Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

DATA:
CLASA: a VI a
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazialǎ Barnova
PROPUNĂTOR: Prof. Pascu Ana
DISCIPLINA: Religie Ortodoxǎ
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Sfinţirea timpului
TITLUL LECŢIEI: Sǎrbǎtori în cinstea sfinţilor
TIPUL DE LECŢIE: mixtǎ
SCOPUL LECŢIEI: - descoperirea tipurilor de modele ale sfinţeniei din Biserica Ortodoxǎ;
DURATA: 50’
Competenţe generale
C.G.3. manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente ;
Competenţe specifice:
3.3 – prezentarea modului de pregǎtire a credincioşilor pentru trǎirea sǎrbǎtorilor creştine;
3.4 – identificarea şi selectarea informaţiei relevante pentru o temǎ datǎ pe paginile web recomandate de profesor;
Competenţe derivate:
C1 → sǎ explice importanţa sǎrbǎtorilor în cinstea persoanelor sfinte;
C2 → sǎ precizeze calitǎţile care caracterizeazǎ viaţa unui sfânt şi relaţia omului cu acesta;
C3 → sǎ enumere modalitǎţi de cinstire a sfinţilor;

1
C4 → sǎ precizeze exemple de sfinţi şi data de sǎrbǎtorire a acestora;
C5 → sǎ localizeze sfinţii de pe teritoriul ţǎrii noastre cu ajutorul internetului;
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee:, conversaţia, Ciorchinele, explicaţia, lectura, argumentarea, filmul, exerciţiul moral.
2. Mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, imagini, foi flipchart.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală.

Resurse:
1.Oficiale: • Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VI-a;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2.Temporale: • număr de lecţii: 1
• durata: 50’
3. Bibliografice:
• *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
• Manualul pentru clasa a VI-a, editura Sfântul Mina, Iaşi, 2013
• Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998;

2
Scenariul didactic
Nr. Comp. Timp Conţinutul instructiv- Metode şi Mijloace de Forme de
Etapele lecţiei Evaluare
crt. derivate min’ educativ procedee învãţãmânt organizare
Salutul/Rugãciunea „Tatǎl
nostru”.
- notează absenţele şi
realizează managementul
clasei pentru începerea Activitate
Momentul Conversaţia
1 1’ activităţii didactice care Frontalã/grup
organizatoric
urmează să se desfăşoare;
- elevii răspund la salut,
spun rugăciunea şi se
pregătesc pentru începerea
activităţii didactice;
Se foloseşte metoda Activitate
Explicaţia
CIORCHINELUI pentru a frontalǎ
Verificarea stabili principalele
activitǎţii C1 informaţii despre Maica Fişǎ Activitate Aprecieri
2 10’ Ciorchinele
suplimentare şi a C2 Domnului. (Anexa 1) Flipchart individualǎ verbale
cunoştinţelor Elevii vor rǎspunde la
întrebǎrile profesorului şi
vor completa ciorchinele.
3 Precizarea 1’ Unitatea de învǎţare: Explicaţia
unităţii de Sfinţirea timpului
învăţare, a titlului Titlul lecţiei de astǎzi este:
şi a competenţelor Sǎrbǎtori în cinstea
derivate ale lecţiei sfinţilor Activitate
La sfârşitul orei elevii: frontalǎ
C1 → sǎ explice importanţa
sǎrbǎtorilor în cinstea
persoanelor sfinte;

