Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII Director,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. PIATRA-NEAMȚ


Prof. NASTASĂ DORINA
Educaţie muzicală
Responsabil comisie metodică,

CLASA a VII-a

PROIECTARE DIDACTICĂ
SEMESTRUL al II-lea

Nr. Domenii de conținut Competenţe Conţinuturi Nr.ore Săptămâna


crt. specifice

1. Cânt vocal 1.1 Respirație, emisie vocală, dicție, controlul intonației, 1 19


frazare
Gesturi dirijorale (tactare, pregătirea intrării,
închideri, diferențe dinamice, diferențe agogice)

2. Elemente de limbaj muzical 2.1; 2.2; 2.3 Operarea cu elemente de construcție a discursului 8 10, 11, 13, 14,
muzical (repetiția, secvența, contrastul, variația) 15, 16, 17, 18

Elemente de forme muzicale și istoria muzicii -


evoluții ale unor genuri muzicale – Rapsodia, Opera
(ca gen)

3. Aspecte culturale 3.1; 3.2 Repertoriul ocazional și neocazional în folclor 10 1, 2, 3, 4, 5, 6,


eteronomice și Elemente sincretice în genul operei (conexiuni între 7, 8, 9, 12
interdisciplinare muzică, textul literar, mișcare scenică, decor și
costume, balet – dacă e cazul)
Elemente descriptive în muzică
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII Director,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. PIATRA-NEAMȚ
Prof. NASTASĂ DORINA
Educaţie muzicală
Responsabil comisie metodică,

CLASA a VII-a

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL al II-lea

Domenii de Conţinuturi Competenţe Activităţi de Resurse Nr. Săpt. Evaluare


conţinut specifice învăţare ore
Elemente 1.1, 1.3, 3.1 - exerciţii de intonaţie; Cântece –Pe lângă plopii 1 1 Probe
Aspecte descriptive în - interpretare vocală la fără soț, Sara pe deal, practice
culturale muzică unison; Revedere, La mijloc de
eteronomice și - discuții libere asupra codru des, Mai am un
interdisciplinare conținutului afectiv și ideatic singur dor, Somnoroase
al unor lucrări păsărele
- audiţii muzicale; - fişe, instrumente
Audiţii –Cântece pe
versuri de Mihai
Eminescu

Elemente - exerciţii de intonaţie; Cântece – Cântece 1 2 Probe


descriptive în 1.1, 1.3, 3.1 - interpretare vocală la patriotice practice,
muzică unison; - fişe, instrumente orale
- discuții libere asupra Audiţii –Cântece
conținutului afectiv și ideatic patriotice
al unor lucrări
Folclorul muzical - audiţii muzicale;
românesc Cântece –Trandafir de la
- exerciţii vocale Moldova, M-a făcut
Cântecul propriu-zis 1.1, 1.3, 1.4, 3.1 - interpretare vocală, la mama oltean, Coborâi Probe
unison, individuală şi în grup; din deal în vale, Câtu-i 1 3 practice,
- audiţii muzicale Maramureşu’, Dragă orale
- identificarea genurilor din Mărioară, Mai lin
folclorul muzical dorule, mai lin. M-am
- identificarea tematicii, a jurat de mii de ori, Pe
caracteristicilor cântecului Mureş şi pe Târnavă.
propriu-zis Audiţii – melodii
-recunoașterea, în audiții, a populare din diferite zone
interpreților de folclor ale ţării
- manual, fişe,
instrumente, CD-player

- manual, fişe,
Cântecul de joc și 1.1, 1.3, 1.4, 3.1 - exerciţii vocale instrumente, CD-player 1 4 Probe
dansul popular - interpretare vocală Cântece – Ca la noi la practice,
- audiţii muzicale Fălticeni,Ia-mi tăicuţă orale
- executarea unor mişcări şi papucei.
paşi de dans specifici; Audiţii – cântece
- exprimarea preferinţelor interpretate de Irina
muzicale Loghin, Sofia
Vicoveanca, Nicoleta
Voica, Sava Negrean –
Brudaşcu, dansuri
populare româneşti din
diferite zone folclorice.

