Sunteți pe pagina 1din 8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂTROAIA-VALE

Profesor: Ion Ionela-Marina vizat, director: Prof. Nenișanu Robert


An școlar: 2018-2019
Planificarea clasei a VI-a, vizat, șef comisie: prof. Ion Ionela-Marina
CLASA a VI-a

Competențe specifice și exemple de activități de învățare:

1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări muzicale

1.1. Interpretarea vocală a unor piese monodice și pe 2 voci


- exerciții de respirație, emisie, intonație, păstrarea pulsației ritmice constant
- elemente de cânt pe două voci: responsorial, în canon, cu ison sau ostinato
- înregistrarea pe suport electronic a unor piese muzicale
1.2. Interpretarea unor piese simple instrumentale *
- exerciții specifice cântului instrumental (diferențiat, pentru instrumente de suflat, de coarde, cu claviaturi, de percuție)
– elemente de emisie, intonație și frazare
- exerciții de coordonare a cântului instrumental în grup din perspectiva continuității tempo-ului
1.3. Asocierea structurii și mesajului muzical cu gesturi și imagini adecvate
- reprezentarea kinestezică/grafică a unor structuri muzicale, inclusiv prin utilizarea unor softuri musicale
- combinarea mai multor imagini (fotografii, scurte momente video) care să ajute la perceperea mesajului muzical
*) Abordarea interpretării instrumentale va ține cont de dotarea școlii cu instrumente și de competențele profesorului de muzică
privind studiul instrumentelor.

2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical

2.1. Operarea cu intervalele simple


- diferențierea intervalelor de la 1p la 8p
- identificarea unor intervale muzicale în lucrările studiate
- exerciții pentru testarea și dezvoltarea auzului diferențiat, privitoare la intervalele simple, cu ajutorul unor softuri/platforme digitale
(de ex. www.teoria.com, www.musictheory.com, Absolute pitch, Perfect Ear etc.)
2.2. Utilizarea unor tonalități și a unor moduri
- observarea tiparului structural al tonalităților majore/minore
- utilizarea unor tonalități cu armură simpla (o alterație constitutivă)
- observarea caracteristicilor diferite ale unor muzici modale (cu 2-5 sunete)
- exerciții pentru dezvoltarea auzului privitoare la scări tonale și modale, inclusiv cu ajutorul softurilor/platformelor digitale (de ex.
www.teoria.com, www.musictheory.com )
2.3. Operarea cu diverse formule ritmice
- observarea anacruzei (pe timp și pe jumătate de timp) in fragmente musicale
- exerciții ritmice cu sincope și contratimpi
- observarea corespondenței ritmurilor poetice și a celor muzicale în hip hop
2.4 Observarea unor procedee componistice
- observarea utilizării binomului repetiție/schimbare în discursul musical
- identificarea construcției mono-, bi-, tri-partite a unor piese muzicale (de schema formală A, AB, ABA)
- observarea unor procedee variaționale
- utilizarea unor structuri ritmice pentru improvizații

3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic

3.1. Perceperea unor noțiuni muzicale prin audiție direcționată


- observarea diferențelor major/minor, vocal/instrumental, binar/ternar, cruzic/anacruzic, repetiție/schimbare structurală, în audierea
unor fragmente muzicale
- observarea relațiilor între structura și conținutul unei piese și funcția ei socio-culturală (dans, cântec tradițional, repertoriu ocazional
etc.)
- observarea unor structuri modale oligocordice și pentatonice în lucrări muzicale pop – rock
3.2. Explorarea relației muzicii cu celelalte arte
- aprecierea relațiilor intre muzica si textul literar
- alegerea unui fond muzical pentru proiecte/lucrări realizate la alte obiecte de studio
- observarea relației muzică - literatură (inclusiv muzică programatică)
- exprimarea unor păreri personale despre fondul muzical utilizat în produse multimedia (film, jocuri, publicitate, etc)
PROIECTARE DIDACTICĂ
SEMESTRUL I

