Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „ Pictor Nicolae Grigorescu” Titu


Propunător: Niță Georgiana Loredana
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a V-a
Subiectul: Sintaxa propoziției
Tipul lecţiei: recapitularea și sistematizarea cunoștințelor
Timp alocat: 50 minute
Competenţe generale:
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de
comunicare monologată și dialogată;

4. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite


contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Competenţe specifice Conţinuturi asociate


2.3. alcătuirea unor propoziții și fraze corecte - Părți de propoziție : predicatul ( verbal și
din punct de vedere grammatical; nominal), subiectul ( exprimat și
neexprimat), acordul predicatului cu
subiectul în persoană și număr, atributul,
complementul;

4.3. alcătuirea unor propoziții și fraze corecte - Propoziții simple și dezvoltate;


din punct de vedere grammatical, folosind dezvoltarea unei propoziții simple.
correct semnele ortografice și de punctuație;

Competenţe derivate:
C1. să definească predicatul, subiectul, atributul, complementul ( corelare cu C.S. 2.3.);
C2. să identifice predicatele, subiectele, atributele, complementele din textele date ( corelare cu
C.S. 2.3.);
C3: să alcătuiască propoziții în care predicatul să se afle într-o anumită poziție( la începutul, la
sfârșitul și în interiorul enunțului) ( corelare cu C.S. 4.3.);
C4. să adauge părți de propoziție potrivite pe lângă elemente regente date ( corelare cu C.S.
4.3.);
C5 : să analizeze părțile de propoziție identificate ( corelare cu C.S. 2.3.)

1
Activități de învățare:
A1: exercițiu de definire a predicatului, subiectului, atributului, complementului;
A2: exercițiu de identificare a predicatelor, subiectelor, atributelor, complementelor din texte
date;
A3: exercițiu de alcătuire a propozițiilor în care predicatul să se afle într-o anumită poziție( la
începutul, la sfârșitul și în interiorul enunțului);
A4: exercițiu de completare a anumitor propoziții cu complemente potrivite;
A5: exercițiu de analizare a părților de propoziție identificate.
Valori şi atitudini:
- cultivarea interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi şi a gustului estetic în domeniul
literaturii;
- stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;
- abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee:
 conversaţia euristică;
 conversația;
 învățarea prin descoperire;
 rebus;
 exerciţiul;
 metoda cadranului
 explicaţia.
Metode de evaluare:
 observarea sistematică;
 chestionarea orală;
 testul formativ;
 conversația examinatoare;
 aprecierea verbală.
Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe de elevi, activitate individuală.
Resurse:
a. materiale şi mijloace tehnice de învățământ: tablă, cretă, flipchart, caiete de notiţe, fişe de
lucru.
b. umane - capacităţi de învăţare: elevii clasei a V-a: capacitatea de receptare a elevilor,
capacitatea elevilor de a colabora; în ceea ce priveşte capacitatea de învăţare, clasa este omogenă

2
(ritmuri de învăţare foarte apropiate). Majoritatea elevilor dispun de capacităţi receptive sporite, iar
restul posedă resurse suficiente, astfel încât să colaboreze cu profesorul pentru o bună desfăşurare a
activităţii didactice.
Condiţii prealabile:
- clasă la nivel bun;
- elevii cunosc textul literar;
- elevii vor lucra pe grupe compacte şi vor expune rezultatele produselor lor.
c. de timp: 50 de minute.

Bibliografie:
 Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-
aplicativ, Iaşi, Editura Polirom, 1999.
 Elena Maziliu-Ionescu, Valentina Hercea, Limba română. Manual pentru clasa a V-a, ,
Editura Didactică și Pedagogică, 2012
 Marin, Iancu, Ioan Dumitru, Vasile Molan, Gabriel, Chelaru, Limba Română-Manual pentru
clasa a V-a, Editura Petrion, 2004.
 Cornelia Chiriță, Gramatică- fișe de lucru( itemi de evaluare), clasa a V-a , Editura Paralela
45, Pitești, 2012.
 Florin Ionescu, Limba română-clasa a V-a, Editura Booklet, București, 2014.

3
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

SECVENŢELE CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE METODE/


INSTRUIRII/ INTRUMENTE
DURATA DE EVALUARE
ACTIVITATEA ACTIVITA METODE/ MIJLO FORME
PROFESORULUI TEA PROCEDEE ACE DE DE
ELEVILOR ÎNVĂŢ ORGANIZARE
ĂMÂNT
I. Organizarea clasei şi Salutul; Se pregătesc Conversația Manualul Activitate Aprecierea
verificarea temei/ 3’ Notarea absenţelor în catalog; pentru Caietele frontală verbală
Asigurarea unui climat adecvat începerea Instrumente
desfăşurării lecţiei. Verificarea orei de limba le de scris
temei. Se verifică tema atât şi literatura
cantitativ, cât și calitativ. română.
Verificarea calitativă se face selectiv.

