Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didactic

 
Data: 4.03.2020
Profesor: Pop Livia- Maria
Unitatea:Liceul Tehnologic Nr.1 Suplacu de Barcău
Clasa: a VI-a A
Aria curriculară: Limbă Comunicare
Unitatea :V
Disciplina:Limba română
Subiectul: Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului
Tipul lecţiei: mixtă
Durata: 50 de minute

COMPETENȚE GENERALE:

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de


comunicare monologată şi dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse;

Competențe specifice:
1.3 sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral;
2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii;
3.4 sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare);

Competente derivate:
La sfarsitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

C1: să identifice substantive la diferite cazuri ;


C2: să precizeze funcţiile sintactice ale substantivelor din diferite texte;
C3: să alcătuiască enunțuri cu diverse funcții ale substantivelor;
C4: să utilizeze corect unele forme ale substantivelor ;
C5: să analizeze anumite substantive;

Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, învăţarea prin descoperire, învătarea


prin colaborare, ciorchinele, povestirea didactică, analiza gramaticală, turul galeriei,
exerciţiul;
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe;
Mijloace de învăţământ: manualul, caietele elevilor, fişe de lucru.
Forme de evaluare: evaluare orală, test formativ, autoevaluare.

Bibliografie:
Limba română, manual pentru clasa a VI-a , E.D.P. – Mihaela Daniela Cîrstea, Viorica
Avram, Ileana Sanda, Alexandra Dragomirescu.
Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu –Roman, Horia Corches,
Limba și Literatura română – Caietul elevului, clasa a VI-a, Editura Art Eucațional, 2019.
DEX, Ed. Univers Enciclopedic.
Gramatica limbii romane, vol.I, Ed. Academiei, Bucuresti, 1966

1
DESFĂȘURAREA SECVENŢELOR DIDACTICE
SECVENŢELE CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE METODE/
INSTRUIRII/ ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE/ MIJLOACE DE FORME INTRUMENTE
DURATA PROFESORULUI ELEVILOR PROCEDEE ÎNVĂŢĂMÂN DE DE
T ORGANIZARE EVALUARE
I. Organizarea clasei Salutul; Se pregătesc Conversaţia Manualul Activitate Aprecierea
şi verificarea temei/ Notarea absenţelor în catalog; pentru începerea Caietele frontală verbala
5’ Asigurarea unui climat adecvat orei de limba şi Instrumentele de
desfăşurării lecţiei. Verificarea temei literatura scris
atât cantitativ, cât și calitativ. română.
Verificarea calitativă se face selectiv.

II. Captarea atenţiei Captarea atenţiei elevilor se realizează Elevii Ciorchinele Fişă Frontal Aprecierea
elevilor/( Actualizar printr-o poveste spusă de către profesor, completează Flipchart Individual verbala
ea, cunoştinţelor “Povestea Împăratului Substantiv şi a ciorchinele, sunt Conversaţia Conversaţia
anterior însuşite şi fiilor săi”. În timp ce se deapănă firul atenţi la poveste Povestirea examinatoare
integrarea acestora poveştii, împreună cu elevii se didactică
în procesul de realizează un ciorchine pe care
formare a profesorul îl va completa pe o coală de
competenţelor/) 10’ flipchart, reactualizând astfel cazurile
dar şi întrebările specifice fiecărei
funcţii sintactice.(Anexa1)
III. Anunţarea Se comunică elevilor titlul lecţiei: Elevii ascultă, Conversația Tabla Activitate Observare
titlului şi a Cazurile şi funcţiile sintactice ale apoi notează Creta frontală sistematică a
obiectivelor/2’ substantivului și se notează pe tablă. titlul lecţiei în Caiete activităţii şi a
De asemenea, sunt enunţate obiectivele caiete. Instrumente de comportamentu
şi, în discuţie frontală cu elevii, se scris lui elevilor
descrie problema ce urmează a fi
studiată, precum şi utilitatea ei.
Activitate Observare
IV. Prezentarea Pentru a introduce noile informaţii – Elevii vor lucra Conversaţia Fișele de lucru Pe grupe sistematică a
conţinutului şi atributul apoziţional în nominativ, pe gupe euristică activităţii şi a
dirijarea numele predicativ în genitiv şi acuzativ, Tabla comportamentu