Nr. Domenii de Competenţe specifice Conţinuturi Nr.ore Săptămâna


crt. conținut

1. Cânt vocal 1.1; Respirație, emisie vocală, intonație 6 1, 2, 3, 4, 5, 18


Păstrarea unei pulsații constante
Gesturi dirijorale (tactare, pregătirea intrării, închideri
de frază, diferențe dinamice)

2. Elemente de limbaj 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 Intervale simple (1p – 8p) 10 6, 7, 8, 9, 10,
muzical Diezul, bemolul și becarul 11, 12, 13, 14,
Structura gamelor majore (varianta naturala) 15
Structura gamelor minore (natural, armonic și melodic)
Arpegiul major și minor pe tonică
Armura
Tonalități cu 1 alterație constitutivă

3. Aspecte culturale 1.3; 3.1; 3.2 Elemente de contextualizare istorică și geografică a 2 16, 17
eteronomice și unor lucrări
interdisciplinare Elemente de muzică religioasă și folclor (tradiții,
obiceiuri, dansuri din diverse zone geografice)
Elemente de interconectare între limbajul muzical și
cel literar (accente metrice, ritmuri poetice)

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL I
CLASA a VI-a

Domenii de Conţinuturi Competenţe Activităţi de Resurse Nr. Săpt. Evaluare


conţinut specifice învăţare ore
RECAPITULARE
(cl.a V-a) Cântece – Deşteaptă-te Probe
1.Cânt vocal Cântece 1.1; 2.1 (cl.a V-a) - interpretare vocală la române!– Imnul de stat al 1 1 practice,
Note, sunete, semne unison; României – muzica orale, scrise
2.Elemente de de repetiție - asocierea unui cântec A.Pann;
limbaj muzical cunoscut cu reprezentarea sa – Noul an de şcoală –
grafică I.A.Potolea;
- jocuri de recunoaștere, - Cântă! –Alex. Paşcanu
intonare și scriere a unor note - fişe, instrumente Observare
sistematică
Semne de alterație 1.1; 2.1(cl.a V-a) - exerciţii de intonaţie; Cântece- R. Rogers - Probe
Game - interpretare vocală la Cântecul gamei 1 2 practice,
unison; -Cântecul semitonurilor , orale
- intonarea gamei S-a dus cucul de pe-aici,
-exerciții de citire a unui text Vai săracul pui de cuc
muzical în care apar şi semen Audiţii – Simfonia
de alteraţie Surpriza – J.Haydn,
- obervarea diferențelor de Concert pentru vioară în
expresie a unor piese în la minor – A.Vivaldi
tonalitatea majoră şi cea - fişe, instrumente
minoră Probe
Cântece practice,
- exerciţii ritmice; Foaie verde lămâiţă – orale, scrise
Durate, pauze, 1.1; 2.2(cl.a V-a) - interpretare vocală la D.G.Kiriac, Treceţi 1 3 Observare
legato, măsuri unison; batalioane sistematică
- observarea raportului române,Carpaţii!,
matematic între durate Pupăza din tei, Ceasul etc
diferite Audiţi – Marş turc
-W.A.Mozart,
Vals – J. Strauss
- manual, fişe, instrument

Cântece – Tulesc oile de Probe


Termeni de 1.1; 2.3(cl.a V-a) - exerciţii de intonaţie; vale – colecţia practice,
intensitate și tempo - exerciţii de recunoaştere a D.G.Kiriac, La moară la orale
nuanţelor şi tempoului; Dorohoi – melodie 1 4 Observare
- interpretare vocală; populară, Merge raţa sistematică
- jocuri muzicale; către lac – Liviu Comes
Audiţii – Primăvara –
A.Vivaldi, Cântec de
leagăn – M.Tănase, Mica
serenadă – W.A.Mozart
Dans ungar – J.Brahms
- manual, fişe, instrument