II. Actualizarea, Se reactualizează cunoștințele Elevii Conversaţia Caietele de Activitate Conversaţia


cunoştinţelor anterior dobândite anterior. răspund la notiţe ale frontală examinatoare
însuşite şi integrarea întrebări. elevilor
acestora în procesul de Chestionarea
formare a competenţelor/5’ Activitate orală
individuală

III. Captarea atenţiei Se va realiza prin completarea unui Elevii Rebusul Fişă Frontal Aprecierea
elevilor/5’ rebus care dă titlul lecției: Sintaxa completează Flipchart verbală
propoziției rebusul
( ANEXA 1). Cerințele rebusului vor
fi notate pe bilețele colorate și puse
într-un bol. Fiecare copil va extrage

4
câte un bilețel și va nota soluția pe
rebusul așezat pe planșa de flipchart.

IV. Anunţarea temei şi a Se comunică elevilor titlul lecţiei: Elevii Conversația Tabla Activitate Observare
competenţelor derivate/2’ Sintaza propoziției și se notează pe ascultă, apoi Creta frontală sistematică a
tablă. notează titlul Caiete activităţii şi a
De asemenea, sunt enunțate lecţiei în Instrumente comportamentului
competențele derivate și, în discuţie caiete. de scris elevilor
frontală cu elevii, se descrie
problema ce urmează a fi studiată,
precum şi utilitatea ei.

V. Prezentarea conţinutului Pentru a valorifica lucrurile deja Elevii vor Conversaţia Fișele de Activitate Observare
şi dirijarea știute despre predicat și pentru a lucra pe euristică lucru Pe grupe sistematică a
învăţării/procesului de consolida noțiunile nou introduse în grupe, astfel Tabla activităţii şi a
formare a actul instructiv educativ, elevii clasei încât fiecare Creta comportamentului
competenţelor/20’ a V-a vor fi împărțiți în grupe, grupă va Exerciţiul Caiete elevilor
fiecare grupă în parte va avea o lucra Instrumente
sarcină precisă de rezolvat. sarcinile din Învățarea prin de scris
Astfel, grupele primesc fișele de descoperire
următoarele sarcini: lucru care au
rolul de a
Grupa I : ( ANEXA 2) ajuta elevii să Explicaţia
PREDICATUL -și Conversaţia
1. Completaţi spaţiile punctate: consolideze euristică
noțiunile
Predicatul este......care legate de
arată...........Răspunde la predicat,
Activitate pe
întrebarea.................și se exprimă subiect, Observare
grupe şi
prin..................................................... atribut, sistematică a
frontală
. complement. Explicaţia activităţii şi a
2.Subliniaţi predicatele din din Pentru a comportamentului
textul de mai jos: verifica elevilor
Într-o zi, Mihai ieşi în soluțiile

5
grădină.Deodată văzu pe cer un exercițiilor,
vultur.Acesta privea din înălţimi fiecare grupă
întregul pământ. Mihai se gândi la numește un
aviatori.Îi plăceau avioanele. Va raportor care
deveni şi el aviator. va trece la
tablă și va
3.Alcătuiţi enunţuri în care prezenta
predicatul să se afle: celorlalți
colegi Exercițiul
a)La începutul enunţului elementele Fișă de Activitate pe
............................................................ descoperite lucru grupe
b)La sfârşitul enunţului cu privire la
............................................................ tema
c)În interiorul enunţului respectivă. În
............................................................ timp ce
fiecare grupă
4. Marchează cu ,, x’’ își păstrează
gruparea care conţine numai rezultatele,
predicate: celelalte
 floare, citeşte, el, caută, trei grupe sunt
 soseşte, colorează, geantă, patru atente și
 mănâncă, scrie, aude, dărâmă, intervin în
pictează eventualitatea
corectării
 măreşte ,soare, coboară, mare,
greșelior
soseşte
identificate.

Exercițiul

6
GRUPA II:( ANEXA 3)
SUBIECTUL
Metoda Fișă de Activitate pe Conversația
1. Completaţi spaţiile punctate: cadranului lucru grupe examinatoare
Subiectul este partea...............care
arată............acțiunea exprimată de
predicat. Răspunde la
intrebările : ..........?, ...................?.

2. Subliniază cu o linie subiectele


simple și cu două linii subiectele
multiple:
a)
Ziua scade; iarna vine, vine pe crivat
calare!
Vantul suiera prin hornuri
raspandind infiorare.
Boii rag, caii rancheaza, cainii latra
la un loc,
Omul, trist, cade pe ganduri si s-
apropie de foc.