2
învăţării/procesului la fiecare dintre cazuri a rămas Învățarea prin Creta lui elevilor
de formare a necompletată câte o casetă, elevii descoperire Caiete
competenţelor/23 urmând să descopere ce pietre preţioase Instrumente de
au scris
adus fiii împăratului şi ce ranguri înalte
le-a dăruit acesta.
Pentru aceasta se recurge la învăţarea
prin descoperire.
Profesorul scrie pe tablă câteva
propoziţii care să conţină elementele de Conversaţia
noutate. Elevii euristică
Ex. Prietenul meu, Alexandru, este un precizează
copil sensibil. cuvântul Învățarea prin l Observare
Elevul David a câştigat concursul. determinat pentu descoperire sistematică a
Pe bancă erau rechizite: penare, fiecare activităţii şi a
creioane, pixuri. exemplu(prieten comportamentu
Profesorul adresează câteva întrebări ul,elevul,rechizit lui elevilor
elevilor: Ce cuvânt din propoziţie este e),menţio-
determinat de substantivele subliniate? nând că arată o
Ce arată acestea? În ce caz sunt? explicaţie şi sunt
în cazul
Împreună cu elevii, profesorul nominativ.
concluzionează că întrucât substantivele Elevii notează în
subliniate arată o explicaţie referitoare la caiete.
substantivul determinat şi stau în cazul
nominativ, îndeplinesc funcţia sintactică Conversaţia
de atribut apoziţional. euristică
Apoi, mai face precizarea că acesta Elevii Tabla Aprecierea
poate fi izolat prin virgulă sau linie de completează Învățarea prin Creta Frontal verbală
pauză sau poate fi neizolat. ciorchinele descoperire Caiete Conversaţia
Le aminteşte copiilor că trebuie să Instrumente de examinatoare
completeze acest rang la primul fiu, scris
Nominativ.

3
În continuare, se scriu pe tablă două
exemple:
Această casă este a părinţilor.
Cartea este a Alinei. Conversaţia
euristică
Li se cere elevilor să identifice
predicatele şi să precizeze ce exprimă, Elevii identifică Învățarea prin Frontal
ce arată cuvintele subliniate şi cazul lor.predicatele, descoperire Tabla Aprecierea
precizând că Creta verbală
Profesorul notează la tablă concluzia la substantivele Caiete Conversaţia
care a ajuns împreună cu elevii. subliniate arată Instrumente de examinatoare
De asemenea precizează că posesia şi sunt scris
substantivele în genitiv cu funcţia de aşezate după
nume predicativ sunt însoţite de articolul verbul copulativ,
posesiv-genitival care se acordă în gen formând astfel
şi număr cu numele obiectului posedat. predicatul
Le aminteşte copiilor că trebuie să nominal.
completeze acest rang la cel de-al Elevii notează în
patrulea fiu, Genitiv. caiete

Mai departe, pentru


descoperirea ultimului rang, profesorul Aprecierea
scrie pe tablă următoarele exemple: verbală
Rochia este din catifea. Conversaţia
Prietenii mei sunt de la munte. examinatoare
Li se cere elevilor să identifice Conversaţia
predicatul fiecărei propoziţii, apoi să euristică
precizeze ce exprimă substantivele
subliniate şi în ce caz stau.
Învăţarea prin Tabla Aprecierea
În urma discuţiilor cu elevii, profesorul Elevii răspund descoperire Creta frontal verbală

4
concluzionează că substantivele în cazul întrebărilor Caiete Conversaţia
acuzativ cu funcţia sintactică de nume adresate de Instrumente de examinatoare
predicativ, arată o caracteristică a profesor, scris
subiectului şi sunt însoţite de precizând
predicatele(este
prepoziţii. din catifea, sunt
Le aminteşte copiilor că trebuie să de la munte), Explicaţia
completeze acest rang la cel de-al doilea substantivele
fiu, Acuzativ. subliniate arată
o caracteristică
Pentru a valorifica lucrurile ştiute și a subiectului. Tabla
pentru a le consolida, elevii clasei Creta
a VI-a vor fi împărţiți în cinci grupe, Elevii notează în Caiete Lucrul pe grupe
corespunzătoare fiecărui caz, primind caiete Instrumente de Aprecierea
sarcini de lucru distincte. (Anexa 2) scris verbală

Învăţarea prin
cooperare
Analiza
gramaticală
Elevii lucrează Exerciţiul
în cadrul
grupelor pe coli
de flipchart, iar Interevaluarea
la final liderul Foi de flipchart Lucrul pe grupe
grupei afişează
rezultatul Turul
muncii la tablă. galeriei
Elevii îşi
apreciază
reciproc munca.
(echipe-le între
ele)

