Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare. Clasificarea itemilor.

A. ITEMI OBIECTIVI
1. Itemi cu alegere duală
Ex. Citește următoarele enunțuri. Încercuiți varianta corectă
a) Complementul este o parte secundară de popoziție.
b) Atributul este partea princială de propoziție.

2. Itemi cu alegere multiplă:


Ex. Încercuiți cifra corespunzătoare care indică combinația corectă între
scriitor și curentul literar reprezentat.

A.Mihai Eminescu
B.Tudor Arghezi
C.Nichita Stănescu
D.Mircea Cărtărescu

a)postmodernist
b)neomodernist
c)modernist
d)romantic

1.Ab, Bd, Ca, Dc;


2.Ad, Bb, Ca, Dc;
3.Ad, Bc, Cc, Da;
4.Ac, Ba, Cc, Dd.

3. Itemi de asociere/ tip pereche:


Ex. Scrie în spațiul liber din dreptul fiecărei cifre din prima coloană litera
potrivită tipului corespunzător de personaj din romanul Enigma Otiliei, de
G. Călinescu.. Completează spațiul punctat cu tipul uman corespunzător.

1. Aglae I A. Ambițiosul
2. Aurica C B. Avarul
3. Costache B C. Fata bătrână
4. Felix A D. Ingenua
5. Otilia D E. Nebunul
6. Pascalopol H F. Parvenitul
7. Simion G G. Prostul
8. Stănică F H. Rafinatul
9. Titi E I. ................ (Baba absolută)

B. ITEMI SEMIOBIECTIVI
1. itemi cu răspuns scurt
Ex. Scrieți, în spțaiul punctat, o locuțiune/ expesie care să aibă în
componența sa verbul ”a sări”:
................................................ (a sări pârleazul)
................................................ (a sări calul)
............................................... (a sări peste mese)
............................................... (așchia nu sare departe de trunchi)

2. itemi de completare
Ex. Opera literară ”Baltagul” de Mihail Sadoveanu aparține genului
.................... și ca specie este .............................

3. Itemi cu întrebări structurate:


În realizarea acestui tip de item se pleacă de la la un text suport.
Ex. ”La amiază când soarele săgeta cerul, turma mergea anevoie spre o
vale la capătul căreia aștepata un izvor de apă rece și limpede ca
cristatul.”
a)transcrie o expresie care indică momentul zilei;
”la amiază”
b)indică locul spre care se îndreaptă turma;
”spre o vale la capătul căreia aștepta un izvor”
c)transcrie din text o structură care conține o comparație;
”limpede ca cristalul”
d)găsește în text două cuvinte care conțin diftongi.
”soa-rele”; mer-gea”

C.ITEMI SUBIECTIVI
1. Eseul structurat
Ex. Argumentează că opera literară ”Popa Tanda”, de Ioan Slavici, este
o nuvelă, specie a genului epic.
În elaborarea eseuli vei avea în vedere următoarele:
– Enunțarea a patru caracteristici ale genului epic, ilustrăndu-le cu
exemple din text;
– Enunțarea a patru caracteristici ale speciei, cu exemplificările aferente;
– Enunțarea momentelor subiectului;
– Evidențiaază evoluția personajului.
Notă:......

2. Eseul liber
Ex. Realizează o comunere în care să te imaginezi într-un borcan cu
ciocolată. Gândește liber, lasă imaginația să zburde! (pentru clasele
gimnaziu).
Realizează un eseu, de 2-3 pagini, în care să-ți exprimi punctul
de vedere asupra condiției omului de geniu în opera lui Mihai Eminescu
(pentru clasele de liceu).

3.Rezolvare de probleme
Ex. D-l Goe, personajul central, principal al schiței cu același titlu pleacă de
această dată în aceeași călătorie dar însoțit și de tatăl său, care impune prin
personalitatea sa puternică o anumită conduită strictă și respect față de semeni.
Demonstrază dacă și cum s-ar schimba comportamenul personajului Goe în acest
context.