Sunteți pe pagina 1din 7

CLASA a VI-a

PROIECTARE DIDACTICĂ
SEMESTRUL al II-lea

Nr. Domenii de conținut Competenţe Conţinuturi Nr.ore Săptămâna


crt. specifice
1. Elemente de limbaj muzical 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 Structura gamelor majore (varianta naturala) 16 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Structura gamelor minore (natural, armonic și 9, 10, 11, 12,
melodic) 13, 14, 15, 16,
Arpegiul major și minor pe tonică 17, 19
Armura
Tonalități cu o alterație constitutivă
Moduri de 2-5 sunete
Anacruza, sincopa, contratimpul
Procedee componistice simple (repetiția/schimbarea,
varierea discursului)
Elemente de forme muzicale - construcțiile mono-,
bi-, tri-partite (schema formală A, AB, ABA), genuri
- Suita, Miniatura instrumentală
2. Aspecte culturale 1.3; 3.1; 3.2 Elemente de interconectare între limbajul muzical și 3 1, 2, 18
eteronomice și cel literar (accente metrice, ritmuri poetice)
interdisciplinare

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII Director,


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. PIATRA-NEAMȚ
Prof. NASTASĂ DORINA
Educaţie muzicală
Responsabil comisie metodică,
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL al II-lea
CLASA a VI-a