5
V. Evaluare Pe parcursul activităţii, profesorul Elevii Conversaţia Caiete Activitate Aprecierea
formativă 7’ verifică modul de lucru şi oferă sprijin Îndeplinesc euristică individuală verbală a
elevilor. sarcina cerută. Cvintetul răspunsurilor
În această etapă, elevii primesc sarcina Exercițiul Activitate
de a realiza câte un cvintet al cărui frontală
cuvânt -cheie să fie numele cazului de la
fiecare grupă. Liderii vor citi creaţiile
grupelor.
VI. Asigurarea feed- Se distribuie elevilor o fişă de Elevii Exerciţiul Fişe Activitate Aprecierea
back-ului 2 ’ autoevaluare, profesorul făcând completează fişa Conversaţia individuală verbală a
aprecieri verbale despre gradul de de autoevaluare. Activitate răspunsurilor
participare al elevilor la activitate pe tot frontală
parcursul orei, încurajând, lăudând, Autoevaluarea
sprijinind, în funcţie de situaţie. (Anexa
3.)

VII.Intensificarea Se comunică tema pentru acasă. Elevii notează Conversaţia Caiete Activitate Observare
procesului de Realizează o compunere cu titlul tema pentru euristică frontală sistematică a
retenţie şi transfer Întrecerea cazurilor , de minimum 100 acasă. Explicația activităţii şi a
1’ de cuvinte, în care să prezinţi cum comportamentu
cazurile se întrec în a fi iubite de copii lui elevilor
dar şi de ce sunt importante.

6
Anexa 1.

7
Povestea împăratului Substantiv şi a fiilor săi.

"A fost odată ca niciodata într-o ţară care se numea Morfologia, un împărat pe nume Substantiv.
Acesta avea cinci fii: Nominativ, Acuzativ, Dativ, Genitiv si Vocativ. Pentru a verifica vrednicia fiecărui fiu, împaratul i-a trimis în lume, timp
de un an şi apoi, în funcţie de bogăţiile cu care se întorceau, le dăruia ranguri înalte pe care le-a numit funcţii sintactice.  
Astfel, împlinindu-se vremea, primul fiu, Nominativ, a venit la tatăl său şi i-a adus două pietre preţioase  pe care le-a numit Cine? si
Ce?. Împăratul s-a bucurat şi, lăudându-l, i-a oferit funcţiile sintactice de Subiect şi Nume predicativ, spunându-i că mai are ceva rezervat pentu
el.
Apoi a venit al doilea fiu, Acuzativ, care s-a dovedit a fi cel mai vrednic. Acesta a adus un cufăr cu o mulţime de diamante. Pentru

8
diamantele Pe cine?şi Ce? a primit funcţia sintactică de Complement direct, pentru diamantele Pentru cine?, Cu cine?, Despre cine? a primit
funcţia sintactică de Complement indirect, iar pentru diamantele Cum?, Unde?, Cand? a primit funcţia de Complement circumstanţial de loc, de
mod de timp. Pe fundul cufărului, a găsit împăratul şi câteva smaralde: Care? Ce fel de?Câţi?Câte?iar pentru acestea i-a oferit funcţia de Atribut
substantival prepoziţional. Și pentru că a adus atât de multe nestemate, în semn de preţuire i-a spus că mai are o surpriză pentru el.
Dativul, al treilea fiu, pentru că iubea tâmplăria, asemenea fratelui său Genitiv, a venit cu un Cui de aur, iar pentru acesta a primit
funcţia sintactică de Complement indirect.
Genitivul a fost însă mai ambiţios decât Dativul şi a găsit patru cuie de aur: A cui?, Al cui?, Ai cui?, Ale cui?, primind astfel funcţia
de Atribut substantival genitival.Și lui îi promite că va fi răsplătit cu încă ceva .
Însă Vocativul, cel mai mic dar şi cel mai leneş dintre fiii împăratului, s-a înfăţişat înaintea tatălui său cu mâinile goale, justficând că nu avut
timp destul pentru a putea găsi ceva. Atunci, împaratul, supărându-se, l-a certat spunându-i:
-Vocative, să pleci din faţa mea! Sunt foarte supărat pe tine, iar pentru aceasta nu-ţi dau nicio funcţie sintactică.Tu vei striga, vei chema la tine
pe oricine îţi iese în cale, doar –doar vei găsi şi tu ceva vreodată!”

Anexa 2. Fişe de lucru

Cazul Nominativ.

Se dă textul:
Muzica este pasiunea cea mare a tatălui meu .Când era copil, părinţii i-au cumpărat o chitară. O vreme a sperat să ajungă muzician.
Crescând, tehnica a luat locul vechii pasiuni şi a devenit un inginer de succes.

Subliniază cu o linie subiectele şi cu două linii numele predicative.