- manual, fişe,
Folclorul obiceiurilor 1.1, 1.3, 1.4, 3.1 - exerciţii vocale; instrumente, CD-player 1 5 Probe
– evenimente - interpretare vocală la Cântece – Roată, roat pe practice,
importante din viața unison; după masă, Cântecul orale, scrise
omului - recunoaşterea obiceiurilor miresei, Cântecul
de botez, înmormântare, ginerelui, Jocul găinii
nuntă; din Chioar, Rosmarin în
- audiţii muzicale; colţul mesei.
Audiţii – Obiceiuri botez,
Bocet, Cântecul miresei,
Cântecul ginerelui,
Nuneasca, Hora miresei,
Jocul găinii, dansuri
specifice de nuntă.

Cântece – Mă găteam
1.1, 1.3, 1.4, 3.1 - exerciţii vocale; seara de nuntă, Astăzi joc Probe
- interpretare vocală la la nunta mea. 1 6 practice,
unison; Audiţii – Ia-ţi mireasă orale, scrise
- recunoaşterea obiceiurilor cununa – Grigore Leşe,
de nuntă; oraţii de nuntă.
- audiţii muzicale; Video – Obiceiuri de
nuntă din diferite zone Probe
practice,
Obiceiuri de 1.1, 1.3, 1.4, 3.1 - exerciţii vocale; Video – Obiceiuri din orale, scrise
primăvară-vară - interpretare vocală la diferite zone ale țării 1 7
unison; Cântece de Paști
- recunoaşterea obiceiurilor
- audiţii muzicale; Probe
practice,
Folclorul – sursă de - audiţii muzicale - manual, fişe, orale, scrise
inspiraţie pentru - discutarea şi analizarea instrumente, CD-player
muzica de factură lucrărilor audiate; Cântece – Măi stejar,
cultă. - compararea diverselor Bâr oiţă, Ana Lugojana – 1 8
interpretări I. Vidu
Muzica românească 1.1, 3.1 - exprimarea preferinţelor Audiţie – Rapsodia I , a
muzicale II-a, Poema română - G.
Enescu, balada pentru Probe
vioară – C. Porumbescu, practice,
Sârba pe loc – Gh.Danga orale

- audiţii muzicale Audiţii – Bolero, 1 9


Muzica universală 3.1 - discutarea şi analizarea Habanera – M. Ravel,
lucrărilor audiate; Carmen - G. Bizet,
mazurci, poloneze – Fr.
Chopin Probe
- manual, fişe, practice,
instrumente, CD-player orale
Elemente de Elemente de
limbaj muzical construcție a - exerciţii vocale; Cântece –Oda bucuriei, 1 10
discursului muzical 2.3 - audiţii muzicale; Melodie din Rapsodia I
(repetiția, secvența, - interpretare vocală etc.
contrastul, variația) Audiţii – Rapsodia I – G.
Enescu, Surpriza-p II, Probe
J.Haydn practice,
orale
Genuri ale muzicii Cântece – Măi stejar,
culte - exerciţii vocale Bâr, oiţă. 1 11
- interpretare vocală, la Audiţii –Rapsodiile 1 şi
Rapsodia 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 unison, individuală şi în grup; 2 -G. Enescu, melodia
- audiţii muzicale populară Ciocârlia
-discuții despre G. Enescu Rapsodia română –
Fr.Liszt, Rapsodia
română pentru pian –
C.Porumbescu, Rapsodia
spaniolă – M.Ravel,
Rapsodia albastră – G.
Gershwin
- manual, fişe, Probe
instrumente, practice,
CD-player orale

