare a factorilor/indicatorilor. Metode de luare a deciziilor bazate pe
tehnicile matriciale. Metoda PUGH. Metoda SWOT numerică. Metoda arborelui
decizional

Student: gr. MAI-211M, Gorea Filip


Profesor: conf. univ. dr. Perebinos Mihail

Chișinău 2022
Cuprins
Capitolul I. Metoda expert..............................................................................3

1.1. Formularea problemei..................................................................................3

1.2. Selectarea experților.....................................................................................3

1.3. Rezultatele practice......................................................................................4

Capitolul II. Metode de luare a deciziilor bazate pe tehnicile matriciale..........5

2.1. Formularea problemei..................................................................................5

2.2. Determinarea criteriilor și a ponderilor.........................................................5

2.3. Utilizarea metodei de luare a deciziei bazate pe tehnicele matriciale...........6

Concluzii..................................................................................................................6

Capitolul III. Metoda lui Pugh.........................................................................6

3.2. Formularea problemei......................................................................................7

3.3. Utilizarea metodei de luare a deciziei prin metoda Pugh..................................7

Capitolul IV. Metoda SWOT numerică.............................................................8

4.2. Formularea problemei......................................................................................8

4.3. Analiza mediului intern și extern al entității.....................................................8

4.4. Utilizarea metodei SWOT numerică..................................................................9

4.6. Concluzii.........................................................................................................10

Capitolul V. Metoda arborilor decizionali......................................................10

2
Capitolul I. Metoda expert
În cazurile de complexitate extremă a problemei, noutatea acesteia, insuficiența
informațiilor disponibile, imposibilitatea formalizării matematice a procesului de
soluționare, trebuie să apelăm la recomandările specialiștilor competenți care cunosc
problema perfect - la experți. Soluția lor la problemă, argumentarea, formarea estimărilor
cantitative, prelucrarea acestora din urmă prin metode formale se numesc metoda
evaluărilor experților.
Pentru a analiza rezultatele sunt utilizate diferite metode de statistică
matematică. Mai mult, ele pot fi combinate și variază în funcție de tipul de sarcină și de
rezultatul dorit.

1.1. Formularea problemei


Se expune spre cercetare problema privind problema alegerii unui job de catre
un tinar specialist. Formularea listei factorilor/criteriilor decizionali(-le) supuși
ierarhizării
Având în vedere tema aleasă, au fost identificați următorii factori:
- Prestigiul organizatiei,
- Distanța până la munca
- Posturi vacante,
- Rata promovarilor in functie,
- Salariul,
- Facilități pe lîngă salariu
- Posibilitati de mobilitate

1.2. Selectarea experților


Un expert este cineva care are o înțelegere și o competență largă și profundă în
ceea ce privește cunoștințele, abilitățile și experiența prin practică și educație într-un
anumit domeniu. În cazul problemei formulate, în calitate de experți ar putea fi
persoanele care au avut deja experiența de studii în instituții superioare de învățământ.
Astfel persoanele în cauză ar putea oferi o estimare plauzibilă.

3
Nr. Factori Expertul

1. 2. 3. 4. 5.
1 Prestigiul organizatiei, 6 12 8 6 16
2 Distanța până la munca 10 2 2 4 6
3 Posturi vacante, 14 14 10 16 2
4 Rata promovarilor in functie, 16 10 12 14 8
5 Salariul, 12 4 4 2 10
6 Facilități pe lîngă salariu
8 6 16 10 4
7 Posibilitati de mobilitate 2 16 6 8 12

1.3. Rezultatele practice


Valorile obținute de la experți au fost supuse analizei matematice.
În tabelul 2 sunt prezentate valorile rezultate. De asemenea au fost calculate:
- Suma ∑ ai=360
- Media a=45
- DeltaS=508

Având valorile:
- n=5, unde n este numărul de experți;
- m=7, unde m este numărul de criterii/factori.
Au fost obținute următoarele valori:
12 × DeltaS
- gradul de armonie a părerilor experților W = =0,3
n ( m −m)
2 3

- semnificația valorii W prin testul χ 2w , χ 2w < χ 2a ( f ), pentru că 16,9< 28,1.


