Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

DATA: 11.04.2017
CLASA : a V-a
PROFESOR: Hărini Marioara Alina
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Crăciunești
DISCIPLINA : Limba şi literatura română
TITLUL LECŢIEI: Prâslea cel voinic şi merele de aur
ELEMENTE DE CONŢINUT: explorarea textului
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi
COMPETENŢE GENERALE:
 Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii
de comunicare monologată şi dialogată
VALORI ŞI ATITUDINI:
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului esthetic în
domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje
receptate

COMPETENŢE SPECIFICE :
2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;
2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text;
3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ;

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
COGNITIVE:
OC 1: să realizeze o lectură conştientă a textului;
OC 2: să ordoneze întâmplările din text în ordine cronologică;
OC 3: să identifice spaţiul şi timpul desfăşurării întâmplărilor;
OC 4: să deosebească întâmplările reale şi fantastice ( ireale) din text;
OC 5: să identifice elementele specifice unui basm ( obiecte magice, numere simbolice,
personaje reale şi imaginare)

AFECTIVE:
OA 1: vor participa cu atenţie şi interes la lecţie;
OA 2: vor manifesta spirit de echipă, respect reciproc
PSIHOMOTORII:
OP 1: să-şi dezvolte spiritul de observaţie, atenţia concentrată;
OP 2: să-şi formeze gândirea şi limbajul

STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtă, semialgoritmică


METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, exerciţiul,
problematizarea, explozia stelară, sondaj de opinie

FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, în grupe


MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: tabla, manualul, fişe de lucru, flipchart, caiete.

RESURSE:

1. BIBLIOGRAFICE

a) metodice:
 Constantin Parfene , Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid
teoretico-aplicativ, Ed. POLIROM, Iaşi, 1999
 Goia Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2002
b) didactice:
 Limba română, manual pentru clasa a V-a, Editura HUMANITAS EDUCATIONAL,
Bucureşti, 2000;
 Carmen Iordăchescu, Să dezlegăm tainele textelor literare, Editura Carminis, Piteşti, 2001
 Volumul Basmele româmilor, de Petre Ispirescu
c) ştiinţifice:
 Valentina Rotaru, Teoria literaturii, compendiu, cu aplicaţii, Editura Aula, Braşov.
2000
d) pedagogice:
 Constantin Cucoş, (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi
grade didactice, Iaşi, POLIROM, 1998
e) oficiale:
Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a. Aria curriculară limbă
şi comunicare, Bucureşti, 2011

2. TEMPORALE: 50 de minute

3. UMANE : 19 de elevi;
DEMERSUL DIDACTIC
MOMENTELE TIMP ELEMENTE DE CONŢINUT OB. METODE MIJLOACE FORME DE
LECŢIEI ORGANIZARE
1 2 3 4 5 6 7
1.Moment 1 min Notez absenţii și organizez clasa pentru lecţie; Conversaţia Catalogul Frontal
organizatoric - sunt verificate materialele didactice;
Elevii îşi pregătesc manualele, caietele şi instrumentele de scris.

2.Verificarea Caietele Frontal


cunoştinţelor 2 min Voi verifica tema atât cantitativ, cât şi calitativ. Conversaţia elevilor Individual
anterioare Verificarea calitativă se face selectiv.

3.Captarea Captez atenţia cu lectura unui răvăşel adresat elevilor de către Conversaţia Scrisoarea Frontal
atenţiei 4 min protagonistul basmului, Prâslea, pe tema lecturii. Lectura
Elevii ascultă cu atenţie lectura unui răvăşel trimis de Prâslea şi își
exprimă opinia despre importanţa lecturii.
Tabla
4. Anunțarea 2 min Anunţ titlul lecţiei, obiectivele şi structura activităţii. Explicaţia Manual
lecţiei noi şi a Elevii îşi notează în caiete titlul lecţiei în caiete.
obiectivelor

Propun elevilor aprofundarea noţiunilor despre basm prin formularea


5. Dirijarea 30 unor întrebări care vizează lectura prealabilă a textului. Conversaţi Frontal
procesului de min Când se petrec întâmplările prezentate? a
învățare Unde se desfăşoară aceste întâmplări?
Cine participă la întâmplări? Ce fel de personaje apar în basm?
Cine este eroul basmului? Cum reuşeşte Prâslea să se întoarcă de pe
tărâmul celălalt?Care este scopul reîntoarcerii lui pe tărâmul
oamenilor?
Ce obiecte magice foloseşte Prâslea pentru a-şi atinge scopul? Conversaţia Frontal
Tabla
Distribui o fişă de lucru şi explică modul de rezolvare a sarcinii de
lucru.Elevii primesc fişa şi lucrează pe grupe.
Rezolvă sarcina de lucru ( ordonarea întâmplărilor din basmul
Prâslea cel voinic şi merele de aur).(Anexa 1) Exercițiul
Completează pe flipchart individual( un membru din fiecare grupă.) În grupe
Dupã finalizarea primei cerințe, înmânez fişele de lucru în care vor
avea de clasificat întâmplările(reale, imaginare). (Anexa 2) Fișe de lucru
Pe tablă se va desena un ciorchine. Li se va solicita elevilor să
completeze ciorchinele clasificând personajele din basm în principale, Explicația Flipchart
secundare și episodice.
(Anexa 3) Frontal
Se va menționa că Prâslea este personajul principal al basmului.
Prin conversație euristică, se va stabili locul pe care îl ocupă
personajul Prâslea în ansamblul operei. În grupe
Pentru a se observa evoluția personajului pe parcursul acțiunii, li se
va solicita elevilor să precizeze cum este considerat eroul la începutul
basmului, prin ce probe de maturitate trece, lucrurile neobișnuite pe
care le face pentru a depăși aceste probe și cum este văzut la sfârșitul
basmului. Conversaţia Fișe de lucru
Prin conversație, se va stabili relația dintre erou și celelalte personaje,
precum și atitudinea acestuia față de personaje.
Evidențiați etapele parcurse de Prâslea în drumul spre maturizare.
Prezentați punctele forte (calitățile) lui Prâslea. Frontal
6. Obținerea 5 min Prezentați punctele slabe (defectele) lui Prâslea.
performanței Ce vă place cel mai mult la personajul principal?