Aspecte Elemente - interpretare vocală Cântece – Arii din –


culturale componente ale - audiţii muzicale Nunta lui Figaro, Flautul 1 12
eteronomice și operei, operetei şi 1.1, 3.1 - discutarea şi analizarea fermecat, Traviata, coruri
interdisciplinare baletului. fragmentelor audiate; din -
- îmbogăţirea vocabularului Freischutz,Nabucco, Crai
cu termeni muzicali noi; nou.
Audiţie – arii din –
Nunta lui Figaro,
Traviata, Carmen
Servitoarea stăpână,
Coruri din – Nabucco,
Aida, Crai nou, uverturi
la – Nunta lui Figaro,
Bărbierul din Sevilla,
Fidelio, Duet din – Probe
Traviata etc. practice,
- manual, fişe, orale
instrument, CD-player
Elemente de - Opera - - interpretare vocală
limbaj muzical - începuturi, opera - audiţii muzicale Cântece – Căsătoria 1 13
preclasică şi clasică; 1.1, 3.1 - discutarea şi analizarea secretă, Servitoarea
fragmentelor audiate; stăpână, Nunta lui
- povestirea unor subiecte din Figaro, Flautul fermecat.
opere; Audiţii – Servitoarea
- realizarea de mape tematice; stăpână, Nunta lui Probe
- imaginarea portretului fizic Figaro practice,
şi moral al diferitelor - manual, fişe, orale
personaje din opere; instrument, CD-player

- interpretare vocală 1 14
- opera romantică – în 1.1, 3.1 - audiţii muzicale Cântece – fragmente din
Italia - discutarea şi analizarea Traviata, Aida,
fragmentelor audiate; Audiţii –, Bărbierul din
- povestirea unor subiecte din Sevilla, Boema Traviata,
opere; Nabucco etc
- concurs de recunoaştere a - manual, fişe,
fragmentelor celebre din instrument, CD-player
opere;
- realizarea de portofolii;
- imaginarea portretului fizic Probe
şi moral al diferitelor practice,
personaje din opere; orale

- opera romantică – în 1.1, 3.1 - interpretare vocală 1 15


Germania - audiţii muzicale
- discutarea şi analizarea Cântece –Corul
fragmentelor audiate; vânătorilor din
- povestirea unor subiecte din Freischutz, Marșul
opere; nupțial din Lohengrin
- concurs de recunoaştere a Audiţii –Freischutz,
fragmentelor celebre din Lohengrin, Tristan şi
opere; Isolda
- realizarea de portofolii; - manual, fişe,
- imaginarea portretului fizic instrument, CD-player Probe
şi moral al diferitelor practice,
personaje din opere; orale

- opera romantică – în 1.1, 3.1 - interpretare vocală 1 16


Franţa şi România - audiţii muzicale
- discutarea şi analizarea Cântece –fragmente din
fragmentelor audiate; opera Carmen
- povestirea unor subiecte din Audiţii – Carmen, Oedip
opere; - manual, fişe,
- concurs de rrecunoaştere a instrument, CD-player
fragmentelor celebre din
opere;
- realizarea de portofolii;
- imaginarea portretului fizic Probe
şi moral al diferitelor practice,
personaje din opere; orale, scrise
Recapitulare finală-
Genuri muzicale - interpretare vocală cu 1 17
acompaniament; Probe
Muzica populară 1.1, 1.3, 1.4, 3.1 - audiţii muzicale Cântece – la alegerea practice,
- rezolvarea unui test elevilor orale, scrise
- concurs Recunoaşteţi genul, Audiţii – cântece
interpretul şi zona folclorică? populare româneşti

- concurs Recunoaşteţi 1 18
Muzica de factură 1.1, 3.1 audiţia? Probe
cultă - prezentarea de portofolii şi Audiţii – fragmente din practice
mape tematice; opere, rapsodii
- rezolvarea scrisă a unui test
de evaluare;

Cânt vocal Repertoriu de cântece 1.1 - exerciţii vocale 1 19


- interpretare vocală, la
unison, individuală şi în grup; Cântece – la alegerea
elevilor

S-ar putea să vă placă și