Sunteți pe pagina 1din 11

Şcoala: Profesor:

Disciplina: Limba şi literatura română Nr. de ore/săptămână: 4


Clasa: a VI-a
Manual: EDP, autori Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu

COMPETENŢE GENERALE

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

CONȚINUTURI

Tema generală: EU ȘI LUMEA DIN JURUL MEU

Conținuturi
Domenii de conținut
La conținuturile din clasa a V-a (actualizate), se vor adăuga următoarele:
Comunicare orală − Contextul de comunicare: locul şi momentul interacţiunii, relaţia dintre interlocutori,
identitatea interlocutorilor, cunoştinţele comune legate de tema discuţiei
− Dicţia, importanța ei în interacțiunile verbale
− Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral: parafrazare, informații explicite
și implicite, rezumare
− Strategii de ascultare activă: verificarea gradului de înţelegere a mesajului prin formularea
unor întrebări de clarificare, de reformulare; semnale nonverbale de încurajare
− Performarea actelor de limbaj: relaţia dintre structura lingvistică a actului de limbaj, intenţia
de comunicare şi efectul actului de limbaj
1
− Atitudini comunicative: interes, curiozitate, implicare, cooperare în activităţi de grup.
Inteligenţa emoţională: exprimarea adecvată a emoţiilor
Lectură − Textul narativ literar – în proză, în versuri
• Instanţele comunicării narative: autor, narator, personaje
• Narațiunea la persoana a III-a și la persoana I
• Momentele subiectului/etapele acțiunii
• Dialogul în textul literar
− Textul descriptiv literar – în proză, în versuri
− Textul argumentativ
− Versificație: rima, strofa, măsura versurilor, ritmul (intuitiv)
− Strategii de comprehensiune: reprezentări mentale, integrarea informațiilor textului în
propriul univers cognitiv și afectiv
− Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat (epitetul, enumerația), discuții pe
marginea textelor citite
− Interese și atitudini față de lectură
Redactare − Etapele scrierii, cu accent pe:
a) planul textului;
b) redactarea ciornei şi a lucrării pe baza planului
− Rezumatul
− Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă
− Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, explicativ, narativ-descriptiv
(prezentarea unui proces ca succesiune de etape)
− Adecvarea la temă
− Stil: proprietatea termenilor, puritate şi adecvare situaţională, originalitate
− Prezentarea textului: tabele corelate cu conţinutul textului
− Elemente auxiliare în scriere (paranteze, sublinieri)
Elemente de construcție a comunicării Gramatică
− Predicatul nominal. Verbul copulativ a fi; numele predicativ. Acordul numelui predicativ
− Subiectul neexprimat (inclus, subînțeles)
− Complementul. Complementul direct, complementul indirect în dativ și complementul
prepozițional. Circumstanțialul de mod, circumstanțialul de timp, circumstanțialul de loc.
Norme de punctuaţie (virgula)

2
− Verbul. Moduri verbale și timpurile lor: conjunctivul şi condiţionalul-optativ. Posibilități
combinatorii ale verbului. Prepoziţia
− Substantivul. Substantive colective. Substantive defective. Cazul. Articolul genitival.
Punctuaţia vocativului. Corelarea funcției sintactice cu cazul morfologic. Posibilități
combinatorii ale substantivului
− Pronumele personal (flexiune cazuală). Pronumele reflexiv (diferența între pronumele
reflexiv și pronumele personal). Posibilități combinatorii ale pronumelui. Anticiparea și
reluarea prin clitice pronominale în cazul unor complemente. Aspecte ortografice.
− Adjectivul. Posibilități combinatorii ale adjectivului
− Adverbul. Tipuri de adverbe (de mod, de timp, de loc). Gradele de comparație
Ortoepie şi ortografie
− Structura fonologică a cuvintelor: diftong, triftong, hiat
− Despărțirea în silabe (principiul fonetic)
Vocabular
− Cuvântul: formă şi sens (sensul de bază și sensul secundar; sensul propriu, sensul figurat)
− Rolul contextului în crearea sensului
− Omonime. Cuvinte polisemantice
Variaţie stilistică
− Limbă vorbită. Limbă scrisă
Elemente de interculturalitate − Valori etice în legendele popoarelor
− Limba română în Europa; comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română de
pretutindeni
− Valori ale culturii populare în spațiul românesc

3
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
CLASA a VI-a

Structura anului școlar 2019-2020

Anul şcolar 2019-2020 are 35 de săptămâni de cursuri. O săptămână dintre cele 35 este dedicată programului Școala altfel. (34 de săpt. –
cursuri)
Semestrul I are 15 săptămâni dispuse în perioada 9 septembrie 2019-20 decembrie 2019
Cursuri - luni, 9 septembrie 2019 - vineri, 20 decembrie 2019.
Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 21 decembrie 2019 - duminică, 12 ianuarie 2020

Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 - 12 iunie 2020.
Cursuri - luni, 13 ianuarie 2020 - vineri, 3 aprilie 2020.
Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 4 aprilie 2020 - marţi, 21 aprilie 2020
Cursuri - miercuri, 22 aprilie 2020 - vineri, 12 iunie 2020
Vacanţa de vară - sâmbătă, 13 iunie 2020 - data din septembrie 2020 la care încep cursurile anului şcolar 2020-2021.