Elevii sunt solicitați să imagineze un cvintet de caracterizare a


personajului Prâslea. Individual
Un cvintet conține: un cuvânt-cheie (versul 1), două cuvinte Cvintetul
(adjective) care descriu subiectul (versul 2), trei cuvinte care exprimă o
7Asigurarea acțiune – verbe la gerunziu (versul 3), patru cuvinte care exprimă
retenţiei şi a sentimentele față de subiect (versul 4), un cuvânt-sinteză (versul 5). Tabla
transferului 4 min Exercițiul
Voi împărți elevilor câte un ,,măr de aur”pe care va trebui să scrie o Caietele Frontal
calitate a personajului principal care le-a plăcut mai mult. elevilor
Apoi voi cere elevilor să le lipească pe crengile copacului desenat în Individual
prealabil pe tabla interactivă;
Concluzia profesorului:
Pomul cu mere de aur nu este altceva decât pomul vieții noastre din
care trebuie să culegem întotdeauna numai fapte bune pentru că ,,bine
faci bine găsește” ca și eroul nostru care după mai multe piedici și Conversaţia Flipchart
peripeții a fost răsplătit.
Așază pe copac ,,merele de aur”, astfel încât în final vom avea un pom
încărcat numai cu calități pozitive.( Anexa 4)

Pentru acasă: redactează o scrisoare celui mai bun prieten al tău în care
povestești despre acest personaj minunat pe nume Prâslea cel voinic.
8.Tema pentru 2 min
acasă
Scumpii mei,
Ţineam neapărat să fiu alături de voi în minunata
călătorie prin lumea basmului pe care sunt convins că l-
aţi citit. Tatăl meu l-a povestit tatălui marelui culegător,
Petre Ispirescu, iar voi, la rândul vostru sper să –l
povestiţi şi altora.
Sfatul meu este să aveţi mereu în tolba voastră o
carte, că nu se ştie niciodată cât bine vă poate aduce.
Cartea va fi întotdeauna mărul vostru de aur.
Dar nu vreau să vă ţin din treabă. Am o rugăminte
la voi. Ştiţi, am tras prea tare de frânghie și s-au cam
amestecat firele poveştii.
Dacă-mi arătaţi că aţi citit basmul, aveţi de la mine
câte un măr de aur.

Prietenul vostru,
Prâslea
Anexa 1

Prâslea cel voinic vă cere ajutorul!


Așezați întâmplările în ordine cronologică:

 Prâslea reușește să-l rănească pe hoț și îi duce tatălui merele dorite.


Numai Prâslea are curaj să coboare pe tărâmul celălalt.
Invidioși, frații mai mari vor să-l piardă pe mezin și dau drumul frânghiei, în loc
să-l scoată din prăpastie.
Un împărat avea în grădina sa un măr cu mere de aur, dar erau furate înainte de a
se coace.
Prâslea se căsătoreşte cu fata cea mică de împărat şi moşteneşte împărăţia.
Împreună cu frații săi, pleacă în căutarea hoțului.
Mulți voinici încearcă să prindă hoțul, dar nu reuşesc
Ei anunţă moartea mezinului şi se căsătoresc cu fetele cele mari.
Fraţii mai mari ai lui Prâslea nu izbutesc nici ei să prindă hoţul merelor.
Salvând puii unei zgripsoroaice, aceasta îl ajută şi Prâslea ajunge în împărăţia
tatălui său.
Prâslea îşi încearcă și el norocul pentru a prinde hoțul.
Acesta este recunoscut de fata cea mică şi de tatăl său, iar fraţii mai mari sunt
pedepsiţi.
Se luptă cu zmeii, eliberează fetele și transformă palatele zmeilor în mere.
Angajat ucenic la un argintar, Prâslea îi îndeplineşte dorinţele fetei celei mici de
împărat.
Anexa 2

FIŞÃ DE LUCRU

Clasificaţi urmãtoarele întâmplãri în douã grupe: reale şi imaginare.

- existenţa împãratului şi a fiilor sãi;


- existenţa mãrului cu mere de aur;
- furtul merelor ;
- furtul merelor de cãtre zmei ;
- dorinţa fiilor de împãrat de a-l prinde pe hoţ;
- pãtrunderea lui Prâslea pe tãrâmul celãlalt;
- lupta lui Prâslea cu zmeii;
- ajutorul dat lui Prâslea de fata de împãrat;
- discuţia cu corbul;
- uciderea balaurului;
- salvarea puilor de zgripsor;
- salvarea lui Prâslea de cãtre zgripsoroaicã;
- tentativa fraţilor de a scãpa de Prâslea;
- salvarea fetelor de împãrat;
- transformarea palatelor în mere;
- furca şi cloşca de aur;
- pedepsirea fraţilor;
- nunta fraţilor cu fetele de împãrat;
- existenţa meşterului argintar;
- angajarea lui Prâslea ca ucenic;
- nunta lui Prâslea;
- rãsplata primitã de mezin.

REALE IMAGINARE
Anexa 3

principal secundare

Basmul
Prâslea cel voinic și merele de aur
PERSONAJE

episodice
Anexa 4

S-ar putea să vă placă și