Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC CLASIC

Profesor: Vicol Ioana- Anca


Specializarea: română- engleză
Data: 14. 05. 2020
Clasa: a VII- a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplină: Limba și șiteratura română
Subiectul lecției : Substantivul. Definire. Tipuri. Analiză.
Tipul lecției: mixtă

Competențe generale:
1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

Competențe specifice :
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la discuţii pe diverse teme sau pornind de la
textele citite/ascultate
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi relevanţa informaţiei transmise și primite
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a
comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate − exerciţii de transformare/rescriere a unor
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text complex, cu integrarea unor tabele
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a
intenţiilor communicative
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenţiei
communicative
COMPETENŢE DERIVATE/ OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1: să identifice și să definească, într-un text, substantivele;
O2: să precizeze categoriile gramaticale specifice substantivului;
O3: să recunoască cazul substantivelor din textul dat;
O4: să precizeze funcţiile sintactice ale substantivului;
O5: să analizeze morfosintactic substantivele identificate;
O6: să identifice posibilitățile combinatorii ale substantivului.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, ciorchinele, exerciţiul, problematizarea;
2. Forme de organizare: activitatea frontală, pe grupe şi individual;
3. Mijloacele de învăţământ: fişe de lucru, markere, imagini, manual, caietele elevilor;
4. Metode de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale, interevaluarea, analiza produselor, chestionare orală ;
5. Timp: 1 oră
6. Bibliografie: Limba și literatura română, clasa a VII-a, Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman,
Horia Corcheș, Editura Art, 2019; Curriculum Naţional.
7. Bibliografie didactică: Programa şcolară la limba şi literatura română pentru clasele V- VIII, aprobată prin O.M. Nr. 3393 /28.02.2017

Nr. Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului şi a elevilor Strategii didactice Forme de
crt. Forme de Metode Mijloace evaluare

organizare
1. Momentul 2’ Intru în sala de clasă. Salut elevii. Îmi asigur Activitate Conversația Catalogul -
organizatoric liniștea necesară desfășurării lecției. Notez frontală
absenții.
Activitate
individuală
2. Captarea 3’ Rog un să elev distribuie mapele cu fişe de Conversația Caietele Evaluare
atenției lucru tuturor colegilor. Comunic rolul elevilor orală
acestora în lecţia ce urmează a fi desfașurată. Activitate în Explicația
Prezint desene sugestive definirii grup Fișe
substantivului și observ cum percep copiii
acest concept. Video
proiector
3. Anunţarea 2’ Anunț titlul, Substantivul, şi obiectivele Activitate Conversația Caietele -
temei şi a operaţionale. Îi atenţionez pe elevi cu privire frontală elevilor
obiectivelor la importanţa temei discutate. Explicația
Activitate Manual
individuală
4. Actualizarea 10’ Verific tema pentru acasă ( cantitativ şi Activitate Caietele Evaluare
cunoştinţelor calitativ). Verificarea temei pentru acasă va frontală Observarea elevilor orală
însuşite anterior permite trecerea la următorul moment în sistematică
desfăşurarea lecţiei. Voi face apel, pe tot Activitate în Manual
parcursul lecţiei, la cunoştinţele deja asimilate grup Conversația
de elevi pentru a da randament maxim.
Activitate
individuală
5. 20’ Comunic elevilor structura mapei cu fişe de Activitate
lucru. Elevii realizează, în grupe de câte doi, frontală
Dirijarea sarcinile: Conversația
procesului de a) Elevii vor rezolva fişa nr. 1 şi fişa nr.2.
învățare Vor folosi culori diferite pentru a Explicația Evaluare
sublinia substantivele și pentru a scrie Activitate pe Fișe orală
cazurile acestuia. grupe

b) Se vor rezolva exercițiile aplicative din


fișa nr.3 pentru a consolida bazele Activitate
cunoștințelor. individuală Aprecieri Caietele
Monitorizez permanent activitatea fiecărei verbale elevilor
grupe de elevi. Îi îndrum pentru a mă asigura
că au înţeles sarcinile de lucru și rezolvarea Chestionare Bilețele
acestora. orală
Verific oral corectitudinea rezolvării. Panou

6. Asigurarea feed- 8’ Se va rezolva testul formativ (fişa nr. 4). Activitate Aprecieri Fișă Evaluare
back-ului Verific acurateţea răspunsurilor. frontală verbale orala

Voi face aprecieri după fiecare sarcină, Acitivtate Interevaluare Evaluare


oferind sugestii sau reformulând răspunsurile individuală scrisă
incorect construite sau neconcludente.