Nr. de ore
Unitatea de învăţare CS Conţinuturi Săptămâna Observaţii
alocate
Recapitulare inițială Competențele generale și specifice din programa pentru Conținuturile asociate programei 4 1
Evaluare inițială clasa a V-a școlare pentru clasa a V-a

1. Locuri natale 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 2-6
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Strategii de ascultare activă:
orale narative, monologate şi dialogate verificarea gradului de înțelegere a
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi mesajului prin formularea unor
puncte de vedere în texte orale, participând la întrebări de clarificare, de
reformulare; semnale nonverbale de
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele încurajare
citite/ascultate Lectură
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi - Textul narativ literar – în proză, în
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și versuri

4
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau - Instanțele comunicării narative:
mediată autor, narator, personaje
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din - Tipuri de narațiune: narațiunea la
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și persoana I și la persoana a III-a
Redactare
multimodale
- Tipare textuale de structurare a
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative ideilor în textul narativ (prezentarea
şi critice pe marginea unor texte diverse unui proces ca succesiune de etape)
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse Elemente de construcție a
tipuri de texte citite comunicării
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Ortoepie și ortografie
subiect la alegere, având în vedere etapele - Structura fonologică a cuvintelor:
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a diftong, triftong, hiat
comunica idei și informații sau pentru a relata - Despărțirea în silabe (principiul
experiențe trăite sau imaginate fonetic)
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui Elemente de interculturalitate
text complex, cu integrarea unor tabele - Valori ale culturii populare în
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în spațiul românesc
realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru Recapitulare
Evaluare sumativă
evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale
unor comunități etnice de pe teritoriul României
2. Limba română 1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi Comunicare orală 20 7-11
puncte de vedere în texte orale, participând la - Performarea actelor de limbaj:
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele relația dintre structura lingvistică a
citite/ascultate actului de limbaj, intenția de
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi comunicare și efectul actului de
limbaj
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și
Lectură

5
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau - Strategii de comprehensiune:
mediată reprezentări mentale, integrarea
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din informațiilor textului în propriul
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și univers cognitiv și afectiv
Redactare
multimodale
- Adecvarea la temă
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative - Stil: proprietatea termenilor,
şi critice pe marginea unor texte diverse puritate și adecvare situațională,
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului originalitate
și a diversității materialelor citite Elemente de construcție a
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicării
comunicare Vocabular
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind - Cuvântul: formă și sens (sensul de
soluţii, pe baza criteriilor propuse de profesor şi bază și sensul secundar; sensul
discutate cu colegii propriu, sensul figurat)
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi - Rolul contextului în crearea
sensului
semantice de bază, din limba română standard,
- Omonime. Cuvinte polisemantice
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative Variație stilistică
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea - Limbă vorbită. Limbă scrisă
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de Recapitulare
învăţare pe tot parcursul vieţii Evaluare sumativă
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale
unor comunități etnice de pe teritoriul României
3. Modele în viață 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 12-17 4 ore
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Contextul de comunicare: locul și Recapitulare
orale narative, monologate şi dialogate momentul interacțiunii, relația dintre Evaluare
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi interlocutori, identitatea semestrială I
interlocutorilor, cunoștințele comune săptămâna ___
puncte de vedere în texte orale, participând la
legate de tema discuției
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele Lectură
citite/ascultate - Textul narativ literar – în proză, în
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu versuri
mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi - Momentele subiectului/etapele
relevanţa informaţiei transmise și primite acțiunii

6
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din Redactare
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și - Etapele scrierii, cu accent pe:
multimodale a) planul textului;
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de b) redactarea ciornei și a
dificultate lucrării pe baza planului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului Elemente de construcție a
și a diversității materialelor citite comunicării
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Gramatică
comunicare - Verbul. Moduri verbale și
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind timpurile lor: conjunctivul și
soluţii, pe baza criteriilor propuse de profesor şi condiționalul-optativ. Posibilități
discutate cu colegii combinatorii ale verbului.
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice - Predicatul verbal - actualizare
de bază ale limbii române standard pentru - Predicatul nominal. Verbul
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a copulativ a fi; numele predicativ.
intenţiilor comunicative Acordul numelui predicativ
Elemente de interculturalitate
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
- Valori etice în legendele
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
popoarelor
raportarea la normă
Recapitulare
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea Evaluare sumativă
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare
4. Pasiuni. Hobby-uri 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 18-22
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Atitudini comunicative: interes,
orale narative, monologate şi dialogate curiozitate, implicare, cooperare în
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi activități de grup. Inteligența
emoțională: exprimarea adecvată a
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și
emoțiilor
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau Lectură
mediată - Dialogul în textul literar
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu - Interese și atitudini față de lectură

