Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Forme de energie şi utilizarea lor în gospodărie

Școala Gimnazială „Constantin Dincă” Ulmeni


Prof. ing. Bicoiu Mariana
Dișciplina: Educaţie tehnologică
Modulul: Energie
Clasa:a VIII-a
Data: 21.11.2016
Mediul de instruire: sala de clasă
Tipul lecției: mixtă
Competenţe specifice:
1.1 Identificarea formelor de energie, surselor și a pricipalelor tehnologii de obtinere a acesteia;
1.3 Compararea diferitelor forme de energie utilizate în gospodarie;
2.1 Analizarea modalităților de valorificare eficientăă a resurselor din domeniul energetic;
2.2 Descrierea rolului funcțional al elementelor dintr-o schemă electrică;
3.1 Valorificarea limbajului tehnic specific domeniului energetic;
Competente de evaluat:
a) cognitive:
O1- Să identifice formele de energie folosite în gospodărie;
O2- Să fie capabili să citească elementele unei instalații electrice dintr-o locuinţă;
O3- Să recunoască toate elementele unei instalaţii.
b) afective
O1- să manifeste interes pentru cunoaşterea noţiunilor despre forme de energie și utilizarea lor.
Strategia didactică:
 Metode și procedee: Conversația, explicația, învățarea prin descoperire, știu/vreau șă știu/am învățat, expunerea, aprecieri verbale,
exercițiul.
 Mijloace de învățamânt : Tablă , cretă, caiete de notițe, manual, fisa de lucru, proiector, prezentare ppt.
 Forme de organizare a învățării: Frontală, individuală, colectivă.

1
Bibliografie:
1. Bogdan, B., Marinescu, M., Educaţie tehnologică- manual pentru clasa a VIII-a, Editura Corint, Bucureşti, 2001
2. Constantin, E., Nedelcu, M., Vişan, F., Vişan, M., Educaţie tehnologică- manual pentru clasa a VIII-a, Editura Sigma, Bucureşti, 2001
3.Lenuţa Nedelcu Proiectarea activităţii didactice, Educaţie tehnologică, clasele V-VIII Editura Performantica, Iaşi, 2010
4. Lichiardopol, G., Enache, N., Olteanu, S., Ştefan, C., Educaţie tehnologică- manual pentru clasa a VIII-a, Editura Corint, Bucureşti, 2001
5. Manualul profesorului de educatie tehnologica, Mariana Marinescu, Editura Pro Universitaria, 2014.
6. M.E.C.I., Programă şcolară, Educaţie tehnologică, clasele a V-a – a VIII-a, Bucureşti, 2009

Necesitatea studierii temei:


Energia electrică este folosită pe scară largă în întreaga lume. Fără energie sunt foarte multe ţări care ar intra în colaps. Sunt foarte puţine domenii unde nu
este folosită energia.
Structura logică a conţinutului lecţiei:

Forme de energie şi utilizarea lor în


gospodărie

Forme de Circuite electrice


energie în locuinţă

Tablouri de Inatalaţia electrică


racordare interioară

Contextul în care se realizează lecţia:

Experienţa anterioară de învăţare a Cuvinte „cheie” Resurse materiale


elevilor
 Elevii posedă cunoştinţe Branşament Planşă
referitoare la Firidă Elemente ale instalaţiei

2
Sistemul energetic; Cofret
Consumatori ; Doză
 Elevii ştiu Priză
 O parte din elementele unei Fişă
instalaţii interioare. Siguranţe

Obiectivele lecţiei:

Nr. Capacitatea care se urmăreşte a Comportamentul prin care elevii vor Condiţii de probare a Criterii de reuşită
obiectiv se dezvolta prin învăţare la elev proba capacitatea respectivă comportamentului
O1 Să identifice formele de energie Prin exemple din locuinţă se descoperă Manual
100%
folosite în gospodărie; formele de energie ;
O2 Să fie capabili să citească Prin explicarea schemei circuitelor Planşă
elementele unei instalații electrice electrice dintr-o locuinţă ; Fişe cu semnele convenţionale 80%
dintr-o locuinţă;
O3 Să recunoască toate elementele Prin prezentarea şi explicare rolului pe Elemente ale instalaţiei (prize, fişe,
unei instalaţii. care îl are fiecare componentă a unei doze, etc) 90%
instalaţii electrice

Probe de evaluare:
Să rezolve exercițiile prezentate pe fişa de lucru.

