Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială”Coresi” Târgovişte


Data:25.03.2014
Profesor: Stan Niculina
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a V–a A
Unitatea de învăţare: Basmul
Subiectul: Basmul. Timpul şi spaţiul.Acţiunea.Personaje
Text- suport : ”Prâslea cel voinic şi merele de aur”
Tipul lecţiei: predare-învăţare-evaluare
Timp alocat: 50'
Competenţe generale:
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;

Competenţe specifice Conţinuturi asociate


-idei principale, idei secundare
3.1 -opera literară; textele literare (populare si
Deosebirea elementelor de ansamblu de cele culte)
de detaliu -raportul dintr realitate şi literatură
3.2 -moduri de expunere
Identificarea modurilor de expunere într-un -acţiunea-spaţiu-timp
text epic şi a procedeelor artistice -specie literară: basmul
3.3 -f iguri de stil
Sesizarea valorii expresive a arhaismelor, a -aprecieri personale referitoare la anumite
regionalismelor şi a neologismelor într-un secvențe ale textelor studiate sau la personaje
text citit
3.4
Sesizarea organizării morfologice şi
sintactice a textelor citite
2.3 respectarea normelor morfosintactice în
propoziţii şi în fraze

Competenţe derivate:
- să sesizeze valoarea expresivă a basmului;
-să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul grupului
- să cultive sentimente proprii de preţuire faţă de operele literare;
- să introducă noile valori în propriul sistem de valori;

1
STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode si procedee: conversaţia euristică, expunerea, descoperirea dirijată, munca


independentă, lucrul pe grupe, exerciţiul, aritmograful;
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;
Materiale si mijloace de invătământ: Manual clasa a V-a, fise de lucru, volume de basme,
coli A4/flip-chart , markere, imagini;

Capacităţi de învăţare:
- Clasă omogenă (ritmuri de învăţare foarte apropiate)
Locul de desfăşurare a lecţiei: sala de clasă

BIBLIOGRAFIE

1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative,


ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom.
2. NICOLA, Ioan, 1994, Pedagogie, ediţia a II-a, Bucureşti: EDP R.A.
3. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice
deschise, ediţia a V-a, Colecţia Metodica activă, Piteşti: Ed. Paralela 45.
5. PĂUN Emil, POTOLEA Dan (coord.),2002, Pedagogie, Iasi: Polirom.
6. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU
CURRICULUM, 2002, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi
literatura română, învăţământ primar şi gimnazial, Bucureşti: ARAMIS PRINT.

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SECVENŢELE FORME ŞI
INSTRUIRII INSTRUME
CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE
DIDACTICE/ NTE DE
DURATA EVALUARE

Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mijloace de Forme de Forme de


lecţiei procedee învăţământ organizare a evaluare
activităţii
1. Moment * Salutul; Elevii de pregătesc pentru începerea
organizatoric * Prezentarea invitaţilor; orei de limba şi literatura română.
* Notarea absenţelor în
1’ catalog;
* Asigurarea unui climat
adecvat desfăşurării lecţiei.
2. Verificarea *Elevii citesc tema. Activitate Observarea
temei, Verifică tema scrisă pentru Explicaţia Caietele frontală sistematică
reactualizarea, acasă ( calitativ si cantitativ).
elevilor
sistematizarea şi Cere elevilor să citească şi să
esenţializarea comenteze tema pentru acasă
cunoştinţelor Impart elevilor fişe
3
5’ individuale cu sarcina: Aranjati
ideile principale ale textului in Aprecierea
ordine (Anexa 1)
verbală
Se verifică frontal rezolvarea Elevii realizează sarcina de lucru.
fişelor şi se citeşte planul de Activitate
idei al textului Plicuri în perechi
colorate

Se realizează printr-un Elevii dezleagă aritmograful.


3. Captarea aritmograf a cărui soluţie va fi
atenţiei şi basmul (Anexa 2)
asigurarea
climatului
afectiv
5’
Anunt tema lectiei si *Elevii ascultă, apoi notează titlul Expunerea Tabla Activitate
competentele derivate. lecţiei în caiete. frontală
4. Anunţarea Scriu titlul lectiei la tablă:
temei şi a BASMUL. Timpul şi
competenţelor spaţiul.Acţiunea.Personaje
derivate Text- suport : ”Prâslea cel
voinic şi merele de aur”
1’