7
mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi Redactare
relevanţa informaţiei transmise și primite - Transformarea vorbirii directe în
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din vorbire indirectă
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și Elemente de construcție a
comunicării
multimodale
Gramatică
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative
- Substantivul. Substantive
şi critice pe marginea unor texte diverse
colective. Substantive defective.
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse
Cazul. Articolul genitival.
tipuri de texte citite
Punctuația vocativului. Corelarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului
funcției sintactice cu cazul
și a diversității materialelor citite
morfologic. Posibilități
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
combinatorii ale substantivului
subiect la alegere, având în vedere etapele
- Pronumele personal (flexiune
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a
cazuală). Pronumele reflexiv
comunica idei și informații sau pentru a relata
(diferența între pronumele reflexiv
experiențe trăite sau imaginate
și pronumele personal).
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui
Posibilități combinatorii ale
text complex, cu integrarea unor tabele
pronumelui. Anticiparea și
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
reluarea prin clitice pronominale
comunicare
în cazul unor complemente.
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice
Aspecte ortografice.
de bază ale limbii române standard pentru
- Subiectul exprimat – actualizare
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a
- Subiectul neexprimat (inclus,
intenţiilor comunicative
subînțeles)
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru Recapitulare
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin Evaluare sumativă
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare

8
5. Fascinanta lume vie 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 23-27
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - verificarea gradului de înțelegere
orale narative, monologate şi dialogate a unui text oral, făcând apel la
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi limbajul paraverbal (dicție);
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și - diferențierea limbajului verbal,
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau paraverbal, nonverbal și
mediată importanța lor în comunicare.
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu Lectură
mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi - Textul descriptiv literar, în proză, în
relevanţa informaţiei transmise și primite versuri
- Versificație: rima, strofa, măsura
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din
versurilor, ritmul (intuitiv)
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și - Strategii de interpretare:
multimodale interpretarea limbajului figurat
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative (epitetul, enumerația), discuții pe
şi critice pe marginea unor texte diverse marginea textelor citite
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse Redactare
tipuri de texte citite - Tipare textuale de structurare a
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un ideilor: descriptiv, explicativ,
subiect la alegere, având în vedere etapele narativ-descriptiv (prezentarea unui
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a proces ca succesiune de etape)
comunica idei și informații sau pentru a relata - Prezentarea textului: tabele corelate
experiențe trăite sau imaginate cu conținutul textului
- Elemente auxiliare în scriere
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui (paranteze, sublinieri)
text complex, cu integrarea unor tabele Elemente de construcție a
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi comunicării
semantice de bază, din limba română standard, Gramatică
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative - Adjectivul. Posibilități
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în combinatorii ale adjectivului
realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru evaluarea - Adverbul. Tipuri de adverbe (de
pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin raportarea la normă,
mod, de timp, de loc). Gradele de
cu scopul corectării erorilor în comunicare
comparație
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
Recapitulare
cultura proprie și în cultura altor popoare
9
Evaluare sumativă
6. Călător în lume 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 28-33 4 ore
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Strategii de concepere și de Recapitulare
orale narative, monologate şi dialogate comprehensiune a textului oral: Evaluare
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi parafrazare, informații explicite și semestrială II
săptămâna ___
puncte de vedere în texte orale, participând la implicite, rezumare
Lectură
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele
- Textul narativ
citite/ascultate - Textul argumentativ
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de Redactare
dificultate - Rezumatul
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse Elemente de construcție a
tipuri de texte citite comunicării
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Gramatică
subiect la alegere, având în vedere etapele - Atributul – actualizare
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a - Complementul. Complementul
comunica idei și informații sau pentru a relata direct, complementul indirect în
experiențe trăite sau imaginate dativ și complementul
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui prepozițional. Circumstanțialul de
text complex, cu integrarea unor tabele mod, circumstanțialul de timp,
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de circumstanțialul de loc. Norme de
comunicare punctuație (virgula)
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice Elemente de interculturalitate
de bază ale limbii române standard pentru - Limba română în Europa;
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a comunitatea lingvistică a
intenţiilor comunicative vorbitorilor de limbă română de
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi pretutindeni
semantice de bază, din limba română standard, Recapitulare
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative Evaluare sumativă
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru
evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în

10
comunicare
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale
unor comunități etnice de pe teritoriul României
Recapitulare finală Competențele generale și specifice din programa pentru Conținuturile asociate programei 4 34
Evaluare finală clasa a VI-a școlare pentru clasa a VI-a

11