Sunteți pe pagina 1din 4

Ministrul Educației și Cercetării al Republici Moldova Liceul Teoretic “Ion

Creanga” s.Cuizauca r-nul Rezina

Proiect activitate extracuriculara “PRIMAVĂRA – O RAZĂ DE


SOARE, UN MĂRŢIŞOR, UN ZÂMBET ...”

A realizat, student-practicant Gorea Filip


  
ARGUMENT
                Şcoala, familia şi mediul ambiant au îndatorirea de a-i crea copilului condiţii
optime dezvoltării sale. Toleranţa, acceptarea necondiţionată şi nediscriminatorie,
gândirea pozitivă, altruismul sunt atitudini care favorizează dezvoltarea personală a
copilului. Viaţa copiilor, educaţia şi existenţa lor depind de noi, de adulţi. Respectul
insuflat copilului faţă de fiinţa omenească, faţă de lumea înconjurătoare,  formează o
societate care poate fi mai bună. Copiii pe care îi educăm astăzi trebuie ajutaţi să îi
înţeleagă pe cei ce suferă, să caute alinare pentru aceştia şi să încerce să-i ajute să-şi
depăşească suferinţa .
                 Fără tradiţie nu există cultură. Omul fără tradiţie este ca pomul fără rădăcini.
Numai pentru aceste motive copiii trebuie să-şi cunoască, să păstreze şi să transmită
următoarelor generaţii obiceiurile şi tradiţiile locale şi naţionale. Prin implicarea
partenerilor din întreaga ţară, prin implicarea crosscurriculară, copii vor cunoaşte atăt
tradiţiile specifice anotimpului primăvara, cât şi obiceiuri specifice zonei .

 
SCOPUL:
              Scopul acestui proiect educaţional este  educarea relaţiilor umane  şi
valorificarea potenţialului de creativitate al dascălilor şi al elevilor, însuşirea şi 
cunoaşterea respectului pentru trecutul şi tradiţiile înaintaşilor noştri .

 
Obiectivele specifice ale proiectului :
 
 să formeze copiilor abilităţi de a elabora mici proiecte, simple, prin activităţi de
documentare, selectare a materialelor, comunicare interpersonală, utilizarea
cunostinţelor dobândite în procesul de învăţământ;
 
 să creeze  momente de bucurie prin dăruirea unor “mărţişoare” confecţionate
de elevi persoanelor aflate în momente dificile ale vieţii;
 
 să se creeze un mediu ambiental favorabil, în care să se manifeste deschis dorinţa de
a cunoaşte tradiţiile locale şi naţionale legate de sosirea primăverii;
 
 să fie implicaţi din timp şi în mod organizat în activităţile parteneriatului, astfel 
încât acestea să  le ofere trăiri şi experienţe  pozitive;
 
 să fie mobilizaţi individual, pe echipe sau întreg colectivul pentru
documentarea/creaţia/expunerea muncii lor, în funcţie de înclinaţiile, aptitudinile,
talentul, dar şi  de dorinţa de a participa la o anumită activitate;
 să manifeste comportamente civilizate de cooperare, întrajutorare, bunăcuviinţă
în relaţiile cu ceilalţi;
 să dovedească capacităţi creatoare prin organizarea târgului de mărţişoare;
 să fie motivaţi prin feed-back-uri pozitive.
 
 să  recepteze şi să redea corect linia melodică a unui cântec, joc, coordonând
mişcările cu ritmul;
 să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului, participând
activ în spiritul regulilor;
 să dezvoltarea  sentimentelor de generozitate şi  umanism.

Grupul ŢintĂ cĂruia i se adreseazĂ proiectul:


-  elevii implicaţi în proiect;
-  părinţi;
- cadre didactice

 Resurse MATERIALE:
 materiale    - echipamente: flipchart, videoproiector, spaţiu expoziţional,
materiale suport;
                                -  diplome.
 Financiare –sponsorizări.

Descrierea activităţilor:

ACTIVITATEA NR. 1
Atelier de mărţişoare – “Un mărţişor - un strop de fericire”
                 a. Locul desfăşurării: în unităţile  şcolare participante
c. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii.
d. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Activitatea
presupune crearea şi confecţionarea de mărţişoare din diferite materiale şi prin tehnici de
lucru variate. Activitatea se va desfăşura în unitatea şcolară participantă, iar finalizarea ei
va consta în expoziţie, târg de mărţişoare sau dăruire de mărţişoare. Fiecare şcoală
participantă va realiza o prezentare PPT (maxim 10 slide-uri) sau va realiza un colaj/
poze din timpul activităţilor pe care le vor trimite pe una din adresele de email ale
coordonatorilor de proiect.
e. Responsabil: cadru didactic implicat
f. Beneficiari: elevi, părinţi, comunitatea locală
g. Modalităţi de evaluare: premierea lucrărilor  prezentate de elevii fiecărui
atelier (clasă) de către comisia de specialitate a şcolii coordonatoare .

ACTIVITATEA NR. 2
Primăvara din sufletele copiilor
a. Data/perioada de desfăşurare: martie 2022
b. Locul desfăşurării: locaţii specifice activităţii: grădiniţe, şcoli, cluburi, săli
de spectacol.
c. Participanţi:elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii
d. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Activitatea se va
desfăşura în săli de clasă sau cercuri, săli de spectacol, în aer liber sub forma unor jocuri
distractive şi concursuri (poezie, desene, felicitări de Paşte, creaţie vestimentară, arta
decorativă etc.), ale perechilor participante relevante acestei teme. Finalizarea ei va
consta în realizarea de către fiecare şcoală participantă a unei prezentări PPT (maxim 10
slide-uri) sau colaj/ poze, iar desenele şi felicitările realizate de către copii vor fi
expediate prin poştă –pentru concursul de creaţie prin corespondenţă „Primăvara din
sufletul copilului”organizat în cadrul proiectului.
e. Responsabil: cadru didactic implicat
            f. Beneficiari: elevi, părinţi, comunitatea locală.
g. Modalităţi de evaluare: jurizarea lucrărilor primite şi premierea acestora de
către comisia de specialitate a şcolii coordonatoare.

Beneficiarii direcŢi Şi indirecŢi ai proiectului:


                   - direcţi: elevi, cadre didactice.
                   - indirecţi: părinţi, comunitatea locală.

S-ar putea să vă placă și