Nr Factori Expert Sum Suma/ q i(%) delta(i)= delta( i)2
. a (a i) Suma Suma(a i)
1. 2. 3. 4. 5. totală ( - Media
q i)
1 Prestigiul 6 12 8 6 16 48 0,266 26 3 4,5
organizatiei,

4
2 Distanța până la 10 2 2 4 6 24 0,134 14 -21 220,5
munca
3 Posturi vacante, 14 14 1 16 2 56 0,312 32 11 60,5
0
4 Rata promovarilor 16 10 1 14 8 60 0,334 34 15 112,5
in functie, 2
5 Salariul, 12 4 4 2 10 32 0,178 18 -13 84,5
6 Facilități pe lîngă 8 6 1 10 4 44 0,244 24 -1 0,5
salariu 6
7 Posibilitati de 2 16 6 8 12 44 0,244 24 -1 0,5
mobilitate

Capitolul II. Metode de luare a deciziilor bazate pe tehnicile matriciale


Eficienta unui manager este corelata cu valoarea deciziilor sale, decizii luate de
cele mai multe ori sub presiunea timpului si in contextul mai multor optiuni. Cum faci
insa sa alegi cea mai buna varianta?
Unul din instrumentele cele mai eficiente in astfel de cazuri este matricea de
decizii, avand utilitate dovedita in situatiile in care te confrunti cu mai multe variante
“bune” si cand trebuie sa iei in considerare o multitudine da factori.
Scopul matricei de decizie este structurarea sau rezolvarea unei probleme prin:
 Identificarea si prioritizarea criteriilor de evaluare relevante
 Evaluarea si compararea diferitelor solutii identificate
 Selectarea celei mai bune solutii pe baza criteriilor identificate

2.1. Formularea problemei


Problema spre analiză va fi luată aceeași ca și în capitolul precedent.

2.2. Determinarea criteriilor și a ponderilor

Criteriu/factor Pondere
Prestigiul organizatiei, 14
Distanța până la munca 2

5
Posturi vacante, 12
Rata promovarilor in functie, 16
Salariul, 6
Facilități pe lîngă salariu 10
Posibilitati de mobilitate 8

2.3. Utilizarea metodei de luare a deciziei bazate pe tehnicele matriciale


În tabelul 4 este prezentată matricea de decizie cu opțiuni scrise pe orizontală,
factori pe verticală și ponderile acestora.
Factor Prestigiul Distanța Posturi Rata Salariul, Facilit
organizatiei, până la vacante, promovarilor pe lîn
munca in functie, salar

Ponder 14 2 12 16 6 10
e
Job1 10 2 10 10 4 10
Job2 10 4 8 8 6 8
Job3 8 4 6 8 8 8
Job4 6 4 4 6 8 10
Tabel 4. Matricea de decizie

Concluzii
Analizând matricea obținută în paragraful precedent pentru opțiunile, factorii și
ponderile propuse, valoarea maximală aparține Jobului1.

Capitolul III. Metoda lui Pugh


metoda deciziei-matrice, de asemenea Metoda Pugh sau Selecția conceptului
Pugh, inventat de Stuart Pugh,[1] este o tehnică calitativă utilizată pentru a ordona
opțiunile multidimensionale ale unui set de opțiuni. Este frecvent utilizat în Inginerie
pentru luarea deciziilor de proiectare, dar poate fi, de asemenea, utilizat pentru a clasifica
opțiunile de investiții, opțiunile furnizorului, opțiunile de produs sau orice alt set de
entități multidimensionale.

6
Un element de bază matricea de decizie constă în stabilirea unui set de criterii și
a unui grup de proiecte potențiale candidate. Unul dintre acestea este un design candidat
de referință. Celelalte modele sunt apoi comparate cu acest design de referință și sunt
clasificate ca mai bune, mai rele sau identice pe baza fiecărui criteriu. Numărul de apariții
„mai bune” și „mai rele” pentru fiecare design este apoi afișat, dar nu rezumat.
O matrice de decizie ponderată funcționează în același mod ca matricea de
decizie de bază, dar introduce conceptul de ponderare a criteriilor în ordinea importanței.
Cu cât criteriile sunt mai importante, cu atât ar trebui să se acorde o pondere mai mare.
Avantajul matricei de luare a deciziilor este că încurajează auto-reflectarea în
rândul membrilor unei echipe de proiectare pentru a analiza fiecare candidat cu o
prejudecată minimizată (pentru membrii echipei pot fi influențate anumite proiecte, cum
ar fi ale lor). Un alt avantaj al acestei metode este că pot fi efectuate studii de
sensibilitate. Un exemplu în acest sens ar putea fi să vedeți cât de mult ar trebui să se
schimbe opinia dvs. pentru ca o alternativă de rang inferior să depășească o alternativă
concurentă.

3.2. Formularea problemei


Se va aborda aceeași problemă identificată în capitolele precedente.

3.3. Utilizarea metodei de luare a deciziei prin metoda Pugh


Este construită matricea Pugh și completată cu valorile „+” dacă factorul are un
impact pozitiv, „-” dacă factorul are impact negativ și „0” dacă nu are impact.