3
C2 → sǎ precizeze calitǎţile
care caracterizeazǎ viaţa unui
sfânt şi relaţia omului cu
acesta;
C3 → sǎ enumere modalitǎţi
de cinstire a sfinţilor;
C4 → sǎ precizeze exemple de
sfinţi şi data de sǎrbǎtorire a
acestora;
C5 → sǎ localizeze sfinţii de
pe teritoriul ţǎrii noastre cu
ajutorul internetului;
4 Comunicarea 20’ Profesorul utilizeazǎ Explicaţia Prezentare Activitate Aprecieri
noilor cunoştinţe prezentarea Power Point Power Point frontalǎ verbale
pentru transmiterea noilor
C2 cunoştinţe.
C1 Profesorul noteazǎ pe tablǎ
ideile esenţiale ale lecţiei.
C3 Sfinţii sunt prietenii lui
C4 Dumnezeu. Ei sunt acele
persoane care, prin viaţa lor
C5 curată, prin credinţa, prin
C1 evlavia şi prin jertfa lor au
plăcut lui Dumnezeu.
C4 Noi îi cinstim pentru cǎ: Argumentarea Activitate
C4  închinându-ne lor Îl frontalǎ
cinstim pe Dumnezeu;
C5  respectând sfinţenia lor
suntem chemaţi să-i
imităm;
 au puterea să
mijlocească pentru noi
în faţa lui Dumnezeu.
Modalitǎţi de cinstire:

4
o alegerea numelor
sfinţilor;
o sărbători în cinstea lor;
o alegerea ca ocrotitori ai
familiei;
o zidirea de biserici;
o pictarea lor în icoane;
o cinstirea moaştelor;
o acatistele.
Sărbătorile sfinţilor cu Explicaţia Activitate Aprecieri
cinstire generală: frontalǎ verbale
1. Sf. Mare Mc. Dimitrie;
2. Sf. Ierarh Nicolae;
3. Sf. Arhidiacon Ştefan;
4. Sf. Vasile cel Mare;
5. Sf. Ioan Botezătorul;
6. Sf. Trei Ierarhi;
7. Sf. Mare Mc.
Gheorghe;
8. Sf. Împăraţi Constantin
şi Elena;
9. Sf. Apostoli Petru şi
Pavel;
10. Sf. Prooroc Ilie
Tezviteanul.
În cinstea sfinţilor necunoscuţi,
Biserica Ortodoxă a fixat o zi
specială închinată cinstirii lor:
 Duminica tuturor
sfinţilor
( Duminica I după
Rusalii)
Dumnezeu a
binecuvântat şi ţara noastră

5
cu astfel de oameni!
Sf. Parascheva
Sf. Filofteia
Sf. Dimitrie cel Nou
Sf. Cuvios Nicodim
Elevii îşi noteazǎ în caiete.
Profesorul citeşte
Lectura ,,Vederea minunatǎ/
Lectura
Fixarea şi Scrisoare spre cer” din Activitate
C1 Caietul Aprecieri
5 sistematizarea 5’ Caietul pentru elevi. frontalǎ/
C2 pentru elevi verbale
cunoştinţelor Elevii ascultǎ şi rǎspund individualǎ
întrebǎrilor profesorilor
privind viaţa acestor sfinţi.
Profesorul traseazǎ trei linii Internet Aprecieri
pe tablǎ: neagra, roşie şi verbale
Asocierea şi C4 Filmul Activitate
6 10’ albastrǎ, scriind pe aceasta
generalizarea C5 Explicaţia frontalǎ
sfinţii în funcţie de cinstire
lor în România.
Se fac aprecieri generale şi
individuale privind
implicarea în predarea noilor Activitate
Aprecierea Aprecieri
7 1’ cunoştinţe. frontalǎ/
activitãţii elevilor verbale
Se noteazã elevii care s-au individualǎ
evidenţiat pe parcursul
întregii lecţii.
Pentru ora urmǎtoare aveţi Activitate
de scris urmǎtoarea temǎ: frontalǎ
Tema pentru C5 Cǎutaţi în calendarul
8 1’ Explicaţia
acasã ortodox sfinţii români şi
datele de cinstire ale
acestora.
9 Încheierea 1’ Solicit elevilor să spunem Activitate în

6
rugăciunea „Cuvine-se cu Exerciţiul grup
adevǎrat” cerându-ne astfel moral
activitãţii
iertare pentru tot ce am
greşit.

7
Anexa 1

8
Alte
denumiri

Maica
Modalitǎţi
Domnului
de
preacinstir Sǎrbǎtori
e

I se cuvine

S-ar putea să vă placă și