Cântece – Trecui dealul Probe


la Băiuţ, Lăutarii, practice,
Timbru vocal și 1.1; 2.3(cl.a V-a) - exerciţii vocale; Orchestra orale
instrumental - audiţii muzicale; Audiţii – Cor de copii – Observare
- recunoaşterea vocilor şi Bimbam, Cor mixt – 1 5 sistematică
instrumentelor în audiţii; Preludiu, M.Ravel-
- recunoaşterea formaţiilor în Bolero,G.Enescu –
audiţii; Rapsodia I,
- interpretare vocală; C.Porumbescu – Balada
pentru vioară, J.Haydn –
Simfonia jucăriilor.
- manual, caiete,
instrument, CD-player

- manual, fişe, Probe


Intervale muzicale: 1.1; 2.1 - exerciţii de intonaţie; instrument, CD-player practice,
Prima și octava - exerciţii de reproducere, Cântece – Deşteaptă-te orale,
comparare, şi recunoaştere a române!– Imnul de stat al scrise.
înălţimii sunetelor muzicale; României – muzica 1 6 Observare
- exerciţii de recunoaştere a A.Pann; sistematică
intervalelor muzicale; Happy birthday,
- audiţii muzicale; Allouette.
- jocuri muzicale Audiţie – Raisa – Fly
Project.

Cvarta și cvinta 1.1; 2.1 - exerciţii de intonaţie; - manual, fişe, Probe


- exerciţii de reproducere, instrument, CD-player practice,
comparare, şi recunoaştere a Cântece – Doamna orale,
înălţimii sunetelor muzicale; florilor, Merge raţa către 1 7 scrise.
- exerciţii de recunoaştere a lac, Deşteaptă-te române Observare
intervalelor muzicale; Audiţii – Marşul nupţial sistematică
- audiţii muzicale; din opera Lohengrin –
- jocuri muzicale R.Wagner, Mica
serenadă – W:A.Mozart. Probe
practice,
- exerciţii de intonaţie; - manual, fişe, orale,
Secunda și terța 1.1; 2.1 - exerciţii de reproducere, instrument, CD-player scrise.
comparare, şi recunoaştere a Cântece – Oda bucuriei, 1 8 Observare
înălţimii sunetelor muzicale; Unu, doi sistematică
- exerciţii de recunoaştere a Audiţii –fragm. p IV
intervalelor muzicale; Simfonia a IX-a – L.van
- audiţii muzicale; Beethoven, fragm p II
Simfonia Surpriza – Probe
J.Haydn. practice,
orale,
- exerciţii de intonaţie; - manual, fişe, scrise.
Sexta și septima 1.1; 2.1 - exerciţii de reproducere, instrument, CD-player 1 9 Observare
comparare, şi recunoaştere a Cântece – Holari, sistematică
înălţimii sunetelor muzicale; holaro, Lăcusta
- exerciţii de recunoaştere a Audiţii – Simfonia nr. 40
intervalelor muzicale; – W.A.Mozart, Aria Probe
- audiţii muzicale; Adelei din opera Liliacul practice,
- jocuri muzicale – J. Strauss jr. orale,
scrise.
- exerciţii de intonaţie; - manual, fişe, Observare
Consolidare 1.1; 2.1 - exerciţii de reproducere, instrument, CD-player 1 10 sistematică
comparare, şi recunoaştere a Cântece -Bardul din
înălţimii sunetelor muzicale; Mirceşti, Barbu lăutarul
- exerciţii de recunoaştere a Audiţii – lucrări audiate
intervalelor muzicale; la acest capitol
- audiţii muzicale;
- jocuri muzicale