Domenii de Conţinuturi Competenţe Activităţi de Resurse Nr. Săpt. Evaluare


conţinut specifice învăţare ore

Aspecte Elemente de 1.1;1.3;3.1; 3.2 - exerciţii de intonaţie; Cântece –Pe lângă 1 1 Probe
culturale contextualizare - interpretare vocală la plopii fără soț, Sara practice,
eteronomice și istorică și geografică unison; pe deal, Revedere, La orale
interdisciplinare a unor lucrări - discuții libere asupra mijloc de codru des Observare
conținutului afectiv și - fişe, instrumente sistematică
Muzica şi literatura ideatic al unor lucrări Audiţii –Eminescu –
- audiţii muzicale; Ion Aldea
Teodorovici
Muzica şi istoria 1.1;1.3;3.1; 3.2 - exerciţii de intonaţie; 1 2 Probe
- interpretare vocală la Cântece –Cuvântul practice,
unison; lui Ion Roată, orale
- discuții libere asupra Jurământ la Putna, Observare
conținutului afectiv și etc. sistematică
ideatic al unor lucrări - fişe, instrumente
- audiţii muzicale; Audiţii –Cântece
Elemente de Game: patriotice
limbaj muzical Gama la minor 1.1; 2.2; 3.1 - exerciţii de reproducere,
(armonic și melodic) comparare şi recunoaştere a
înălţimii sunetelor Probe
muzicale, - manual, fişe, 1 3 practice,
- intuirea auditivă a instrument, CD-player orale
sonorităţii gamei la minor Cântece –La izvor Observare
(natural, armonic, melodic) Audiţii – sistematică
- exerciţii de citire şi
reprezentare grafică a
gamei la minor;
- solfegiere
- exerciţii de sesizare a
expresivităţii intervalelor
caracteristice gamelor;
- analiza gamei
- audiţii muzicale
- recunoaşterea în audiţii a
caracterului major sau
Gama Sol Major 1.1; 2.2; 3.1 minor Probe
1 4 practice,
- exerciţii de scriere a orale
gamei; - manual, fişe, Observare
- descoperirea auditivă a instrument, CD-player sistematică
sonorităţii specifice Cântece - Românul –
gamelor majore; C.Porumbescu
- solfegiu; Audiţii – Mica
- audiţii muzicale; serenadă –
- exersarea gamei la un W.A.Mozart.
instrument sau pe
claviatura desenată;
- descoperirea asemănărilor
Gama mi minor 1.1; 2.2; 3.1 şi deosebirilor între Do
Major şi Sol Major;
Probe
- intonarea gamei şi a - manual, fişe, 1 5 practice,
arpegiului; instrument, CD-player orale
- exerciţii de scriere a Cântece – Cântec de Observare
gamei; toamnă – D.G.Kiriac, sistematică
- descoperirea auditivă a Codrule, codruţule –
sonorităţii specifice D.G.Kiriac.
gamelor minore; Audiţie – Concert
- solfegiu; pentru vioară în mi
- audiţii muzicale; minor –
- exersarea gamei la un F.M.Bartholdy.
instrument sau pe
claviatura desenată;
Gama Fa Major 1.1; 2.2; 3.1 - descoperirea asemănărilor Probe
şi deosebirilor cu Sol practice,
Major dar şi cu la minor; 1 6 orale
Observare
- intonarea gamei şi a - manual, fişe, sistematică
arpegiului; instrument, CD-player
- exerciţii de scriere a Cântec –Copilul şi
gamei; floarea – J.Brahms.
- descoperirea auditivă a
sonorităţii specifice
gamelor majore;
- solfegiu;
- exersarea gamei la un
instrument sau pe
claviatura desenată;
- descoperirea asemănărilor
şi deosebirilor cu Sol Probe
Major şi Do Major; practice,
Gama re minor 1.1; 2.2; 3.1 - exerciţii de transpunere în 1 7 orale
cele 3 game majore Observare
învăţate; - manual, fişe, sistematică
instrument, CD-player
- intonarea gamei şi a Cântec – Frunză
arpegiului; verde dintre vii – după
- exerciţii de scriere a Titus Cerne,
gamei; Revedere, Pe lângă
- descoperirea auditivă a plopii fără soţ
sonorităţii specifice
gamelor minore;
- solfegiu;
- audiţii muzicale;
- exersarea gamei la un Probe
Tonalităţi majore şi 1.1; 2.2; 3.1 instrument sau pe 1 8 practice,
minore claviatura desenată; orale
-consolidare- - descoperirea asemănărilor Observare
şi deosebirilor cu Fa Major sistematică
dar şi cu celelalte game
minore învăţate; Cântece însuşite la
acest capitol, audiţii
- exerciţii de intonaţie; Manual, CD-player
- interpretare vocală la Probe
Moduri de 2-5 sunete 1.1; 2.2; 3.1; 3.2 unison, canon 1 9 practice,
- audiţii muzicale orale
- recunoaşterea în audiţii a Observare
caracterului major sau Cântece – melodii din sistematică
minor folclorul copiilor,
- jocuri muzicale cântece de leagăn,
Elemente de forme cântece populare Probe
muzicale - - exerciţii de intonaţie; Audiţii - practice,
construcțiile mono-, 1.1; 2.4 - interpretare vocală la Kevin Rudolf - Let It orale