9
Alcătuieşte câte un enunţ în care un subiect ales de tine să devină nume predicativ şi un nume predicativ să devină subiect.
3. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul „muzica” să fie atribut apoziţional în nominativ.
4. În enunţul : Domnul Georgescu este cel mai îndrăgit profesor. substantivul subliniat are funcţia de………………………….

Cazul Acuzativ

1.Precizează funcţia sintactică a substantivelor subliniate din enunţurile următoare:

„ Focul pâlpâie în vatră. Mormanul de jăratic dogoreşte şi aruncă un polei cald şi rumen pe peretele din faţă”
Vrem să vorbim despre excursie.
A ajuns acasă după mama sa.
Mă antrenez pentru fotbal ca un campion.
- Rama tabloului este din argint.

2.Alcătuieşte enunţuri în care substantivul „carte” să îndeplinească următoarele funcţii sintactice:

Complement direct………………………………………………………….
Complement indirect………………………………………………………….
Complement circumstanţial de loc…………………………………………..
Complement circumstanţial de mod……………………………………………
Complement circumstanţial de timp…………………………………………..
Atribut substantival prepoziţional…………………………………………………
Nume predicativ……………………………………………………………

Cazul Dativ

1.Identifică, în exemplele de mai jos, substantivele în cazul Dativ, precizând funcţia sintactică:

I-am dedicat mamei prima mea poezie.


Lui Carmen îi plac filmele de aventuri.
Băieţilor le place fotbalul.
Îi voi spune Andreei despre invitaţie.
Copiilor le plac surprizele dulci.

10
2.Citeşte următoarele enunţuri şi încercuieşte A (adevarat) / F (fals), în funcţie de corectitudinea afirmaţiilor.

Substantivul subliniat din enunţul Plecarea păsărilor m-a întristat este complement indirect . A/ F
Primul substantiv din enunţul Florii-de -colţ i s-au făcut multe fotografii .este complement indirect în cazul dativ A/ F
În enunţul Caietul şcolarului este ordonat .există un substantiv în dativ . A/ F
Enunţul Dedicăm acest cântec copiilor conţine un substantiv în dativ. A/ F
3. Analizează sintactic şi morfologic substantivul subliniat din enunţul: Oamenilor dragi le datorez ceea ce sunt.

Cazul Genitiv

1.Se dă textul:
Ochii veseli ai căţelului îi vorbeau lui Andrei de parcă ştiau tainele lumii. Astfel, privirea prietenului său devenise mai grăitoare decât
orice cuvânt omenesc.Căţelul era al băiatului de la trei ani şi îi legau multe amintiri. Cu bune, cu rele, amintirile erau ale copilăriei, acest paradis
în care cu toţii am dori să revenim.

2.Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate.


3.Analizează un substantiv, la alegere, dintre cele subliniate la exerciţiul anterior.
4.Completează spaţiile punctate cu substantivele din paranteză, având forma specifică genitivului:
- Două prietene…………………….(mama) au venit în vizită.
- Nişte prieteni …………………….. (bunica) ne-au invitat în excursie.
- Turnul Eiffel este unul dintre cele mai importante monumente…………………(Paris).
5. Alcătuieşte câte o propoziţie în care cuvântul „floare” să îndeplinească funcţia sintactică de atribut substantival genitival şi nume predicativ.

Cazul Vocativ

1.Precizează ce exprimă cuvintele subliniate din textele:

- „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!” (T.Arghezi- Ex libris)


- „Pe cuvânt de lighioană
Voi plăti cinstit , cucoană,
Cu dobânzi, cu tot ce vrei!” ( La Fontaine - Greierele şi furnica)

11
„ –Auzi, mamă!îi ziseră zmeii. L-a lovit cu buzduganul şi el zice că-i e ca şi când ar fi visat că l-a pişcat un purece!” (I.Slavici- „Spaima
zmeilor”)
„ Sări, coniţă! Varsă spirtul! S-aprinde!” (I.L.Caragiale- „Vizită”)

2.Explică punctuaţia substantivelor în vocativ.


3.Citeşte cu atenţie următoarele enunţuri, completând cu semnele de punctuaţie potrivite:

Bunico___ de ce nu-mi citeşti o poveste?


Te-am avertizat___Matei___să nu mai întârzii!
-Oameni buni___ striga copilul, vine o furtună urâtă!
-Făt-Frumos___ Făt- Frumos, nu mă lăsa singur în prăpastie!

4. Analizează, la alegere , un substantiv din exemplele de la exerciţiul anterior.

12

S-ar putea să vă placă și