(Vasile Alecsandri- Sfârșit de


toamnă)

b) Și toamna și iarna
coboară-amândouă
( George Bacovia-
Moină)

3. Citește cu atenție textul de mai


jos, apoi completează tabelul , Exercițiul Fișă de Activitate pe Observația
astfel încât în coloana A să se afle lucru grupe sistematică
subiectele a căror analiză se

7
găsește în coloana B:
Baloanele se-nalță, se-nalță și ne Exercițiul Fișă de Activitate pe Observația
ridică-n sus ca într-o balanță. În lucru grupe sistematică
jurul nostru vom auzi cum răsar
stelele, cu un fâșâit ușor....Luna se
va face tot mai mare, și la urmă ne
va răsări exact sub picioare.
( Marin Sorescu- La ce latră
Grivei?)

B
Substantiv comun,
gen neutru, nr.
plural, articulat cu
articolul hotarat
le, caz nominativ.
Substativ comun,
gen feminin, nr.
plural, articulat cu
articolul hotarât
le, caz nominativ.
Substantiv comun,
gen feminin,
articulat cu
articolul hotărât
a , caz nominativ.

4. Scrie versurile în ordine corectă,


având în vedere următoarele
observații:
 Primul vers conține un
subiect exprimat printr-un
substantiv comun, articulat cu

8
articol nehotărât;
 Al treilea și ultimul vers
conțin subiecte subînțelese. Exercițiul Fișă de Activitate pe Observația
lucru grupe sistematică
Ieri, la prânz mi s-a urcat
Pe picioare pentru căci
De pe vișinul uscat,
O furnică mică, mică,
Dar înfiptă, va să zică,
Mi le-a luat drept niște crăci.

(Tudor Arghezi – O furnică)

GRUPA III ( ANEXA 4)


ATRIBUTUL

1. Completaţi spaţiile punctate:

Atributul este.......................care
determină ..................sau
un ..........................al acestuia.

2. Adăugați pe lângă fiecare dintre


substantivele de mai jos câte un
atribut:

Florile din grădină răspândeau


mirosul prin aerul nopții.

3. Subliniază atributele din textul


de mai jos:

9
În liniștea dimineții se auzea ca-n
vis vuietul înăbușit și slab al morilor.
Bătrânul trase adânc din lulea, Exercițiul Fișă de Activitate pe Observația
oftând greu , apoi pufăi, și fumul de lucru grupe sistematică
tutun i se împrăștie ca o cunună în
jurul feței lui brăzdate și
melancolice.

4. Alege din dreptunghiul de mai


jos cuvintele potrivite pentru a
reface un proverb. Subliniază
atributele!

De mică
dimineață

mare

răstoarnă

carul
Ziua bună

sapă

De aur

10
buturuga
Exercițiul Activitate pe Observația
Fișă de grupe sistematică
lucru

Proverbul:
………………………………………
………………………………………
……

GRUPA IV( ANEXA 5)


COMPLEMENTUL

1. Completaţi spaţiile punctate:


Complementul este…………..

2. Subliniază complementele
necircumstanţiale din textul
următor:

La cercul de informatică, Alexandru,


Dino şi Bobiță au învăţat un joc
nou. Pe copii îi încântă calculatorul
şi vor cumpăra un program mai
performant.

3. Completați spațiile libere cu


complementele care răspund la
întrebările indicate între
paranteze:

a) Leul se întinse……….( cum?)și


11
VI.Obţinerea performanţei Pe parcursul activităţii, profesorul Elevii Conversaţia Fişă de Activitate Aprecierea
5’ verifică modul de lucru şi corectează rezolvă testul euristică lucru individuală verbală a
eventualele erori de conţinut şi de . Exercițiul răspunsurilor
formă În această etapă, elevii Activitate Test formativ
primesc sarcina de a rezolva un frontală
test ,în vederea consolidării Interevaluarea
cunoștinșelor. ( ANEXA 5).
La final, colegii de bancă își vor
corecta reciproc testul.

VII. Integrarea evaluării de Se vor identifica şi înlătura Elevii rezolvă Exerciţiul Caiete Activitate Aprecierea
tip formativ eventualele erori, lacunele din sarcinile Conversaţia individuală verbală a
5’ răspunsurile elevilor. propuse în Activitate răspunsurilor
Profesorul face aprecieri despre caiete. frontală
gradul de participare a elevilor la
activitate.

VIII.Intensificarea Se comunică tema pentru acasă. Elevii Conversaţia Fișă Activitate Observare
procesului de retenţie şi notează tema euristică frontală sistematică a
transfer pentru acasă. Explicația activităţii şi a
3’ comportamentului
elevilor
IX. Evaluarea activităţii Solicită elevilor să-şi exprime Elevii Conversaţia Activitatea Aprecierea
didactice opiniile legate de tema discutată. prezintă frontală verbală
2’ Apreciază global şi individual informaţiile
aportul elevilor la lecţie. solicitate.

12
13

S-ar putea să vă placă și