bi-, tri-partite unison Rock 1 10 Observare
(schema formală A, - audiţii muzicale; Robbie Williams – sistematică
AB, ABA), - observarea unor structuri Angels
Bruno Mars – It Will
modale oligocordice și Rain
pentatonice în lucrări
muzicale pop – rock
Procedee Cântece - Alunelu’,
componistice simple - exerciţii de intonaţie; Sârba pe loc, Popas, Probe
(repetiția/schimbarea, - interpretare vocală la S-a dus cucul, Copilul 1 11 practice,
varierea discursului) 1.1; 2.4 unison şi floarea, La mijloc orale
- audiţii muzicale; de codru des. Observare
- descoperirea auditivă a sistematică
temei muzicale;
- utilizarea unui vocabular
îmbogăţit cu termeni
muzicali noi; Cântece – Valsul, Probe
Trageţi hora etc. 1 12 practice,
Anacruza 1.1; 2.3; 3.1 - exerciţii de intonaţie; Audiţie – Simfonia orale
- interpretare vocală la Surpriza, p II – Observare
unison J.Haydn sistematică
- audiţii muzicale;
- descoperirea auditivă a
temei muzicale; Probe
- utilizarea unui vocabular 1 13 practice,
îmbogăţit cu termeni orale
Sincopa 1.1; 2.3 muzicali noi; Cântece - Cântec de Observare
-pe timpi leagăn, Popas, sistematică
- exerciţii de intonaţie; Deşteaptă-te române
- interpretare vocală la etc.
unison
- audiţii muzicale;
- exerciţii de citire ritmică;
- exerciţii de recunoaştere a Probe
-pe jumătăţi de timp. 1.1; 2.3 anacruzei; Cântec – Oda practice,
bucuriei, Cielito lindo 1 14 orale
- exerciţii de intonaţie; – melodie mexicană. Observare
- interpretare vocală la - manual, fişe, sistematică
unison instrument.
- audiţii muzicale;
- exerciţii de citire ritmică;
- exerciţii de recunoaştere a
sincopei;
- exerciţii de formare a Cântece – Brâul
sincopelor pe timpi; amestecat – Pretorian Probe
Contratimpul 1.1; 2.3 Vlaiculescu, Vine practice,
- exerciţii de intonaţie; badea pe cărare - orale
- interpretare vocală la melodie populară. Observare
unison Audiţii – Dans ungar 1 15 sistematică
- audiţii muzicale; – J.Brahms, Menuet –
- exerciţii de citire ritmică; Bocherini.
- exerciţii de recunoaştere a - manual, fişe,
sincopei; instrument
- însoţirea melodiei cu CD-player
Genuri muzicale bătăi ritmice; Probe
culte: Cântece – Hop şi- 1 16 practice,
aşa, Zice baciul, orale
Miniatura 1.3; 2.4; 3.1 Mândru-i jocul Observare
instrumentală - exerciţii vocale; Haţegana sistematică
- citire ritmică; Audiţii
- solfegiu; - Rapsodia română Nr
- jocuri muzicale; 1- G.Enescu
- audiţii muzicale; – cântece populare – Probe
- intonare vocală la unison; Lăutarii din Chişinău 1 17 practice,
- exerciţii de recunoaştere a - manual, fişe, orale
Suita 1.3; 2.4; 3.1 contratimpului; instrument. Observare
sistematică
Audiţii - Moment
muzical –
- audiţii muzicale R.Schumann,
- receptarea unor teme miniaturi de Fr.
muzicale celebre Chopin,
- delimitarea auditivă a - manual, fişe,
genului muzical; instrumente. Probe
Aspecte Elemente de - exprimarea preferinţelor 1 18 practice,
culturale interconectare între 1.1; 1.3; 3.2; 3.2 muzicale orale
eteronomice și limbajul muzical și Audiţii: Observare
interdisciplinare cel literar - audiţii muzicale Menuet de Bocherini, sistematică
- recunoaşterea genului în Marş nupţial –
audiţii F.M.Bartholdy,
- utilizarea unui vocabular Allemanda, Couranta,
îmbogăţit cu termeni Sarabandă şi gigă –
muzicali noi J.S.Bach, Arleziana –
G.Bizet, Muzica
apelor –
G.Fr.Haendel, Suită
de dansuri folclorice,
- exprimarea unor păreri Suita Sătească –
personale despre fondul G.Enescu
Recapitulare finală muzical utilizat în produse Probe
multimedia (film, jocuri, -Coloane sonore ale 1 19 practice,
Intervale, game, publicitate, etc) unor filme de genuri orale
formule ritmice, 1.1; 1.3; 2.1; 2.2; - exerciţii de intonaţie; diverse (comedii,
genuri muzicale 2.3; 3.1; 3.2 - interpretare vocală la drame, animație)
unison; - Coloane sonore ale
Repertoriu de cântece - discuții libere asupra unor filme de desene
conținutului afectiv și animate
ideatic al unor lucrări
- audiţii muzicale; Cântece:
- observarea relației muzică T. Popovici - Luncile
- literatură s-au deșteptat ;
Ciobănaş cu trei sute
de oi (cântec popular)
F. Schubert - Cântec
- exerciţii de intonaţie; de leagăn
- interpretare vocală la N. Oancea - Pitpalacul
unison;
- audiţii muzicale Cântece însuşite în
- jocuri muzicale clasa a VI-a
Audiţii