Șcenariu didactic:

Momentele Obie Activităţi desfăşurate Timp Metode şi Mijloace Forme de Observaţii


lecției ctive De profesor De elevi (min) procedee didactice organizare
Moment -verifică prezenţa, pregăteşte - se pregătesc pentru 2 Conversaţia Catalog Frontal
organizatoric materialele necesare, oră
organizează elevii;
Captarea - se scrie pe tablă titlul - îşi concentrează 3 Conversaţia Tablă , cretă Frontal
atenţiei şi lecţiei; atenţia asupra
anunțarea - se prezintă obiectivele pe tematicii propusă de
subiectului care le urmăreşte lecţia; profesor;
- se face o introducere în - poartă un dialog cu
3
lecţia nouă prin întrebări profesorul;
puse elevilor.
Dirijarea -va desena pe tablă tabelul - ascultă, notează, 20 Știu/vreau șă Tablă Frontal .
învățării Stiu/Vreau să știu/Am completează.; știu/am Proiector
învățat; - treptat elevii vor învățat, Prezentare
O1 - se trec formele de energie nota în tabel ce știu, Expunerea ppt
O2 întâlnite în locuinţă în căsuța ce vor să știe, și ce Conversaţia
O3 Stiu; au învățat;
- elevii sunt îndrumaţi să - participă activ la
descopere aceste forme de predarea întregii
energie; lecţii;
-se prezintă circuitele
electrice dintr-o locuință;
-se prezintă instalația
electrică interioară;
-fiecare element în parte din
instalație va fi analizat și se
va trece în casuțele știu/vreau
să știu;
-se prezintă câteva simboluri
care vor fi trecute în căsuța
vreau să știu;
Fixarea - solicită elevilor să - lucrează pe fișa de 20 Conversaţia Fișă de lucru Frontal
cunoștințelor identifice elementele unei lucru exercițiile Explicația Individual
instalaţii prezentate pe o fişă; Învățarea prin
- solicită elevilor să aplice descoperire
simbolurile învățate pe o
schemă;
- evaluează activitatea
elevilor;
- oferă lămuriri şi trage
concluzii.
Aprecierea Formulează aprecieri Elevii pot interveni 3 Aprecieri - Colectiv
colective și individuale, în formul verbale
având drept criterii: aprecierilor.
corectând răspunsurile, Ofera solutii pt
4
frecvența și inventivitatea imbunatatirea
lor, rapiditatea observațiilor. rezultatelor invatarii
lor viitoare.

Temă pentru Identifică elementele 2 Conversația Caiete


acasă instalației electrice din
Individual
propria casă (hol, sufragerie,
dormitor, bucătărie, etc);

5
Știu Vreau să știu Am învățat

6
Fișă de lucru

1. În figura dată, aveţi reprezentat planul unei locuinţe şi schema circuitului de curent electric.
 Identificaţi elementele instalaţiei electrice.
Hol: .....................................................................................................................................
Sufragerie: ............................................................................................................................
Dormitor: ..............................................................................................................................
Debara: ..................................................................................................................................
Bucătărie: .............................................................................................................................
Baie: ....................................................................................................................................
Boxă baie: ...........................................................................................................................

 Cu elementele instalaţiei electrice identificate din figura dată, utilizează semnele


convenţionale prezentate și realizează o schemă. Se va tine cont de circuitul de prize
și circuitul de lumină.

2. Identifică elementele instalației electrice din propria casă (hol, sufragerie, dormitor,
bucătărie, etc).