7. 2’ Se fac autoaprecieri asupra rezolvării Activitate Observarea


Evaluare sarcinilor propuse în cadrul lecţiei. individuală curentă Evaluare
formativă Rezolvarea sarcinilor de învăţare cuprinse în orală
fişele de lucru, fără niciun sprijin din partea Activitate
profesorului. frontală Chestionare Autoevaluare
orală
3’ Comunic tema pentru acasă( la alegere): Activitate
Tema pentru individuală
8. acasă 1) Imaginaţi-vă un dialog, de 8-10
replici, având ca subiect de discuţie Conversația Evaluare
substantivul; Redactaţi o compunere orală
de 10-15 rânduri cu titlul „ O călătorie
în ţara substantivului”;
2) Imaginaţi-vă că sunteţi reporter al Explicația
revistei şcolii şi redactaţi un text de 10
rânduri, având ca temă utilitatea
cunoaşterii substantivului.

Fișa nr.1

Se dă textul:
„ Iarna-i meşter iscusit,/ Că pe deal şi pe câmpii/ Ţese-o pânză minunată,/ Fără iţe, fără spată,/ Fără fir de tort urzit./ Şi din drăgălaşa-i pânză/ Dă
şi vântului să vânză.” (G. Coşbuc, Iarna)

1. Rescrie primele patru substantive din text, indicând cazul şi funcţia lor sintactică.
a)
b)
c)
d)
2. Scrie în spaţiul liber din stânga litera corespunzătoare funcţiei sintactice si cazul substantivului subliniat. Folosește culori diferite pentru
completa spațiul respectiv.

….. Poarta a închis-o vântul. A.Nume predicativ, G


…… S-a dedicat cu pasiune muzicii. B. Subiect, N
….. Dumnealui este vecinul nostru. C. Atribut substantival prepoziţional, Ac.
….. Maria, deschide poarta! D. Nume predicativ, N
….. Pasiunea ei pentru flori este veche. E. Fără funcţie sintactică ,V
….. Inceputul scrisorii este emoţionant. F.Nume predicativ, D
….. Ioana este asemenea mamei. G. Atribut substantival genitival
…… Cărţile sunt ale fratelui meu. H. Complement indirect, D

3. Subliniază locuţiunile substantivale din enunţurile următoare şi notează câte un sinonim pentru fiecare:
El nu a mai suportat bătaia de joc a colegilor.

Venirea pe lume a unui copil este o mare bucurie pentru familie.

A călcat pe flori din nebăgare de seamă.


Fișa nr. 2
Se dă textul:
” Privea țintă la cărți.Rafturile în care erau așezate miroseau a lemn proaspăt tăiat.Ajungeau până sus,la un tavan azuriu de care atârnau
minuscule lămpi ca niște stele fixate de el.Scări înguste de lemn,prevăzute cu role,stăteau în fața rafturilor gata să ducă orice cititor lacom la
rafturile de sus.Existau pupitre pe care se aflau cărți deschise,prinse cu lanțuri de alamă aurite.Existau vitrine de sticlă în care cărți cu paginile
învechite și pătate arătau oricui se apropia de ele cele mai minunate imagini.Meggie nu se putu abține. ”
(Cornelia Funke,Inimă de cerneală)
1.Trasncrie din text șase substantive diferite.

2.Precizează categoriile gramaticale pentru substantivele scrise îngroșat din text:

Rafturile la un tavan imagini


fel fel fel
gen gen gen
nr nr nr
caz caz caz
funcție sintactică funcție sintactică funcție sintactică
articol articol articol
3.Transcrie,din lista următoare,substantivele defective de singular,substantivele defective de plural și substantivele
colective:foame,carte,miere,raft,zori,imagini,grup,pupitre,ochi,stol
a) substantivele defective de singular………………………………….
b) substantivele defective de plural………………………………….
c) substantivele colective…………………………………………..