Activitate * Aprecierea
5. Dirijarea Care este autorul textului? Elevii urmăresc cu atenţie. Conversaţia frontală verbală a
procesului de examinatoare răspunsurilor
consolidare a Când se petrece acţiunea? Elevii rezolvă exerciţiile din fişa de
cunoştinţelor/ de lucru.
dezvoltare a Care este formula de început a
competenţelor textului?
15` Dar cea finală? * Observarea
Cine învinge în final? sistematică
Împart clasa în patru grupe,
(anexa 3), iar ei vor avea ca Răspund la întrebări, caută în text
sarcină: pasaje reprezentative pentru Exerciţiul fişe de lucru
Grupa I: Enumerati ilustrarea şi argumentarea unor diferenţiat

4
personajele pozitive din text trăsături ale basmului.
Grupa a II-a: Enumerati Activitatea *Aprecierea
personajele negative din text. Pe rând ies la tablă şi scriu în perechi verbală a
Grupa a III-a: Enumerati trăsăturile basmului. răspunsurilor
personajele reale din text.
Grupa a IV-a: Enumerati
personajele fantastice din text. Elevii scriu în caiete trăsăturile
Se verifică rezolvarea fișelor basmului.
de către celelalte grupe.
Se poartă o discuție cu elevii
din care să reiasă și alte
trăsături ale basmului. Activitate
Câți feciori are împăratul? frontală
Câți zmei sunt?
Câte fete de împărat sunt răpite
de către zmei? Ascultă demonstraţiile proprii şi pe
Care este cifra care se repetă ale colegilor.
cel mai des?

Care credeti voi că ar fi


definitia basmului?
Notează în caiete definiţia basmului
Basmul este o operă epică şi caracteristicile.
narativă în proză, de mare
întindere, în care întâmplările
reale se împletesc cu cele
fantastice fiind săvârsite de
personaje care au cel mai
adesea forţe supranaturale,
unele reprezentând binele si
altele răul, din a căror
confruntare ies învingătoare
forţele binelui.
Caracteristicile basmului sunt:
- locul si timpul sunt
nedeterminate;
- există personaje care
întruchipează binele
5
sau răul;
- unele personaje au
puteri supranaturale;
- există personaje
fantastice;
- apare o cifra specifică ;
- are formule iniţiale ,
mediane şi finale;
- binele învinge
intotdeauna
Textul studiat de noi este
un basm?
Ați citit şi alte basme?
Ce autor aveau?
Basmele se clasifică in
basme populare şi basme
culte.
Cele populare au autor Sunt atenţi la explicaţiile cadrului
anonim, iar cele culte au un didactic.
autor cunoscut.

Realizeaza sarcina de lucru

6. Obţinerea * Se împarte clasa in două Explicaţia Activitate


performanţei grupe. individuală
10’ Fiecare grupă va primi o coală *Observaţia
în care sunt scrise: Făt-Frumos, Sunt atenţi la explicaţiile cadrului Compunerea Caietele elevilor sistematică
Balaur, Fata de împărat, 3, didactic. gramaticală Activitate în
Lupta, Fericire. grupă
Sarcina grupelor va fi: să
compună un fragment de basm
de 10 rânduri folosind Activitate
6
cuvintele date şi ţinând cont de Realizează sarcina de lucru individuală
definiţia şi caracteristicile *Interevaluare
basmului.( anexa 4) Activitate
Se citesc cele două basme. frontală
Se vor face aprecieri legate de
activitatea elevilor, după fiecare
sarcină realizată. Se vor sugera
soluţii pentru remedierea
greşelilor şi se va avea în vedere
eliminarea lor şi a lacunelor.

7. I ntegrarea Profesorul propune elevilor un Explicaţia şi Fişe de lucru Activitate Observarea


evaluării de tip eseu de cinci minute în care să exerciţiul diferenţiat individuală sistematică
formativ scrie un lucru important pe Elevii lucrează individual sarcinile
5’ care l-au învăţat în lecţia de date.
astăzi şi să formuleze o
întrebare pe care o mai au în
legătură cu aceasta

Elevii vor rezolva individual fişa de


evaluare.
8. Intensificarea * Se anunţă tema pentru Explicaţia Manualul Activitate * Observarea
procesului de acasa: Argumentează că frontală sistematică
retenţie şi “Praslea cel voinic și merele de * Notează tema pentru acasă.
transfer aur” este un basm.

3’

9. Evaluarea * Solicită elevilor să-şi * Elevii exprimă aspectele pozitive Conversaţia Activitate * Aprecierea
activităţii exprime părerea despre şi aspectele negative ale activităţii, frontală verbală, prin
didactice activitatea desfăşurată. tinând cont de obiectivele propuse calificative
5’ la inceputul lecţiei.