Probe
practice,
Game: 1.1; 2.2; 3.1 - manual, fişe, 1 11 orale,
- exerciţii de reproducere,
Gama la minor instrument, CD-player scrise.
comparare şi recunoaştere a
(armonic și melodic) Cântece –La izvor Observare
înălţimii sunetelor muzicale, Audiţii – sistematică
- intuirea auditivă a
sonorităţii gamei la minor
(natural, armonic, melodic)
- exerciţii de citire şi
reprezentare grafică a gamei
la minor;
- solfegiere
- exerciţii de sesizare a
expresivităţii intervalelor
caracteristice gamelor;
- analiza gamei
- audiţii muzicale
- recunoaşterea în audiţii a Probe
caracterului major sau minor practice,
Gama Sol Major 1.1; 2.2; 3.1 - manual, fişe, 1 12 orale,
- exerciţii de scriere a gamei;
- descoperirea auditivă a instrument, CD-player scrise.
sonorităţii specifice gamelor Cântece - Românul – Observare
majore; C.Porumbescu sistematică
- solfegiu; Audiţii – Mica serenadă
- audiţii muzicale; – W.A.Mozart.
- exersarea gamei la un
instrument sau pe claviatura
desenată;
- descoperirea asemănărilor şi
deosebirilor între Do Major şi
Sol Major; Probe
practice,
Gama mi minor 1.1; 2.2; 3.1 - intonarea gamei şi a - manual, fişe, orale,
arpegiului; instrument, CD-player 1 13 scrise.
- exerciţii de scriere a gamei; Cântece – Cântec de Observare
- descoperirea auditivă a toamnă – D.G.Kiriac, sistematică
sonorităţii specifice gamelor Codrule, codruţule –
minore; D.G.Kiriac.
- solfegiu; Audiţie – Concert pentru
- audiţii muzicale; vioară în mi minor –
- exersarea gamei la un F.M.Bartholdy.
instrument sau pe claviatura
desenată;
- descoperirea asemănărilor şi
deosebirilor cu Sol Major dar
şi cu la minor;
Probe
Gama Fa Major 1.1; 2.2; 3.1 - intonarea gamei şi a practice,
arpegiului; - manual, fişe, orale,
- exerciţii de scriere a gamei; instrument, CD-player 1 14 scrise.
- descoperirea auditivă a Cântec –Copilul şi Observare
sonorităţii specifice gamelor floarea – J.Brahms. sistematică
majore; Colinde
- solfegiu;
- exersarea gamei la un
instrument sau pe claviatura
desenată;
- descoperirea asemănărilor şi
deosebirilor cu Sol Major şi
Do Major;
- exerciţii de transpunere în
cele 3 game majore învăţate;

3.Aspecte Elemente de muzică - exerciţii de intonaţie;


culturale religioasă și folclor 1.1; 1.3;3.1; 3.2 - interpretare vocală la Probe
eteronomice și (tradiții, obiceiuri, unison; Cântece-Colinde practice,
interdisciplinare dansuri din diverse - jocuri de modificare a - fişe, instrumente 1 15 orale,
zone geografice nuanțelor într-un fragment Audiţie – Colinde scrise.
muzical si observarea tradiţionale, Obiceiuri de Observare
diferențelor expresive iarnă la români sistematică
rezultate
- audiţii muzicale;

- intonarea gamei şi a Probe


arpegiului; practice,
2.Elemente de Gama re minor 1.1; 2.2; 3.1 - exerciţii de scriere a gamei; - manual, fişe, orale
limbaj muzical - descoperirea auditivă a instrument, CD-player 1 16 Observare
sonorităţii specifice gamelor Cântec – Frunză verde sistematică
minore; dintre vii – după Titus
- solfegiu; Cerne, Revedere, Pe
- audiţii muzicale; lângă plopii fără soţ
- exersarea gamei la un
instrument sau pe claviatura
desenată;
- descoperirea asemănărilor şi
deosebirilor cu Fa Major dar
şi cu celelalte game minore
învăţate;
Probe
- exerciţii de intonaţie; practice,
3.Aspecte Elemente de - interpretare vocală la Cântece –Cuvântul lui orale
culturale contextualizare 1.1;1.3;3.1; 3.2 unison; Ion Roată, Jurământ la 1 17 Observare
eteronomice și istorică și geografică - discuții libere asupra Putna sistematică
interdisciplinare a unor lucrări conținutului afectiv și ideatic - fişe, instrumente
al unor lucrări Audiţii –Cântece Probe
- audiţii muzicale; patriotice practice,
orale
Recapitulare 1.1; 1.3; 2.1;2.2; - exerciţii de intonaţie; Cântece însuşite în sem. I 1 18 Observare
semestrială 3.1; 3.2 - interpretare vocală la sistematică
unison;
- audiţii muzicale;