Alternative
Nr. Criteriu Pondere Job1 Job2 Job3 Job4
1 Prestigiul 14 + + 0 0
organizatiei,
2 Distanța până la 2 - 0 0 +
munca
3 Posturi vacante, 12 + + 0 -
4 Rata 16 + + 0 0
promovarilor in
functie,
5 Salariul, 6 - 0 + +
6 Facilități pe 10 + 0 0 +

7
lîngă salariu
7 Posibilitati de 8 + + + +
mobilitate
Total + 5 4 2 4
Total - 2 0 0 1
Total 0 0 3 5 2
Suma totală 3 4 3 2
Total ponderat + 30 23 6 11
Total ponderat - 4 0 0 6
Suma totală ponderată 29 27 7 7

Capitolul IV. Metoda SWOT numerică

Analiza SWOT este o metodă folosită în mediul de afaceri, pentru a ajuta la


proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra firmei. Ea funcționează ca o radiografie a
firmei sau a ideii de afaceri și evaluează în același timp factorii de influență interni și
externi ai unei organizații, precum și poziția acesteia pe piață sau în raport cu ceilalți
competitoricu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe ale unei companii, în
relație cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat pe piață.

4.2. Formularea problemei

Analizele făcute în capitolele precedente au scos în evidență job 1 ca o solutie


optima, in continuare se va studia mai amanuntit prin analiza SWOT

4.3. Analiza mediului intern și extern al entității

Punctele forte și punctele slabe provin din mediul intern, adică instituția este
capabilă să influențeze și să manipuleze cu punctele lor forte și slabe. Oportunitățile și
amenințările, pe de altă parte, sunt din mediul externe. Înseamnă că instituția doar poate
reacționa la oportunități și amenințări și nu are niciun mijloc de a influența oportunitățile
și amenințările.

8
Analiza mediului intern și extern
(S) Puncte tari - Comapania are reputatie buna
- Angajeaza profesionisti
- Colegi prietenosi
- Salarii bune
- Munca de echipa
Intern

- Activitati in afara muncii


- Sefi prietenosi
- Munca combinata
- Tickete de masa
(W) Puncte slabe - Amplasare
- Lipsa transport de serviciu
- Taxarea intarzierilor
(O) Oportunități - Stagieri in afara tarii
- Crestere in cariera
Extern

- Salariu competitiv
(T) Amenințări - Instabilitate in companie
- Reducerea cadrelor
- Falimentare

4.4. Utilizarea metodei SWOT numerică


După identificarea punctelor forte, slabe, oportunităților și amenințărilor, fiecare
factor poate fi estimat cu un coeficient de importanță. Suma coeficienților pentru factorii
interni trebuie să fie 1(100) și pentru cei externi, de asemenea, 1(100). În tabelul 7 sunt
prezentați factorii interni, iar în tabelul 8 cei externi.

Evaluarea factorilor mediului intern

Factorii mediului inter Coeficient +/- Produsul


Comapania are reputatie buna 7 + 7
Angajeaza profesionisti 6 + 6
Colegi prietenosi 10 + 10
Salarii bune 15 + 15
Munca de echipa 10 + 10
Activitati in afara muncii 12 + 12
Sefi prietenosi 10 + 10

Munca combinata
Tickete de masa 12 + 12

9
Amplasare 15 - -15
Lipsa transport de serviciu 10 - -10
Taxarea intarzierilor 20 - -10
Suma 127  + 47

Evaluarea factorilor mediului extern

Factorii mediului extern Coeficient Produsul


Stagieri in afara tari 15 15
Crestere in cariera 20 20

Salariu competitiv 20 20
Instabilitate in companie 10 10
Reducerea cadrelor 25 25

Falimentare 10 10
Suma 100 5

4.6. Concluzii
Rezultatele obținute au situat job1 în cadranul strategiilor SO. În acest caz, este
nevoie de utilizarea punctelor forte pentru a exploata oportunitățile

Capitolul V. Metoda arborilor decizionali


Un arbore de decizie este un instrument de decizie care reprezintă un set de
opțiuni în diagrama de formă a unui arbore . Diferitele decizii posibile sunt situate la
capetele ramurilor („frunzele” arborelui) și se iau în conformitate cu deciziile luate în
fiecare etapă. Arborele decizional este un instrument utilizat în diverse domenii, cum ar fi
securitatea , mineritul datelor , medicina etc. Are avantajul de a fi citit și de executat
rapid. Este, de asemenea, o reprezentare care poate fi calculată automat de algoritmi de
învățare supravegheați.

10
11