4.Identifică în enunțurile următoare două cuvinte care pot forma locuțiuni substantivale și exemplifică:
Atenția cu care te porți cu o carte este importantă.Memoria cărților este uimitoare.
………………………………………………………………………………………………………………………

5.Corectează cuvintele scrise greșit enunțurile următoare:


a) Codri aceștia sunt înspăimântători.

b) Zmeele ridicate de copii umpleau cerul.

c) Membri echipei au colaborat foarte bine.

d) I-am adus la băiat o minge.

e) Am bătut la ușe cât am putut de tare.


f) I-am dat mătușei mele un cadou de ziua ei.

Fișa nr.3
1. Scrie:
a) trei substantive comune care denumesc fiinţe: ___________________________________________
b) trei substantive comune care denumesc lucruri: ___________________________________________
c) patru substantive comune care denumesc fenomene ale naturii: _______________________________
__________________________________________________________________________________
d) trei substantive proprii, nume de persoane: _______________________________________________
e) trei substantive proprii, nume de ţări: ___________________________________________________
f) patru substantive proprii, nume de localităţi:______________________________________________

2. Scrie în ovaluri substantive care încep cu „A”:

Numele
unei ape:

Numele
Numele
unor munţi
unei ţări:
:

Numele Numele
unei unei
persoane: localităţi:

Numele
Substantive
unui
care încep
animal:
cu A
3. Subliniază cu o linie substantivele comune şi cu două linii pe cele proprii din textul următor:
Andreea locuieşte în oraşul Piteşti, pe strada Traian. Vara trecută s-a dus în tabără la Mangalia. Acolo s-a împrietenit cu Veronica, o
fetiţă din Craiova. În zilele însorite le plăcea să se joace cu mingea pe plajă, să construiască frumoase castele de nisip şi să înoate în apa mării.

4.Denumeşte cu un singur cuvânt substantivele de mai jos:


crin, lalea, trandafir pâine, lapte, ulei
România, Italia, Turcia caise, portocale, mere
Cluj, Vâlcea, Târgovişte vulpe, urs, râs
ceapă, păstârnac, morcov Dâmboviţa, Olt, Argeş

Fișa nr. 4
I.Citeşte fiecare din următoarele afirmaţii şi încercuieşte cu A dacă o consideri adevărată şi cu F dacă o consideri falsă :

1. A – F Cuvintele: o, un, nişte, unui sunt articole nehotărâte.


2. A – F Ţinere de minte este locuţiune substantivală.
3. A – F Construcţia cea mică tot în cea mare ajunge are articol demonstrativ.

II. Încercuieşte litera corespunzătoare fiecărui răspuns corect:

1. Cuvantul vara din: Vara este anotimpul meu preferat. este:


a. adverb de mod; b. adverb de timp; c. substantiv.
5. În exemplele: plin ochi, frumos foc, cuvintele marcate sunt:
a. adverbe; b. substantive; c. adjective.
6. Substantivul marcat din enunţul: Pomii flutură batiste. este :
a. metaforă; b. epitet ; c. personificare.

III. Scrie in spatiul punctat litera corespunzătoare:

........7. Locuinţa este de mâine a mătuşii. a. S


....... 8. Nu-mi ajung banii. b. C.d.
........9. Am fost la magazinul de lângă şcoală. c. N.P. în G
d. A.s.p.

IV. Completează spaţiile libere cu răspunsul adecvat enunţurilor :


10. Explică scrierea cu trei ,,i” a substantivului fiii.............................................................................................................................
11. Cuvintele: a, al, ai, ale sunt...........................................................................................................................................................
12. Cuvintele cel, cea, cei, cele, celui, celei, celor sunt.........................................................................................................................

V. Scrie, in propoziţii, răspunsul adecvat următoarelor cerinţe:


13. A. Apozitional, N exprimat printr-un substantiv .................................................................................................................................
14. C.c.l. în Ac. exprimat printr-un subst.................................................................................................................................
15. N.P. în Ac. exprimat printr-un subst..................................................................................................................................

VI. Completeaza cerintele:


16. Scrie 3 prepoziţii ale cazului Ac..........................................................şi 2 subst. defective de pl.......................................
17. Scrie 3 prepoziţii ale cazului G...................................... .....................şi 2 subst. defective de sg........................................
18. Scrie 3 prepoziţii ale cazului D.............................................................şi 2 subst. colective.................................................

S-ar putea să vă placă și