7
* Apreciere
cu note

PĂLĂRIILE GÂNDITOARE

Clasa va fi împărţită în şase grupe, după numărul pălăriilor. Timp de 10 minute vor răspunde la sarcina de lucru, după care vor comunica celorlalţi soluţiile găsite.

PĂLĂRIA ALBASTRĂ - CÂND GÂNDIM CU PĂLĂRIA ALBASTRĂ, ÎNCERCĂM SĂ OFERIM O IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA
FAPTELOR
Cei care au extras pălăria de această culoare vor fi moderatori şi îi vor ajuta pe ceilalţi să găsească soluţii şi să le exprime.

PĂLĂRIA ALBA - CU PĂLĂRIA ALBĂ PE CAP, SE FACE O EVALUARE OBIECTIVĂ A FAPTELOR, A SITUAŢIILOR.
Prezentaţi două dintre momentele în care Prâslea iese în evidenţă.

PĂLĂRIA ROȘIE - CÂND GÂNDIM CU PĂLĂRIA ROŞIE, NU TREBUIE SĂ DĂM NICIO JUSTIFICARE
Numiţi sentimentele pe care vi le-au trezit Prâslea, fraţii lui, zmeii, balaurul, fetele.

PĂLĂRIA NEAGRĂ - CU PĂLĂRIA NEAGRĂ PE CAP, SE FACE O EVALUARE CRITICĂ A FAPTELOR


Menţionaţi lucrurile rele (negative) care apar în derularea basmului.

8
PĂLĂRIA GALBENĂ - CU ACEASTĂ PĂLĂRIE GÂNDIM POZITIV ŞI VEDEM NUMAI AVANTAJELE SITUAŢIEI
Identificaţi faptele pozitive care se petrec în decursul basmului.

PĂLĂRIA VERDE - CU PĂLĂRIA VERDE PE CAP, NU EXISTĂ LIMITE ÎN CALEA GÂNDURILOR

Gândiţi-vă ce s-ar fi întâmplat dacă feciorul cel mic nu era scos de pe tărâmul celălalt de pasărea zgripsor.

ANEXA 1

Aranjati în ordine ideile principale din basmul “Prâslea cel voinic si merele de aur”:

Împreună cu frații săi pleacă în căutarea hoțului.

Prâslea este adus pe pământ de zgripsoroaică, drept multumire că i-a scăpat puii de la moarte.

Prâslea se pregătește să-și încerce și el norocul.

Un împărat are un măr care face mere de aur, dar ele sunt furate imediat ce se pârguiesc.

Încercările repetate de a prinde pe hoții merelor dau greș.

Voinicul intră ucenic la un argintar și face podoabele cerute de fata cea mică de împărat.

Dreptatea divină pedepsește pe frații cei mari, Prâslea se căsătorește cu fata cea mică și moștenește împărăția.

Prâslea ajunge pe tărâmul celălalt, se luptă cu cei trei zmei, eliberează fetele de împărat și transformă palatele zmeilor în mere fermecate.
9
Frații, din răutate și invidie, vor să-l prindă pe voinic.

Prâslea reușește să-l rănească pe hoț și îi duce tatălui merele dorințe.

Dragostea fetei îl salvează.

ANEXA 2 Rebus

1. PRÂSLEA REPREZINTĂ BINELE SAU RĂUL?


2. CE COPAC ARE ÎN CURTE ÎMPĂRATUL ?
3. FIUL CEL MIC SE NUMEA?
4. MERELE ERAU FURATE DE?
5. CE ARUNCĂ ZMEUL ÎNAINTE DE A INTRA ÎN CASĂ?
6. PE CINE OMOARĂ PRÂSLEA PENTRU A SALVA PUII ZGRIPSOROAICEI?

B I N E L E
M A R

P R Â S L E A

Z M E I

B U Z D U G A N U L

B A L A U R U L
10
ANEXA 3

GRUPA I
Enumerati personaje pozitive din text

GRUPA II
Enumerati personajele negative din text

GRUPA III
Enumerati personajele reale din text

GRUPA IV
Enumerati personajele fantastice din text
11
ANEXA 4

Realizati un scurt basm de maxim 10 rânduri, folosind cuvintele date şi ţinând cont de definiţia şi caracteristicile basmului :

Făt-Frumos, balaur, fata de împărat, cifra 3, lupta, fericire

12
13

S-ar putea să vă placă și